Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Županije

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na  područja rada Županije:

USTAVNO UREĐENJE

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10. – pročišćeni tekst)
 • Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 55/90., 26/93. i 29/94.)
 • Zakon o političkim strankama („Narodne novine“ broj 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.)
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10. i 80/10.)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)
 • Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10. i 143/12.)

UREDSKO POSLOVANJE

 • Uredba o uredskom poslovanje („Narodne novine“ broj 7/09.)
 • Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95.)
 • Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95.)
 • Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02.)

SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13.-pročišćeni tekst)
 • Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/97., 2/07., 4/08. i 5/08.)
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06., 125/06., 16/07., 95/08.-Odluka Ustavnog suda RH, 46/10., 145/10., 37/13., 44/13. i 45/13.) – u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.)
 • Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12.)
 • Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj 94/04., 17/07., 91/10. i 22/13.)
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 48/13.- pročišćeni tekst)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)
 • Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.)

PRISTUP INFORMACIJAMA I JAVNOST RADA

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.)
 • Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07. i 86/12.)
 • Zakon o medijima („Narodne novine“ broj 59/04., 84/11. i 81/13.)
 • Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13.)