Alati za pristupačnost

Službene internet stranice Požeško-slavonske županije

2002. godina

Glasnik br. 09/2002
 433.88 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračuna Požeško-slavonske županije za 2002. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članova Skupštine, Poglavarstva i njihovih stalnih radnih tijela
 • Odluka o stopama i visini naknade na slivnom području “Orljava-Londža” za 2003. i 2004. godinu
 • Odluka o stopama i visini naknade na slivnom području “Ilove-Pakre” za 2003. i 2004. godinu

Glasnik br. 08/2002
 400.29 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o proračunu Požeško-slavonske županije za 2003. godinu
 • Odluka o izvršavanju proračuna Požeško-slavonske županije za 2003. godinu
 • Odluka o obavljanju pogrebnih poslova putem koncesije i provedbi javnog natječaja za dodjelu koncesije
 • Rješenje o imenovanju Županijskog eko-stožera

AKTI POGLAVARSTVA

 • Zaključak o rangiranju projekata za financiranje sredstvima Fonda za regionalni razvoj Repbulike Hrvatske
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opsegu, visini i prioritetima investicijskog održavanja zdravstvenih ustanova u 2002. godini
 • Zaključak o spajanju Doma zdravlja Požega i Doma zdravlja Pakrac u jedinstvenu ustanovu
 • Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za spajanje i primopredaju sredstava i preuzimanje djelatnika Doma zdravlja Požega i Doma zdravlja Pakrac
OSTALO
 • Odluka o opsegu, visini i prioritetima investicijskog održavanja zdravstvenih ustanova u 2002. godini (redakcijski pročišćeni tekst)

Glasnik br. 07/2002
 287.76 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole u Požegi
 • Rješenje o imenovanju člana Županijskog stručnog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga
 • Rješenje o imenovanju člana Županijskog eko-stožera

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o dodjeli koncesije na javnom vodnom dobru u svrhu gospodarskog i drugog korištenja s podizanjem trajnih građevina
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za gospodarstvo
 • Zaključak o imenovanju Županijskog povjerenstva za praćenje i provođenje Programa zapošljavanja razvojačenih hrvatskih branitelja
 • Rješenje o imenovanju Stručno-prosudbenog povjerenstva za javne potrebe u kulturi
 • Odluka o osnivanju Stožera za provedbu i praćenje upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Opće županijske bolnice Požega
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za odabir i rangiranje projekata za financiranje sredstvima Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi za poslove Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i lokalnu samoupravu

OSTALO

 • Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega
 • Statut Opće županijske bolnice Požega

Glasnik br. 06/2002
 371.94 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Požeško-slavonske županije za 2002. godinu
 • Odluka o utvrđivanju mreže dječjih vrtića na području Požeško-slavonske županije
 • Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
 • Odluka o županijskim nagradama
 • Pravilnik o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi
 • Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva “Miroslav Kraljević” d.o.o. Požega
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šuma na lokalitetu kamenoloma “Klašnice”

AKTI POGLAVARSTVA

 • Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu kakvoće duhana
 • Zaključak o usvajanju ugovora o programu “Poduzetnik 2”
 • Zaključak o davanju suglasnosti Upravnog vijeća Doma zdravlja Požega na Odluku o izmjeni i dopuni pročišćenog teksta Programa zakupa Doma zdravlja Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požega o otvaranju ordinacije opće medicine u Pleternici
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požega o otvaranju ordinacije polivalentne stomatološke zaštite u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požega o početku davanja u zakup Sandri Batinić, dr. med.
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požega o početku davanja u zakup Olgici Ivančić, dr. med.
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požega o početku davanja u zakup zakupa Tihomir Brkić, dr. med.
 • Odluka o prodaji vlasničkog udjela Vodoprivrede Požega d.d., Požega
 • Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu Stipendije Požeško-slavonske županije za šk. god. 2002./2003.

