Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2022. godina

Službeni glasnik broj 16/2022
 1.23 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA


Odluke


1. Odluka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2022. godinu
2. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2023. godinu
3. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2023. godinu i projekcije Plana za 2024. i 2025. godinu

Zaključci


- Zaključak o usvajanju izmjena PROGRAMA javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2022. godini


Programi /Planovi


- P L A N klasifikacijskih oznaka Požeško-slavonske županije za 2023. godinu

Službeni glasnik broj 15/2022
 7.78 MB
 28.08.2023.

Proračun

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

2. a) Proračun Požeško-slavonske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

   b) Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2023. godinu

Županijska uprava za ceste

1. I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško- slavonske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

2. Zaključak - o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

3. Financijski plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

 4. Zaključak - o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Odluke

1. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za 2023. godinu

2. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2023. godini

3. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije za 2023. godinu

4. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2023. godini

5. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Toplicama Lipik – Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju

6. Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu

7. Odluka o prihvatu prava vlasništva na nekretnini u Požegi, na adresi dr. Filipa Potrebice 2a

8. Odluka - o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega za osnivanje Područnog odjela Glazbene škole Požega u Velikoj

9. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Požeško-slavonsku županiju

10. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Požeško-slavonske županije


Planovi i Programi

1. Programa javnih potreba u školstvu Požeško-slavonske županije za 2023. godinu

2. Programa javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2023. godinu

3. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije za 2023. godinu

4. Programa javnih potreba u sportu Požeško-slavonske županije za 2023. godinu

5. Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, te zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu na području Požeško-slavonske županije u 2023. godini

6. Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Požeško-slavonske županije

Pravilnici

- Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave


Zaključci
1. Zaključak - o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije - Ostavka na mjesto vijećnika Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

2. Zaključak - o odobravanju Programa rada i financijskog plana Županijskog savjeta mladih Požeško-slavonske županije za 2023. godinu

3. Zaključak - o davanju suglasnosti za prodaju nekretnina u vlasništvu Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana

4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Srednje škole Pakrac

5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Ekonomske škole Požega

6. Zaključak - o davanju suglasnosti na Statut Opće županijske bolnice Požega

7. Zaključak - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana

8. Zaključak - o davanju mišljenja na prijedlog imenovanja Željka Grgića za načelnika Policijske uprave požeško-slavonske


AKTI ŽUPANA
Odluke
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2022. godini (I. izmjena)


Zaključci
1. Zaključak o izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini (II. izmjena) + tabelarni prikaz

2. Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2022. godini (II. izmjena)

Službeni glasnik broj 14/2022
 2.12 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA


Odluke


1. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Jakšiću, k.č.br. 2092 k.o. Jakšić
2. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Pakracu, k.č.br. 79/1 k.o. Kusonje
3. Odluka – o imenovanju članova Radne skupine za uspostavu organizacije rada i razvoja RCK Panonika
4. Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“ učeničkih zadruga koje djeluju na području Požeško-slavonske županije u školskoj godini 2022./2023.
5. Odluka o konstituiranju i zadaćama Vijeća učenika Požeško-slavonske županije za razdoblje 2022. – 2024.
6. Odlukao izmjeni Odluke o području stipendiranja, broju i iznosu stipendije te raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023.

Zaključci


1. Zaključak - o izboru predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce Vijeća Učenika Požeško-slavonske županije
2. Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2022. godini (I. izmjena)
3. Zaključak o izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini (I. izmjena) + tabelarni prikaz

Službeni glasnik broj 13/2022
 841.34 KB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA


Odluke


1. Odluka o području stipendiranja, broju i iznosu stipendije te raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023.
2. Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Požeško-slavonske županije
3. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“ učeničkih zadruga koje djeluju na području Požeško-slavonske županije u školskoj godini 2022./2023.

