ࡱ> [bjbj! ! .CfCf6UUUiii8i7oZ!!"!!!#:$\"%0^l`l`l`l`l`l`lqCtp`lUR%j#"#R%R%`l!!sn<<<R%j8!U!^l<R%^l<<6&Y=J\!J.J%ZJlo07oZt:t8J\J\tU^^ R%R%<R%R%R%R%R%`l`l;$R%R%R%7oR%R%R%R%tR%R%R%R%R%R%R%R%R%% : REPUBLIKA HRVATSKA PO}E`KO-SLAVONSKA }UPANIJA Upravni odjel za druatvene djelatnosti KLASA: 500-01/16-01/51 URBROJ: 2177/1-07-07/2-16-12 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLU}BE NA PODRU JU PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE Za zdravstvene djelatnosti: Opa (obiteljska) medicina, dentalna zdravstvena zaatita, zdravstvena zaatita predakolske djece, zdravstvena zaatita ~ena, laboratorijska dijagnostika i zdravstvena njega u kui Po~ega, srpanj 2016. Po~eako-slavonska ~upanija, 34000 Po~ega, }upanijska 7, na temelju lanka 4. st. 1. to . b. Zakona o koncesijama (Narodne novine, br. 143/12) i lanaka 41. Zakona o zdravstvenoj zatiti (Narodne novine, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12., 82/13., 159/13., 22/14.- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 154/14), provodi postupak davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene slu~be, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. Postupak davanja koncesije provodi se za zdravstvenu djelatnost obiteljske (ope) medicine, dentalne zdravstvene zaatite, zdravstvene zaatite predakolske djece, zdravstvene zaatite ~ena, laboratorijske dijagnostike i zdravstvene njege u kui. INFORMACIJE O DAVATELJU KONCESIJE: NAZIV: }upan Po~eako-slavonske ~upanije ADRESA : }upanijska 7, 34000 Po~ega MATI NI BROJ: 02781140 OIB: 48744373701 INTERNETSKA ADRESA: www.pszupanija.hr E-mail: HYPERLINK "mailto:danijela.starcevic@pszupanija.hr" danijela.starcevic@pszupanija.hr TELEFON: 034/290-208 FAX: 034/290-216 NADLE}NO TIJELO ZA PROVEDBU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE: STRU NO POVJERENSTVO ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLU}BE: dr.sc. Vesna Vlaai Vianja Grguri-`timac,dr.med.dent. (Ministarstvo zdravlja) prim. Ljubo Begi,dr.med. Darija Novak,spec.admin.publ. Branka Kuba,dipl.oec. Branko Grgi,ing. Danijela Star evi,dipl.iur. 1.1. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE DAVATELJ KONCESIJE U SUKOBU INTERESA Temeljem lanka 17. st. 2. alineje 1. Zakona o koncesijama ne postoje gospodarski subjekti s kojima je davatelj koncesije u sukobu interesa prema odredbama propisa kojima se ureuje javna nabava. 1.2. UVJETI ZA PREUZIMANJE I DOSTAVU DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE Dokumentacija za nadmetanje mo~e se preuzeti elektroni kim putem na stranicama Narodnih novina ili na adresi Po~eako-slavonska ~upanija, }upanijska 7, Po~ega, Upravni odjel za druatvene djelatnosti, soba br. 26, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati. 1.3. MOGUNOSTI DAVANJA KONCESIJE NA ZAHTJEV I UVJETI PODUGOVARANJA S obzirom na vrstu koncesije, za koje se provodi posupak dodjele koncesije, nema mogunosti davanja koncesije na zahtjev i na podugovaranje. OPIS PREDMETA KONCESIJE Predmet koncesije je obavljanje zdravstvene djelatnosti: Na temelju koncesije mogu se obavljati sljedee zdravstvene djelatnosti: - obiteljske (ope) medicine - dentalne zdravstvene zaatite - zdravstvene zaatite predakolske djece - zdravstvene zaatite ~ena - laboratorijske dijagnostike - zdravstvene njege u kui Detaljan opis predmeta koncesije i popis mjesta u kojima se mogu obavljati navedene zdravstvene djelatnosti sukladno Mre~i javne zdravstvene slu~be (Narodne novine, br. 101/12, 31/13, 113/15), specificiran je u tablici na stranici 4. ove dokumentacije. OPSEG DJELATNOSTI KONCESIJE Djelatnost koncesije se obavlja sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaatite i ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO). ZDRAVSTVENA DJELATNOST MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI OBITELJSKA (OPA) MEDICINA -broj koncesija DENTALNA ZDRAVSTVENA ZA`TITA -broj koncesija ZDRAVSTVENA ZA`TITA PRED`KOLSKE DJECE -broj koncesija ZDRAVSTVENA ZA`TITA }ENA -broj koncesija LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA -broj koncesija ZDRAVSTVENA NJEGA U KUI -broj koncesija GRAD KUTJEVO011000GRAD