Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2003. godina

Glasnik br. 10/2003
 276.08 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o proračunu Požeško-slavonske županije za 2004. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2004. godinu
 • Rješenje o dopuni Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Požegi
 • Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu
 • Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Pakracu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Mišljenje o prijedlogu Mreže zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj

OSTALO

 • Odluka o dodjeli Stipendije Požeško-slavonske županije

Glasnik br. 09/2003
 293.63 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Požeško-slavonske županije za 2003. godinu (IV. rebalans)

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o dodjeli koncesije na vodama u svrhu gospodarskog i drugog korištenja javnog dobra s podizanjem trajne građevine
 • Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o investicijskom ulaganju, investicijskom održavanju i restrukturiranju zdravstvenih ustanova, informatizaciji zdravstvene djelatnosti i edukaciji zdravstvenih radnika, po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava ustanovama u 2003. godini
 • Odluka o dodjeli posebne stipendije Požeško-slavonske županije

OSTALO

 • Statut Opće županijske bolnice Požega (pročišćeni tekst)

Glasnik br. 08/2003
 437.48 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Pakracu
 • Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Pravilnik o socijalnoj skrbi
 • Izvješće o stanju okoliša Požeško-slavonske županije

AKTI POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi za poslove Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i lokalnu samoupravu
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za proračun i financije
 • Rješenje o odobrenju uporabe grba Požeško-slavonske županije
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Javnog nadmetanja za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti opskrbe plinom, te gradnju i održavanje plinskog sustava na distributivnom području općina: Velika, Kaptol i Čaglin
 • Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za školsku godinu 2003/04
 • Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2003. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Opće županijske bolnice Pakrac
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik

OSTALO

 • Statut Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega
 • Statut Opće županijske bolnice Pakrac
 • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Glasnik br. 07/2003
 362.43 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Požeško-slavonske županije za 2003. godinu (III. rebalans)
 • Odluka o usvajanju financijskog plana za financiranje kapitalnog projekta u projekciji proračunske potrošnje od 2005. do 2015. godine
 • Odluka o kreditnom zaduženju Požeško-slavonske županije za izgradnju i rekonstrukciju cesta
 • Odluka o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti distribucije plina na području Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Požegi
 • Zaključak o usvajanju Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o usvajanju Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Požeško-slavonske županije

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu kakvoće duhana
 • Zaključak o investicijskom ulaganju, investicijskom održavanju i restrukturiranju zdravstvenih ustanova, informatizaciji zdravstvene djelatnosti i edukaciji zdravstvenih radnika, po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava ustanovama u 2003. godini
 • Zaključak o razrješenju/imenovanju člana Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata

Glasnik br. 06/2003
 245.28 KB
 21.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta te pročišćenog teksta Statuta Opće županijske bolnice Pakrac

OSTALO

 • Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Pakrac
 • Statut (pročišćeni tekst Statuta) Opće županijske bolnice Pakrac
 • Statut Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine u Požeško-slavonskoj županiji

Glasnik br. 05/2003
 292.12 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Požeško-slavonske županije za 2003.
  godinu (II rebalans)
 • Odluka o visini naknade za obavljanje pregleda umrlih osoba te za putne troškove
  mrtvozornika koji se isplaćuju iz Proračuna Požeško-slavosnke županije
 • Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje
  nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika)
 • Rješenje o utvrđivanju prestanka mandata vijećnika Željka Hernera

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju ljekarne za ljekarničko dežurstvo

Glasnik br. 04/2003
 182.03 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Rješenje o obavljanju nadzora nad djelatnošću, nad radom mrtvozornika i vođenju očevidnika o mrtvozornicima na području Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o inicijativi Općinskog vijeća Kutjevo za utvrđivanje statusa grada Općini Kutjevo

AKTI POGLAVARSTVA

 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za odabir kandidata za subvencioniranje nabavne cijene kvalitetnih loznih cijepova za 2003. godinu
 • Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Pakrac
 • Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Glasnik br. 03/2003
 219.58 KB
 21.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o stimuliranju odstrjela lisica
 • Odluka o određivanju ljekarne koja će obavljati dežurstvo
 • Zaključak o investicijskom ulaganju, investicijskom održavanju i restrukturiranju zdravstvenih ustanova, informatizaciji zdravstvene djelatnosti i edukaciji zdravstvenih radnika, po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava ustanovama u 2003. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na privremeni Statut Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Županijskog stožera za pripremu protupožarne sezone 2003. godine
 • Rješenje o potvrđivanju imenovanja vršitelja dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika, odnosno zamjenika zapovjednika
 • Odluka o privremenom ograničenju korištenja pitke vode

AKTI ŽUPANA

 • Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Glasnik br. 02/2003
 307.44 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o izmjenama Statuta Požeško-slavonske županije
 • Odluka o dodjeli županijskih nagrada u 2003. godini
 • Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2002. godinu
 • Odluka o realizaciji sredstava za potporu za smještaj i prehranu učenika u učeničkom domu za 2002. godinu
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko održavanje i za restrukturiranje zdravstvenih ustanova, informatizaciju zdravstvene djelatnosti i edukaciju zdravstvenih radnika, te rasporedu sredstava u 2003. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne Velika
 • Rješenja o odobrenju čiste sječe šume

AKTI POGLAVARSTVA

 • Zaključak o osnivanju Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o rasporedu sredstava tekućih pomoći Državnog proračuna za 2003. godinu općinama i gradovima Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine po mjesecima, namjeni, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2003. godini
 • Odluka o punktu i vrsti djelatnosti posebnog dežurstva opće medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece

OSTALO

 • Odluka o naknadama članovima Skupštine, Poglavarstva i njihovih radnih tijela (pročišćeni tekst)
 • Ispravak Odluke o stopama i visini naknade na slivnom području “Ilove-Pakre” za 2003. i 2004. godinu
 • Ispravak Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika)

Glasnik br. 01/2003
 393.77 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Požeško-slavonske županije za 2003. godinu
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2003. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva i učeničkih domova u 2003. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Požega i Pakrac i pomoći za ogrjev u 2003. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2003. godini
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu za 2003. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije za 2003. godinu
 • Program javih potreba udruga proisteklih iz Domovinskog rata i humanitarno-socijalnih udruga za 2003. godinu
 • Rješenje o imenovanju Odbora za dodjelu županijskih nagrada
 • Rješenje o imenovanju osoba za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (mrtvozornika)
 • Program rada Županijske skupštine Požeško-slavonske županije za 2003. godinu

AKTI POGLAVARSTVA

 • Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole “Vilima Korajca”, Kaptol
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole “Braće Radića”, Pakrac
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju vježbenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o određivanju voditelja odsjeka u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
 • Zaključak o subvencioniranju nabavne cijene kvalitetnih loznih cijepova za 2003. godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole “Mladost”, Jakšić
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, Lipik
 • Program rada za 2003. godinu