Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2009. godina

Glasnik br. 16/2009
 589.96 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o izmjeni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2009. godini (III. izmjena)
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Gimnazije Požega
 • Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Statut Doma zdravlja Požeško-slavonske županije – Pročišćeni tekst
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje  Požeško-slavonske županije za 2010. godinu i Projekciju Plana za 2001. i 2012. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za Prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2010. godinu
 • Zakljuĉak o donošenju Studije potencijala i osnove gospodarenja mineralnim sirovinama na Podruĉju Požeško-slavonske županije
 • Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2009. godinu
 • Odluka o provedbi Projekata ''Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje'' i ''Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva''
 • Odluka o osnivanju Unutarnje čuvarske službe Požeško-slavonske županije
AKT TAJNIŠTVA
 • Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2010. godinu

Glasnik br. 15/2009
 926.03 KB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Izmjene i dopune proračuna za 2009. godinu
 • Proračun za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2010. godinu
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o socijalnoj skrbi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiji Požeško-slavonske županije
 • Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2010. godinu
 • Program javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2010. godinu
 • Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2010. godinu
 • Rješenje o imenovanju Županijskog stožera zaštite i spašavanja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vilima Korajca, Kaptol
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole fra Kaje Adžića, Pleternica
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Grigora Viteza, Poljana
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za promicanje ravnopravnosti spolova Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 14/2009
 559.58 KB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Rješenje o razrješenje i imenovanju članova Županijskog stručnog povjerenstva za zlouporabu droga
 • Odluka o izmjeni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva i Požeško-slavonske županije u 2009. godini (II izmjena)
 • Odluka o izmjeni Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganje u nefinancijskoj imovini u školstvu i učeničkom domu Požeško-slavonske županije za 2009. godinu (II izmjena)
 • Odluka o izmjeni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2009. godini (I izmjena)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima financiranja natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2009. godini
 • Pravilnik o kriterijima nagrađivanja učenika osnovnih i srednjih škola te učeniĉkih domova Požeško-slavonske županije za posebna postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima i smotrama u 2009. godini
AKTI USTANOVA
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
AKT UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 • Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na podruĉju Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 13/2009
 266.23 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na dopunu Statuta Obrtničke škole Požega
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole Dragutina Lermana Brestovac
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole Mladost Jakšić
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole fra Kaje Adžića Pleternica
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole Grigora Viteza Poljana
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole ''Vladimir Nazor'' Trenkovo
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole ''Ivan Goran Kovačić'' Velika
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole Lipik
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole Vilima Korajca Kaptol
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole braće Radića Pakrac

AKT USTANOVE

 • Statut Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik – pročišćeni tekst (14. listopad 2009.)

Glasnik br. 12/2009
 398.78 KB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za raspodjelu tekućih pomoći iz Državnog proračuna za 2009. godinu
 • Izmjene i dopune Statuta Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz zdenca ZK-8 (kod Kukunjevca)
 • Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Požeško-slavonske županije
 • Odluka o naknadi za rad Službeničkog suda za područje Požeško-slavonske županije
 • Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega

Glasnik br. 11/2009
 508.22 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Gimnazije Požega
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Srednje škole Pakrac
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu Statuta Đačkog doma, Požega
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Obrtničke škole Požega
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Ekonomske škole Požega
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Poljoprivredno-prehrambene škole, Požega
 • Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Tehničke škole, Požega
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2009.

AKTI TAJNIŠTVA

 • Dopuna P L A N A klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2009. godinu
 • ISPRAVAK Izmjena i dopuna Statuta Požeško-slavonske županije, objavljenog u broju 8. ''Požeško-slavonskog službenog glasnika'' od 10. srpnja 2009.

AKT USTANOVE

 • Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2009. godine

Glasnik br. 10/2009
 219.32 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA
 • Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi
 • Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Službeničkom sudu za područje Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stručno-prosudbenog povjerenstva za javne potrebe u kulturi
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za provedbu Programa javnih potreba u prosvjeti i znanosti Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za pripreme i provedbu javne nabave za srednje škole i đački dom za područje Požege i okolice
 • Zaključak o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu javne nabave za osnovne škole za područje Požege i okolice
 • Zaključak o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu javne nabave za osnovne škole za područje Pakraca i Lipika
 • Zaključak o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provedbu javne nabave za srednje škole za područje Pakraca i Lipika
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu kvalitete programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata i humanitarno-socijalnih udruga
 • Zaključak o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim osobama
 • Zaključak o razrješenju i imenovanju ovlaštenog predstavnika Požeško-slavonske županije za provedbu postupka javne nabave za 2009. godinu za zdravstvene ustanove na području Požeštine te na području Pakraca i Lipika
 • Zaključak o razrješenju i imenovanju ovlaštenog predstavnika Požeško-slavonske županije za postupke javne nabave u domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika za 2009. godinu
AKTI TAJNIŠTVA
 • Dopuna P L A N A klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2009. godinu
AKTI USTANOVA
 • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik
 • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Glasnik br. 09/2009
 343.29 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA

 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Ureda župana
 • ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2009. godini (I. izmjena)
AKTI USTANOVA
 • Statut Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 08/2009
 8.34 MB
 25.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine
 • Izmjene i dopune Statuta Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osobe ovlaštene za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornik)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2009. godini
 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Pakrac, Pakrac
 • Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Zdenko Turković", Kutjevo
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
AKTI ŽUPANA
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Grada Kutjeva
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Grada Požege
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Općine Kaptol
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2009. godini
 • Izmjene i dopune plana prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2009. godinu
AKTI IZBORNOG POVJERENSTVA
 • Završno izvješće o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati za župana Požeško-slavonske županije koristili za financiranje izborne promidžbe
AKTI USTANOVA
 • Pročišćeni tekst Statuta Opće županijske bolnice Požega
 • Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega
 • ISPRAVAK Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, objavljenog u broju 7. "Požeško-slavonskog službenog glasnika" od 30. lipnja 2009. godine
 • ISPRAVAK Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac objavljenog u br. 6. "Požeško-slavonskog službenog glasnika" od 16. lipnja 2009. godine

Glasnik br. 07/2009
 312.73 KB
 25.08.2023.