OSTALO

 • Odluka o izmjeni i dopuni Pročišćenog teksta programa zakupa Doma zdravlja Požega

Glasnik br. 05/2002
 231.25 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Požeško-slavonske županije
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području gradova Pakrac i Lipik
 • Odluka o usvajanju Programa razvoja malog gospodarstva kroz udruživanje sredstava s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kreditiranju poduzetnika za 2002. godinu – PROGRAM “PODUZETNIK 2”
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju dva člana Županijskog poglavarstva
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine

AKTI POGLAVARSTVA

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu korištenja mobitela, službenih automobila i troškovima reprezentacije

Glasnik br. 04/2002
 378.62 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Odluka o proglašenju Dana županije
 • Odluka o radnim tijelima Županijske skupštine
 • Odluka o promjeni naziva škole “Kaje Adžića Pleterničanina”, Pleternica
 • Odluka o načinu i uvjetima spaljivanja biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu, te o loženju otvorene vatre na poljoprivrednom zemljištu, u šumi, na šumskom zemljištu i na zemljištu u neposrednoj blizini šume
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Požeško-slavonske županije za 2001. godinu
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume za izgradnju ceste
 • Rješenje o odobrenju čiste sječe šume za proširenje kamenoloma “Čukur”
 • Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu Stipendije Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Županijskog centra, d.o.o.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Poslovnik o radu Županijskog poglavarstva
 • Rješenje o odobrenju korištenja grba Požeško-slavonske županije Udruzi liječenih od PTSP-a
 • Rješenje o imenovanju pročelnika upravnih tijela Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o određivanju voditelja unutarnjih jedinica upravnih tijela Požeško-slavonske županije
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za gospodarstvo
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Upravnog odjela za proračun i financije

Glasnik br. 03/2002
 462.5 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE
 • Poslovnik o radu Županijske skupštine Požeško-slavonske županije
 • Odluka o stipendiji Požeško-slavonske županije
 • Program javnih potreba u području zdravstva, rada i socijalne skrbi za 2002. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi, informiranju i tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije za 2002. godinu
 • Program javnih potreba u području športa za 2002. godinu
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju upravnih vijeća domova socijalne skrbi
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša
 • Rješenje o imenovanju članova Skupštine tvrtke “Miroslav Kraljević” d.o.o. Požega i Skupštine “Pakrački list” d.o.o. Pakrac
 • Zaključak o prestanku mirovanja mandata vijećnika mr.sc. Ivana Jurkovića
 • Zaključak o mirovanju mandata vijećnice Marine Živković i određivanju Dražena Jozića za zamjenika
 • Program rada Županijske skupštine Požeško-slavonske županije za 2002. godinu

AKTI POGLAVARSTVA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Požega
 • Rješenje o imenovanju tajnice Županijskog poglavarstva
 • Operativni plan Županijskog poglavarstva Požeško-slavonske županije za 2002. godinu

OSTALO

 • Ispravak

Glasnik br. 02/2002
 434.47 KB
 21.08.2023.

AKTI POGLAVARSTVA

 • Pravilnik o unutarnjem ustroju Upravnog odjela za gospodarstvo
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju Upravnog odjela za financije i proračun
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju redu u Stručnoj službi za poslove Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i lokalnu samoupravu
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju Zavoda za prostorno uređenje Županije
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za određivanje plaća, naknada i drugih primanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
 • Odluka o stimuliranju odstrjela lisica u 2002. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijskog savjeta za europske integracije
 • Operativni plan realizacije sredstava za kapitalne izdatke i investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala te tekuće izdatke osnovnih škola za 2002. godinu
 • Operativni plan realizacije sredstava za kapitalne izdatke i investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala te tekuće izdatke srednjih škola za 2002. godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Programa zakupa Doma zdravlja Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odlasku u zakup dr. Tihomiru Brkiću, spec. opće med.
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti zubozdravstvene zaštite na području ambulante Pleternica
 • Zaključak o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada županijskim dužnosnicima, članovima Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i njihovih radnih tijela
 • Rješenje o imenovanju privremenog pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo
 • Rješenje o imenovanju privremenog pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Rješenje o imenovanju privremenog pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun
 • Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju/razrješenju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Požega
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata
 • Rješenje o razrješenju/imenovanju člana Povjerenstva za odabir projekata poljoprivrede

Glasnik br. 01/2002
 220.43 KB
 21.08.2023.

AKTI SKUPŠTINE

 • Odluka o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o razrješenju mr.sc. Ivana Jurkovića dužnosti zamjenika župana
 • Rješenje o imenovanju Marine Žarković za zamjenika župana
AKTI POGLAVARSTVA
 • Odluka o uvjetima i načinu korištenja mobitela, službenih automobila i troškovima reprezentacije