Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2017. godina

Službeni glasnik 09/17
 422.67 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Zaključak - mišljenje o imenovanju Željka Grgića za načelnika PU Požeškoslavonske


AKTI ŽUPANA
1. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova
za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2017. godini (I. izmjena)
2. ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između
zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2017. godini
(II. Izmjena) i tabelarni prikaz popis prioriteta
3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi
„Vladimir Nazor“ Trenkovo

Službeni glasnik 08/17
 634.85 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. II. Izmjene i dopune proračuna Požeško-slavonske županije za 2017.godinu i
projekcija za 2018. i 2019. godinu
2. Proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2018.
godinu
4. Odluka o izmjenama uvjeta iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede
u 2001. godini
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana Požeško-slavonske županije
6. Odluka o osnivanju Javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeškoslavonske
županije
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Županijskoj
8. Odluka o promjeni djelatnosti Osnovne škole Lipik
9. Program javnih potreba humanitarno socijalnih udruga za 2018. godinu
10. Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeškoslavonske
županije za 2018. godinu
11. Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2018.
godinu
12. Program javnih potreba u sportu Požeško-slavonske županije za 2018.
godinu
13. Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Javne ustanove Regionalni
Koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Službeni glasnik broj 07/2017
 6.46 MB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na
području Požeško-slavonske županije u 2017. godini
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između
zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2017.
godini (I. Izmjena)
3. Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana
Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2017. godinu
4. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje
Požeško- slavonske županije za 2018. godinu
5. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno
uređenje Požeško-slavonske županije za 2018. godinu i projekcije Plana za
2019. i 2020. godinu
6. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
7. Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske
imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne
osobe Požega i Velika u 2017. godini (I. izmjena)
8. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2017. godinu
9. KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u upravnim tijelima Požeškoslavonske
županije

Službeni glasnik 06/17
 885.64 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za
2017. godinu
2. Odluka o podjeli Opće županijske bolnice Požega i osnivanju nove
zdravstvene ustanove Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih
veterana
3. Odluka o pristupanju Požeško-slavonske županije trgovačkom društvu sa
ograničenom odgovornošću Centar za gospodarenje otpadom Brodskoposavske
županije d.o.o.
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj
skupštini Požeško- slavonske županije za period 27. lipnja – 31. prosinca 2017.
godine
5. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Srednje škole Pleternica
6. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na
Području Požeško-slavonske županije
7. ZAKLJUČAK – o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za
razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine
8. ZAKLJUČAK – o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune financijskog plana
Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2017. godinu

AKTI ŽUPANA
1. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske
županije za 2017. godinu

Službeni glasnik 05/17
 14.91 MB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom
2. Odluka o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području
Požeško-slavonske županije u 2017. godini
3. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Požega
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivrednoprehrambene
škole Požega
5. Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva Požeško –slavonske županije
za procjenu kakvoće duhana roda 2017. godine
6. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Lipik (od 1. lipnja 2017.)
7. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Lipik (od 29. lipnja 2017.)
8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela
Požeško-slavonske županije
9. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku županiju
za 2016. godinu

Službeni glasnik broj 04/2017
 970.5 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2016.
godinu
2. I. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2017. godinu i
projekcija za 2018. i 2019. godinu - Prijedlog
3. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske
županije
4. Odluka o mjerama zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih
protupravnih radnji, te provođenja šumskog reda u šumama šumoposjednika na
području Požeško-slavonske županije
5. Rješenje o izboru članova Mandatne komisije Županijske skupštine
6. Rješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja Županijske skupštin
7. Rješenje o izboru predsjednice Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije
8. Rješenje o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Požeško-slavonske
županije
9. Rješenje o izboru članova Komisije za statut i poslovnik Županijske skupštine
10. Rješenje o izboru članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine
11. Rješenje o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti Županijske skupštine
12. Rješenje o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša Županijske skupštine
13. Rješenje o izboru članova Odbora za gospodarstvo Županijske skupštine
14. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji
mandata članova Skupštine Požeško-slavonske županije

AKT ŽUPANA
1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

Službeni glasnik broj 03/2017
 2.71 MB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o proglašenju elementarne nepogode – mraz za područje gradova: Požega,
Pleternica, Pakrac, Lipik i Kutjevo i općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i
Velika
2. Odluka o imenovanju članova Županijskog savjeta za sigurnost prometa na
cestama Požeško-slavonske županije
3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Požega
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora u OŠ “Vladimir
Nazor” Trenkovo
5. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja
Požeško - slavonske županije
6. Akcijski plan socijalnih usluga za 2017. godinu za Požeško slavonsku županiju
7. Strateški plan razvoja palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji za razdoblje
2017.- 2020.
8. Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji za razdoblje
2017.- 2018.
9. Zaključak o usvajanju Strateškog i Akcijskog plana
10.Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu
doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u
2017. godini

