Dokumenti

Up

2023. godina

AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu
2. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretnine upisane u k. o. Dobrovac
3. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Trenkova 1
4. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Matije Gupca 11
5. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa i projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2023. godini
Zaključci
1. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Vladimir Nazor, Trenkovo za sudjelovanje u provedbi Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«
2. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Stjepana Radića Čaglin za sudjelovanje u Provedbi Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«
3. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Dragutina Lermana, Brestovac za sudjelovanje u provedbi Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«
4. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Ivan Goran Kovačić, Velika za sudjelovanje u provedbi Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«
5. Zaključak o davanju suglasnosti OŠ Mladost, Jakšić za sudjelovanje u provedbi Eksperimentalnog programa »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja«
Rješenja
- Rješenje o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA


Odluke


1. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu označenu kao k.č.br. 2131, k.o. Jakšiću
2. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Matije Gupca 8
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2023. godini
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog i srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske županije u 2023. godini
5. Odluka o izmjeni Odluke o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima Požeško-slavonske županije za 2023. godinu
6. Odluka o prijedlogu dionika ispred osnivača u Povjerenstvo za kvalitetu Srednje škole Pakrac
7. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2022. godinu
8. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2022. godinu


Zaključci


- Zaključak o popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2023. godini + tabelarni prikaz


Planovi i Programi


- Plan o izmjeni Plana prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske-županije za 2023. godinu
- GODIŠNJI PLAN mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Požeško-slavonske županije za lovnu godinu 2023./2024.

AKTI SKUPŠTINE
Odluke
1. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Požeško-slavonske županije
2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije
3. Odluka o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa dužnosnika Požeško- slavonske županije
4. Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracija Požega, Pleternica i Eminovci
5. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2023. godini
6. Odluka o naknadi mrtvozornicima za obavljene preglede osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Požeško-slavonske županije
7. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2023. godini
8. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Požeško-slavonske županije
9. Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo
10. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
11. Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora Županijske skupštine Požeško-slavonske županije
12. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Županijske skupštine Požeško-slavonske županije
13. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretnine upisane u katastarsku općinu Lipik
Rješenja
- Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Požeško-slavonske županije
Zaključci
1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole, Požega
2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Poljoprivredno-prehrambene škole Požega
3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Đačkog doma, Požega
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Obrtničke škole Požega
5. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Požega
Planovi, programi
- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Požeško – slavonske županije za 2023. godinu
AKTI ŽUPANA
Odluke
- Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Požeško-slavonske županije u 2023. godini
Zaključci
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije u 2022. godini
Planovi, programi
- PROGRAM javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2023. godini
AKT ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
- Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za požeško-slavonsku županiju u 2023. godini

AKTI ŽUPANA

Odluke

1. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Cehovska 9
2. Odluka o o imenovanju Tima za koordinaciju i unaprjeđenje prehrane u osnovnim školama kojima je Požeško- slavonska županija osnivač za 2022./2023. školsku godinu
3. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu označenu kao k.č.br. 421, k.o. Zarilac
Zaključci
- Zaključak o imenovanju i razrješenju članova Povjerenstva za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim osobama
Pravilnik
- PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Julija Kempfa 36
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnikai članova Stožera civilne zaštite Požeško-slavonske županije
3. Odluka o financiranju i organizaciji natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Požeško-slavonske županije u 2023. godini
Pravilnici
- Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Požeško-slavonske županije 21.12.2022.
Planovi / Programi
- Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2023. godinu +tabelarni prikaz
AKT UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
- ISPRAVAK Odluke o visini turističke pristojbe za 2024.g.

 
 
Powered by Phoca Download

Najnovije dodano

22 Svibanj 2023 12:31
22 Svibanj 2023 12:28