Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2007. godina

Glasnik br. 20/2007
 1.78 MB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Rješenje o razrješenju župana Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru župana Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za dodjelu stipendija Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju voditelja Županijskog eko-stožera
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta za europske integracije
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
 • Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije
 • Poslovnik Vijeća srpske nacionalne manjine
OSTALO
 • Ispravak Izmjena i dopuna Proračuna za 2007. godinu

Glasnik br. 19/2007
 842.06 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika
 • Zaključak o očitovanju o pravu prvokupa za kulturno dobro u Radovancima
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 18/2007
 2.17 MB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2007. godinu
 • Proračun Požeško-slavonske županije za 2008. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2008. godinu
 • Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za promicanje ravnopravnosti spolova
 • Zaključak o donošenju plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku županiju
 • Zaključak o prihvaćanju projekata za prijavu na PSGO i IPA program
 • Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Velika
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Pakrac za kupnju stroja za potrebe škole
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Lipik o prodaji nekretnine
 • Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2008. godinu
 • Program javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga Požeško-slavonske županije za 2008. godinu
 • Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije za 2008. godinu
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi Vilima Korajca, Kaptol
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Grigor Vitez", Poljana
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora u Osnovnoj školi fra Kaje Adžića, Pleternica
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Mladost", Jakšić
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole Požega
 • Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Požegi
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika)
 • Mišljenje o Izmjenama i dopunama Osnovne mreže zdravstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj
AKTI ŽUPANA
 • Rješenje o izmjenama Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije

Glasnik br. 17/2007
 863.37 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2007. godini (V. izmjena)
OSTALO
 • Odluka o dodjeli stipendija Požeško-slavonske županije za školsku 2007./08. godinu

Glasnik br. 16/2007
 1.1 MB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Požeško-slavonske županije za 2007. godinu
 • Odluka o kriterijima financiranja natjecanja smotri učenika osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne Požega i Velika u 2007. godini
 • Zaključak o darovanju kulturnog dobra arheološke zone Šašnice i Katunišća Gradu Požegi
 • Pravilnik o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Požeško-slavonske županije za posebna posebna postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima i smotrama u protekloj školskoj godini
 • Rješenje o imenovanju Županijskog stožera zdravstva
 • Rješenje o imenovanju Stručno-prosudbenog povjerenstva za javne potrebe u kulturi
 • Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za ocjenu kvalitete programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata
OSTALO
 • Program povjerenstva za ravnopravnost spolova Požeško-slavonske županije za 2008. godinu

Glasnik br. 15/2007
 387.91 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Statutarna odluku o izmjeni i dopuni Statuta Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu županijskih nagrada
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu stipendija
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za sprečavanje zlouporabe droga
 • Rješenju o profesionalnom obnašanju dužnosti
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o zamjeni mandata vijećnika
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Obrtničke škole Požega
AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva javne nabave
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja za izradu projektne dokumentacije sustava navodnjavanja na području Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o prodaji dionica Podravske banke, d. d. Koprivnica
 • Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima na području Požeško-slavonske županije
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvitak
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta u Požeško-slavonskoj županiji
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2006. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Opće županijske bolnice Pakrac – pročišćeni tekst
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o proglašenju viškom prostora Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra
 • Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja
AKTI ŽUPANA
 • Odluka o ustrojavanju unutarnje revizije
OSTALO
 • Statut Opće županijske bolnice Pakrac - pročišćeni tekst

Glasnik br. 14/2007
 10.29 MB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2007. godinu
 • Odluka o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti izgradnje distribucijskog sustava i distribucije plina na području Požeško-slavonske županije
 • Odluka o pristupanju Požeško-slavonske županije u članstvo Mreže europskih GMO-Free regija
 • Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2007. godinu
 • Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih
 • Odluke o postupku likvidacije Županijskog centra d.o.o. Požega

a) Odluka o prihvaćanju zaključnog financijskog izvješća

b) Odluka o prihvaćanju izvješća likvidatora

c) Odluka o davanju razrješnice likvidatoru

 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2007. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2007. godinu

Glasnik br. 13/2007
 205.78 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Tajništva Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o osnivanju Županijskog stručnog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga
AKTI ŽUPANA
 • Rješenje o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 12/2007
 414.13 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2007. godini (1. izmjena)
 • Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu kakvoće duhana roda 2007. godine
AKTI ŽUPANA
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Grada Lipika
 • Naredba o zabrani paljenja vatre na otvorenom
OSTALO
 • Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Glasnik br. 11/2007
 182.91 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Odluka o dodjeli posebne stipendije Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o očitovanju na ponudu za kupnju kulturnog dobra
OSTALO
 • Ispravak Odluke o stipendiji Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 10/2007
 124.79 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o ukidanju prava na subvenciju kamate po stopi od 1% korisniku subvencije kamate na kredit iz Projekta "LPR-P", projekt "Branitelji" za 2004. godinu

Glasnik br. 09/2007
 170.13 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za proračun i financije
 • Odluka o reprogramiranju priznatih tražbina Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti Gimnaziji Požega, na odluku Školskog odbora o korištenju prostora za Katoličku gimnaziju
OSTALO
 • Ispravak Odluke o kriterijima i mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih primanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 08/2007
 505.64 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Godišnji obračun Proračuna Požeško-slavonske županije za 2006. godinu
 • Odluka o uključivanju Požeško-slavonske županije u Projekt "Regionalni jamstveni instrumenti – RJI" za 2007. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiji Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2007. godini
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke škole Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ Velika
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Velika
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Požeško-slavonske županije za 2006. godinu
AKTI POGLAVARSTVA
 • Zaključak o provedbi Projekta "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" za 2007. godinu
AKTI ŽUPANA
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Glasnik br. 07/2007
 216.62 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Odluka o načinu korištenja sredstava iskazanih u Računu financiranja
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih primanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o visini osnovice za izračun plaća zaposlenih u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o suglasnosti na odluku OŠ Braće Radića, Pakrac o prodaji stare školske zgrade i pripadajućeg zemljišta u Gornjoj Obriježi
 • Zaključak o suglasnosti Osnovnoj školi "Vladimir Nazor", Trenkovo za prenamjenu prostora u Područnoj školi Mihaljevci
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu Požeško-slavonske županije
AKTI ŽUPANA
 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije

Glasnik br. 06/2007
 244.89 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o ograničenju korištenja pitke vode
 • Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika u Nacionalnom odboru za provedbu programa teritorijalne suradnje Europske unije za Republiku Hrvatsku
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik

OSTALO

 • Statut Opće županijske bolnice Požega – pročišćeni tekst

Glasnik br. 05/2007
 305.78 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o raspodjeli pomoći općinama i gradovima Požeško-slavonske županije iz Državnog proračuna za 2007. godinu
 • Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2007. g.
 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2007. godini
 • Pravilnik o investicijskog potpori za kapitalna ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda na području Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Zaključak o provođenju projekta "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišnog posjeda"
 • Zaključak o provođenju projekta "Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja"
 • Zaključak o provođenju projekta "Sufinanciranje kupovine kvalitetnog rasplodnog materijala nazimica/nerastova"
 • Zaključak o pretplati i naknadi za objavljivanje akata u Požeško-slavonskom službenom glasniku
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega, davanje suglasnosti
OSTALO
 • Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega
 • Ispravak Odluke o stipendiji Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 04/2007
 494.14 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o ustanovljenju zajedničkog lovišta
 • Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova
  • Lovačkom društvu "JELEN" iz POŽEGE
  • Lovačkom društvu "PSUNJ" iz ORLJAVCA
  • Lovačkom društvu "PSUNJ" iz ORLJAVCA
  • Lovačkom društvu "ŠLJUKA" iz BRESTOVCA
  • Lovačkom društvu "PAPUK" iz BIŠKUPACA
  • Lovačkom društvu "LAPJAK" iz VELIKE
  • Lovačkom društvu "SOKOLOVAC" iz POŽEGE
  • Lovačkom društvu "VEPAR" iz KAPTOLA
  • Lovačkom društvu "ŠIJAK" iz POŽEGE
  • Lovačkom društvu "VRANOVAC" iz VETOVA
  • Lovačkom društvu "SELJAK" iz JAKŠIĆ
  • Lovačkom društvu "SLAVONAC" iz KUTJEVA
  • Lovačkom društvu "VRAŽJAK" iz SESVETA
  • Lovačkom društvu "DILJ" iz BUKA
  • Lovačkom društvu "STRIJELA" iz BEKTEŽA
  • Lovačkom društvu "VIDRA" iz ČAGLINA
  • Lovačkom društvu "FAZAN" iz RUŠEVA
  • Lovačkom društvu "KUNA" iz PAKE
  • Lovačkom društvu "SOKOL" iz BUČJA
  • Lovačkom društvu "KOŠUTA" iz PAKRACA
  • Lovačkom društvu "FAZAN" iz PAKRACA
  • Lovačkom društvu "JELEN" iz LIPIKA
  • Lovačkom društvu "SLAVUJ" iz GAJA
  • Lovačkom društvu "PSUNJ" iz PAKRACA

Glasnik br. 03/2007
 459.36 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2007. godinu
 • Odluka o osnivanju Razvojne agencije Požeško-slavonske županije
 • Odluka o osiguravanju i raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka
 • Odluka o programu javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2007. godinu
 • Odluka o programu javnih potreba u športu Požeško-slavonske županije za 2007.godinu
 • Odluka o visini naknade mrtvozornicima za obavljene preglede umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2007. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2007. godini
 • Odluka o ustrojavanju posebnog dežurstva, lokaciji punkta i vrsti djelatnosti u 2007. godine
 • Odluka o stipendiji Požeško-slavonske županije
 • Odluka o kriterijima za raspodjelu dijela pomoći Državnog proračuna za 2007. godinu općinama i gradovima Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kaje Adžića, Pleternica
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Dragutina Lermana Brestovac
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na odluke o sredstvima za decentralizirane funkcije osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova
 • Suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o radu i unutarnjem ustrojstvu Doma za starije i nemoćne osobe Požega
 • Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2007. godinu
 • Program javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2007. godinu
 • Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir suvenira Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva javne nabave
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ "Ivan Goran Kovačić", Velika o prodaji zemljišta
 • Zaključak o rangiranju projekata za financiranje sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2007.g.
 • Sporazum o suradnji Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije
AKTI ŽUPANA
 • Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole
 • Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
OSTALO
 • Zaključak o potvrđivanju Sporazuma o suradnji Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 02/2007
 397.71 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice u Požegi i Statut – pročišćeni tekst
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
AKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA
 • Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice u Požegi
 • Statut Opće županijske bolnice Požega - pročišćeni tekst
 • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik
 • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Statut Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 01/2007
 333.12 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2007. godini
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za izradu projektne dokumentacije sustava navodnjavanja na području Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije o prodaji nekretnina u Orljavcu
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvitak

AKTI ŽUPANA

 • Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju Pučkom otvorenom učilištu "Obris", Požega

OSTALO

 • Ispravak Požeško-slavonskog službenog glasnika br. 15 od 27. prosinca 2006. godine