Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2006. godina

Glasnik br. 15/2006
 1.05 MB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenju o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu županijskih nagrada
 • Rješenju o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu stipendija
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za spriječavanje zlouporabe droga
 • Rješenje o profesionalnom obnašanju dužnosti
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o zamjeni mandata vijećnika
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu i unutarnjem ustrojstvu Doma za starije i nemoćne osobe Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Obrtničke škole Požega
AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva javne nabave
 • Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za izradu projektne dokumentacije sustava navodnjavanja na području Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o prodaji dionica Podravske banke, d.d. Koprivnica
 • Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima na području Požeško-slavonske županije
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvitak
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta u Požeško-slavonskoj županiji
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2006. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Opće županijske bolnice Pakrac - pročišćeni tekst
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o proglašenju viškom prostora Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra
 • Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja
AKTI ŽUPANA
 • Odluka o ustrojavanju unutarnje revizije
OSTALO
 • Statut Opće županijske bolnice Pakrac - pročišćeni tekst

Glasnik br. 14/2006
 731.81 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2006. godinu
 • Proračun Požeško-slavonske županije za 2007. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2007. godinu
 • Odluka o zaduženju kod Banke Kovanica d.d. Varaždin
 • Odluka o zaduženju kod Slavonske banke d.d. Osijek
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Rješenje o imenovanju predstavnika Požeško-slavonske županije u Skupštini Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Požega
 • Zaključak o prihvaćanju Ugovora o obročnoj otplati duga Zavodu za fotogrametriju d.d. Zagreb
 • Zaključak o donošenju Strategije ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije za razdoblje 2006.-2012.
AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o visini stipendije i broju stipendista Požeško-slavonske županije u školskoj godini 2006./07.
 • Rješenje o određivanju predsjednika Turističke zajednice Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o delegiranju člana Turističkog vijeća Turističke zajednice Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 13/2006
 236.49 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Tajništva Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o osnivanju Županijskog stručnog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga
AKTI ŽUPANA
 • Rješenje o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 12/2006
 204.44 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o zaduženju Požeško-slavonske županije dugoročnim kreditom kod Centar banke d.d. Zagreb
 • Odluka o redefiniranju obveza Požeško-slavonske županije s tvrtkom Prvi faktor d.o.o. Zagreb
AKTI POGLAVARSTVA
 • Rješenje o imenovanju Ivana Grbića, dipl. ing., imenuje za člana Povjerenstva za provedbu postupka nabave u Općoj županijskoj bolnici Požega, kao predstavnik Županijskog poglavarstva
 • Zaključak o stavljanju na raspolaganje Županijskog poglavarstva neraspoređenih službenika

Glasnik br. 11/2006
 460.76 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Ante Bagarića i početku mandata Vjekoslava Mataića
 • Odluka o preuzimanju dugoročnog kredita kod Slavonske banke d.d. Osijek
 • Odluka o zaduženju dugoročnim kreditom kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb
 • Zaključak o davanju pozivitnog mišljenja Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. Zagreb u postupku utvrđivanja interesa RH
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Požega
 • Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga
AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Velika za prijam u radni odnos
 • Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu postupka nabave u Domu za starije i nemoćne osobe Požega i Domu za starije i nemoćne osobe Velika
OSTALO
 • Statut Opće županijske bolnice Pakrac

Glasnik br. 10/2006
 269.57 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije za utvrđivanje prestanka mandata vijećnice Marije Jakobović Adžaga i početka mandata vijećnika mr.sc. Tomislava Crnjca
 • Zaključak o stavovima i zahtjevima u svezi s deblokadom računa Požeško-slavonske županije
AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2006. godini

Glasnik br. 09/2006
 291.29 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Rješenje o razrješenju/imenovanju predsjednika Opće županijske bolnice Požega
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Lipik
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju članova Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju predsjednika predsjednika Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju tajnika Županijskog poglavarstva
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave u osnovnim školama Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 08/2006
 486.81 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o proglašenju gospodarske šume zaštitnom šumom
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe, Požega
AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o osnivanju Radne grupe za koordinaciju provođenja Plana navodnjavanja Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Rješenje o imenovanju Natječajnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za pripremu o provedbu postupka nabave u osnovnim školama Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za pripremu o provedbu postupka nabave u srednjim školama Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama programa o davanju u zakup jedinice zakupa Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odlasku u zakup jedinice zakupa u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Pakrac
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Opće županijske bolnice Pakrac - pročišćeni tekst
AKTI ŽUPANA
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za općinu Jakšić
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Požeško-slavonske županije
OSTALO
 • Ispravak odluke o Upravnim tijelima Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 07/2006
 531.74 KB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Požeško-slavonske županije
 • Proračun Požeško-slavonske županije za 2006. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2006. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dužnosnicima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o određivanju vanjske granice uređenog indundacijskog pojasa Zaštitnog nasipa kod Plavog mosta u k.o. Poljana
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Koordinacije za ljudska prava
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiji Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Požegi i Općinskog suda u Požegi
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe u Požegi
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika
 • Zaključak o primanju na znanje izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata člana Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o neprihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Požeško-slavonske županije za 2005. godinu
 • Zaključak o usvajanju Projekta sanacije Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 06/2006
 568.99 KB
 23.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o radnom vremenu u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o korištenju službenih automobila i mobitela
 • Odluka o prodaji službenih automobila Požeško-slavonske županije
 • Odluka o zabrani pušenja u prostorijama Požeško-slavonske županije
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvitak
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Upravnom odjelu za proračun i financije
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Tajništvu Požeško-slavonske županije
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji službeničkih mjesta u Zavodu za prostorno uređenje
 • Plan izgradnje poduzetničkih zona ili dovršenja započetih na području Požeško-slavonske županije za 2006. godinu
OSTALO
 • Ispravak Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
 • Ispravak tekstova objavljenih u "Požeško-slavonskom službenom glasniku" broj 5/06