Službeni glasnik broj 12/2022
 6.02 MB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
Proračun

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2022. godinu

ŽUC

- Zaključak – suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2022. godinu

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2022, godine

Odluke
1. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Toplicama Lipik – Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju

2. Odluka o stipendiji Požeško-slavonske županije

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije
4. Odluka o pristupanju Požeško-slavonske županije Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG-u) „Barun Trenk“


Zaključci


- Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjene Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) za područje Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA
Odluke
- Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Požeško-slavonske županije 


Zaključci


- Zaključak o opozivu mjera ograničenja korištenja vode iz mikroakumulacije „Bistra“

Službeni glasnik broj 11/2022
 872.66 KB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu (siječanj - lipanj)
2. Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog suše (05) za područje svih gradova i općina Požeško-slavonske županije
3. Odluka o sufinanciranju rada učeničkih zadruga koje djeluju u osnovnim i srednjim školama na području Požeško-slavonske županije
Zaključci
1. Zaključak o uvođenju mjera ograničenja korištenja vode iz mikroakumulacije „Bistra“
2. Zaključak - prethodna suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana
Rješenja
- Rješenje o odobrenju uporabe skeniranog potpisa pročelnika i pečata Upravnog odjela za javne financije Požeško-slavonske županije Centru za vozila Hrvatske d.d., Capraška 6, Zagreb, OIB: 73294314024

Službeni glasnik broj 10/2022
 1.06 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Pakracu, k.č.br. 1629/5 k.o. Kukunjevac
2. Odluka o povjeravanju izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege
3. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za područje Požeško-slavonske županije
4. Odluka o poticanju ulaganja u razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije za 2022. godinu
5. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga na području Požeško-slavonske županije
6. Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog Plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2022. godine
7. Odluka – suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica za uvođenje produženog boravka u DV Tratinčica
8. Odluka – suglasnost na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Zdenka Turkovića Kutjevo za uvođenje produženog boravka
9. Odluka o povjeravanju izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kaptol

Rješenja
1. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lipik
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mladost, Jakšić
3. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste

Službeni glasnik broj 9/2022
 12.15 MB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
Proračun
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2021. godinu
2. I. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

ŽUC
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2021. godinu
2. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2021. godinu


Odluke
1. Odluka raspodjeli rezultata poslovanja Požeško-slavonske županije za 2021. godinu
2. Odluka o kupovini nekretnine k.č.br. 1354 k.o. Požega
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2022. godinu

4. Kodeks ponašanja vijećnika Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

5. Odluka o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivredno prehrambena zanimanja u šk. god. 2022./2023.
6. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Požeško-slavonske županije


Programi/ Planovi/Izvješća
1. PROGRAM „Potpore poduzetnicima radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata za 2022. godinu“
2. Plan razvoja sustava civilne zaštite Požeško – slavonske županije za 2022. godinu
3. Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Požeško-slavonske županije


Zaključci
1. Zaključak - o usvajanju Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Požeško-slavonske županije
2. Zaključak - o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Požeško-slavonske županije za 2021. godinu i odobravanju Programa rada iFinancijskog plana Savjeta mladih Požeško-slavonske županije za 2022. godinu


AKTI ŽUPANA
Rješenja
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vilima Korajca, Kaptol

Službeni glasnik broj 8/2022
 4.14 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa i projekata udruga iz područja socijalne, zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti u 2022. godini
2. Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu požeško-slavonske županije za 2022. godinu
3. Odluka - o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Vilima Korajca, Kaptol, o potrebi uvođenja produženog boravka, ispunjenost prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta.
Rješenja
1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredno-prehrambene škole, Požega
3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Pakrac

Programi / Planovi / Izvješća
- IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku županiju za 2021. godinu
PRILOZI
1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Brestovac

2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Čaglin

3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol

5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Kutjeva

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika

7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Pakraca

8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Požege

9. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Komunalac d.o.o. Pakrac

10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Komunalac Požega d.o.o.

