Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2011. godina

Glasnik br. 08/2011
 1.85 MB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Proračun Požeško-slavonske županije za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
 • Odluka o izvršavanju proračuna Požeško-slavonske županije za 2012. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2012. godinu
 • Program javnih potreba u športu Požeško-slavonske županije za 2012. godinu
 • Program javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2012. godinu
 • Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2012. godinu
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Rebalans financijskog plana ŽUC-a Požeško-slavonske županije za 2011. godinu i Financijski plan ŽUC-a Požeško-slavonske županije za 2012. godinu
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega (Klasa: 021-02/09-06/3, Urbroj: 2177/1-05-05/1-09-36, od 16. lipnja 2009.)
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega (Klasa: 021-02/09-06/4, Urbroj: 2177/1-05-05/1-09-14, od 9. srpnja 2009.)
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega (Klasa: 021-02/09-06/6, Urbroj: 2177/1-05-05/1-09-14, od 7. listopada 2009.)

Glasnik br. 07/2011
 1012.56 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o povjeravanju poslova izrade 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pleternice
 • Odluka o izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom Požeško-slavonske županije
 • Odluka o osnivanju i imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2011. godini (II. izmjena)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2011. godini (III. izmjena)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2012. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2012. godinu i projekciju Plana za 2013. i 2014. godinu
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Požega
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni i izmjeni Statuta Srednje škole Pakrac
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske škole Požega
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Đačkog doma
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Obrtničke škole Požega
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Požega
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta Osnovne škole „Mladost“ Jakšić
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Trenkovo
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Zdenka Turkovića, Kutjevo
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vilima Korajca Kaptol
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“Velika
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Lipik
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Grigora Viteza Poljana
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Braće Radića Pakrac
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Dragutina Lermana Brestovac

AKTI USTANOVA

 • Statut Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju privremenog zapovjednika JVP Požeško-slavonske županije

AKT VIJEĆA NACIONALNE MANJINE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI

 • Statut vijeća češke nacionalne manjine Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 06/2011
 101.27 KB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o zasnivanju založnog prava na nekretninama Požeško-slavonske županije u svrhu osiguranja otplate kredita kod Hypo Alpe Adria banke d.d.
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2011. godini
 • Odluka o povjeravanju poslova izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kaptol
 • Rješenje o dopuni rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 05/2011
 2.68 MB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Izmjene i dopune proračuna za 2011. g. – Rebalans I
 • Zaključak o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Revizije Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Požeško-slavonsku županiju
 • Odluka o osnivanju prava građenja
 • Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Požeško-slavonsku županiju
 • Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društva u kojima Požeško-slavonska županija ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva), odnosno dionice
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog suda za područje Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju osobe ovlaštene za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika) – Općina Čaglin
 • Rješenje o dopuni rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika) – Grad Pleternica
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika) – Općina Kaptol
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi „Mladost“ Jakšić
 • Rješenje o imenovanju članova savjeta mladih


AKTI ŽUPANA

 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2011. godini (I. izmjena)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2011. godini (I. izmjena)
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe
 • Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju PUČKOM OTVORENOM UČILIŠTU POŽEGA
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Požeškoslavonske županije
 • Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2011. godinu – REBALANS I

Glasnik br. 04/2011
 564.35 KB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. 12. 2010. godine
 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
 • Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupštini
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Koordinacije za ljudska prava Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika

AKTI ŽUPANA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Odluka o povjeravanju poslova izrade Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca
 • Odluka o povjeravanju poslova izrade Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brestovac
 • Odluka o odobrenju volontiranja vježbenika u Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za podru je Grada Pleternice
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vije a Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o utvrđivanju Konačnoga prijedloga Izmjene i dopune Prostornoga plana Požeško-slavonske županije

AKTI USTANOVA

 • Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Statut Zavoda za hitnu medicinu
 • Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega
 • Statut Opće županijske bolnice Požega – Pročišćeni tekst

Glasnik br. 03/2011
 455.35 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o raspodjeli pomoći općinama i gradovima Požeško-slavonske županije iz Državnog proračuna za 2011. godinu
 • Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2011. godini
 • Zaključak o dvanju prethodne suglasnosti na Sporazum o lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Požeško-slavonske županije
 • Sporazum o lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi Pakrac za obrazovanje učenika u redovnom programu za zanimanje monter suhe gradnje
 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2011. godini
 • Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pročišćenog teksta Statuta Osnovne škole braće Radića Pakrac
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda u 2010. godini
 • Plan aktivnosti za provedbu Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga na području Požeško-slavonske županije za 2011. godinu

Glasnik br. 02/2011
 341.68 KB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o kriterijima za raspodjelu tekućih pomoći iz Državnog proračuna za 2011. godin
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Razvojne agencij d.o.o. Požeško- slavonske županije
 • Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo akademiku Antunu Dubravku Jelčiću
 • Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo, posthumno – Ivanu Šreteru
 • Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
 • Odluka o prijenosu poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u „Pakračkom listu“ d.o.o., Pakrac
 • Odluka o proširenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
 • Odluka o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2011. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2011. godini.
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi „Stjepana Radića“ Čaglin
 • Rješenje o imenovanju člana Županijskog stožera zašite i spašavanja


AKTI ŽUPANA

 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2011. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2011. godinu
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije za 2011. godinu
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2011. godini
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2011. godini
 • Odluka o povjeravanju izrade II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lipika
 • Odluka o dopuni Odluke o povjeravanju izrade II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Lipika
 • Odluka o odobrenju volontiranja vježbenika u Upravnim tijelima Požeškoslavonske županije

Glasnik br. 01/2011
 303.36 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Rješenje o imenovanju članova popisnog Povjerenstva ispostave Požega koje obuhvaća područje gradova Požega, Pleternica, Kutjevo, općina Velika, Jakšić, Brestovac, Kaptol i Čaglin
 • Rješenje o imenovanju članova popisnog Povjerenstva ispostave Pakrac za područje gradova Pakrac i Lipik
 • Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju „UČILIŠTU-ZNANJE“, Ustanovi za srednjoškolsko obrazovanje odraslih iz Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Odluka o kriterijima financiranja natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2011. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti Obrtničkoj školi Požega za obrazovanje učenika
 • Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2011. godini


AKT TAJNIŠTVA

 • Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2011. godinu