Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2001. godina

Glasnik br. 10/2001
 362.13 KB
 21.08.2023.

 • Statut Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Požeško-slavonske županije za 2001. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o županijskim porezima

AKTI POGLAVARSTVA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac

OSTALO

 • Odluka o županijskim porezima (redakcijski pročišćeni tekst)

Glasnik br. 09/2001
 338.78 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o Proračunu Požeško-slavonske županije za 2002. godinu
 • Odluka o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2002. godinu
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume u Gospodarskoj jedinici “Požeška gora”
 • Rješenje o razrješenju suca porotnika Ivice Ciganovića

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pročišćenog teksta Programa zakupa Doma zdravlja Požega

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o osnivanju županijskog povjerenstva za odabir projekata kreditiranja poljoprivrede

OSTALO

 • Ispravak odluke o dužnosnicima Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 08/2001
 266.71 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o županijskim porezima
 • Odluka o dužnosnicima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o naknadama članova Skupštine, Poglavarstva i njihovih radnih tijela
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinui rokovima za dostavu izvješća o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim aktima jedinice lokalne samouprave i o ostvarivanju prava za podmirenje troškova ogrjeva
 • Rješenje o obnašanju dužnosti zamjenika župana za društvene djelatnosti
 • Rješenje o obnašanju dužnosti zamjenika župana za gospodarstvo
 • Rješenje o imenovanju školskih odbora
 • Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša
 • Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Parka prirode “Papuk”
 • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Zajednice županija RH

AKTI POGLAVARSTVA

 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Požega
 • Zaključak o sastavu Povjerenstva za odabir poduzetničkih programa

OSTALO

 • Ispravak zaključka

Glasnik br. 07/2001
 374.68 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Požeško-slavonske županije za 2001. godinu
 • Odluka o osiguravanju i raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka i drugih predlagatelja kandidacijskih lista čiji su kandidati izabrani za članove Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Odluka o usvajanju Programa razvoja malog gospodarstva kroz udruživanje sredstava Ministarstva i jedinica područne i lokalne samouprave u kreditiranju poduzetnika za 2001. godinu – PROGRAM – “PODUZETNIK”
 • Program razvoja malog gospodarstva kroz udruživanje sredstava Ministarstva i jedinica područne i lokalne samouprave u kreditiranju poduzetnika za 2001. godinu – PROGRAM – “PODUZETNIK”
 • Rješenje o dozvoli čiste sječe šume u g. j. Istočni Psunj
 • Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i člana Mandatne komisije
 • Rješenje o razrješenju i biranju predsjednika i tri člana Komisije za statut i poslovnik
 • Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika)
 • Rješenje o imenovanju članova upravnih vijeća centra za socijalnu skrb
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste
 • Rješenje o razrješenju i biranju dva člana Odbora za financiranje i proračun
 • Zaključak o usvajanju prijedloga za promjenu Statuta Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošku proračunske rezerve
 • Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj/lipanj 2001. godine
 • Zaključak o usvajanju informacija o gospodarskim kretanjima
 • Zaključak o prihvaćanju izmjena Programa rada Poglavarstva za 2001. godinu
 • Zaključak o uspostavljanju suradnje s Ličko-senjskom županijom
 

AKTI POGLAVARSTVA

 
 
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Povjerenstva za odabir poduzetničkih programa
 • Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu gospodarskog i drugog korištenja javnog dobra s podizanjem trajne građevine
 • Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za nabavu roba, usluga i ustupanje radova
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji službeničkih mjesta u Službi za poslove Skupštine, Poglavarstva i lokalnu samoupravu
 • Rješenju o razrješenju i imenovanju jednog člana Opće županijske bolnice u Pakracu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na 5. izmjenu Programa zakupa Doma zdravlja Pakrac
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup jedinice stomatološke i ljekarničke službe Doma zdravlja u Pakracu
 • Izmjene Programa rada Poglavarstva Požeško-slavonske županije za 2001. godinu za razdoblje listopad-prosinac

Glasnik br. 06/2001
 203.31 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Rješenje o razrješenju i izboru dva člana Mandatne komisije
 • Rješenje o izboru mr.sc. Ivana Jurkovića za zamjenika župana
 • Rješenje o izboru Tomislava Radonića, prof., za zamjenika župana
 • Rješenje o izboru članova Poglavarstva Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata vijećnika
 • Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata vijećnika
 • Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata vijećnika

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Glasnik br. 05/2001
 210.22 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru Mandatne komisije
 • Zaključak o usvajanju izvješća Mandatne komisije i potvrđivanju mandata vijećnika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja
 • Rješenje o izboru predsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru Komisije za statut i poslovnik
 • Rješenje o izboru Odbora za financiranje i proračun
 • Rješenje o izboru župana Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 04/2001
 188.48 KB
 21.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji službeničkih mjesta u Službi za poslove Skupštine , Poglavarstva i lokalnu samoupravu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama djelatnika kojima se sredstva za rad osiguravaju u proračunu Požeško-slavonske

Glasnik br. 03/2001
 346.17 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna Požeško-slavonske županije za 2000. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Požeško-slavonske županije za 2001. godinu
 • Odluka o određivanju vanjske granice neuređenog inundancijskog pojasa akumulacije Londža
 • Odluka o određivanju vanjske granice neuređenog inundancijskog pojasa akumulacije Bistra
 • Odluka o određivanju vanjske granice neuređenog inundancijskog pojasa akumulacije Kuštrevac
 • Odluka o određivanju vanjske granice neuređenog inundancijskog pojasa akumulacije Panonka
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim vodama u 2001. godini
AKTI ŽUPANA
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za općinu Kutjevo
OSTALO
 • Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Glasnik br. 02/2001
 221.63 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
 • Rješenje o razrješenju člana Poglavarstva
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju mrtvozornika za Grad Požegu
 • Rješenje o uporabi naziva Župe u nazivu udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu u 2000. godini Programa rada za 2001. godinu Poglavarstva Požeško slavonske županije
 • Zaključak o uspostavi suradnje s Konzorcijem za razvojne naloge Podravja
AKTI POGLAVARSTVA
 • Program rada za 2001. godinu Poglavarstva Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 01/2001
 239.43 KB
 21.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Pravilnik o  unutarnjem redu i sistematizaciji službeničkih mjesta u Službi za poslove Skupštine, Poglavarstva i lokalnu samoupravu
 • Pravilnik o izmjenama  i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Županijskog upravnog odjela
 • Zaključak o dopuni Zaključka o broju i visini  stipendija Požeško-slavonske Županije
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga  Prostornog plana Požeško-slavonske županije i upućivanju na javnu raspravu
 • Zaključak o imenovanju radne skupine za provedbu Programa bespravne izgradnje
 • Odluka o stimuliranju odstrjela lisica u 2001. godin