Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2019. godina

Službeni glasnik broj 01/2019
 429.39 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Odluke

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2018. godini (IV. Izmjena)
 2. Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Požeško-slavonske županije u 2019. godini + sastavni dio - Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za požeško-slavonsku županiju u 2019. godini

Rješenja

- Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu fotomonografije Požeško-slavonske Županije

Planovi –Programi

- Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

- Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2019. godini

Pravilnik

- Pravilnik o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu

AKT JAVNE USTANOVE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

-DODATAK I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnoj ustanovi Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije od 06. veljače 2018. godine

AKT JAVNE USTANOVE REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

AKT TAJNIŠTVA

 1. PLAN klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

Službeni glasnik broj 02/2019
 2.32 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
Odluke
1. Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo
2. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
3. Odluka o pristupanju Europskoj povelji za ravnopravnost žena i muškaraca na
lokalnoj razini
4. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeškoslavonske
županije u 2019. godini
5. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih
domova Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
6. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije za
2019. godinu
7. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske
županije za 2019. godinu
8. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2019.
godinu
9. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske
županije u 2019. godini
10. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne
osobe Požega i Velika u 2019. godini
11. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb
Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019.
god.
12. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019.
godini
13. Odluka o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja
Požeško-slavonske županije
14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju
Antikorupcijskog povjerenstva Požeško-slavonske županije
Rješenja
1. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
2. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u
Požegi
3. Rješenje o imenovanju članova Koordinacije za ljudska prava Požeškoslavonske
županije
4. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za
utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene
ustanove (mrtvozornika) – Grad Pleternica
Zaključci
- Zaključak - o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune financijskog plana
Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2019. godinu s
projekcijama za 2020. i 2021. godinu -
AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije
2. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog
plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2018.
godinu
3. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Požeško-slavonske županije
Planovi – Programi
- Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2019.
godinu + tablica
Pravilnici
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih
tijela Požeško-slavonske županije
Zaključci
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije u 2018. godini

Službeni glasnik broj 03/2019
 332.96 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Odluke

1. Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova napodručju Požeško-slavonske županije u 2019. godini

2. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća Požeško-slavonske županije

3. Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Požeško-slavonske županije

Rješenja

- Rješenje o imenovanju članova Radne skupine za izradu procjene rizika odvelikih nesreća Požeško-slavonske županije

Pravilnik

- Pravilnik o zaštiti i obradi javno dokumentarnog i arhivskog gradiva

Zaključci

1. Zaključak o produženju primjene Akcijskog plana suzbijanja zlouporabedroga na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2015. do 2017.godine i na 2019. godinu

2. Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinudoznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2019. godini

3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

AKT TAJNIŠTVA

- Dopunu Plana klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

AKT UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSSTVO

- Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije i prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije na javnu raspravu

Službeni glasnik broj 04/2019
 641.71 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE AKTI SKUPŠTINE

Proračun

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2018.godinu

2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Požeško-slavonske županije za 2018.godinu

3. I. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Odluke

1. Odluka o o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

2. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Požeško-slavonskežupanije za razdoblje 2021. – 2027. godine

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava zafinanciranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s listegrupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županijeza 2019.godinu

4. Odluka o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivrednoprehrambenazanimanjaRješenja- Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radommrtvozornika Požeško-slavonske županije

Zaključci

- Zaključak – o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2018. godinu

AKTIŽUPANA

Odluke

- Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE - SLUŽBENI REZULTATI IZBORA

1. Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalnemanjine u Požeško-slavonskoj županiji

2. Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća češke nacionalnemanjine u Požeško-slavonskoj županiji

3. Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća talijanske nacionalnemanjine u Požeško-slavonskoj županiji

4. Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika mađarske nacionalnemanjine u Požeško- slavonskoj županiji

5. Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika albanske nacionalnemanjine u Požeško-slavonskoj županiji

Službeni glasnik broj 05/2019
 17.41 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

Odluke
1. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

 1. Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Požeško-slavonske županije
 2. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor koji u zakup daje Dom zdravlja Požeško-slavonske županije
 3. Odluka o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA

Odluke
- Odluka o davanju ovlasti /Regionalni koordinator Požeško-slavonske županije

Zaključci
1. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije za 2018. godinu

 1. Zaključak – pristupanje izradi Plana razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021. – 2027. na temelju Odluke Županijske skupštine od 4. lipnja 2019.

Programi/Planovi
- Akcijski plan socijalnih usluga za 2019. godinu za Požeško-slavonsku županiju
+ Zaključak župana o usvajanju i donošenju Akcijskog plana socijalnih usluga Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

Izvješća
- Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku županiju za 2018. g.

Službeni glasnik broj 06/2019
 765.65 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

odluke
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2019. godini (I. Izmjena)

Zaključci
- Zaključak – o usvajanju Akcijskog plana razvoja palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji za razdoblje 2019.-2020.

Programi/Planovi
- Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji a razdoblje 2019.-2020.

AKTI SKUPŠTINE – Komisije za statut i poslovnik
Programi/Planovi
_ Prostorni plan Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“; br. 5/02, 5A/02, 4/11, 4/15 i 5/19) Odredbe za provedbu /Pročišćeni tekst

Službeni glasnik broj 07/2019
 568.47 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
Proračun
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
3. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

Odluke
1. Odluka o visini turističke pristojbe Požeško-slavonske županije
2. Odluka o kupovini dvorca u Trenkovu

Rješenja
1. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
2. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Požegi

AKTI ŽUPANA
Zaključci
- Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj županiji

Službeni glasnik broj 08/2019
 709.3 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

Proračun
1. II. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu 

Odluke
1. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj županijskoj bolnici Požega

AKTI ŽUPANA

Odluke
1. Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
2. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2020. godinu
3. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2020. godinu i projekcije Plana za 2021. i 2022. godinu

Službeni glasnik broj 09/2019
 598.24 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

Proračun

 1. a) Proračun za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 2. b) Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2020. godinu

ŽUC

 1. Zaključak - II. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 1. Zaključak – o prihvaćanju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu - prijedlog Odluke
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije
 1. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji između Požeško-slavonske županije (Republika Hrvatska) i Lubuskog vojvodstva (Republika Poljska)
 1. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika razmjerno broju dobivenih mjesta u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za 2020. godinu
 1. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Požeško-slavonske županije
 2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 1. Odluka o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Požeško- slavonskoj županiji

Programi, planovi

 1. Program javnih potreba humanitarno socijalnih udruga za 2020. godinu
 2. Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeškoslavonske županije za 2020. godinu
 3. Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2020. Godinu
 4. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije za
 5. godinu
 6. Program javnih potreba u sportu Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

AKTI ŽUPANA

Odluke

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2019. godini (II. Izmjena)
 1. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2019. godini (I. izmjena)

Rješenja

- Rješenje o imenovanju predstavnika Požeško-slavonske Županije u Znanstveno vijeće Zavoda za znanstveno-istraživački rad HAZU u Požegi

Zaključci

- Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2019. godini (I. izmjena)

Službeni glasnik broj 10/2019
 500.15 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

Planovi /Programi

- PLAN klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela i

drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2020. godinu

Kolektivni ugovori

- Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u Upravnim tijelima

Požeško-slavonske županije

Zaključci

1. ZAKLJUČAK – o provođenju posebnog dežurstva u djelatnosti obiteljske

(opće) medicine za područje Požeško-slavonske županije

2. ZAKLJUČAK - o izmjeni Zaključka o provođenju posebnog dežurstva u

djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Požeško-slavonske županije

AKT ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

- Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u javnoj ustanovi Zavodu

za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije