Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2012. godina

Glasnik br. 07/2012
 120.36 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2012. godini
 • Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu – I. izmjena i dopuna

AKT TAJNIŠTVA

 • PLAN klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2012. godinu

Glasnik br. 06./2012
 1.76 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Proračun Požeško-slavonske županije za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu
 • Odluka o izvršavanju proračuna Požeško-slavonske županije za 2013.godinu
 • Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Požeško-slavonske županije
 • Program javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2013. godinu
 • Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2013. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2013. godinu
 • Program javnih potreba u športu Požeško-slavonske županije za 2013. godinu
 • Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika uŽupanijskoj skupštini u 2013. godini
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Požeško-slavonska županija ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva), odnosno dionice
 • Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
 • Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja JU za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonska županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“Velika
 • Mišljenje Županijske skupštine za imenovanje Darija Dasovića na radno mjesto načelnika policijske uprave u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj 

 

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2012. godini (III.Izmjena)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2013. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2013. godinu i projekcije Plana za 2014. i 2015.godinu
 • Zaključak o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost dentalne zdravstvene zaštite
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2012. godini (II izmjena)
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Mladost“, Jakšić
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“,Velika
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Braće Radića Pakrac
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole GrigoraViteza Poljana
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Dragutina Lermana
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vilima Korajca
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Trenkovo
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Lipik, Lipik
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Zdenka Turkovića, Kutjevo
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Požega
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Pakrac
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Đačkog doma, Požega
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske škole Požega
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole u Požegi
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Obrtničke škole Požega
 • ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije, Požega Klasa: 003-05/11-01/6, Urbroj: 2177-12-01/01-11-1 od 20.12.2011. godine

 

AKT USTANOVE

 • Statut Doma zdravlja Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 05./2012
 206.36 KB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2012. godini (II. Izmjena)
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega iVelika u 2012. godini
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izbora osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije, te stručna praksa učenika i studenata
 • Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Požeško-slavonskoj županiji
 • Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Požeško-slavonskoj županiji

Glasnik br. 04/2012
 562.62 KB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. 06. 2012. godine
 • I. Izmjene i dopune proračuna za 2012. g.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika uŽupanijskoj skupštini
 • Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Požeško-slavonske županije od 2012. do 2015. godine
 • Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.-2015. za područje Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova/ica Povjerenstva za promicanje ravnopravnosti spolova Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Službeničkog suda za područje Požeško-slavonske županije

 

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode – SUŠE za podru je Požeškoslavonske županije
 • Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2012. godinu.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2012. godini (I. izmjena)
 • Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu kakvoće duhana roda 2012. godini

 

AKT USTANOVE

 • Statut Zavoda za javno zdravstvo

OSTALO

 • ispravak Odluke o promjeni (usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Požeško-slavonske županije)

Glasnik br. 03/2012
 2.06 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih u Programu kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu
 • Odluka o promjeni (uskladivanju) djelatnosti Doma zdravlja Požeško-slavonskežupanije
 • Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrdivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika) – Grad Pleternica
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i clana Upravnog vijeca Opće županijske bolnice Pakrac 

 

AKTI ŽUPANA

 • Plan aktivnosti za provedbu Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na području Požeško-slavonske županije za 2012. godinu
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Požeško-slavonske županije
 • Odluka - o donošenju mjera za sprjecavanje problema u vodoopskrbi tijekom ljetnih mjeseci na podrucju Požeško-slavonske županije
 • Odluka o povjeravanju poslova izrade Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jakšić
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene Statuta Osnovne škole Braće Radića Pakrac
 • ZAKLJUČAK – o davanju suglasnosti na Odluku ŠO Glazbene škole Požega o visini participacije za opremu i školske programe
 • ODLUKA o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2012. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2012. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini
 • ZAKLJUČAK – o davanju suglasnosti na Odluku ŠO Glazbene škole Požega za pokretanje postupka proširenja djelatnosti sa osnovnog i srednjeg na visoko glazbeno obrazovanje
 • ZAKLJUČAK – o davanju suglasnosti na Odluku ŠO Glazbene škole Požega za novi program, instrument, saksofon u područnim odjeljenjima Pleternica i Kutjevo
 • ZAKLJUČAK – o davanju suglasnosti na Odluku ŠO Glazbene škole Požega za otvaranje novih programa, instrumenata, oboa i fagot i programa suvremeni ples u osnovnom, pripremnom i srednjem obrazovanju
 • ODLUKA o rasporedu dodijeljenih sredstava izmedu zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2012. godini
 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2012. godini
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 02/2012
 2.81 MB
 26.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31.12.2011. godine
 • Odluka o kriterijima za raspodjelu tekućih pomoći iz Državnog proračuna za 2012. godinu
 • Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo – prof. dr. sc. Dragutinu Pavličeviću
 • Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo – prof. Zlatku Crnkoviću
 • Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo – dr. Željku Muljeviću, posthumno
 • Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
 • Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav navodnjavanja „Kaptol“ za 2012. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za skupljanje ambalažnog otpada
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju i praćenje provedbe mjera Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine
 • Odluka o naknadi mrtvozornicima za obavljene preglede osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu s područja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Županijskog stožera zaštite i spašavanja Požeško–slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Vilima Korajca, Kaptol
 • Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za provedbu programa javnih potreba u prosvjeti i znanosti Požeško-slavonske županije
 • Odluka o proširenju (usklađenju) djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
 • Odluka o Izmjeni Odluke o prijenosu poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u „Pakračkom listu“ d.o.o. Pakrac

AKTI ŽUPANA

 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda u 2011. godini
 • PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije – gospodarstvo
 • Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju 2012. godine
 • Odluka o raspodjeli pomoći općinama i gradovima Požeško-slavonske županije iz Državnog proračuna za 2012. godinu

AKT USTANOVE

 • Rješenje o imenovanju v.d. ravnateljice Ljekarne Požega

AKT TAJNIŠTVA

 • Ispravak Statuta Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 01/2012
 1.62 MB
 26.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2011. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2011. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije za 2011. godinu
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2011. godinu
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2012. godine
 • Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2012. godini
 • PLAN prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2012. godinu
 • PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije - tajništvo
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora Požeško-slavonske županije
 

AKT TAJNIŠTVA

 • P L A N klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2012. godinu.