Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2021. godina

Službeni glasnik broj 12/2021
 3.32 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Odluka
- Odluka o donošenju Provedbenog programa Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Programi /Planovi
1. Provedbeni program Požeško-slavonske županije 2021. – 2025. godine
2. P L A N klasifikacijskih oznaka Požeško-slavonske županije za 2022. godinu

Službeni glasnik broj 11/2021
 13.62 MB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

Proračun
1. II. Izmjene i dopune proračuna Požeško-slavonske županije za 2021.godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
2. a) Proračun Požeško-slavonske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
    b) Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2022. godinu

ŽUC

1. I. izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
2. Zaključak - o davanju suglasnosti na I. Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
3. Financijski plan Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

4. Zaključak - o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Odluke

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje Političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za razdoblje od 18. 06. do 31. 12. 2021. godine

2. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za 2022. godinu

3. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Požeško-slavonske županije

5. Odluka o visini turističke pristojbe za 2023.godinu

Planovi - Programi

1. Programa javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2022. godini

2. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije za 2022. godinu

3. Programa javnih potreba u sportu Požeško-slavonske županije za 2022. godinu

4. Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, te zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini

Zaključci

1. Zaključak – o donošenju Plana razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.- 2027. godine

Rješenja

1. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Slav. Brodu, Stalna služba u Požegi

2. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slav. Brodu, Stalna služba u Požegi

3. Rješenje o razrješenju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Požeško-slavonske Županije

4. Rješenje o imenovanje mrtvozornika za područje Požeško-slavonske županije


AKTI ŽUPANA


Odluke
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2021. godini (I. izmjena)
3. Odluka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2021. godinu
4. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2022. godinu i projekcije Plana za 2023. i 2024. godinu
5. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2022. godinu

Rješenja
1. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije

2. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
3. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije


Zaključci
1. Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2021. godini (I. izmjena)
2. Zaključak o izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava Između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini (III. izmjena) + tabelarni prikaz

Službeni glasnik broj 10/2021
 5.2 MB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

Proračun

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2021. godinu

ŽUC

- Zaključak – o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2021. godinu

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2021. godinu

Odluke / Strategije

1. Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine

2. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za razdoblje od 18.06. do 31.12.2021. godine

3. Odluka o prijenosu imovine koja se vodi u poslovnim knjigama Požeško-slavonske županije u poslovne knjige Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica

4. Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracije Lipik-Pakrac

5. Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2016.-2020. na 2021. godinu

6. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za Požeško-slavonsku županiju

7. Odluka o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite za zaštitu i spašavanje Požeško-slavonske županije

8. Odluka o stipendiji Požeško-slavonske županije

9. Odluka o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja

10. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Rješenja

- Rješenja o imenovanju članova/članica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA

Odluke

1. Odluka o povjeravanju izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva

2. Odluka o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine

3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o zabrani paljenja vatre na otvorenom

Planovi i Programi

- Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2021. godinu

Rješenja

- Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega

Zaključak

- Zaključak o izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2021.godini (II. izmjena) + tabelarni prikaz

AKTI VIJEĆA ZA VODNE USLUGE - ZAGREB

1. Odluka o djelomičnoj obustavi primjene Odluke o cijeni vodnih usluga Voda Lipik d.o.o.

2. Odluka o izmjeni Odluke o djelomičnoj obustavi od primjene Odluke o cijeni vodnih usluga Voda Lipik d.o.o. (11.11.)

Službeni glasnik broj 9/2021
 8.74 MB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

Odluka

- Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021.

Zaključak

- ZAKLJUČAK – o prihvaćanju informacije o izrađenom Programu dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini i Mišljenje Ministarstva poljoprivrede uz program potpore

AKTI ŽUPANA

Rješenja

1. Rješenje o razrješenju članova i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije

2. Rješenje o razrješenju članova i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Zaključak

- Zaključak o izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenihsredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini (I. izmjena)

Službeni glasnik broj 8/2021
 254.18 KB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Odluke

1. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - TUČA za područje gradova:Požega, Pleternica iKutjevo i općina: Jakšić i Kaptol

2. Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom

3. Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Požeško slavonske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

Rješenja

- Rješenje o razrješenju članova i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije

AKT ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENUŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

1. Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za Grad Požega

2. Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda – tuče za Općinu Jakšić

AKT

-TEKIJA d.o.o. -Požega - Odluka o cijeni vodnih usluga

Službeni glasnik broj 7a/2021
 48.15 MB
 28.08.2023.

