Javna rasprava o cesti Našice - Pleternica - Lužani

cesta_-_001Temeljem odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije proveo je javni uvid i javnu raspravu Studije o utjecaju zahvata na okoliš cestovnog smjera Našice - Pleternica - Lužani. Idejno rješenje navedene trase ceste izradili su Rencon d.o.o. za projektiranje i nadzor u građevinarstvu iz Osijeka te Institut IGH  iz Zagreba.

Trasa planirane ceste prolazi kroz pet općina i tri grada, od kojih su dvije općine u Osječko-baranjskoj županiji, jedna općina (Čaglin) i dva grada (Kutjevo, Pleternica) u Požeško-slavonskoj županiji te dvije općine u Brodsko-posavskoj županiji. Ukupna dužina planirane trase ceste iznosi 60 kilometara.

cesta_-_02

Na javnom izlaganju se, uz nazočnost predstavnika nositelja zahvata Hrvatskih cesta i izrađivača studije Dvokut ecro iz Zagreba, raspravljalo i neposredno odgovaralo na postavljena pitanja nazočne i zainteresirane javnosti. Cilj studije je argumentirati prihvatljivost zahvata, odnosno procijeniti mogući utjecaj planiranog zahvata na okoliš, utvrditi uvjete pod kojima se on može izvesti te utvrditi mjere zaštite i program praćenja stanja okoliša tijekom izvođenja i korištenja zahvata.

cesta_-_03

Izgradnjom novoga prometnoga pravca od Našica preko Pleternice do autoceste A3, povezali bi se podravski i posavski koridor te prometno povezali vodeći gradovi u regiji. Tom budućom cestom podigla bi se razina prometne usluge i sigurnosti te  bi se prometno povezali dijelovi Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i  Brodsko- posavske županije.

cesta_-_04

Savjetodavno stručno povjerenstvo za ocjenu utjecaja na okoliš za zahvate autocesta i državnih cesta, osnovano od strane nadležnoga ministarstva, već je raspravilo studiju u koju je njezin izrađivač  ugradio veći dio primjedbi članova povjerenstva. Važno je napomenuti da niti u jednom segmentu trasa brze ceste Našice - Pleternica - Lužani ne ulazi značajnije u područje ekološke mreže.