Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2016. godina

Službeni glasnik broj 09/2016
 688.73 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. II. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2016.
godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
2. Proračun Požeško-slavonske županije za 2017. godinu i projekcija za
2018. i 2019. godinu
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2017.
godinu
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača
Zastupljenih u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za
2017. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o županijskim nagradama
6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite Požeško – slavonske županije
7. Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova
8. Odluka o produljenju trajanja važeće Županijske razvojne strategije
Požeško-slavonske županije 2011.-2013. do donošenja nove
Županijske razvojne strategije
9. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda za
područje Požeško-slavonske županije
10. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Požeško – slavonske
županije za 2017. godinu
11. Programa javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga Požeškoslavonske
županije za 2017. godinu
12. Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata
Požeško-slavonske županije za 2017. godinu
13. Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za
2017. godinu
14. Program javnih potreba u sportu Požeško-slavonske županije za
2017. godinu
15. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta na području Požeško-slavonske županije
u 2017. godini.
16. Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune financijskog
plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za
2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu i na
Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske
županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu


AKTI ŽUPANA
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava
između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske
županije u 2016. godini (III. izmjena) i tabelarni prikaz
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava
između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske
županije u 2016. godini (IV. izmjena) i tabelarni prikaz
3. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za
ceste Požeško-slavonske županije
4. Rješenje o odobrenju uporabe skeniranog potpisa pročelnika i pečata
Upravnog odjela za proračun i financije Požeško-slavonske županije
Centru za vozila Hrvatske d.d., Capraška 6, Zagreb, OIB:
73294314024
5. Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu
nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima
za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2016. godini (II.
izmjena)
6. PLAN prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za
2017. godinu

Službeni glasnik broj 08/2016
 957.86 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na
području Požeško-slavonske županije u 2016. godini
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava
između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije
u 2016. godini (II. Izmjena)
3. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno
uređenje Požeško-slavonske županije za 2017. godinu i projekcije Plana
za 2018. i 2019. godinu
4. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno
uređenje Požeško-slavonske županije za 2017. godinu
5. Odluka o imenovanju i zadaćama Vijeća učenika Požeško-slavonske
županije
6. Zaključak – o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika
Županijskog vijeća učenika
8. Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu
nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za
starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2016. godini (I. izmjena)
9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
upravnih tijela Požeško-slavonske županije
10. DODATAK V Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Upravnim tijelima
Požeško- slavonske županije od 30. travnja 2013. godine
11. DODATAK V Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Turističkoj
zajednici Požeško- slavonske županije od 30. travnja 2013. godine
12. DODATAK IV Kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnoj ustanovi
Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije od 19.
prosinca 2013. godine
13. DODATAK V Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Regionalnoj
razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije – Panora od 30. travnja
2013. godine
14. DODATAK V kolektivnom ugovoru za zaposlene u Javnoj ustanovi za
upravljanje zaštićenim područjem Požeško – slavonske županije od 30.
travnja 2013. godine

Službeni glasnik broj 07/2016
 7.83 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije
za 2016. godinu
2. I. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2016.
godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu - Prijedlog
3. Odluka o sufinaciranju provođenja programa predškole na području
Požeško-slavonske županije
4. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u
Slav. Brodu, Stalna služba u Požegi
5. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i
prilagodbe klimatskim promjenama za područje Požeško-slavonske
županije
- Zaključak Županijske skupštine o donošenju Programa
6. Zaključak - Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za razdoblje
siječanj-lipanj 2016. godine
7. ZAKLJUČAK - Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Požeškoslavonske
županije za 2015. godinu

Službeni glasnik broj 05/2016
 1.61 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2015.
godinu
2. Zaključak - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog
plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za razdoblje
siječanj-prosinac 2015. godine
3. Akcijski plan energetske učinkovitosti Požeško-slavonske županije za razdoblje
2016. – 2018. godina
4. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Požeško-slavonske
županije za razdoblje od 2016. do 2020.
5. Odluka o dopuni djelatnosti Gimnazije, Požega
6. Odluka o dopuni djelatnosti Tehničke škole, Požega
7. Odluka o dopuni djelatnosti Poljoprivredno-prehrambene škole, Požega

AKT ŽUPANA
1. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku županiju
za 2015. godinu

