Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2004. godina

Glasnik br. 10/2004
 235.52 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o visini slivne vodne naknade za 2005. i 2006. godinu na slivnom području Ilova-Pakra
 • Odluka o visini slivne vodne naknade za 2005. i 2006. godinu na slivnom području Orljava-Londža
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume u gospodarskoj jedinici Sjeverni Dilj-čaglinski
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume u gospodarskoj jedinici Zapadni Papuk-kamenski

AKTI POGLAVARSTVA

 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2004. godini
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za europske integracije

Glasnik br. 09/2004
 361.22 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o proračunu Požeško-slavonske županije za 2005. godinu
 • Odluka o izvršavanju proračuna Požeško-slavonske županije za 2005. godinu
 • Odluka o poduzimanju posebnih mjera zaštite od požara u šumama i šumskom zemljištu kojima ne gospodare pravne osobe
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2004. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2004. godini
 • Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Požeško-slavonsku županiju
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 • Zaključak o davanju suglasnosti osnovnoj školi “Mladost“ Jakšić za darovanje školskog zemljišta Župi Sv. Barbare u Jakšiću

Glasnik br. 08/2004
 318.82 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Požeško-slavonske županije za 2004. godinu (rebalans)

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu gospodarskog i drugog korištenja javnog dobra s podizanjem trajne građevine
 • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za poduzetničke kredite

Glasnik br. 07/2004
 206.18 KB
 21.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2004. godini
 • Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Stipendije Požeško-slavonske županije za školsku godinu 2004./2005.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji službeničkih mjesta u Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o članovima tijela Turističke zajednice Požeško-slavonske županije
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za odabir prijevoznika za obavljanje prijevoza na području Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinice zakupa Mati Blažičeviću, dr. stom. i Ivani Šeparović-Anušić, dr. stom.
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinice zakupa Mirti Šakić-Losert, dr. stom.
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinice zakupa mr. sc. Sonji Hodžić, dr. med. spec. pedijatar
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinice zakupa Slađani Cindrić, dr. med.
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinice zakupa Šimi Doko, dr. stom.

Glasnik br. 06/2004
 228.35 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o organizaciji linijskog prijevoza putnika na području Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2004. godini
 • Odluka o uključivanju Požeško-slavonske županije u projekt “Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik” za 2004. godinu kroz subvenciju kamate na poduzetničke kredite
 • Odluka o izmjenama uvjeta kredita odobrenih u Programu kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (reprogram kredita)
 • Rješenje za odobrenje čiste sječe šume u g.j. Sjeverni Dilj-čaglinski radi izgradnje šumske ceste “Sjedalice-nastavak”
 • Rješenje za odobrenje čiste sječe šume u g.j. Južna Krndija-kutjevačka radi izgradnje šumske ceste “Jelica-Vodoravni put”
 • Rješenje za odobrenje čiste sječe šume u g.j. Južna Krndija-kutjevačka radi izgradnje šumske ceste “Jelica-Čojluk”
 • Rješenje o prestanku mandata vijećnika mr. Marijana Cesarika i početku mandata vijećnika Vlade Slovačeka
 • Rješenje o imenovanju člana Županijskog eko-stožera
 • Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za I. do VI. 2004. godine
 • Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Vilima Korajca, Kaptol, za prodaju nekretnina u vlasništvu škole

OSTALO

 • Ispravak Zaključka o izmjeni Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2004. godini

Glasnik br. 05/2004
 249.18 KB
 21.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Rješenje o određivanju službenika za informiranje
 • Rješenje o imenovanju člana Opće županijske bolnice Pakrac

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Kutjevo
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Brestovac
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Pleternice
OSTALO
 • Program o davanju u zakup jedinica zakupa Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Ispravak Odluke o dodjeli Stipendije Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 04/2004
 324.87 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Požeško-slavonske županije za 2004. godinu
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za 2004. godinu
 • Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2004. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o županijskim nagradama
 • Odluka o dodjeli županijskih nagrada u 2004. godini
 • Zaključak o usvajanju Plana intervencija u zaštiti okoliša
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume radi izgradnje šumske ceste “Laze-Starac”
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume radi izgradnje šumske ceste

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o određivanju ljekarne za ljekarničko dežurstvo
 • Zaključak o imenovanju Županijskog stožera za pripremu protupožarne sezone u 2004. godini
 • Rješenje o potvrdi imenovanja v.d. županijskog vatrogasnog zapovjednika
 • Rješenje o imenovanju operativnog zapovjedništva Vatrogasne zajednice Županije
 • Rješenje o odobrenju uporabe grba Požeško-slavonske županije Školskoj knjizi d.d. Zagreb
 • Zaključak o rasporedu sredstava tekuće pomoći iz Državnog proračuna za 2004. godinu
 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2004. godini

Glasnik br. 03/2004
 404.22 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2003. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti za uknjižbu prava vlasništva ustanova osnovnog obrazovanja na području Požeško-slavonske županije
 • Odluka o davanju suglasnosti za uknjižbu prava vlasništva ustanova srednjeg obrazovanja na području Požeško-slavonske županije
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2004. godini
 • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Požeško-slavonskoj županiji za područje gradova Pakrac i Lipik
 • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Požeško-slavonskoj županiji za područje Požeštine
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume u k.o. Bratuljevci
 • Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
 • Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Požegi
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju jednog vijećnika u Odbor za obrt, malo i srednje poduzetništvo
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju jednog vijećnika u Županijski eko-stožer
 • Program javnih potreba humanitarno-socijalnih udruga za 2004. godinu
 • Program javnih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2004. godinu

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o dodjeli koncesije na vodama Općini Brestovac
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac o utvrđivanju viška poslovnog prostora
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za predlaganje projekata Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske za financiranje u 2004. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije o odobrenju služnosti prolaza

OSTALO

 • Statut Vijeća talijanske nacionalne manjine u Požeško-slavonskoj županiji

Glasnik br. 02/2004
 263.76 KB
 21.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o raspodjeli dobiti sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju 2004. godine
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega
 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u prvom tromjesečju 2004. godine
 • Zaključak o osnivanju Komisije za pripremu Projekta CARDS 2004. g.

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje Općine Čaglin i Grada Pleternice
 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode za područje gradova Pakrac i Lipik

OSTALO

 • Statut Opće županijske bolnice Požega (pročišćeni tekst)
 • Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega

Glasnik br. 01/2004
 432.68 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Požeško-slavonske županije za prvo tromjesečje 2004. godine
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2004. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije za prvo tromjesečje 2004. godine
 • Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2004. godini
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u prvom tromjesečju 2004. godine
 • Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Požeško-slavonske županije u 2004. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac, i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2004. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velike u prvom tromjesečju 2004. godine
 • Odluka o zabrani sijanja, stavljanja u proizvodnju i promet GMO (genetski modificiranih organizama) na cijelom području Požeško-slavonske županije
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za dostavu izvješća o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim aktima jedinice lokalne samouprave
 • Rješenje o izboru vijećnika, predstavnika srpske nacionalne manjine
 • Rješenje o imenovanju članova Skupštine d.o.o. “Pakrački list”
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke škole u Požegi
 • Rješenje o imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Županije
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume u gospodarskoj jedinici “Poljanačke šume”
 • Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije

AKTI POGLAVARSTVA

 • Zaključak o davanju suglasnosti za Statut Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvenih ustanova u 2004. godini
 • Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za ocjenu kvalitete programa i projekata udruge proisteklih iz Domovinskog rata i humanitarno-socijalnih udruga

OSTALO

 • Statut Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
 • Operativni program rada Županijskog poglavarstva za 2004. godinu