Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34000 Požega tel. 034 290 290 e-mail. uredzupana@pszupanija.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

- prvostupanjski postupak provođenja dokumenata prostornog uređenja izdavanjem: lokacijskih informacija i izvoda iz prostornih planova, obavijesti o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s aktima dokumenata prostornog uređenja, rješenja o izvedenom stanju na dijelu građevinskog područja; rješenja o utvrđivanju nužne parcele za redovitu uporabu građevine;

- prvostupanjski postupak u postupku gradnje izdavanjem: potvrde na glavni projekt, građevinskih dozvola, obavljanje tehničkih pregleda građevina i izdavanje uporabnih dozvola, prijava početka građenja, dozvola za uklanjanje objekata; potvrda o etažiranju građevine

- izdavanje potvrda o pravnom statusu zemljišta;

- sudjelovanje u izradi prostorno-planske dokumentacije u okviru zakonom propisane nadležnosti;

- prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova;

- vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje;

- vođenja dokumenata o izdanim aktima, te izrada mjesečnih izvještaja o izdanim građevinskim i  uporabnim dozvolama, izdanim rješenjima o izvedenom stanju i vođenja evidencija i podnošenje izvješća propisanih zakonom i posebnim propisima;

- pripremanje stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje o kojima odlučuju tijela državne vlasti;

- izdavanje uvjeta zaštite  prirode i potvrde na glavni projekt;

- provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i/ili provođenje glavne ocjene prihvatljivost zahvata za ekološku mrežu;

- provođenje postupaka strateške ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja zahvata na okoliš;

- vođenje registra onečišćavanja okoliša;

- provođenje postupka ocjene o potrebi i provođenje postupka strateške procjene utjecaja strategije plana i programa na okoliš;

 - praćenje stanja okoliša;

- izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom i prikupljanje planova gospodarenja otpadom proizvođača otpada, izdavanje suglasnosti na planove gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave i ostale poslove vezane uz gospodarenje otpadom te vođenja registra o onečišćenju okoliša;

- izrada izvješća o stanju okoliša, gospodarenja otpadom i drugih poslova vezanih za zaštitu okoliša i prirode;

- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti kod izmjena prometnog elaborata za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama;

- poslovi pripreme i unosa podataka za potrebe vođenja zbirke kupoprodajnih cijena u e-Nekretnine, izrada pregleda približnih vrijednosti i izvješća o stanju nekretnina, izrada plana približnih vrijednosti, njegovo ažuriranje u e-Nekretninama, provjera katastarskog i zemljišnog stanja, poslovi za potrebe procjeniteljskog povjerenstva Požeško-slavonske županije, suradnja i izvješća prema visokom procjeniteljskom povjerenstvu   i

- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana.

Kontakt osoba iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
 
 
 
 
Ime Funkcija Telefon
Nikolina Stanić, mag. geogr.
 pročelnica 034/290-266