AKT ŽUPANA

Izvješća

- Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku županiju za 2020. godinu.

Službeni glasnik broj 7/2021
 1.72 MB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

Proračun

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2020.godinu

2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Požeško-slavonske županije za 2020.godinu

3. I. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Odluke

-Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Toplicama Lipik – Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju

Rješenja

1. Rješenje o izboru članova Mandatne komisije Skupštine Požeško-slavonske županije

2. Rješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije

3. Rješenje o izboru predsjednika Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

4. Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

5. Rješenje o izboru članova Komisije za statut i poslovnik Županijske Skupštine Požeško-slavonske županije

6. Rješenje o izboru članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

7. Rješenje o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti skupštinePožeško-slavonske županije

8. Rješenje o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

9. Rješenje o izboru članova Odbora za gospodarstvo Županijske skupštinePožeško-slavonske županije

Zaključci

- Zaključak o primanju na znanje izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata Članova Skupštine Požeško-slavonske županije

- Zaključak - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2020. godinu + tabelarni prikaz

AKTI ŽUPANA

1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za popis stanovništva,kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj za područje Požeško-slavonskežupanije

2. Odluka o proglašenju prirodne nepogode-mraz (07)

3. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - poplave (04) za područje GradaPožege i OpćineVelika

4. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - TUČA (06) za područje Općine Velika

5. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Županijskogstručnog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

6. Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog planaZavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2021. godinu

AKT JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

- Kolektivni ugovor za zaposlene u javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

Službeni glasnik broj 6/2021
 348.59 KB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA

1. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica

2. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira NazoraTrenkovo

3. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Toplica Lipik specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju

AKTI TAJNIŠTVA

1. Rješenje o prestanku mandata župana Alojza Tomaševića

2. Rješenje o prestanku mandata zamjenika župana Vedrana Neferovića

3. Rješenje o prestanku mandata zamjenika župana Željka Jakopovića

4. Rješenje o prestanku mandata zamjenika župana iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Miroslava Grozdanića

5. Rješenje o početku mandata županice Antonije Jozić

6. Rješenje o početku mandata zamjenika župana Ferdinanda Trohe

7. Rješenje o početku mandata zamjenika župana iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Nikole Ivanovića

AKTI SAVJETA MLADIH

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE - SLUŽBENI REZULTATI IZBORA

1. Konačni rezultati izbora za župana i zamjenika župana Požeško-slavonskežupanije

2. Konačni rezultati izbora zamjenika župana Požeško-slavonske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

3. Konačni rezultati izbora za članove županijske skupštine Požeško-slavonske županije

KOLEKTIVNI UGOVORI

- KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije

Službeni glasnik broj 5/2021
 3.34 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA

AKTI ŽUPANA

Odluke

1. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu – k.č. br. 2127 upisanu uzk. ul. br. 5 k.o. Jakšić

2. Odluka o dodjeli potpore za unapređenje rada udruga u području poljoprivrede, lovstva i ribarstva

Pravilnici

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije

Rješenja

- RJEŠENJE o izmjenama i dopunama RJEŠENJA o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju upravnih tijela idrugih tijela Požeško-slavonske županije

Programi/planovi

- Godišnji plan mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Požeško slavonske županije za lovnu godinu 2021./2022.

