Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2024. godina

Službeni glasnik broj 10/2024
 1.91 MB
 08.07.2024.

AKTI SKUPŠTINE


Proračun
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2023.
godinu
ŽUC - Županijska uprava za ceste
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Požeško-slavonske županije za 2023. godinu
2. Zaključak – o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog
plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2023. godinu
3. I. Izmjene i dopune financijskoga plana Županijske uprave za ceste Požeškoslavonske
županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
4. Zaključak – o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2024. godinu


Odluke
1. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Požeško-slavonske županije za 2023.
godinu
2. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
područjem Požeško-slavonske županije
3. Odluka o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena
zanimanja za školsku godinu 2024./2025. na području Požeško-slavonske županije
4. Odluka o prihvatu prijenosa prava vlasništva bez naknade na nekretnini ambulante
Doma zdravlja Požeško-slavonske županije

Zaključci
1. Zaključak - Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Požeško-slavonske županije
za 2022. godinu
2. Zaključak - o davanju suglasnosti na I. Izmjene Statuta Javne ustanove Regionalni
koordinator razvoja Požeško-slavonske županije
3. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta OŠ fra Kaje Adžića Pleternica
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Ekonomske škole Požega
5. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Srednje škole Pakrac
6. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Obrtničke škole Požega
7. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Tehničke škole Požega
8. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Poljoprivredno-prehrambene škole Požega
9. Zaključak - o odobravanju Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih
Programi, planovi, Izvješća
- Programa dodjele financijskih sredstava u svrhu financiranja programa i projekata
Obrtničke komore i udruženja obrtnika na području Požeško-slavonske županije za 2024.
godinu


Rješenja
- Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje
Požeško-slavonske županije


AKT - REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKOSLAVONSKE
ŽUPANIJE


- I. izmjene statuta Javne ustanove regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske
županije (22.4.)

Službeni glasnik broj 9/2024
 847.41 KB
 08.07.2024.

AKT ŽUPANA


Pravilnik
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela
Požeško-slavonske županije.


Programi / planovi / Izvješća
- PROGRAM javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeškoslavonske
županije u 2024. godini


Rješenja
- Rješenje o izmjeni članova Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije
- Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije


Kolektivni ugovor
- Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u
upravnim tijelima Požeško-slavonske županije

Službeni glasnik broj 8/2024
 3.06 MB
 04.07.2024.

AKTI ŽUPANA


Programi / Planovi / Izvješća
- IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku
županiju za 2022. godinu

Službeni glasnik broj 7/2024
 911.25 KB
 04.07.2024.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa i projekata
udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2024. godini
2. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa i projekata
udruga iz područja socijalne i humanitarne djelatnosti, prevencije i zaštite
zdravlja u 2024. godini
3. Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom
4. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu / Teodor Muljević
5. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu (Tešić Pero i Zdenka)
6. Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog tuče za područje Grada Kutjeva i
Općine Kaptol


Rješenja
1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prigovore Požeško-slavonske županije
u postupku dodjele sredstava udrugama
2. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije


Zaključci
- Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu
doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u
2024. godini

Službeni glasnik broj 6/2024
 535.69 KB
 22.04.2024.

AKT ŽUPANA


Odluke
1. Odluka o odobrenju novčanih sredstava za sufinanciranje troškova potrošnog
stomatološkog materijala i ugovora o djelu Doma zdravlja Požeško-slavonske
županije
2. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja
Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2023. godinu
3. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2023. godinu


Programi / planovi / Izvješća
1. GODIŠNJI PLAN mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Požeškoslavonske
županije za lovnu godinu 2024./2025.
2. Izmjene P L A N A prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za
2024. godinu

Službeni glasnik broj 5/2024
 2.12 MB
 08.04.2024.

AKTI SKUPŠTINE


- Statut Požeško-slavonske županije
- Poslovnik Županijske skupštine Požeško-slavonske županije
Proračun
- I. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2024. godinu i
projekcija za 2025. i 2026. godinu
Odluke
1. Odluka o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske
skupštine i njezinih radnih tijela
2. Odluka o utvrđivanju naknade troškova i nagrada za rad članovima vijeća i
predstavnicima nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj županiji
3. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
4. Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo
5. Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Požeškoslavonske
županije
6. Odluka o prihvatu prijenosa prava vlasništva bez naknade u k.o. Orljavac
7. Odluka o izmjeni Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja
razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije
8. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Požeškoslavonske
županije
9. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalni koordinator
razvoja Požeško-slavonske županije
10. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JU za upravljanje zaštićenim
područjem Požeško-slavonske županije
11. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2024.
godini
12. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i
nemoćne osobe Požega i Velika u 2024. godini
13. Odluka o promjeni naziva Gimnazije
14. Odluka o odricanju od prava prvokupa - Hrvatska obrtnička komora
15. Odluka o prihvatu prijenosa prava vlasništva bez naknade u k.o. Požega


