Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2014. godina

Glasnik br. 08/2014
 320.64 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA


1. Odluka o dodjeli sredstava pomoći za djelomično ublažavanje posljedica
štete od elementarne nepogode – poplave u svibnju 2014. godine
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Projektnog tima
za razvoj sustava palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji
3. Rješenje o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za
obavljanje javne zdravstvene službe
4. DODATAK III - Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Upravnim tijelima
Požeško- slavonske županije od 30. travnja 2013. godine
5. DODATAK III - Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Javnoj ustanovi za
upravljanje zaštićenim područjem Požeško – slavonske županije od 30.
travnja 2013. godine
6. DODATAK III - Kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnoj ustanovi
Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije od 19. prosinca
2013. godine
7. DODATAK III - Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Turističkoj zajednici
Požeško- slavonske županije od 30. travnja 2013. godine
8. DODATAK III - Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Regionalnoj
razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije od 30. travnja 2013. godine

Glasnik br. 07A/2014
 1.27 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Socijalni plan od 2014.-2020. godine za Požeško-slavonsku županiju - Akcijski plan socijalnih usluga za 2015. godinu

Glasnik br. 07/2014
 1.27 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Proračun Požeško-slavonske županije za 2015. godinu i projekcije za
2016. i 2017. godinu
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2015.
godinu
3. Zaključak o suglasnosti na
- Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeškoslavonske
županije za 2014. godinu i na
- Financijski plan Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za
2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za 2015. godinu
5. Programa javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2015. godinu
6. Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2015.
godinu
7. Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2015.
godinu
8. Program javnih potreba u sportu Požeško-slavonske županije za 2015.
godinu
9. Odluka o pristupanju Požeško-slavonske županije Hrvatskoj mreži zdravih
gradova/županija
10. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
11. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Požegi


AKTI ŽUPANA
1. Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeškoslavonske
županije u 2014. godini
2. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Projektnog tima za razvoj
sustava palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji
3. Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za
2014. godinu
4. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno
uređenje Požeško-slavonske županije za 2015. godinu i projekcije Plana
za 2016. i 2017. godinu
5. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno
uređenje Požeško- slavonske županije za 2015. godinu
6. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Požeško-slavonske
županije Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 06/2014
 353.37 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za
2014. godinu
2. Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Požeško-slavonske županije
3. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Požeško-slavonske
županije
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije


AKT ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
1. Statut javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske
županije

Glasnik br. 05/2014
 6.79 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za
2014. godinu
2. I. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2014. godinu –
Rebalans I
3. Zaključak - o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog
plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2014.
godinu
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za
ceste Požeško-slavonske županije za 2014. godinu
5. Odluka o produljenju trajanja važeće Županijske razvojne strategije
Požeško-slavonske županije 2011.-2013., na razdoblje od 2011.-2015.
godine
6. Rezolucija vezana uz izradu nove Strategije prometnog razvoja Republike
Hrvatske 2014. – 2030. godine
7. Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Požeško-slavonske županije
8. Rješenje – o razrješenju dužnosti predsjednice Županijske skupštine
Požeško-slavonske županije
9. Rješenje - o izboru predsjednika Županijske Skupštine Požeško-slavonske
županije
10. Rješenje - o izboru potpredsjednika Županijske Skupštine Požeško-slavonske
Županije


AKTI ŽUPANA
1. Odluka o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova kojima je
osnivač Požeško-slavonska županija
2. Odluka o proglašenju elementarne nepogode od orkanskog vjetra za područje
Grada Pakraca
3. Odluka o proglašenju elementarne nepogode od leda za područje gradova
Pakraca iLipika
4. Odluka o proglašenju elementarne nepogode od poplave za područje gradova
Pakraca, Lipika, Požege i Pleternice te OpćineVelika
4. Odluka o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području
Požeško-slavonske županije u 2014. godini
5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog
plana Požeško-slavonske županije
6. Odluka o upućivanju strateške studije utjecaja Prostornog plana požeškoslavonske
županije na okoliš i prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana Požeško-slavonske županije na javnu raspravu
7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora u Osnovnoj školi
ZdenkaTurkovića Kutjevo
8. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora u Osnovnoj školi
„Dragutina Lermana“Brestovac
9. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora u Osnovnoj školi
Lipik
10. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Ljekarne Požega
11. Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu
doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i
Velika u 2014. Godini
12. Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske
imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne
osobe Požega i Velika u 2014. godini (I. izmjena)

AKTI USTANOVA
1. Statut javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske
županije – Pročišćeni tekst
2. Odluka o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Ljekarne
Požega


