Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2015. godina

Službeni glasnik broj 08/2015
 2.09 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. II. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2015.
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu - Rebalans II
2. Proračun Požeško-slavonske županije za 2016. godinu i projekcije za
2017. i 2018. godinu
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2016. godinu
4. Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune financijskog plana
Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2015. godinu s
projekcijama za 2016. i 2017. godinu i na Financijski plan Županijske uprave
za ceste Požeško-slavonske županije za 2016. godinu, s projekcijama za 2017.
i 2018. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Požeškoslavonske
županije
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj
skupštini Požeško-slavonske županije za 2016. godinu
7. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeškoslavonske
županije u 2016. godini
8. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih
domova Požeško-slavonske županije za 2016. godinu
9. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova Požeškoslavonske
županije za 2016. god
10. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske
županije u 2016. godini
11. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjeg školstva i učeničkih domova Požeškoslavonske
županije u 2016. godini
12. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u
2016. godini
13. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje, te za
informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2016. godine;
14. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i
nemoćne osobe Požega i Velika u prvom tromjesečju 2016. godine
15. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu
skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u
prvom tromjesečju 2016. godine
16. Odluka o promjeni djelatnosti Srednje škole Pakrac
17. Odluka o promjeni djelatnosti OŠ braće Radića Pakrac
18. Programa javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga Požeško-slavonske
županije za 2016. godinu
19. Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeškoslavonske
Županije za 2016. godinu
20. Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske Županije za 2016. godinu
21. Program javnih potreba u sportu Požeško-slavonske Županije za 2016. godinu
22. Odluka o produljenju trajanja važeće Županijske razvojne strategije Požeškoslavonske
županije 2011. do 2013. na razdoblje od 2011. do 2016. godine.
23. Odluka o imenovanju ravnatelja ŽUC-a


AKTI ŽUPANA
1. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje
Požeško-slavonske županije za 2016. godinu
2. Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda
za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2015. godinu
3. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje
Požeško-slavonske županije za 2016. godinu i projekcije Plana za 2017. i 2018.
godinu
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
5. Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske
imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne
osobe Požega i Velika u 2015. godini (III. izmjena)
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih
domova Požeško-slavonske županije u 2015. godini
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između
zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2015. godini
(III izmjena)

Službeni glasnik broj 07/2015
 7.36 MB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o imenovanju procjeniteljskog povjerenstva za područje
Požeško-slavonske županije
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Procjeniteljskog
povjerenstva za područje Požeško-slavonske županije
3. Odluka o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na
području Požeško-slavonske županije u 2015. godini
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava
između Zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u
2015. godini (II. Izmjena)
5. Strateški plan razvoja palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji za
razdoblje 2014.-2016.
6. Zaključak Skupštine o usvajanju Strateškog plana razvoja palijativne
skrbi u Požeško- slavonskoj županiji za razdoblje 2014.-2016. godine
7. Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu
nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za
starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2015. godini (I. izmjena)
8. Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu
nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za
starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2015. godini (II. izmjena)
9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
upravnih tijela Požeško-slavonske županije
10. Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za
2015. godinu

Službeni glasnik broj 06/2015
 1.87 MB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za
2015. godinu
2. Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske
županije za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine i Polugodišnji izvještajtabelarni
prikaz
3. Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune financijskog plana
Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2015. godinu
sa projekcijama za 2016. i 2017.godinu i I. Izmjena i dopuna financijskog
plana za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu – tabelarni
prikaz
4. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o plaćama i drugim pravima iz radnog
odnosa dužnosnika Požeško-slavonske županije
5. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Srednje škole Pleternica
6. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Požeško-slavonske Županije
7. Rješenje o imenovanju predsjednika Koordinacije za ljudska prava

AKTI ŽUPANA


1. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga na području Požeško-slavonske
županije za razdoblje od 2015. do 2017. godine
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava
između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u
2015. godini (I. Izmjena)
3. Odluka o iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne
zdravstvene službe na području Požeško-slavonske županije
4. Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom
5. Odluka o proglašenju elementarne nepogode – suše za područje
Požeško-slavonske županije
6. Odluka o povjeravanju izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Kutjeva
7. Rješenje o imenovanju članova Komisije za tumačenje odredbi i
praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim
tijelima Požeško-slavonske županije
8. Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva Požeško
–slavonske županije za procjenu kakvoće duhana roda 2015.godine
9. Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine
10. Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća češke
nacionalne manjine
11. Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća talijanske nacionalne
manjine
12. Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća talijanske
nacionalne manjine
13. Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine
14. Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća srpske
nacionalne manjine
15. Program povećanja uzgoja crne slavonske pasmine svinja
16. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za Požeškoslavonsku
županiju za 2014. godinu