LIPIK000000GRAD PAKRAC110001GRAD PLETERNICA110000GRAD PO}EGA102110OPINA BRESTOVAC010000OPINA AGLIN000000OPINA JAK`I010000OPINA KAPTOL110000OPINA VELIKA010000UKUPNO KONCESIJA:473111 PROCJENA VRIJEDNOSTI KONCESIJE Vrijednost koncesije za obavljanje javne zdravstvene slu~be odreuje se na temelju iznosa godianje nov ane vrijednosti standardnog tima, kojeg utvruje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje podzakonskim aktima. Tako su za standardne timove prema djelatnostima utvrene godianje nov ane vrijednosti, kako slijedi: R.br.DjelatnostMogui prihod tijekom 2016. godine u kunama (sveukupno)Ukupna desetogodianja vrijednost koncesijeBroj praznih mjesta u Mre~ama za koja e se objaviti obavijest o namjeri davanja koncesijeUkupno abcd = (c) *10ef=( d )*( e )1.opa (obiteljska) medicina505.017,165.050.171,60420.200.686,402.dentalna zdravstvena zaatita475.837,524.758.375,20733.308.626,403.zdravstvena zaatita predakolske djece506.007,725.060.077,20315.180.231,604.zdravstvena zaatita ~ena503.691,495.036.914,9015.036.914,905.laboratorijska dijagnostika1.425.420,9014.254.209,00114.254.209,006.zdravstvena njega u kui 113.838,001.138.380,0011.138.380,00Ukupno:1789.119.048,30 RAZLOZI ZA ISKLJU ENJE PONUDITELJA Ponuda ponuditelja biti e obavezno isklju ena iz postupka davanja koncesija iz sljedeih razloga: Neka~njavanje Ponuditelj e biti isklju en iz postupka davanja koncesije ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaatena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomono osuena za bilo koje od sljedeih kaznenih djela, odnosno za odgovarajua kaznena djela prema propisima dr~ave sjediata gospodarskog subjekta ili dr~ave iji je dr~avljanin osoba ovlaatena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: a) prijevara ( lanak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju ( lanak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave ( lanak 254.), utaja poreza ili carine ( lanak 256.), subvencijska prijevara ( lanak 258.), pranje novca ( lanak 265.), zlouporaba polo~aja i ovlasti ( lanak 291.), nezakonito pogodovanje ( lanak 292.), primanje mita ( lanak 293.), davanje mita ( lanak 294.), trgovanje utjecajem ( lanak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem ( lanak 296.), zlo ina ko udru~enje ( lanak 328.) i po injenje kaznenog djela u sastavu zlo ina kog udru~enja ( lanak 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara ( lanak 224.), pranje novca ( lanak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju ( lanak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 294.b), udru~ivanje za po injenje kaznenih djela ( lanak 333.), zlouporaba polo~aja i ovlasti ( lanak 337.), zlouporaba obavljanja du~nosti dr~avne vlasti ( lanak 338.), protuzakonito posredovanje ( lanak 343.), primanje mita ( lanak 347.) i davanje mita ( lanak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). Za potrebe utvrivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt du~an je u ponudi dostaviti Izjavu. Izjavu daje, odnosno potpisuje osoba po zakonu ovlaatena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pe atom gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca ra unajui od dana po etka postupka javne nabave, a prijedlog Izjave o neka~njavanju sastavni je dio ove Dokumentacije kao Prilog IIIa. Ukoliko gospodarski subjekt ne dostavi gore navedenu Izjavu, davatelj koncesije postupit e prema odredbi lanka 67. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). 3.1.2. Plaene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje Ponuditelj e biti isklju en iz postupka davanja koncesije ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaanje tih obveza nije dopuateno ili je odobrena odgoda plaanja (primjerice u postupku predste ajne nagodbe). Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt du~an je u ponudi dostaviti: potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana ra unajui od dana po etka postupka javne nabave, ili va~ei jednakovrijedni dokument nadle~nog tijela dr~ave sjediata gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod a), ili izjavu pod prisegom ili odgovarajuu izjavu osobe koja je po zakonu ovlaatena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadle~ne sudske ili upravne vlasti ili bilje~nika ili nadle~nog strukovnog ili trgovinskog tijela u dr~avi sjediata gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilje~nika, koje ne smiju biti starije od 30 dana ra unajui od dana po etka postupka javne nabave, ako se u dr~avi sjediata gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz to ke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz to ke 2. ovoga stavka. Potvrda, jednakovrijedni dokument ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana ra unajui od dana po etka postupka davanja koncesije. 3.1.3. La~ni podaci Ponuditelj e biti isklju en iz postupka davanja koncesije ako je dostavio la~ne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj Dokumentaciji. U slu aju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, davatelj koncesije mo~e radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatra~iti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadle~nim tijelima. U slu aju zajednice ponuditelja okolnosti u vezi obveznih razloga isklju enja utvruju se za sve lanove zajednice ponuditelja pojedina no. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti prilo~eni tra~eni dokumenti na temelju kojih se utvruje postoje li razlozi za isklju enje za sve lanove zajednice ponuditelja. DOKAZI SPOSOBNOSTI KOJE PONUDITELJI (KONCESIONARI) MORAJU DOSTAVITI UZ PONUDU Zdravstveni radnici (fizi ke osobe) Odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika/ce kao javnu ispravu koju izdaje nadle~na komora i kojom ponuditelj dokazuje da ima odobrenje za samostalan rad. Napomena: ako se radi o grupnoj privatnoj praksi, pored odobrenja za samostalan rad potrebno je dostaviti i rjeaenje o osnivanju grupne privatne prakse izdano od ministra nadle~nog za zdravlje. Rjeaenje o po etku rada izdano od ministra nadle~nog za zdravstvo (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a). Dokaz o raspolaganju prostorom (jedan od slijedeih dokumenata): ugovor o zakupu/najmu/kupoprodaji poslovnog prostora predugovor o zakupu/najmu/kupoprodaji poslovnog prostora izvadak iz zemljiane knjige izvod iz posjedovnog lista nadle~nog ureda za katastar ili drugi odgovarajui dokaz o pravu raspolaganja prostorom. 4. Ugovor o radu ili izjava o radu lana/ lanova tima ili ovjerenu izjavu da e zaposliti lana/ lanova tima s odobrenjem za samostalni rad s datumom potpisivanja Ugovora o koncesiji. 5. Dokaz o statusu ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a s navedenim brojem osiguranih osoba, (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a). 6. Pisanu suglasnost ministra zdravlja o nastavku rada za zdravstvene djelatnike koji su navrili 65 godina starosti. Zdravstvene ustanove rjeenje o upisu u sudski registar rjeaenje o po etku rada izdano od ministra nadle~nog za zdravstvo (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a) ugovori o radu ili ovjerene izjave o radu zdravstvenih radnika/ lanova tima predvienih nositelja obavljanja djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi ili ovjerenu izjavu da e zaposliti radnike/ lanove tima s odobrenjem za samostalni rad s datumom potpisivanja Ugovora o koncesiji odobrenja za samostalan rad zdravstvenih radnika/ lanova tima predvienih nositelja obavljanja djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi Napomena: za obavljanje zdravstvene njege u kui ponuditelj mora u ponudi jasno nazna iti mjesto u mre~i koje pokriva to no odreeni zdravstveni radnik/ca (s odobrenjem/licencom). 