Službeni glasnik 01/2017
 1.34 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
2. Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo
3. Odluka o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Požeškoslavonske
županije
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Požeško – slavonske
5. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav
navodnjavanja «Kaptol» za 2017.godinu
6. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje
za sustav navodnjavanja «Ramanovci- Bektež » za 2017.godinu
7. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva Požeško-slavonske županije u 2017. godini
8. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih
domova Požeško- slavonske županije u 2017. godini
9. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske
županije za 2017. godinu
10. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova
Požeško-slavonske županije za 2017. godinu
11. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u
2017. godini
12. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjeg školstva i učeničkih domova Požeškoslavonske
županije u 2017. godini
13. Odluka o utvrđivanju Mreže dječjih vrtića na području Požeško-slavonske
županije
14. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i
nemoćne osobe Požega i Velika u 2017. godini
15. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb
Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017.
godini
16. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017.
godini
17. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Slav. Brodu,
Stalna služba u Požegi
18. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
područjem Požeško-slavonske županije
19. Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za
utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene
ustanove (mrtvozornika )
20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova/ica Povjerenstva za
promicanje ravnopravnosti spolova Požeško-slavonske županije


AKTI ŽUPANA
1. Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika
2. Odluka o financiranju i organizaciji natjecanja i smotri učenika
osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2017. godini
3. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske
županije za 2016. godinu
4. Odluka o povjeravanju izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Pleternice
5. Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje
Požeško-slavonske županije
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije u 2016. godini
7. Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva
Požeško-slavonske županije u 2017. godini
8. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području
Požeško-slavonske županije za 2017. godinu – suzbijanje patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih
glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti


AKTI TAJNIŠTVA
1. PLAN klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata
upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2017. godinu
2. Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka stvaratelja i
primatelja akata upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2017.
godinu

Službeni glasnik broj 02/2017
 2.55 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

1. Odluka o promjeni naziva Opće županijske bolnice Požega, Podružnice
Gradske bolnice Pakrac

AKTI ŽUPANA
1. U G O V O R broj 11014 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/114 – "BUK"
2. U G O V O R broj 11021 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/121 – "FAZAN"
3. U G O V O R broj 11017 zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/117 – "RUŠEVO"
4. U G O V O R broj 11022 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/122 – "TROKUT"
5. U G O V O R broj 11001 zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/101 – "ZAPADNI PAPUK II"
6. U G O V O R broj 11020 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/120 –"KOŠUTA"
7. U G O V O R broj 11018 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/118 – "SOVSKI DOL"
8. U G O V O R broj 11006 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/106 – "VELIKA"
9. U G O V O R broj 11005 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/105 –"BIŠKUPCI"
10. U G O V O R broj 11003 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/103 – "ORLJAVAC"
11. U G O V O R broj 11002 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/102 – "POLJANAČKE ŠUME"
12. U G O V O R broj 11024 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/124 – "PSUNJ"
13. U G O V O R broj 11011 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/111 – "JAKŠIĆ"
14. U G O V O R broj 11012 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/112 – "KUTJEVO"
15. U G O V O R broj 11023 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/123 – "SLAVUJ"
16. U G O V O R broj 11019 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/119 – "BUČJE"
17. U G O V O R broj 11007 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/107 – "POŽEGA I"
18. U G O V O R broj 11015 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/115 – "BEKTEŽ"
19. U G O V O R broj 11009 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/109 – "POŽEGA II"
20. U G O V O R broj 11004 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/104 – "BRESTOVAC"
21. U G O V O R broj 11008 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/108 – "KAPTOL"
22. U G O V O R broj 11016 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/116 – "ČAGLIN"
23. U G O V O R broj 11010 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/110 – "VETOVO"
24. U G O V O R broj 11013 o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj:
XI/113 – "SESVETE"
25. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Požeško-slavonske županije
26. Odluka o ustupanju na upravljanje kulturnim dobrom zgrade Požeško- slavonske županije (Županijske palače) Turističkoj zajednici Požeško- slavonske županije
27. Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Đačkog doma Požega
28. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske
škole Požega
29. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole Požega
30. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredno- prehrambene škole Požega
31. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Požega
32. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole
Požega