Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove iz područja školstva, kulture, tjelesne kulture i sporta, tehničke kulture, te brige o djeci, kao i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na neposrednu provedbu zakona u prvom stupnju i druge upravne i stručne poslove:

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport obavljaju se sljedeći poslovi:

- poslove pripreme i izrade strategija i akcijskih planova za Županiju sukladno zakonskim odredbama, te nacionalnim strateškim dokumentima;

- praćenje sveukupne razvojne, organizacijske, zakonske i normativne problematike osnovnog i srednjeg školstva, sukladno decentraliziranim  funkcijama na razini županije;

- izrada prijedloga općih i pojedinačnih akata za Županijsku skupštinu i Župana iz nadležnosti Odjela;

-poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz nadležnosti Odjela;

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe upravnih tijela Županije dostavljaju ustanove iz obrazovanja kojima je osnivač Županija;

- obavlja stručne, upravne i ostale poslove u svezi predškolskih ustanova, mreže škola, stipendiranja studenata, natjecanja učenika;

- suradnja s ustanovama iz područja školstva, te gradovima i općinama na području Županije;

- poslovi organiziranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije;

- poslovi sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju mreže škola;

- poslovi pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa javnih potreba i financiranja poslova iz područja obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture;

- suradnja s udrugama iz područja kulture, sporta, tehničke kulture;

- izrada programa javnih potreba iz područja obrazovanja, znanosti, kulture, tehničke kulture i sporta;

- poslovi sudjelovanja u prijavi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova za obrazovne ustanove kojima je Županija osnivač, u suradnji s Regionalnim koordinatorom razvoja Županije;

- obavlja stručne i administrativne poslove za rad Povjerenstava iz nadležnosti Odjela;

- vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar te izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra;

- uvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri osnovnim školama, u knjižnicama, u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, pri udrugama te drugim pravnim osobama i fizičkim osobama - obrtnicima;

- utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole;

- donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik;

- donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama;

- poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci;

- izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja;

- vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme;

- raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati;

- utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih;

- obavljanje pripremnih poslova vezanih uz osnivanje osnovne škole, srednje škole i učeničkog doma te uz promjene statusa takvih ustanova kojima je osnivač Županija;

- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta;

- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

Kontakt osoba Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport
 
 
 
Ime Funkcija Telefon
mr. sc. Sunčica Bajić  pročelnica 034/290-225
     

Izdvojeni dokumenti