5. dokaz o statusu ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a s navedenim brojem ugovorenih zdravstvenih radnika/ca zdravstvene njege i s naznakom podru ja Opine/Grada (mjesta u Mre~i koje pokrivaju, na kojem obavljaju svoje poslove zdravstvene njege (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a) 6. pisanu suglasnost ministra zdravlja o nastavku rada za zdravstvene djelatnike koji su navraili 65 godina starosti. Napomena: Zdravstvene ustanove iji je osniva Republika Hrvatska, ~upanija ili Grad Zagreb ne mogu obavljati zdravstvenu djelatnost na osnovi koncesije. Svi dokazi o sposobnosti i isprave koje ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu (osim ovjerenih izjava o radu) podnose se u obliku preslike (bez ovjere javnog bilje~nika), s tim da davatelj koncesije (}upanija) mo~e, prije sklapanja ugovora o koncesiji, u svakom trenutku zatra~iti od ponuditelja na uvid izvornike dokumenata. Ponuda ponuditelja koji nije dokazao sposobnost te nije uz ponudu dostavio dokaze koji su navedeni, smatrat e se nevaljanom i kao takva e biti isklju ena iz kriterija za odabir najpovoljnije ponude. ROK TRAJANJA I PO ETAK KONCESIJE Koncesije se daju na rok od 10 (deset) godina, a po inju se koristiti, uz uvjet prethodno sklopljenog ugovora o provoenju primarne zdravstvene zaatite iz obveznog zdravstvenog osiguranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, danom odreenim rjeaenjem nadle~nog ministra o po etku rada u privatnoj praksi na temelju koncesije. NA IN IZRADE I DOSTAVE PONUDE Ponuditelj se mora pri izradi ponude pridr~avati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije. Ponuda mora biti izraena u papirnatom obliku i u skladu s uputama ponuditeljima, uz obvezno koriatenje obrazaca koji su sastavni dio dokumentacije. Stranice ponude se ozna avaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica kroz redni broj stranice. Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu na na in da se onemogui naknadno vaenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Obvezni sadr~aj ponude: 1. obrazac ponude Dodatak I.a.- za zdravstvene djelatnosti obiteljske (ope) medicine, dentalne zdravstvene zaatite, zdravstvene zaatite predakolske djece, zdravstvene zaatite ~ena i laboratorijske dijagnostike, iz ove dokumentacije, ispunjen, ovjeren i potpisan, ZA SVAKU KONCESIJU (SVAKO MJESTO U MRE}I) I ZDRAVSTVENOG RADNIKA/CU MORA BITI ISPUNJEN ZASEBAN OBRAZAC PONUDE KOLIKO KONCESIJA TOLIKO OBRAZACA PONUDE 2. obrazac ponude Dodatak I.b.- za zdravstvenu djelatnost zdravstvene njege u kui iz ove dokumentacije, ispunjen, ovjeren i potpisan, ( ZA SVAKU KONCESIJU (MJESTO U MRE}I) I ZDRAVSTVENOG RADNIKA/CU MORA BITI ISPUNJEN ZASEBAN OBRAZAC PONUDE KOLIKO KONCESIJA TOLIKO I OBRAZACA PONUDE 3. razlozi za isklju enje ponuditelja i dokazi o sposobnosti ponuditelja, navedeni pod to kom 3. i 4. ove Dokumentacije, 4. prijedlog ugovora o koncesiji Dodatak II.a. i Dodatak II.b. mora biti ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja. ZA SVAKU KONCESIJU (MJESTO U MRE}I) I ZDRAVSTVENOG RADNIKA/CU MORA BITI ISPUNJEN ZASEBAN PRIJEDLOG UGOVORA KOLIKO KONCESIJA TOLIKO I UGOVORA Sve tra~ene izjave i obrasce ponuditelji su du~ni dostaviti u propisanom obliku s ispunjenim svim stavkama odnosno tra~enim podacima. Obrasci su sastavni dio dokumentacije i njihov oblik propisan je od strane naru itelja. Ponuditelj ne smije mijenjati, brisati ili dopisivati originalni tekst dokumentacije ili bilo kojeg obrasca iz dokumentacije. PONUDA mora sadr~avati popis dokumentacije prilo~ene ponudi. Dostava ponude: Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom PONUDA ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLU}BE - _____________________________________(navesti djelatnost i lokaciju za koju se daje ponuda) - NE OTVARATI . Na zahtjev ponuditelja davatelj koncesije e izdati potvrdu o zaprimanju ponude. 6. NAKNADA ZA KONCESIJU Najviai iznos naknade za koncesiju utvren je Odlukom ministra zdravlja (Narodne novine RH, br. 55/15), odnosno utvruje se na mjese noj osnovi i ovisi o visini ugovorene naknade za zakup poslovnog prostora bez PDV-a (u kunama) odnosno ovisi o injenici da li koncesionar obavlja javnu zdravstvenu slu~bu u vlastitom prostoru, te se odreuje i sukladno Odluci }upana od 26. lipnja 2015. o iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene slu~be na podru ju Po~eako-slavonske ~upanije ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik br. 06/15), za sve djelatnosti iz to ke 2. ove dokumentacije, osim za djelatnost zdravstvene njege u kui za koju je utvren mjese ni iznos od 150,00 kn, a na na in kako slijedi : Visina ugovorene naknade za zakup poslovnog prostora bez PDV-a (u kunama)Naknada za koncesiju (u kunama)1,001.250,000,00-250,001.250,00251,00-500,00999,00501,00-750,00749,00751,00-1000,00499,001.001,00-1.250,00249,001.250,00249,00Vlastiti prostor249,00 Iznosi naknade iz prethodnog stavka mogu se mijenjati sukladno izmjeni Odluke ministra zdravlja o najviem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene slu~be te izmjenom Odluke }upana od 26. lipnja 2015.g. kao i sporazumom izmeu }upanije i koncesionara. 