Glasnik br. 05/2006
 2.01 MB
 23.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata zamjenika vijećnika
 • Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata zamjenika vijećnika
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje činjeničkog stanja Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Županijske skupštine
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnim tijelima Županijske skupštine
 • Odluke o upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Mandatne komisije
 • Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja
 • Rješenje o izboru predsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Komisije za statut i poslovnik
 • Rješenje o izboru župana
 • Rješenje o izboru zamjenika župana za gospodarstvo
 • Rješenje o izboru zamjenika župana za društvene djelatnosti
 • Rješenje o izboru članova Županijskog poglavarstva
 • Rješenje o imenovanju Odbora za financije i proračun
 • Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
 • Rješenje o imenovanju Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i razvitak
 • Rješenje o imenovanju Odbora za poljoprivredu i šumarstvo
 • Rješenje o imenovanju Odbora za dodjelu županijskih nagrada
 • Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za promicanje ravnopravnosti spolova
 • Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Programa javnih potreba u prosvjeti i znanosti Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju Županijskog eko-stožera
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Parka prirode "Papuk"
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju Savjeta za europske integracije
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dragutina Lermana, Brestovac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Stjepana Radića, Čaglin
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Mladost", Jakšić
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Vilima Korajca, Kaptol
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Zdenka Turkovića, Kutjevo
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Lipik, Lipik
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ braće Radića, Pakrac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ fra Kaje Adžića, Pleternica
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Grigora Viteza, Poljana
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Vladimira Nazora, Trenkovo
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Ivana Gorana Kovačića, Velika
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Pakrac
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredno-prehrambene škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole, Pakrac
 • Rješenje o imenovanju članova Tehničke škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Ekonomske škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Obrtničke škole, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Domskog odbora Đačkog doma, Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju Doma za starije i nemoćne osobe Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju Doma za starije i nemoćne osobe Velika
 • Rješenje o predlaganju članova Upravnog vijeća Centra socijalne skrbi Požega i Centra socijalne skrbi Pakrac
 • Rješenje o imenovanj i razrješenju članova Skupštine "Miroslav Kraljević" d.o.o., Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Skupštine Pakračko/Lipičkog lista, Pakrac
AKTI POGLAVARSTVA
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, Lipik
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
 • Zaključak o imenovanju Tima za prijavu projekata prema programu CARDS 2003 Lokalni projekti razvoja graničnih regija i prijedlog za Nacionalni odbor inicijative Europske zajednice INTERREG III. u Republici Hrvatskoj
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za poduzetničke kredite
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu kvalitete programa i projetaka udruga i predlaganje Programa javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata i humanitarno-socijalnih udruga
 • Zaključak o promjeni predstavnika Županijskog poglavarstva-članova Gospodarsko-socijalnog vijeća Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju članova Županijskog stožera civilne zaštite
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Županijskog stožera zdravstva
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za predlaganje projekata Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske u 2006. godini

Glasnik br. 04/2006
 630.5 KB
 23.08.2023.

AKTI SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA DRŽAVNU UPRAVU
 • Odluka o poništavanju Izvanredne sjednice Županijske skupštine Požeško-slavonske županije održane dana 30. prosinca 2005. godine

AKTI POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanje ambalažnog otpada za područje gradova i općina unutar Požeško-slavonske županije
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o kriterijima za raspodjelu dijela pomoći Državnog proračuna za 2006. godinu općinama i gradovima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o raspodjelu pomoći općinama i gradovima Požeško-slavonske županije iz Državnog proračuna za 2006. godinu
 • Odluka o prestanku trgovačkog društva Županijski centar d.o.o. Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Velika
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije o prodaji nekretnine u Pakracu
 • Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Velika za prijem u radni odnos
 • Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Požega za prijem u radni odnos
 • Zaključak o suglasnosti na odluke školskih odbora Obrtničke škole i Poljoprivredno-prehrambene škole Požega o poslovnoj suradnji
OSTALO
 • Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju
 • Ispravak Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2006. godini

Glasnik br. 03/2006
 406.02 KB
 23.08.2023.

AKTI POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
 • Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za predlaganje projekata Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske za financiranje u 2006. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2006. godini
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o stimuliranju odstrjela lisica
OSTALO
 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2006. godini
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi za poslove Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i lokalnu samoupravu
 • Ispravak Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2006. godini

Glasnik br. 02/2006
 725.01 KB
 23.08.2023.

AKTI POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2006. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2006. godiniOdluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2006. godini
 • Odluka o kriterijima financiranja natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Program javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2006. godinu
 • Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2006. godinu
 • Odluka o programu javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2006. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih primanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju županijskog stožera zdravstva

Glasnik br. 01/2006
 907.05 KB
 21.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2006. godini
 • Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Požeško-slavonske županije
 • Katalog informacija Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac
 • Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik
OSTALO
 • Odluka o dodjeli stipendije Požeško-slavonske županije
 • Ispravak Zaključka o prethodnoj suglasnosti Ekonomskoj školi, Požega, na Statut