AKTI ŽUPANA
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje općine Velika
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje općine Brestovac
 • Odluka o isplati duga zbog neplaćanja subvencije kamate korisniku kredita iz Projekta "Lokalni projekt razvoja-poduzetnik" projekt "Branitelji" za 2004. godinu
 • Odluka o nastavku subvencioniranja kamate po stopi od 1 % korisniku kredita iz Projekta "Lokalni projekt razvoja-poduzetnik" projekt "Branitelji"
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Županijskog stručnog povjerenstva za zlouporabu droga
 • Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu kakvoće duhana roda 2009. godine
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo

Glasnik br. 06/2009
 367.21 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Rješenje o imenovanju članova Mandatne komisije Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o primanju na znanje izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata članova Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju članova Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru predsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Statutarna odluka o izmjenama Statuta Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju članova Komisije za statut i poslovnik Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora za financije i proračun Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju članova Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo i razvitak Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za dodjelu stipendija Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Dragutina Lermana", Brestovac
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Stjepan Radić", Čaglin
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Vladimir Nazor", Trenkovo
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Ivan Goran Kovačić", Velika
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Vilima Korajca", Kaptol
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Fra Kaje Adžića", Pleternica
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Mladost", Jakšić
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Zdenko Turković", Kutjevo
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Grigor Vitez", Poljana
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Lipik", iz Lipika
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Braće Radića", Pakrac
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole, Požega
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole, Požega
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredno-prehrambene škole, Požega
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Pakrac, Pakrac
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije, Požega
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole, Požega
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole, Požega
 • Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju članova Domskog odbora Đačkog doma, Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnih vijeća centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Skupštine "Miroslav Kraljević" d.o.o., Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Skupštine "Pakračko-Lipički list" d.o.o.
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova upravnog vijeća Opće županijske bolnice Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinske rehabilitaciju Lipik
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova upravnog vijeća Ljekarne Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
 • Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Glasnik br. 05/2009
 293.54 KB
 23.08.2023.

AKTI IZBORNOG POVJERENSTVA

 • Odluka o objavi rezultata izbora za članove Županijske skupštine Požeško-slavonske županije
 • Izbor članove Županijske skupštine Požeško-slavonske županije
 • Odluka o objavi rezultata izbora za župana Požeško-slavonske županije
 • Izbor župana Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 04/2009
 515.1 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2009.-2012. godine
 • Plan aktivnosti za provedbu Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Požeško-slavonske županije za 2009. godinu
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva o ocjeni Studije potencijala i osnove gospodarenja mineralnim sirovinama na području Požeško-slavonske županije
 • Izmjene i dopuna Statuta Opće županijske bolnice Pakrac
 • Statut Opće županijske bolnice Pakrac - pročišćeni tekst
 • Zaključak o dopuni zaključka o visini osnovice za izračun plaća zaposlenih u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 03/2009
 396.73 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Rješenje o imenovanju članova školskog odbora OŠ "Dragutina Lermana", Brestovac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Stjepan Radić", Čaglin
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Vladimir Nazor", Trenkovo
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Ivan Goran Kovačić", Velika
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Vilima Korajca", Kaptol
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Fra Kaje Adžića", Pleternica
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Mladost", Jakšić
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Zdenko Turković", Kutjevo
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Grigor Vitez", Poljana
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Lipik, Lipik
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Braće Radića", Pakrac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredno-prehrambene škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Pakrac, Pakrac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Đačkog doma, Požega

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o raspodjeli pomoći općinama i gradovima Požeško-slavonske županije iz Državnog proračuna za 2009. godinu
 • Odluka o početku rada javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika
 • Odluka o izmjeni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu i učeničkom domu Požeško-slavonske županije za 2009. godinu

AKTI ŽUPANA

 • Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Ustanovi za obrazovanje odraslih Maestro

Glasnik br. 02/2009
 619.61 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o kriterijima za raspodjelu tekućih pomoći iz Državnog proračuna za 2009. godinu
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2009. godini
 • Program javnih potreba u športu Požeško-slavonske županije za 2009. godinu
 • Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2009. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2009. godini
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za Požeško-slavonsku županiju
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju osobe ovlaštene za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornik)
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2009. godini
 • Odluka o prihvaćanju projekta osnivanja i djelovanja Zavoda za znanstvenoistraživački rad i umjetnički rad HAZU u gradu Požegi

AKTI USTANOVA

 • Statut Ljekarne Požega

AKTI ŽUPANA

 • Rješenje o izmjenama Rješenja o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Pučkom otvorenom učilištu "OBRIS"
 • Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
 • Izmjene i dopune plana prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2009. godinu

Glasnik br. 01/2009
 429.01 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2009. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i učeničkog doma Požeško-slavonske županije u 2009. godini
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije u 2009. godini
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2009. godini
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2009. godini
 • Odluka o izmjenama Statuta javne ustanove Zavoda za prostorno Uređenje Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta javne ustanove Zavoda za prostorno Uređenje Požeško-slavonske županije
 • Plan javne nabave u 2009. godini
 • Odluka o kriterijima financiranja natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2009. godini
 • Zaključak o visini osnovice za izračun plaća zaposlenih u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o visini osnovice za izračun plaća dužnosnika Požeško-slavonske županije