Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2020. godina

Glasnik br. 01/2020
 29.76 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA 

Pravilnik

- PRAVILNIK o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županijeSistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima
1. Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti
3. Upravni odjel za proračun i financije
4.Tajništvo Požeško-slavonske županije
5. Ured župana
6. Ured za unutarnju reviziju
7. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove

Glasnik br. 02/2020
 952.96 KB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Odluke

- Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Požeško-slavonske županije u 2020. godini i Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih ćlankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Požeško-slavonsku županiju u 2020. godini.

Rješenja

- Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Požega

- Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana

Planovi – Programi

- Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško slavonske županije u 2020. godini

- Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2020. godinu

Glasnik br. 03/2020
 170.72 KB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Rješenja

1. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za

medicinsku rehabilitaciju Lipik

2. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i

nemoćne osobe Velika

3. Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u

uredskom poslovanju upravnih tijela i drugih tijela Požeško-slavonske

županije

Glasnik br. 04/2020
 283.03 KB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

Odluke

1. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana
2. Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo
3. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
4. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske-dio parka u Trenkovu.
5. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2020. godini 6. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2020.godinu
7. O Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna Odluka ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije za 2020. godinu
8. Odluka o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2020.godini 9. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2020. godini
10. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2020. godini
11. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini
12. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2020. godini 13. Odluka - o nedavanju suglasnosti koncesionaru za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite

Programi i planovi - Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Požeško-slavonske županije za2020. godinu

Zaključci – Zaključak Mandatne komisija, zamjena mandata vijećnika, - Zaključak– o prihvaćanju Informacije o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenojfinancijskojrevizijiPožeško-slavonskežupanijeza2018.godinu

AKTI ŽUPANA

Odluke - Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2019. godinu – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Požeško-slavonske županije

Rješenja – Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Požega

Zaključci - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za prostorno Uređenje Požeško-slavonske županije u 2019. godini

Planovi/Programi - Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2020. godinu

Glasnik br. 05/2020
 89.49 MB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2013.–2018. godine
- Izvješće o stanju u prostoru Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2013.– 2018. godine

Glasnik br. 06/2020
 2.54 MB
 28.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

Proračun

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2019.godinu

2. I. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2020. godinu iprojekcija za 2021. i 2022. godinu – Prijedlog

3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Požeško-slavonske županije za 2019.godinu

Odluke

1. Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Požeško-slavonskežupanije za razdoblje do kraja 2020. godine

2. Odluka o dopuni Operativnog plana razvoja cikloturizma Požeško-slavonskežupanije

3. Odluka o izmjeni Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanjeza sustav navodnjavanja „Kaptol“

4. Odluka o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivrednoprehrambenazanimanja

5. Odluka o promjeni naziva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik

6. Odluka o davanju suglasnosti Đačkom domu Požega, za preuzimanje obvezana teret proračuna Požeško-slavonske županije za 2021. godinu104105105106107107

Zaključci

ŽUC- Zaključak - godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske upraveza ceste Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

AKTI ŽUPANA

Odluke

1. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenikanačelnika i članova Stožera civilne zaštite Požeško-slavonske županije

2. Odluka o povjeravanju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja GradaPakraca

3. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Požeško-slavonske županije - Hrvatskimželjeznicama Putničkom prijevozu d.o.o.

4. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Požeško-slavonske županije – DraženuDivjaku

5. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Požeško-slavonske županije – BorislavuČerniju

6. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

7. Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavodaza prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2020. godinu

Rješenja

1. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnicePožega

2. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole„Dragutina Lermana“ Brestovac

Zaključci

1. Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinudoznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u2020. godini

2. Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava izmeđuzdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2020. godini

3. Zaključak – o produženju primjene Akcijskog plana suzbijanja zlouporabedroga na području Požeško-slavonske županije

4. Zaključak o izmjeni i dopuni popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstavaizmeđu zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u2020. godini (I. izmjena)

Glasnik br. 07/2020
 11.82 MB
 28.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Programi/Planovi/Izvješća
Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku županiju za 2019. godinu

Glasnik br. 08/2020
 479.81 KB
 28.08.2023.

Glasnik br. 09/2020
 9.64 MB
 28.08.2023.

Glasnik br. 10/2020
 690.87 KB
 28.08.2023.

Glasnik br. 11/2020
 55.32 MB
 26.08.2023.

Glasnik br. 12/2020
 308.69 KB
 26.08.2023.

Glasnik br. 13a/2020
 409.56 KB
 26.08.2023.

Glasnik br. 13/2020
 7.27 MB
 26.08.2023.

Glasnik br. 14a/2020
 6.26 MB
 26.08.2023.

Glasnik br. 14/2020
 41.33 MB
 26.08.2023.

Glasnik br. 15/2020
 353.47 KB
 26.08.2023.