AKT TAJNIŠTVA
1. Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata
Upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2014. godinu.
AKT UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I
GRADITELJSTVO
1. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku
županiju za 2013. godinu

Glasnik br. 04/2014
 284.76 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

1. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Požeško-slavonske županije
2. Odluka o osnivanju Srednje škole Pleternica
3. Odluka o naknadi mrtvozornicima za obavljene preglede osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove na području Požeško-slavonske županije
4. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za
utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene
ustanove (mrtvozornika) – Grad Pleternica / Općina Brestovac

AKTI ŽUPANA

1. Odluka o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog
plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2013.
godinu i raspolaganju s viškom prihoda
2. Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu kakvoće duhana
roda 2013.godine
3. Odluka o povjeravanju izrade III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Grada Lipika
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske
uprave za ceste Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 03/2014
 1.92 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije
za razdoblje od 01. siječnja do 31.12.2013. godine
2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za
ceste Požeško-slavonske županije za 2013. godinu
3. Zaključak o suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog
plana ŽUC-a Požeško-slavonske županije
4. Odluka o osnivanju Srednje škole Pleternica
5. Odluka o promjeni sjedišta Glazbene škole Požega
6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda Požeško-slavonske županije
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna
prostornog plana Požeško-slavonske županije


AKTI ŽUPANA
1. Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i
dopunama Statuta javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeškoslavonske
županije
2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Zavoda
za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
3. Odluka o raspodjeli pomoći općinama i gradovima Požeško-slavonske
županije
4. Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2014. godini
5. Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Požeškoslavonske
županije
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih
tijela Požeško-slavonske županije


AKT TAJNIŠTVA
1. Ispravak objavljenog akta – Akcijski plan socijalnih usluga za 2014.
godinu za Požeško-slavonsku županiju – objavljenog u „Požeškoslavonskom
službenom glasniku“ br. 7. od 18. prosinca 2013. god., 


AKTI ŽUPANA
2. Akcijski plan socijalnih usluga za 2014. godinu za Požeško-slavonsku
županiju

Glasnik br. 02/2014
 988.25 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata vijećnika
2. Odluka o kriterijima za raspodjelu tekućih pomoći iz Državnog proračuna za
2014. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
5. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Požeško-slavonske županije
namijenjenih financiranju političkih stranaka i članova Županijske skupštine
Požeško-slavonske županije izabranih s liste grupe birača u 2014. godini
6. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav
navodnjavanja «Kaptol» za 2014.godinu
7. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeškoslavonske
županije za 2014. godini
8. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih
domova Požeško-slavonske županije za 2014. godinu
9. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu i učeničkim domovima
Požeško-slavonske županije za 2013. godinu
10. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i
nemoćne osobe Požega i Velika u 2014. godini
11. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb
Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014.
godini
12. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u
2014. godini
13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u prosvjeti i
znanosti Požeško-slavonske županije
14. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Požeško-slavonske
županije
15. Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo –
Antunu Božiću, posmrtno
16. Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo –
general pukovniku Miljenku Crnjcu
17. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
18. Odluka o osnivanju i imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Požeškoslavonske
županije
19. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za
utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove (mrtvozornika) - područje gradova Pakrac, Lipik i
Pleternice
20. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog
suda za područje Požeško-slavonske županije
21. ZAKLJUČAK - Izvješće o stanju okoliša na području Požeško-slavonske
županije za razdoblje 2009.-2012. godine


AKTI ŽUPANA
1. Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2014.
godinu
2. Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2014. godinu
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda u 2013.
godini
4. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Požeškoslavonske
županije za 2014. godinu – suzbijanje patogenih mikroorganizama,
štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije od javnozdravstvene važnosti (31. 01.)
5. Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika

Glasnik br. 01/2014
 473.26 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE


1. Odluka o prestanku važenja Odluke o stimuliranju odstrela lisica
2. Odluka o visini osnovice za izračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u
upravnim tijelima Požeško-slavonske županije u 2014. godini
3. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2013. godini (II. izmjena)
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim područjem Požeško – slavonske županije
5. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Zavoda za
prostorno uređenje Požeško – slavonske županije
6. Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima
Požeško-slavonske županije
7. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela
Požeško-slavonske županije za 2014. Godinu
8. DODATAK II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Upravnim tijelima Požeškoslavonske
županije od 30. travnja 2013. godine
9. DODATAK II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Regionalnoj razvojnoj agenciji
Požeško-slavonske županije od 30. travnja 2013. godine
10. DODATAK II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Turističkoj zajednici Požeškoslavonske
županije od 30. travnja 2013. godine


AKT TAJNIŠTVA
1. Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela
Požeško-slavonske županije za 2014. godinu