Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2013. godina

Glasnik br. 08/2013
 5.7 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

1. Izvješće o stanju u prostoru Požeško-slavonske županije za razdoblje 2008. – 2012.
2. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2008. – 2012. godine

AKTI ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

1. KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
2. DODATAK I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnoj ustanovi Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije od 19. prosinca 2013. godine

Glasnik br. 07/2013
 474.01 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

1. Proračuna Požeško-slavonske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2014. godinu
3. Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa dužnosnika Požeško-slavonske županije
4. Odluka o produljenju trajanja važeće Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije 2011.-2013. na razdoblje 2011. do 2014.godine
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
6. Programa javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2014. godinu
7. Programa javnih potreba Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2014. godinu
8. Programa javnih potreba u kulturi u sportu Požeško-slavonske županije za 2014. godinu
10. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi
11. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
12. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije od 4. prosinca 2013. godine
13. Zaključak o davanju mišljenja na projekt izgradnje „Skijališta Omanovac“ na Omanovcu
14. Zaključak o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Operativnih snaga zaštite i spašavanja u Požeško-slavonskoj županiji
15. Rješenje o razrješenju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA

1. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2013. godinu
2. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2014. godinu i projekcije Plana za 2015. i 2016. godinu
3. Akcijski plan socijalnih usluga za 2014. godinu za Požeško slavonsku županiju
4. Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
5. StatutDomazdravlja Požeško-slavonske županije – pročišćeni tekst


AKT JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEMPOŽEŠKO-SLAVONSKEŽUPANIJE

1. Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 06/2013
 182.46 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

1.   Odluka o osnivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja u Požeško-slavonskoj
2.   Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Požeško-slavonske županije
3.   Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju ovlaštenja ravnatelju Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za sklapanje pravnih poslova i potpisivanje Ugovora o izradi stručno analitičkih poslova za Prostorni plan Parka prirode „Papuk“
4.   Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2013. godini
5.   Odluka o osnivanju i imenovanju članova Županijskog stručnog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga
6.   Odluka - o obvezi osiguranja ordinacija privatne prakse u odobrenim djelatnostima Doma zdravlja PSŽ
7.   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2013. godini (II Izmjena)
8.   Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega
9.   Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije u Požegi
10.  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Požega
11.  Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu kvalitete programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata i humanitarno-socijalnih udruga
12.  Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu jednokratnih pomoć socijalno ugroženim osobama
13.  Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2013. godini
14.  Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2013. godini (I. izmjena)
15.  Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2013. godini (II. izmjena)
16.  Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2013.
17.  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 05/2013
 924.49 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. 06. 2013. godine 3
2. I. Izmjene i dopune proračuna za 2013. g. – Rebalans I 32
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01. Siječnja do 30. Lipnja 2013. godine 58
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna Požeško-slavonske županije za razdoblje 27. lipnja – 31. prosinca 2013. godine 66
5. Odluka o utvrđivanju Mreže dječjih vrtića na području Požeško-slavonske županije 67
6. Izmjena programa javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2013. godinu 69
7. Izmjena Programa javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2013. 69
8. Rješenje o imenovanju Županijskog stožera zaštite i spašavanja Požeško-slavonske županije 70
9. Rješenje o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Požeško-slavonske županije 71
10. Rješenje o imenovanju predsjednika Skupštinskih radnih tijela 71
11. Rješenje o imenovanju Odbora za dodjelu županijskih nagrada 72
12. Rješenje o imenovanju Županijske Koordinacije za ljudska prava
13. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za dodjelu stipendija Požeško-slavonske županije
14. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za promicanje ravnopravnosti spolova Požeško-slavonske županije
15. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za provedbu programa javnih potreba u prosvjeti i znanosti Požeško-slavonske županije
16. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije
17. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika

AKTI ŽUPANA

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2013. godini (I. izmjena)
2. Plan pozivanja i aktiviranja stožera zaštite i spašavanja na području Požeškoslavonske županije
3. Odluka o sustavu pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Požeško-slavonske županije
4. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Požeškoslavonske županije

Glasnik br. 04/2013
 526.94 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

1. Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu kakvoće duhana roda 2013.godine
2. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
3. Odluka o ograničenju korištenja vode
4. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2013. godinu
5. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije

AKT TAJNIŠTVA

1. Ispravak broja 2. Požeško-slavonskog službenog glasnika“

Glasnik br. 03/2013
 465.36 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