7. ROK VALJANOSTI PONUDE Rok valjanosti ponude je 180 dana od dana otvaranja ponude. 8. KRITERIJ ODABIRA PONUDE Davatelj koncesije e odabrati najpovoljnije ponude sukladno kriterijima utvrenim u ovoj to ki 8. Dokumentacije i to redoslijedom kako su navedeni, s tim da prvenstvo pred ostalim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude jest dosadaanji status ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a. Kriteriji od 2.-4. primjenjuju se u slu aju veeg broja ponuda i to za one ponuditelje koji nemaju status ugovornog subjekta s HZZO-om, a ponudu su dali za obavljanje zdravstvene djelatnosti u nekom od mjesta u Mre~i za koje dosadaanji ugovorni subjekt nije dao ponudu ili mjesto nije bilo popunjeno. U slu aju kada dvije ili viae ponuda ispunjavaju sve tra~ene kriterije kao najpovoljniji ponuditelj se odabire onaj ija je ponuda ranije zaprimljena. R.br.KRITERIJI1.Dosadaanji status ugovornog subjekta HZZO-a2.Broj osiguranih osoba HZZO-a opredijeljenih za ponuditelja nositelja tima na podru ju za koje ponuditelj podnosi ponudu za dodjelu koncesije (Napomena: ovaj kriterij se ne primjenjuje za djelatnost zdravstvene njege u kui i laboratorijske dijagnostike) 3.Sjediate zdravstvene ustanove ili podru~nice, odnosno sjediate privatne prakse prednost ima zdravstvena ustanova/zdravstveni radnik privatne prakse ije je sjediate u mjestu ili bli~e mjesta koje je predmet koncesije (Napomena: ovaj kriterij se ne primjenjuje za djelatnost zdravstvene njege u kui i laboratorijske dijagnostike) 4.Opremljenost dodatnom medicinskom opremom, iznad propisanog minimalnog standarda prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehni ke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine, br. 61/2011, 128/2012, 124/15.) (Napomena: ovaj kriterij se ne primjenjuje za djelatnost zdravstvene njege u kui i laboratorijske dijagnostike) 9. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I JAVNOG OTVARANJA PONUDA Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. kolovoza 2016. godine do 12,00 sati, bez obzira na na in dostave, kada e ujedno biti i javno otvaranje ponuda. Ponuda se dostavlja na adresu: Po~eako-slavonska ~upanija, }upanijska 7, 34000 Po~ega, poatom ili neposrednom predajom u pisarnicu Po~eako-slavonske ~upanije, }upanijska 7, Po~ega (prizemlje, soba br. 34.). Javnom otvaranju ponuda smiju prisutvovati ovlaateni predstavnici ponuditelja i druge ovlaatene osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlaateni predstvanici ponuditelja i stru no povjerenstvo za davanje koncesija. Svoje ovlaatenje predstavnici ponuditelja dokazuju u pisanom obliku (obrazac u privitku dokumentaciji za nadmetanje kao Dodatak III.) 10. PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI I MOGUNOSTI IZMJENE Sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje je prijedlog Ugovora o koncesiji (Dodatak II.a. i Dodak II.b.), koji ponuditelj u ponudi dostavlja potpisan od strane ovlaatene osobe i ovjeren pe atom. Napomena: Ponuditelj koji daje ponudu za djelatnost zdravstvene njege u kui potpisuje i dostavlja onoliko prijedloga ugovora (Dodatak II.b.) za koliko koncesija (mjesta u Mre~i) daje ponudu, sukladno podacima iz obrazaca ponude (Dodatak I.b.). Tijekom koriatenja koncesije mogue su izmjene ugovora o koncesiji, a koje se prevenstveno odnose na promjene zdravstvenog radnika u timu koncesionara, te e se sukladno nastalim promjenama zaklju iti aneks ugovoru. Koncesionar je du~an o svakoj promjeni koja se odnosi na sadr~aj ugovora o koncesiji odmah obavijestiti davatelja koncesije, a sukladno nastalim promjenama zaklju it e se aneks ugovoru. U slu aju bitnih izmjena ugovora o koncesiji, sukladno lanku 40. Zakona o koncesijama, pokrenuti e se novi postupak davanja koncesije i sklopiti novi ugovor o koncesiji. 11. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE Ponuditelj je obvezan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti akceptiranu mjenicu (u korist prora una Po~eako-slavonske ~upanije) ispunjenu na iznos od 500,00 kuna, s klauzulom bez protesta. Mjenica se dostavlja u izvorniku. Mjenica treba biti ispunjena sukladno gore navedenom odnosno sukladno propisima o mjeni nom poslovanju. Jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije e iskoristiti ukoliko odabrani ponuditelj povu e svoju ponudu nakon isteka roka za dostavu ponuda, ukoliko je dao neistinit dokaz te ukoliko odbije sklopiti Ugovor o koncesiji. Neiskoriateno jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije e vratiti ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana kona nosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluke o poniatenju nadmetanja. (Napomena: kod uvezivanja ponude mjenicu je potrebno umetnuti neoateenu u plasti nu A4 foliju, koja se takoer ozna ava rednim brojem stranice). 12. ROK DONO`ENJA ODLUKE O ODABIRU Davatelj koncesije e odluku o davanju koncesije i/ili odluku o poniatenju postupka davanja koncesije donijeti u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 13. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA: U svrhu osiguranja naplate naknade koncesije te naknade mogue atete nastale zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, ponuditelj koji je odabran kao najpovoljniji ponuditelj u postupku davanja koncesije (koncesionar) za djelatnost obiteljske (ope) medicine, dentalne zdravstvene zaatite, zdravstvene zaatite predakolske djece, zdravstvene zaatite ~ena i laboratorijske dijagnostike, je du~an dostaviti davatelju koncesije bjanko zadu~nicu (potpis koncesionara mora biti ovjeren kod javnog bilje~nika), na dan potpisa ugovora o koncesiji, na iznos od 5.000,00 kn, s rokom trajanja koncesije. Ponuditelj koji je odabran kao najpovoljniji ponuditelj u postupku davanja koncesije (koncesionar) za djelatnost zdravstvene njege u kui, u svrhu osiguranja naplate naknade koncesije te naknade mogue atete nastale zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, du~an je na dan potpisa ugovora o koncesiji, dostaviti davatelju koncesije akceptiranu mjenicu (u korist prora una Po~eako-slavonske ~upanije) na iznos od 1.500,00 kuna, s klauzulom bez protesta , ispunjenu i ovjerenu u skladu s propisima iz mjeni nog poslovanja. 14. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: JLn  > B F v ºާާʏzmz_Qhphp99CJOJQJhph9CJOJQJhph`oCJOJQJhph0=CJOJQJhphV[5hD/CJaJh0CJaJh7&CJaJhE CJaJhphCwCJaJh}ECJaJhCwCJaJh $CJaJhph}E5CJaJhph}ECJaJjhph}ECJUaJh& CJaJL n gd5dE$a$gd5dEgdX2gd}E j l n  B v z | Ǽ㮠yncXJ<hbWDhZc5CJOJQJhbWDhJi5CJOJQJhJi5CJOJQJhYt5CJOJQJh $5CJOJQJh5CJOJQJhphO5CJOJQJhphg.5CJOJQJhph5dE5CJOJQJhph9CJOJQJh $9CJOJQJhphu9CJOJQJhphZc9CJOJQJhphp99CJOJQJhph5dE9CJOJQJ p r t v x z | ~ gd"$a$gdJi$a$gd`fgd5dE \ l n r v x ǼǼDZ}oaTGT:hph!CJOJQJhphSCJOJQJhph0=CJOJQJhph0=5CJOJQJhph5CJOJQJhphe<59CJOJQJhph`f5CJOJQJhYt5CJOJQJhI)5CJOJQJhJi5CJOJQJhn5CJOJQJhphZc5CJOJQJhbWDhJi5CJOJQJhbWDhZc5CJOJQJhbWDhn5CJOJQJ 0 4 6 ˾餏zePeP;)h ~sh!B*CJOJQJ^JaJph)h ~sh{B*CJOJQJ^JaJph)h ~shYtB*CJOJQJ^JaJph)hphDB*CJOJQJ^JaJph)hph"B*CJOJQJ^JaJphhphC.CJOJQJhphE0CJOJQJhphDCJOJQJhCJOJQJh(CJOJQJh7&CJOJQJhph5dECJOJQJhYtCJOJQJ ~$v&2^ d^gdX ^gdi3^gdi3gd` $ & F a$gdK <$a$gd!D$a$gdYt$[$\$`a$gdYtgdR$a$gdRgd[|6 Z \ ` -./123꫖ՖՖlWJ@h7&OJQJ^Jh ~shYtOJQJ^J)h ~shB*CJOJQJ^JaJph)h ~sh9B*CJOJQJ^JaJph)h ~shHyB*CJOJQJ^JaJph)h ~she<B*CJOJQJ^JaJph)h ~sh{B*CJOJQJ^JaJph)h ~shFB*CJOJQJ^JaJph)h ~shoB*CJOJQJ^JaJph)h ~shB*CJOJQJ^JaJph z~Կk`QA1AhbWDh ~s5B*CJ]phhbWDhYt5B*CJ]phhbWDhYtB*CJ]phhbWDhRCJaJ)h ~sh!B*CJOJQJ^JaJph)h ~sh<B*CJOJQJ^JaJph)h ~sh43DB*CJOJQJ^JaJph)h ~she<B*CJOJQJ^JaJph)h ~sh{B*CJOJQJ^JaJph)h ~shJiB*CJOJQJ^JaJphh7&OJQJ^Jh ~shYtOJQJ^J~"$2:@tvƸtiaVMtB:hXCJaJhph$CJaJhXCJ\aJhph\bCJaJh ~sCJaJhphEhCJaJhphCJaJhphCJ\aJh ~sCJ\aJhphXCJ\aJhphEhCJ\aJhphi3CJ\aJhph`5CJ\aJhph=;5CJ\aJhph 85CJ\aJhph0=CJOJQJaJh ~shYt6CJOJQJ$&>@B02FH\^``bdˬ˓|pg[OCgC[hph5CJaJhph-CJ\aJhphi35CJaJhX5CJaJhphE5CJaJhphyCJaJhphZc5CJaJhXhX5CJaJhwhX0JCJaJjhXCJUaJhCJaJhphZcCJaJhXCJaJhph-CJaJhphCJaJhphCJ\aJhph$CJaJ^`d8tTZ $`a$gdYEgd!NgdB ^gd gdB $ a$gd6&U $ ^ a$gdB $ & Fa$gdK < & FgdK < ^gdi368rt "$24BDFH\bsg\hphCJaJhph5CJaJhphe5CJaJhph}E5CJaJhph6&U5CJaJhphB5CJaJhphBCJaJh!NhECJaJh!Nh!NCJaJhCJaJhphCJaJhphCJaJhph#CJaJh!NCJaJhphECJaJ"&48<>DPTXZbl~,@BjnԵzzph]h]hhphpCJaJh!NCJaJh!NCJOJQJhphR5CJaJhph 5CJaJhphlR5CJaJhphB5CJaJhphRCJaJhphZcCJ\aJhnCJaJhpheCJaJhphBCJaJhphCJaJhphCJaJhph"CJaJ$v6vxdf˪{pepZpOpOphbWDhXKCJaJhbWDh"CJaJhbWDh?CJaJhbWDhx CJaJhphe5CJaJhphx 5CJaJhphsQ5CJaJhph,CJaJhphRCJaJhphpvcCJaJhph/4CJaJhph$CJaJhYEhYEhYECJaJhYECJaJh!NCJaJhphpCJaJxT" ` "!X!Z!$[$\$a$gdZz$[$\$^a$gd yGgd` $ & F a$gdK < gd $ a$gd $ ]a$gd!NTZh` V!X!Z!"F"x""徰|peZOZDhphFCJaJhph{CJaJhph4vCJaJh yG5>*CJaJhbWDhZz>*CJaJhbWDhZzCJaJhbWDh yGCJaJhph8CJaJhphKmnCJaJh yGCJaJhph`5CJ\aJhph`CJaJhphl=e5CJ\aJhphY5CJ\aJhph5CJ\aJhph7qgCJ\aJ"""""""""(#*#T#V#X#####X$$$$$$ĹtiaYQh2CJaJhnGCJaJheWCJaJhphwI`CJaJhh5CJaJhh5CJaJhpheW5CJaJhphYCJaJhphRCJaJhph/4CJaJhpheWCJaJh =CJaJhZzCJaJhphE0CJaJhph qCJaJhph$CJaJhph5CJaJZ!V#X###$$$$%% $$&`#$/Ifa$b$gd8$a$gdnG $`a$gdg.^gd & F gd [$\$gd7qg$[$\$`a$gdg. $% %"%.%0%D%F%\%b%v%z%~%%%%%%%%%%%%%%%%&& && &6&8&<&>&F&J&R&T&`&b&l&n&r&z&|&&&&&&&&&&&&&&h25CJOJQJaJh\\h25CJOJQJaJ+h\\h25CJOJQJaJmHnHsH$h\\h2CJaJmHnHsH tH +h\\h25CJOJQJaJmHnHsH<% %"%^%`%b%%%%%%uuuuuuu^u $$&`#$/Ifa$b$gd2 $$&`#$/Ifa$b$gd8skd$$Ifl$*+ 6`0+44 lae4yt8 %%%%%& &n&p&&&&&&&&&('$&`#$/Ifb$gd8 $&`#$/Ifb$gd2 $$&`#$/Ifa$b$gd2 $$&`#$/Ifa$b$gd8&(','L'N'''''''''''''''''DZ히vaOaO:OaOa(hbWDh2CJOJQJaJmHnHsH"h7MCJOJQJaJmHnHsH(h\\h2CJOJQJaJmHnHsH"h =CJOJQJaJmHnHsH+h\\h25CJOJQJaJmHnHsH$h\\h2CJaJmHnHsH tH +h\\h25CJOJQJaJmHnHsH h\\h2CJaJmHnHtH h\\h25CJaJh25CJaJ#h\\h25CJaJmHnHtH ('*','.'N'P'''''''$&`#$/Ifb$gd8 $&`#$/Ifb$gd8$$&`#$/Ifa$b$gd2$&`#$/Ifb$gd2 ''kd$$Iflw֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8'''''''' $$&`#$/Ifa$b$gd8 $&`#$/Ifb$gd8''''''''((((( ( ((((*(,(.(0(2(4(6(8(:(<(>(@(B(D(d(f(h(j(l(n(p(r(ưٌٌٌٌưٌٌٌٌưqeqeqeh7MCJOJQJaJh\\h2CJOJQJaJh =CJOJQJaJ"h7MCJOJQJaJmHnHsH"h =CJOJQJaJmHnHsH+h\\h25CJOJQJaJmHnHsH$h\\h2CJaJmHnHsH tH (h\\h2CJOJQJaJmHnHsH"hulCJOJQJaJmHnHsH'''kd$$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8'''((( (( $$&`#$/Ifa$b$gd8 $&`#$/Ifb$gd8((kds$$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8(*(.(2(6(:(>(B( $$&`#$/Ifa$b$gd8 $&`#$/Ifb$gd8B(D(kd`$$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8D(d(h(l(p(t(x(|( $$&`#$/Ifa$b$gd8 $&`#$/Ifb$gd8r(t(v(x(z(|(~((((((((((((((((((((((((((((() ) ))))))))ƶ񛌀ƶƶqhWh2CJOJQJaJh^CJOJQJaJh^h2CJOJQJaJh^h^CJOJQJaJh =CJOJQJaJh\\h25CJOJQJaJ$h\\h2CJaJmHnHsH tH hulCJOJQJaJh7MCJOJQJaJh\\h2CJOJQJaJ,|(~(kdM$$Iflo֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8~(((((((( $$&`#$/Ifa$b$gd8 $&`#$/Ifb$gd8((kd:$$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8(((((((( $$&`#$/Ifa$b$gd8 $&`#$/Ifb$gd8((kd'$$Iflo֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8() ))))) ) $$&`#$/Ifa$b$gd8 $&`#$/Ifb$gd8))) )")>)@)B)D)F)H)J)L)N)P)R)T)V)X)t)v)x)z)|)~)))))))))))))))¶¶””m(h\\h2CJOJQJaJmHnHsH"h =CJOJQJaJmHnHsH+h\\h25CJOJQJaJmHnHsHh7MCJOJQJaJh =CJOJQJaJh\\h25CJOJQJaJ$h\\h2CJaJmHnHsH tH hulCJOJQJaJh\\h2CJOJQJaJ& )")kd$$Iflo֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8")>)B)F)J)N)R)V) $$&`#$/Ifa$b$gd8 $&`#$/Ifb$gd8V)X)kd$$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8X)t)x)|))))) $$&`#$/Ifa$b$gd8 $&`#$/Ifb$gd8))kd$$Iflo֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8)))))))) $$&`#$/Ifa$b$gd8 $&`#$/Ifb$gd8))))))))))))))))))))))))*****ٲٟullcXPXHh2CJaJh2CJaJh\\h2CJaJhul5CJaJh7M5CJaJhbWDh25CJaJh^5CJaJh =5CJaJh\\h25CJaJ$h\\h2CJaJmHnHsH tH "hulCJOJQJaJmHnHsH(hbWDh2CJOJQJaJmHnHsH(h\\h2CJOJQJaJmHnHsH"h7MCJOJQJaJmHnHsH))kd $$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8)))))))*$$&`#$/Ifa$b$gdul$$&`#$/Ifa$b$gdbWD$$&`#$/Ifa$b$gd8***gd2kd $$Iflo֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4yt8***F*H*,,,,T--`.p. $$Ifa$gd^ $$Ifa$gd0$a$gdM $h`ha$gd$p^gdq:0 & F gdK <$a$gdnGgd2 *D*F*H*,,,--p.r...