Službeni glasnik broj 7/2022
 2.68 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA
Odluke
- Odluka o zabrani paljenja vate na otvorenom
Planovi / Programi
1. Izmjene i dopune P L A N A prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2022. godinu
2. Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Požeško-slavonske županije.

Službeni glasnik broj 6/2022
 1.4 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA


Odluke


1. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2021. godinu
2. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2021. godinu
3. Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2022. godinu
4. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje KULTURNIH programa i projekata od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini
5. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa TEHNIČKE KULTURE od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini
6. Odluka o dodjeli potpore za unapređenje rada udruga u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu
7. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa i projekata udruga iz područja socijalne, zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti u 2022. godini

Rješenja


- Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu kvalitete programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu (18.2.)

Zaključci


1. Zaključak - o davanju suglasnosti na odluku OŠ Fra Kaje Adžića Pleternica o osnivanju prava služnosti bez naknade, u korist TEKIJA d.o.o., Požega
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije u 2021. godini
3. Zaključak - produženje primjene Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2015. do 2017. godine na 2022. godinu
4. Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2022. godini (21. 4.)

Planovi / Programi


- PLAN brojčanih oznaka unutarnjih ustrojstvenih jedinica i službenih osoba te drugih tijela Požeško-slavonske županije

Službeni glasnik broj 5/2022
 1.84 MB
 28.08.2023.

AKT SKUPŠTINE

Odluke
- Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA

Odluke
1. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Požeško-slavonske županije
2. Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Požeško-slavonske županije

Rješenja

1. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije
2. Rješenje o o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje revizije lovnogospodarske osnove za zajedničko lovište broj XI/117 – "RUŠEVO"

Zaključci
- Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini i tabelarni prikaz

Planovi / Programi
- GODIŠNJI PLAN mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Požeško-slavonske županije za lovnu godinu 2022./2023.

AKT TEKIJA D.O.O. POŽEGA

- Odluka o cijeni vodnih usluga

Službeni glasnik broj 4/2022
 1.11 MB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


Odluke
1. Odluka o prestanku trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o. za razvoj širokopojasne infrastrukture iz Osijeka po skraćenom postupku bez likvidacije
2. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2022. godini
3. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije za 2022. godinu
4. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2022. godini
5. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini
6. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2022. godini
7. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac u 2022. godini


Rješenja
1. Rješenje o imenovanju članova Odbora za dodjelu županijskih nagrada
2. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Požeško-slavonske županije


IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE


- Izvješće o prestanku mirovanja mandata vijećnika


AKTI ŽUPANA


Odluke
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Požeško-slavonske županije
- Odluka o financiranju i organizaciji županijskih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2022. godini

Rješenja
1. Rješenje o imenovanju Stručno-prosudbenog povjerenstva za javne potrebe u kulturi Požeško-slavonske županije
2. Rješenje o imenovanju Stručno-prosudbenog povjerenstva za javne potrebe u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije

Službeni glasnik broj 3/2022
 2.7 MB
 28.08.2023.

AKT ŽUPANA


Pravilnik
- Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije

Službeni glasnik broj 2/2022
 1.74 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA


Odluke
1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine
2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odobravanje sredstava za dodjelu potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu
3. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu – k.č. br. 413 upisanu u zk. ul. br. 22 k.o. Zarilac
4. Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini


Rješenja
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Toplica Lipik-Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju


Pravilnici
- Pravilnik o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu


Programi / Planovi
- PROGRAM javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2022. godini

AKT ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO


- PROGRAM mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za požeško-slavonsku županiju u 2022. godini

Službeni glasnik broj 1/2022
 812.34 KB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Odluke
- Odluka o financiranju troškova javnog prijevoza željeznicom redovitih studenata s prebivalištem na području Požeško-slavonske županije

Rješenja
- RJEŠENJE o izmjenama i dopunama RJEŠENJA o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju upravnih tijela i drugih tijela Požeško-slavonske županije
- RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana

Planovi /Programi
- Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2022. godinu