Programi / Planovi / Izvješća
1. Program rada Županijske skupštine Požeško-slavonske županije za 2024.
godinu
2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Požeško-slavonske županije
za 2024. godinu
3. Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja, Stanice Požega za 2024. godinu
4. Program održavanja sustava javnog navodnjavanja „Ramanovci-Bektež“ za 2024.
godinu
5. Program održavanja sustava javnog navodnjavanja „Kaptol“ za 2024. godinu


Rješenja
- Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Požeško-slavonske županije
Analize / Smjernice
1. Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Požeško-slavonske županije za
2023. godinu
2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Požeško- slavonske županije 2024. – 2027. godine


Zaključci
1. Zaključak- o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Požeškoslavonske
županije za 2023. godinu
2. Zaključak – prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Požeško-slavonske
županije u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
3. Zaključak - o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o provedbi Plana razvoja Požeškoslavonske
županije za razdoblje do 2027. godine za 2023. godinu
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti
Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
5. Zaključak o davanju suglasnosti na odluke upravnih vijeća za sklapanje Sporazuma
o uvjetima, načinu korištenja i raspolaganja prostorom, vozilima i opremom, te
pravima i obvezama radnika vezano za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza
6. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Požeškoslavonske
županije
7. Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog odluke o donošenju Mreže javne
zdravstvene službe
8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Toplica
Lipik – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju o investicijskom ulaganju u
projekt „Rekonstrukcija zgrade Fontana u Toplicama Lipik u hotel u funkciji
zdravstvenog turizma“
9. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Gimnazije, Požega
10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o ii zmjenama i
dopunama Statuta Glazbene škole Požega
11. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Đačkog doma
12. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta OŠ Ivan Goran Kovačić Velika
13. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta OŠ Mladost Jakšić
14. Zaključak o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta OŠ Stjepana Radića Čaglin
15. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta OŠ Vilima Korajca Kaptol
16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta OŠ Vladimir Nazor Trenkovo
17. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta OŠ Dragutina Lermana Brestovac
18. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta OŠ Lipik, Lipik
19. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta OŠ Zdenka Turkovića Kutjevo
20. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta OŠ Braće Radića Pakrac
21. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta OŠ Grigora Viteza Poljana
22. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora
Poljoprivredno-prehrambene škole Požega

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o odricanju od prava prvokupa 1557 k.o. Lipik
2. Odluka o odricanju od prava prvokupa 6263 k.o Požega
3. Odluka o odricanju od prava prvokupa 2193 k.o. Pakrac
4. Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2024.g.
5. Odluka o uspostavi Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad
ženama i nasilja u obitelji Požeško-slavonske županije
6. Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Požeško-slavonske
županije u 2024. godini


Rješenja
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Pakrac

Zaključci
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za prostorno
uređenje Požeško-slavonske županije u 2023. godini
Programi, planovi, izvješća
- Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje
mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za
Požeško-slavonsku županiju u 2024. godini

Službeni glasnik broj 4/2024
 747.31 KB
 14.02.2024.

AKTI SKUPŠTINE

1. Odluka o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova
Savjeta mladih Požeško-slavonske županije
2. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretnine k.č.br. 1955/1 i k.č.br.
1956, k.o. Požega

AKT ŽUPANA

- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela
Požeško-slavonske županije

Službeni glasnik broj 3/2024
 788.83 KB
 08.02.2024.

RADNA TIJELA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Akt Mandatne komisije
- Izvješće mandatne komisije od 30. siječnja 2024.

AKTI ŽUPANA

Programi /Planovi / Izvješća
1. Izmjene i dopune PLANA klasifikacijskih oznaka Požeško-slavonske županije
2. Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2024.
godinu + tabela
3. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika
Požeško-slavonske županije za 2024. godinu

AKT UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
- ISPRAVAK – dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini
Požeško-slavonske županije za 2024. godinu

AKT VODE LIPIK d.o.o.
- Odluka o cijeni vodnih usluga

Službeni glasnik broj 2/2024
 554.57 KB
 08.02.2024.

RADNA TIJELA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Akt Mandatne komisije
- Izvješće mandatne komisije od 13. prosinca 2023.

AKTI ŽUPANA

Odluke
1. Odluka o odricanju od prava prvokupa
2. Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Županijskog tima za sprečavanje
i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Požeško-slavonske županije
3. Odluka – elektronički sustav upisa u prvi razred osnovnog obrazovanja
4. Odluka o financiranju i organizaciji natjecanja i smotri učenika osnovnih i
srednjih škola Požeško-slavonske županije u školskoj godini 2023./2024.

Rješenja
1. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne
Osobe Velika
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Požega
3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Vladimira Nazora Trenkovo

Službeni glasnik broj 1/2024
 2.41 MB
 22.01.2024.

AKT KOMISIJE ZA STATUT I POSLOVNIK
- Prostorni plan Požeško-slavonske županije