Up

2023. godina

Proračun
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2023. godinu
ŽUC – Županijska uprava za ceste
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2023. godinu
2. I. Izmjene i dopune financijskoga plana Županijske uprave za ceste Požeškoslavonske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
Odluke
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiji Požeško-slavonske županije
Rješenja
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Požeško-slavonske županije
Zaključci
1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Požega
2. Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza

AKTI ŽUPANA


Odluka
- Odluka o odricanju od prava prvokupa – k.č.br. 697/1
Pravilnik
- Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnome mjestu
Rješenja
1. Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Opće županijske bolnice
Požega
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Povjerenstva za dodjelu stipendije
Požeško—slavonske županije
Obavijest
- Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog
plana Požeško-slavonske županije i strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije
Zaključak
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-
slavonske županije

AKTI ŽUPANA

Planovi/Programi/Izvješća
- Plan o izmjenama i dopunama Plana prijma u službu u upravna tijela Požeško-
slavonske županije za 2023. godinu
- Tablica – izmjene Plana prijma u službu za 2023. g.

AKTI ŽUPANA


Pravilnik
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela
Požeško-slavonske županije
Zaključak
- Zaključak o izmjeni Zaključka o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske
imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne
osobe Požega i Velika u 2023. godini (I. izmjena)

AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra za područje
gradova: Požega, Lipik, Pakrac i Pleternica, i općine Brestovac
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2023. godini (II. izmjena)
3. Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2023. godinu
Rješenja
- Rješenje razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Pakrac, Pakrac

Zaključci
1. Zaključak- o davanju suglasnosti i pozitivnog mišljenje na Odluku Školskog odbora
OŠ Zdenka Turkovića, Kutjevo, o ustrojavanju razrednog odjela posebnog programa
2. Zaključak – o davanju suglasnosti i pozitivnog mišljenje za ustroj dodatnog
razrednog odjela posebnog programa u OŠ braće Radića, Pakrac
3. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
Programi / Planovi / Izvješća
- PLAN brojčanih oznaka unutarnjih ustrojstvenih jedinica i službenih osoba te

AKTI ŽUPANA

Programi/Planovi/Izvješća

- IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku županiju za 2022. godinu

PRILOZI

1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Brestovac

2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Čaglin

3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol

5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Kutjeva

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika

7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Pakraca

8. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom grada Pleternice u 2022. godini

9. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Požege

10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022.g. – Komunalac d.o.o. Pakrac

11. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022.g. – Komunalac Požega d.o.o.

AKTI SKUPŠTINE
Proračun
1.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Požeško-slavonske županije za 2022. godinu
2. I. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

ŽUC – Županijska uprava za ceste
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2022. godinu
2. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije
Odluke
1. Odluka raspodjeli rezultata poslovanja Požeško-slavonske županije za 2022. godinu
2. Odluka o prijenosu poslova na Ministarstvo financija – Poreznu upravu
3. Odluka o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja za šk. godinu 2023./2024.na području Požeško-slavonske županije
4. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu k. č. br. 73, k. o. Pakrac
5. Odluke o odricanju od prava prvokupa za nekretninu k. č. br. 1369/3, k. o. Požega
6. Odluke o odricanju od prava prvokupa za nekretninu k. č. br. 1190, k. o. Požega
7. Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Požeško-slavonske županije
Programi
- Program dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije
Rješenja
- Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Požeško-slavonske županije
Zaključci
1. Zaključak - o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Velika
2. Zaključak - o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Požeško-slavonske županije
AKTI ŽUPANA
Odluke
- Odluka o odricanju od prava prvokupa – Požega, Pod gradom 3
Zaključci
1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Toplica Lipik – Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Toplica Lipik
2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, o darovanju nekretnine Gradu Pakracu.
AKT JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
- Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Požeško-slavonske županije
2. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu
Zaključci
1.Zaključak - produženje primjene Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe doga na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2015.do 2017. godine i na 2023. godinu
2.Zaključak – o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Lipik, o prodaji nekretnina u vlasništvu Osnovne škole
Kolektivni ugovori
- Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom
2. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa i projekata udruga iz područja socijalne, zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti u 2023. godini
Zaključci
- Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinu doznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2023. godini

AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2023. godini (I. izmjena)
2. Odluka o rasporedu radnog vremena upravnih tijela Požeško-slavonske županije te uredovnog vremena za rad sa strankama
Pravilnici
- Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu
2. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretnine upisane u k. o. Dobrovac
3. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Trenkova 1
4. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Matije Gupca 11
5. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2023. godini
Zaključci
1. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Vladimir Nazor, Trenkovo za sudjelovanje u provedbi Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«
2. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Stjepana Radića Čaglin za sudjelovanje u Provedbi Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«
3. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Dragutina Lermana, Brestovac za sudjelovanje u provedbi Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«
4. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Ivan Goran Kovačić, Velika za sudjelovanje u provedbi Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«
5. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Mladost, Jakšić za sudjelovanje u provedbi Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«
Rješenja
- Rješenje o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA


Odluke


1. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu označenu kao k.č.br. 2131, k.o. Jakšiću
2. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Matije Gupca 8
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2023. godini
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2023. godini
5. Odluka o izmjeni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije za 2023. godinu
6. Odluka o prijedlogu dionika ispred osnivača u Povjerenstvo za kvalitetu Srednje škole Pakrac
7. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2022. godinu
8. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2022. godinu


Zaključci


- Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2023. godini + tabelarni prikaz


Planovi i Programi


- Plan o izmjeni Plana prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske-županije za 2023. godinu
- GODIŠNJI PLAN mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Požeško-slavonske županije za lovnu godinu 2023./2024.

AKTI SKUPŠTINE
Odluke
1. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Požeško-slavonske županije
2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
3. Odluka o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa dužnosnika Požeško- slavonske županije
4. Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracija Požega, Pleternica i Eminovci
5. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2023. godini
6. Odluka o naknadi mrtvozornicima za obavljene preglede osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Požeško-slavonske županije
7. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2023. godini
8. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Požeško-slavonske županije
9. Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo
10. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
11. Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Županijske skupštine Požeško-slavonske županije
12. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Županijske skupštine Požeško-slavonske županije
13. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretnine upisane u katastarsku općinu Lipik
Rješenja
- Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Požeško-slavonske županije
Zaključci
1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole, Požega
2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivredno-prehrambene škole Požega
3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Đačkog doma, Požega
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Obrtničke škole Požega
5. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Požega
Planovi, programi
- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Požeško – slavonske županije za 2023. godinu
AKTI ŽUPANA
Odluke
- Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Požeško-slavonske županije u 2023. godini
Zaključci
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije u 2022. godini
Planovi, programi
- PROGRAM javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2023. godini
AKT ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
- Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za požeško-slavonsku županiju u 2023. godini

AKTI ŽUPANA

Odluke

1. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Cehovska 9
2. Odluka o o imenovanju Tima za koordinaciju i unaprjeđenje prehrane u osnovnim školama kojima je Požeško- slavonska županija osnivač za 2022./2023. školsku godinu
3. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu označenu kao k.č.br. 421, k.o. Zarilac
Zaključci
- Zaključak o imenovanju i razrješenju članova Povjerenstva za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim osobama
Pravilnik
- PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Julija Kempfa 36
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnikai članova Stožera civilne zaštite Požeško-slavonske županije
3. Odluka o financiranju i organizaciji natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2023. godini
Pravilnici
- Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Požeško-slavonske županije 21.12.2022.
Planovi / Programi
- Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2023. godinu +tabelarni prikaz
AKT UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
- ISPRAVAK Odluke o visini turističke pristojbe za 2024.g.

 
 
Powered by Phoca Download

Najnovije dodano

21 Rujan 2023 13:29