Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2018. godina

Službeni glasnik broj 08/2018
 1.64 MB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

1. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu inačinu isplate dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenikaupravnih tijela Požeško-slavonske županije

2. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnihtijela Požeško-slavonske županije

3. DODATAK I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Upravnim tijelima Požeškoslavonskežupanije od 26. 09. 2017. godine

Službeni glasnik broj 07/2018
 638.98 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


Proračun
1. II. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2018.godinu i
projekcija za 2019. i 2020. godinu
2. Proračun za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2019. godinu


Odluke
1. Odluka o donošenju Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije
za razdoblje do kraja 2020. godine
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj
skupštini Požeško- slavonske županije za 2019. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Požeškoslavonske
županije
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika
Požeško-slavonske županije


Programi, planovi
1. Program javnih potreba humanitarno socijalnih udruga za 2019. godinu
2. Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeškoslavonske
županije za 2019. godinu
3. Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
4. Program javnih potreba u sportu Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

Službeni glasnik broj 06/2018
 295.61 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


Odluke
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između
zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2018. godini
(II. Izmjena)


Rješenja
1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredno -
prehrambene škole Požega
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske
bolnice Požega


Pravilnici
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela
Požeško-slavonske županije

Službeni glasnik broj 05/2018
 8.37 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


Proračun
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za
2018. godinu
Odluke
- Odluka o davanju prethodne suglasnosti za zaduživanje Općoj županijskoj
bolnici Požega


Rješenja
1. Rješenje o izboru člana Komisije za izbor i imenovanja Županijske skupštine
Požeško-slavonske županije
2. Rješenje o izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti Županijske
skupštine Požeško-slavonske županije
3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost
spolova


Zaključci
- Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za
2018. godinu

AKTI ŽUPANA


Odluke
1. Odluka o proglašenju elementarne nepogode od olujnog i orkanskog vjetra (02)
i tuče (06)za područje Grada Požege iOpćineVelika
2. Odluke o poticanju ulaganja u razvoj turizma na području Požeško-slavonske
županije za razdoblje od 2018. do 2020. godini


Rješenja
- Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva Požeško –slavonske županije
za procjenu kakvoće duhana roda 2018. godine


Programi, planovi
- Akcijski plan socijalnih usluga za 2018. godinu za Požeško slavonsku županiju i
Zaključak župana o donošenjuAkcijskog plana

Službeni glasnik broj 04/2018
 587.14 KB
 26.08.2023.

AKTISKUPŠTINE


Proračun
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2017.
godinu
2. I. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2018. godinu i
projekcija za 2019. i 2020. godinu


Odluke
- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Požeško-slavonske županije za 2017.
godinu


Rješenja
1. Rješenje o imenovanju predsjednika Koordinacije za ljudska prava Požeškoslavonske
županije
2. Rješenja o izboru predsjednika Komisije za izbor i imenovanja Županijske
skupštine Požeško-slavonske županije


Zaključci
- ZAKLJUČAK– zamjena mandata vijećnika
- ZAKLJUČAK - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za
2017. godinu
- ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune financijskog plana
Županijske Uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2018. godinu

AKTIŽUPANA


Odluke
- Odluka o povjeravanju izrade II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Kaptol


Rješenja
1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za
ceste Požeško –slavonske županije
2. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
3. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije

Službeni glasnik broj 03/2018
 23.63 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


- Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Javne ustanove Regionalni
koordinator razvoja požeško-slavonske županije


AKTI ŽUPANA
Odluke, pravilnici
1. Odluka o o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na
području Požeško-slavonske županije u 2018. godini + tabelarni prikaz
2. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Županijskog stručnog povjerenstva za
suzbijanje zlouporabe droga
3. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih
tijela Požeško- slavonske županije


Zaključci
1. Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu
doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u
2018. godini
2. Zaključak - o produženju primjeneAkcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga
na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2015. do 2017. godine
i na 2018. godinu

Programi, planovi
- Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske
županije za 2018. godinu + tabelarni prikaz
AKTUPRAVNOGODJELAZAGOSPODARSTVOIGRADITELJSTVO
- Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku
županiju za 2017. godinu


AKTJ AVNE USTANOVE REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
- Statut Javne ustanove regionalni koordinator razvoja požeško-slavonske
županije

 

Službeni glasnik broj 02/2018
 1.25 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


Odluke
1. Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo
2. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
3. Statutarna Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Požeško-slavonske
županije
4. Odluka o županijskim porezima
5. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Javne ustanove
Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije
6. Odluka o osnivanju Javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeškoslavonske
županije
7. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav
navodnjavanja «Kaptol»
8. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav
navodnjavanja «Ramanovci- Bektež »
9. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
Požeško- slavonske županije u 2018. godini
10. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih
domova Požeško- slavonske županije za 2018. godinu
11. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske
županije za 2018. godinu
12. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova Požeškoslavonske
županije za 2018. godinu
13. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u
2018. godini
14. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja srednjeg školstva i učeničkih domova Požeškoslavonske
županije u 2018. godini
15. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i
nemoćne osobe Požega i Velika u 2018. godini
16. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu
skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u
2018. godini
17. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih Ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2018.
godini

Programi
1. PROGRAM MJERA zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području
Požeško-slavonske županije za 2018. godinu – suzbijanje patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije
je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti
2. PROGRAM javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeškoslavonske
županije u 2018. godini


Zaključci
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za
prostorno Uređenje Požeško-slavonske županije u 2017. godini


Ugovori
- Kolektivni ugovor za zaposlene u javnoj ustanovi Zavodu za prostorno
uređenje Požeško- slavonske županije

Službeni glasnik broj 01/2018
 431.11 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

1. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih
tijela Požeško-slavonske županije
2. PLAN prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2018.
godinu


AKT TAJNIŠTVA


1. PLAN klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih
tijela Požeško-slavonske županije za 2018. godinu