Službeni glasnik broj 4/2021
 946.8 KB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Odluke

1. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - mraz

2. Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Požeško - slavonske županije

Programi, planovi

- Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Požeško - slavonske županije za 2021. godinu

Službeni glasnik broj 3/2021.
 6.04 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Odluke

 1. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Požega
 2. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Vladi Baueru
 3. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Stipanu Grgiću
 4. Odluka o financiranju i organizaciji natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2021. godini
 5. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uredenje Pożeško-slavonske żupanije za godinu
 6. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Zavoda za prostorno uredenje Pożeško-slavonske żupanije za 2020. godinu

Rješenja

 1. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole braće Radića Pakrac
 2. Rješenje o imenovanju članova Skolskog odbora Ekonomske škole Pożega
 3. Rješenje o imenovanju članova Skolskog odbora Obrtničke škole Pożega
 4. Rješenje o imenovanju članova Skolskog odbora Srednje škole Pakrac
 5. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Velika
 6. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mladost Jakšić
 7. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne Zdenka Turkovića Kutjevo
 8. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vilima Korajca Kaptol
 9. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin
 10. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Grigora Viteza Poljan
 11. Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Dačkog doma Požega
 12. Rješenje o imenovanju članova Skolskog odbora Poljoprivredno prehrambene škole Pożega
 13. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Pożega
 14. Rješenje o imenovanju članova Osnovne škole Dragutina Lermana Brestovac

Pravilnici

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije

 • Zaključci

   

 • Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava izmedu zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske

 • županije u 2021. godini + tabela popis prioriteta za 2021.g.

Službeni glasnik broj 2A/2021
 106.19 MB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

- Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska

- Zaključak o usvajanju Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska

Službeni glasnik broj 2/2021
 16.87 MB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

Odluke

1. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo PSŽ 2021. godine

2. Odluka o dodjeli nagrade PSŽ u 2021. godini

3. Izmjene i dopune Statuta PSŽ

4. Izmjene i dopune Poslovnika Županijske skupštine PSŽ

5. Odluka o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

6. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana PSŽ

7. Odluke o davanju sluglasnosti za zaduživanje Toplicama Lipik

8. Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu PSŽ

9. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog, srednjeg školstva i učeničkih domova PSŽ U 2021. 

10. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima za 2021.

11. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova PSŽ u 2021.

12. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijskog ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te za informatizaciju zdrvastvene djelatnosti u 2021.

13. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i troškova ogreva krosnicima koji se griju na drva u 2021.

14. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u2021.

15. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Matice hrvatske 8

Zaključci

- Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Škoslskog odbora Srednje škole Pakrac o ustupanju prava vlasništva darovanjem na nekretninama u k.o. Pakrac, Požeško-slavonskoj županiji

Rješenja

1. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem PSŽ

2. Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih PSŽ

Planovi, programi

1. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području PSŽ za 2021.

AKTI ŽUPANA

Rješenja

-Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Požega

Zaključci

-Zaključak - Produženje primjene Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na području PSŽ za razdoblje od 2015. - 2017. godine i na 2021. godinu

Službeni glasnik broj 1/2021
 760.83 KB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Odluke

1. Odluka o proglašenju prirodne nepogode – potres za područje Grada Lipika i Grada Pakraca

2. Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini

3. Odluka o poticanju ulaganja u razvoj turizma na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

4. Odluku o raspisivanju javnog poziva za provedbu mjera ublažavanja posljedica epidemije bolesti covid-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini

Rješenja

1. Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

2. Rješenje o prestanku dužnosti člana i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Zdenka Turkovića Kutjevo

Programi i planovi

1. Program potpora poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027. godine

2. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Požeško-slavonsku županiju u 2021. godini

3. Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2021. godini

4. Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2021.godinu

Zaključci

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije u 2020. godini

AKTI ŽUPANIJSKOG POPISNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE ZA PODRUČJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

- Rješenje o imenovanju voditelja popisnih centara u gradovima i općinama na području Požeško-slavonske županije

- Rješenje o izmjeni Rješenja KLASA: 022-01/20-01/58, URBROJ: 2177/7-02-20-19 od 20. siječnja 2021. o imenovanju voditelja popisnih centara u gradovima i općinama na području Požeško-slavonske županije

AKT UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

- Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda – potresa za Grad Lipik