Službeni glasnik broj 06/2016
 4.71 MB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o proglašenju elementarne nepogode od tuče (06) za područje
Grada Pleternice
2. Odluka o proglašenju elementarne nepogode od poplave (04) za područje
Grada Pakraca i Grada Pleternice
3. Odluka o proglašenju elementarne nepogode od olujnog i orkanskog
vjetra (02) za područje Grada Pakraca, Grada Lipika i Grada Pleternice
4. Odluka o proglašenju elementarne nepogode od tuče (06) za područje
gradova POŽEGA, PLETERNICA i KUTJEVO te općina JAKŠIĆ i
KAPTOL
5. Odluka o proglašenju elementarne nepogode od olujnog i orkanskog
vjetra (02) za područje gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općina
Jakšić i Kaptol
6. Odluka o proglašenju elementarne nepogode od poplave (04) za područje
OpćineVelika
7. Odluka o o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i
nemoćne osobe Požega iVelika u 2016. godini
8. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu
skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u
2016. godini
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava
između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u
2016. godini (I. Izmjena)
10. Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva Požeško – slavonske
županije za procjenu kakvoće duhana roda 2016.godine
11. Rješenje o imenovanju Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije
za razdoblje 2016.-2020
12. Zaključak o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje
javne zdravstvene službe
13. Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te
načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe
Požega iVelika u 2016. godini
14. Akcijski plan socijalnih usluga za 2016. godinu za Požeško slavonsku
županiju
- Zaključak o usvajanju i donošenju Akcijskog plana socijalnih usluga
Požeško-slavonske županije za 2016. godinu.

Službeni glasnik broj 04/2016
 830.69 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o povjeravanju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Čaglin
2. Odluka o proglašenju elementarne nepogode – mraz za područje općina:
Jakšić i Velika i gradova Požega, Pleternica, Pakrac i Kutjevo
3. Odluka o proglašenju elementarne nepogode- mraz za područje općine
Brestovac
4. Odluka o proglašenju elementarne nepogode - mraz za područje grada
Lipika i općina Čaglin i Kaptol
5. Odluka o službenom elektroničkom dopisivanju upravnih tijela
Požeško-slavonske županije
6. Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2016. godini
7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe Velika
8. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske
bolnice Požega
9. Rješenje o imenovanju povjerenstva iz programa ruralnog razvoja 2014.-
2020. - Tip operacije 5.2.2. «Razminiranje poljoprivrednog zemljišta»
10. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Požeškoslavonske
županije za 2016. godinu

 

Službeni glasnik broj 03/2016
 1.78 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
za Požeško-slavonsku županiju
2. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
3. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Požeško-slavonske županije
4. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav
navodnjavanja «Kaptol» za 2016.godinu
5. Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav
navodnjavanja «Ramanovci- Bektež » za 2016.godinu
6. Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Požeškoslavonske
županije
7. Odluka o promjeni naziva Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Lipik
8. Odluka o promjeni djelatnosti Ekonomske škole, Požega
9. Odluka o promjeni djelatnosti Tehničke škole, Požega
10. Odluka o promjeni djelatnosti Poljoprivredno-prehrambene škole
Požega
11. Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu
Požeško-slavonske županije za 2016. godinu
12. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za
utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove (mrtvozornika) područje grada Požege

AKTI SKUPŠTINE
1. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
za Požeško-slavonsku županiju
2. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
3. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Požeško-slavonske županije
4. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav
navodnjavanja «Kaptol» za 2016.godinu
5. Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav
navodnjavanja «Ramanovci- Bektež » za 2016.godinu
6. Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Požeškoslavonske
županije
7. Odluka o promjeni naziva Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Lipik
8. Odluka o promjeni djelatnosti Ekonomske škole, Požega
9. Odluka o promjeni djelatnosti Tehničke škole, Požega
10. Odluka o promjeni djelatnosti Poljoprivredno-prehrambene škole
Požega
11. Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu
Požeško-slavonske županije za 2016. godinu
12. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za
utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove (mrtvozornika) područje grada Požege

Službeni glasnik broj 02/2016
 1.57 MB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o povjeravanju izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Pleternice
2. Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika
3. Odluka o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu
vrednovanja Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije
za razdoblje 2016.-2020. godine
4. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji, te visini ostalih
naknada dužnosnika Požeško-slavonske županije u svezi s obnašanjem
dužnosti
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju službenih
automobila i mobitela
6. Odluka o početku postupka vrednovanja Županijske razvojne strategije
Požeško-slavonske županije za razdoblje 2016.-2020. godine
7. Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeškoslavonske
županije u 2016. godini
8. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Požeškoslavonske
županije za 2016. godinu – suzbijanje patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca
čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti
9. Zaključak- o pristupanju izradi Županijske razvojne strategije Požeškoslavonske
županije za razdoblje 2016. -2020. godine
10. DODATAK I I I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnoj ustanovi
Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije od 19.
prosinca 2013. godine
11. DODATAK IV Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Upravnim tijelima
Požeško-slavonske županije od 30. travnja 2013. godine
12. DODATAK IV Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Turističkoj
zajednici Požeško- slavonske županije od 30. travnja 2013. godine
13. DODATAK IV kolektivnom ugovoru za zaposlene u Javnoj ustanovi za
upravljanje zaštićenim područjem Požeško – slavonske županije od 30.
travnja 2013. godine
14. DODATAK IV Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Regionalnoj
razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije – Panora od 30. travnja
2013. godine


AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
1. Statut vijeća talijanske nacionalne manjine
2. Statut vijeća češke nacionalne manjine

Službeni glasnik broj 01/2016
 492.92 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova na području Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju
2016. godine
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije u 2015. godini
3. Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za
2016. godinu
4. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2016. godinu