Službeni glasnik broj 05
 1010.38 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije
za 2014. godinu
2. I. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2015. godinu i
projekcija za 2016. i 2017. godinu - Rebalans I
3. Zaključak - o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije
za 2014. godinu
4. Odluka o određivanju Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske
županije
5. Odluka o poduzimanju posebnih mjera zaštite od požara u šumama i
šumskom zemljištu šumoposjednika
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
promicanje ravnopravnosti spolova
7. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika Požeško-slavonske županije
8. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda za područje
Požeško-slavonske Županije
9. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za financije i
proračun

AKTI ŽUPANA
1. Odluka o proglašenju elementarne nepogode poplava na području
OPĆINE BRESTOVAC

Službeni glasnik broj_04
 956.67 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


1. Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeškoslavonske
županije
2. Odluka o prihvaćanju Strateške studije utjecaja Prostornog plana Požeškoslavonske
županije na okoliš
3. Zaključak o usvajanju Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata
vijećnika Skupštine Požeško-slavonske županije


AKTI ŽUPANA
1. Odluka o povjeravanju izrade usklađenja Prostornog plana uređenja Općine
Kaptol sa Zakonom o prostornom uređenju
2. Odluka o povjeravanju izrade usklađenja Prostornog plana uređenja Grada
Pakraca sa Zakonom o prostornom uređenju
3. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka
Javnog natječaja za Program „KREDITOM DO USPJEHA 2014“ - Mjera 1.
–KREDITOM DO KONKURENTNOSTI
4. Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na
području Požeško-slavonske županije u 2015. godini
5. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana Požeško-slavonske županije
6. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana Požeško-slavonske županije i Strateške studije utjecaja
Prostornog plana Požeško- slavonske županije na okoliš
7. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu
upravnih tijela Požeško- slavonske županije
8. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske
županije za 2015. godinu
9. Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za
2015. godinu

Glasnik br. 03/2015
 310.01 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog
plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2014.
godinu i raspolaganju s viškom prihoda
2. Odluka o naknadi putnih troškova članovima Projektnog tima za razvoj
sustava palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji
3. Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za
2015. godinu
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih
tijela Požeško- slavonske županije

Glasnik br. 02/2015
 1.06 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
2. Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo
3. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav
navodnjavanja «Kaptol» za 2015.godinu
4. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav
navodnjavanja «Ramanovci- Bektež» za 2015.godinu
5. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva Požeško-slavonske županije u 2015. godini
6. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih
škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2015. godinu
7. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeškoslavonske
županije za 2015. godinu
8. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova
Požeško-slavonske županije za 2015.god
9. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije
u 2015. godini
10. Prijedlog Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjeg školstva i učeničkih
domova Požeško-slavonske županije u 2015. godini
11. Odluka o sufinanciranju programa predškole u Požeško-slavonskoj
županiji
12. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u
2015. godini
13. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i
nemoćne osobe Požega i Velika u 2015. godini
14. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu
skrb Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u
2015. godini
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Požeškoslavonske
županije


AKTI ŽUPANA
1. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2014. godini (I.
izmjena) prebačeno u 2014. god.
2. PROGRAM javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva
Požeško-slavonske županije u 2015. godini
3. Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika
4. PROGRAM MJERA zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području
Požeško- slavonske županije za 2015. godinu – suzbijanje patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca
čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda u 2014.
godini
6. Odluka o povjeravanju izrade III Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja grada Pleternice
7. Odluka o povjeravanju izrade usklađenja Prostornog plana uređenja
Općine Brestovac sa Zakonom o prostornom uređenju
8. Odluka o povjeravanju izrade usklađenja Prostornog plana uređenja
Općine Jakšić sa Zakonom o prostornom uređenju
9. Odluka o uvjetima i načinu dodjeljivanja subvencije za topli obrok u
osnovnim školama u 2015. godini


AKT TAJNIŠTVA
1. Ispravak broja 7/2014. Požeško-slavonskog službenog glasnika“

Glasnik br. 01/2015
 739.31 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2014. godini (I.
izmjena)
2. PLAN prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za
2015. godinu
3. PLAN prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2015. godinu


AKT TAJNIŠTVA
1. PLAN klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i
drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2015. godinu


AKTI SAVJETA MLADIH
1. Program rada i financijski plan savjeta mladih Požeško-slavonske županije za
2015. godinu
2. Poslovnik o radu Savjeta mladih Požeško-slavonske županije