1. Rješenje o izboru članova Mandatne komisije
    Skupštine Požeško-slavonske županije
2. Zaključak o primanju na znanje izvješća Mandatne komisije i verifi kaciji
    mandata članova Skupštine Požeško-slavonske županije
3. Rješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja
    Skupštine Požeško-slavonske županije
4. Rješenje o izboru predsjednice Skupštine Požeško-slavonske županije
5. Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna požeško-slavonske županije za
    2012. godinu
7. Godišnji izvještaj o izvršenju fi nancijskog plana Županijske uprave za
    ceste za 2012. godinu
8. Izmjene i dopune Odluke o radnim tijelima Županijske skupštine
9. Rješenje o izboru članova Komisije za statut i poslovnik
    Skupštine Požeško-slavonske županije
10. Rješenje o izboru članova Odbora za fi nancije i proračun
      Skupštine Požeško-slavonske županije
11. Rješenje o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti
      Skupštine Požeško-slavonske županije
12. Rješenje o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno
      uređenje izaštitu okoliša Skupštine Požeško-slavonske županije
13 Rješenje o izboru članova Odbora za gospodarstvo
     Skupštine Požeško-slavonske županije

 
AKTI ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

 1.  Rezultati izbora za članice/članove Županijske skupštine
      Požeško-slavonske županije
2.  Rezultati izbora za zamjenika župana Požeško-slavonske županije
     iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
3.  Rezultati izbora za župana Požeško-slavonske županije – II krug

Glasnik br. 02/2013
 420.75 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 1.  Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova
      na području Požeško-slavonske županije u 2013. godini
2.  Odluka o  provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene
     utjecaja na okoliš ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-
     slavonske županije
3. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Glazbene
    škole Požega o visini participacije za opremu i školske programe za
    šk.god. 2013./14.
4.  Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
     radnog odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za
     2013. godinu
5.  Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga na području
     Požeško-slavonske županije za razdoblje od  2012.-2014. godine
6.  Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu fi nanciranja
     centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za stanovanje
     korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini  (I. izmjena)
7.  Odluka o proglašenju elementarne nepogode (11.6.2013.)
8.  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma
     zdravlja Požeško-slavonske županije
9.  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Specijalne
     bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik
10. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za
      javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za
      hitnu medicinu Požeško-slavonske županije
12.  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
       Ljekarne Požega
13. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za
      starije i nemoćne osobe Požega
14. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za
      starije i nemoćne osobe Velika
15. KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u upravnim tijelima Požeško-
      slavonske Županije
16. DODATAK I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Upravnim tijelima
      Požeško- slavonske županije od 30. travnja 2013. godine

AKTI TAJNIŠTVA

1.  Rješenje o početku mandata – Alojz Tomašević, župan
2.  Rješenje o početku mandata – Miroslav Grozdanić – zamjenik župana .
3.  Rješenje o početku mandata – Ferdinand Troha, zamjenik župana
4.  Rješenje o početku mandata – Željko Jakopović, zamjenik župana
5.  P L A N klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Upravnih
     i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2013. godinu
6.  Izmjene i dopune Plana klasifi kacijskih oznaka stvaratelja i primatelja
     akata Upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije
     za 2013. godinu

Glasnik br. 01/2013
 449.23 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Statut Požeško-slavonske županije
 • Poslovnik Županijske skupštine Požeško-slavonske županije
 • Odluka o radnim tijelima Županijske skupštine
 • Odluka o kriterijima za raspodjelu tekućih pomoći iz Državnog proračuna za 2013. godinu.
 • Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo
 • Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
 • Odluka o načinu i uvjetima spaljivanja biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu, te o loženju otvorene vatre na poljoprivrednom zemljištu, u šumi, na šumskom zemljištu i na zemljištu u neposrednoj blizini šume
 • Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe, te o skladištenju slame i sličnih tvari
 • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne ustanove Slavonske energetske agencije
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu fi nanciranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2013. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu fi nanciranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2013. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu fi nanciranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog fi nancijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2013. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog fi nancijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2013.godinu
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije za 2013. godinu
 • Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika) Grad Pleternica
 • Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika) Grad Pleternica
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Dragutina Lermana“ Brestovac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Stjepan Radić“ Čaglin
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Vladimir Nazor“ Trenkovo
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Velika
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Vilima Korajca“ Kaptol
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „fra Kaje Adžića“ Pleternica
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Mladost“ Jakšić
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Zdenko Turković“ Kutjevo
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Grigor Vitez“ Poljana
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Lipik“ iz Lipika
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Braće Radića“ Pakrac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivrednoprehrambene škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Pakrac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Đačkog doma Požega
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja JU za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonska županije

AKTI ŽUPANA

 • Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2013. godini (31.1. 2013.)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda u 2012. godini (28.1.2013.)
 • Rješenje o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Požeško-slavonske županije (07.3.2013.)
 • PLAN prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2013. godinu (18.03.2013.)
 • Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2013. godinu (20.03.2013.)
 • Odluka o raspodjeli pomoći općinama i gradovima Požeško-slavonske županije iz Državnog proračuna za 2013. godinu (26. 3. 2013.)

AKT USTANOVE

 • Rješenje o imenovanju v.d. ravnateljice Ljekarne Požega