$/&/(/B/D/̵zfO8,h^h0B*CJaJmHnH phtH u,h^h^B*CJaJmHnH phtH u&hulB*CJaJmHnH phtH u,h0h0B*CJaJmHnH phtH uh0h0CJaJmHnHu&h^B*CJaJmHnH phtH u,h0h0B*CJaJmHnH phtH uh0CJaJhMCJaJhphMCJaJhphM5CJaJhphq:05CJaJp.r.v.z.~....SGGGGGG $$Ifa$gd0kd $$IfTlֈY' Yp#FhFFFFF t#644 lBa]yt0T.... /$/SG>G2 $$Ifa$gd0 $Ifgd0 $$Ifa$gd0kd $$IfTlֈY' Yp#FhFFFFg t#644 lBa]yt0T$/(/D/F/L//8/ $Ifgd?/2kdo $$IfTlֈY' Yp#FhFFFg t#644 lBBa]ytulT $$Ifa$gd0 $$Ifa$gd0D/F/^////////Z0\0^0x0z0|0000111 1ذؙrذؙr^ؙrG,h0h, B*CJaJmHnH phtH u&hulB*CJaJmHnH phtH uh0h0CJaJmHnHu,h^h0B*CJaJmHnH phtH u,h^h^B*CJaJmHnH phtH u&h^B*CJaJmHnH phtH u&h?/2B*CJaJmHnH phtH u,h0h0B*CJaJmHnH phtH uh^h0CJaJmHnHu///////8kd_$$IfTl,ֈY' Yp#FhFFFg t#644 lBBa]ytulT $$Ifa$gd0 $$Ifa$gd0/*0@0Z0^0z0 $$Ifa$gd^ $$Ifa$gd0 $$Ifa$gd0 $Ifgd0z0|00000PD;D/ $$Ifa$gd0 $Ifgd0 $$Ifa$gd0kdO$$IfTlֈY' Yp#FhFFFg t#644 lBBa]ytulT0011 1B18/ $Ifgd0kd?$$IfTl,ֈY' Yp#FhFFFg t#644 lBBa]ytulT $$Ifa$gd^ $$Ifa$gd0 1@1B1Z1\1v1x1z1|111111222 2º²lXA,h^h^B*CJaJmHnH phtH u&hulB*CJaJmHnH phtH u&h^B*CJaJmHnH phtH u,h0h0B*CJaJmHnH phtH uh0h, CJaJmHnHuh^h, CJaJh^CJaJhulCJaJh, h, CJaJh?/2CJaJ,h0h, B*CJaJmHnH phtH u&h 2.B*CJaJmHnH phtH uB1\1x1|1111G; $$Ifa$gd0kd/$$IfTl,ֈY' Yp#FhF& t#644 lBa]ytxT $$Ifa$gd, 11122"2 $$Ifa$gd^ $$Ifa$gd0 $$Ifa$gd0 $Ifgd^ 2"2$2426282:2T2V2X2Z2\222222g_WKBK6.hBiCJaJhBih`f5CJaJh7XA5CJaJhBih05CJaJh$pCJaJhj^CJaJ/h^h0B*CJ\aJmHnH phtH u/h^h^B*CJ\aJmHnH phtH u)h^B*CJ\aJmHnH phtH u)hulB*CJ\aJmHnH phtH u/h0h0B*CJ\aJmHnH phtH uh0h0CJaJmHnHu,h^h0B*CJaJmHnH phtH u"2$242:2V2PD8, $$Ifa$gd0 $$Ifa$gd^ $$Ifa$gd0kd$$IfTl,ֈY' Yp#FhFFFg t#644 lBBa]ytulTV2X2Z2\22h336<vhh\J$8x^8`a$gdBi $`a$gd$p $hx`ha$gd7XA $ & F a$gd0$a$gdMukd$$IfTl,FYp#Fg t#6  44 lBBa]ytulT22222222B3V3`3d3h333333333,5.566.A0A2ABBBBC`DtDvDxDzD|DEEFFFݟw)hh5CJ\aJmHnH tH uhBih0CJaJhNZCJaJh0h0CJaJhBihBiB*CJaJphhBihBiB* CJaJphhBihBiCJPJaJh$pCJaJhCJaJhBiCJaJh7XACJaJhBihBiCJaJ+<0A2AzD|DFFLIIJK0P:QbQx$`a$gd$p$ & F x]^`a$gd `gd$p$d@&`a$gd$p d@&gd $`a$gd $`a$gd$p$a$gd$p$8x^8`a$gd$p FFFFFFFG$GJILIO.PQ6Q:Q`QbQfQvQQQQQQNSrSUUU(URUWWȳȢȳȑȢxaYhCJaJ-hh5CJPJ\aJmHnH tH u0hhB* CJPJaJmHnH phtH u!h\CJPJaJmHnH tH u!hCJPJaJmHnH tH u)hh5CJ\aJmHnH tH u'hhCJPJaJmHnH tH u!h$pCJPJaJmHnH tH u#h5CJ\aJmHnH tH u!bQUWWWJXXXXZZ[[\yt*gdc% $ a$gdc% $ a$gd $ & F h^`a$gdK < $ a$gd $^a$gdZ $ & F a$gdZ^gdEhgd0$x7$8$`a$gd$p$d@&`a$gd$p WWWWWXHXJX~XXXXXXY*Y Z ZZpZrZ[[[[[\ĹzznbnVnKKhphc%CJaJhph,&5CJaJhph |5CJaJhph 5CJaJhph CJaJhphCJaJhphipCJaJh$CJaJhph-CJaJhhCJaJhphCJaJh]ICJaJhZCJaJhphW}CJaJhph]ICJaJhph!=.CJaJhphCJaJ\\\\\\\\\&]4]~]]]^.^___"_$_R_T_`______D`E`J`K``ǿǴǞǓ}rgrݞ\hphBP CJaJhphfHCJaJhphQCJaJhph@mCJaJhphPCJaJhphlRCJaJhphc%CJaJhph$CJaJhphCJaJh0hCJaJhphipCJaJhphG#8CJaJh$CJaJhphq%zCJaJhCJaJh"CJaJ!\]]]0^^_F``]a^asaab e{{{$ & F ha$gd $ a$gd $ a$gdc% $ a$gd(p$ & F 8^`a$gdK <$ & F 8^`a$gdK <$ & F h^`a$gdK <```````````` a a6a7a\a]a^asa&f:fpppppppppppp q"qsssssst谨zog\Q\hphCJaJhphlCJaJhmOCJaJhphmOCJaJhphCJaJhpheS6CJaJh\hx 5CJaJh\h5CJaJhCJaJhphaCJaJhph,&CJaJhph/4CJaJhphg.CJaJhph 5CJaJhph CJaJhphM5CJaJ q"qssstttuvxxHxXz{{ $*$^a$gdEm $ & F*$a$gdK <$a$gdEm$a$gdIn'$a$gd$a$gd8$a$gdg. $ & Fa$gd\ $ a$gdmO $ a$gd$ ^a$gdeS6ttt tt&ttttt^u`uhuvuuuuuuvvŵŵŦ|nn`UJ?hphCJaJhphcKCJaJhphCJaJhph5CJ\aJhphL5CJ\aJhph85CJ\aJhphxo5CJ\aJhph5CJ\aJhph_CJOJQJaJhphIn'5CJOJQJaJhph5CJOJQJaJhphcKCJOJQJaJhphg.5CJ\aJhphcK5CJ\aJvvwNwwxx*xBxFxHxNxjxlx~xxxxx³th\PE:hph1]CJaJhph"CJaJhph"5CJaJhphE5CJaJhph5CJaJhph4BCJaJhEmhCJaJhEmhEmCJaJhphIn'5>*CJ\aJhph5>*CJ\aJhphf5>*CJ\aJhpheW5>*CJ\aJhphCJaJhphcKCJaJhphEhCJaJhphEh5CJ\aJxxxx2y@yByyyyyyyy zzz0zDzTzVzXz^zhzjz|zzzzzzz~r~rfrZ~frhph+5CJaJhphBP 5CJaJhphg.5CJaJhphr5CJaJhph.CJaJhphVCJaJhph+CJaJhph/CJaJhphCJaJhphfzACJaJhph0CJaJhCJaJhph<CJaJhph1]CJaJhphECJaJzz0{2{{{{{{{|||}}}}~~D~F~J~\~ƻyqe]QFQ:hph/5CJaJhphCJaJhph5CJaJh\CJaJh\h\5CJaJhEmCJaJhEmhEm5CJaJhEmh5CJaJhCJaJ jhCJaJhhCJaJhh5CJaJhEmhCJaJhEmhEmCJaJhhEmCJaJhEmhrCJaJhphg.5CJaJhph85CJaJ{|}}~~ڀ܀<\ $7$8$H$a$gdEh $7$8$H$a$gdV$a$gd $ & Fa$gdK <$a$gdEm$a$gd $*$^a$gdEm$*$^`a$gdEm $*$a$gdEm\~~~~~~~~~~~~>f{rfXJ<hph5CJ\aJhph+5CJ\aJhph/5CJ\aJhEmhEmCJ\aJheS6CJ\aJhph 5CJ\aJhph/CJ\aJhph CJ\aJh\CJ\aJhEmCJ\aJhEmhEm5CJ\aJhphCJaJhph CJaJhph.CJaJh\CJaJhphCJaJhph/CJaJ.0ʀ؀ڀ܀ހ:<Zp~ʁ́*8Frش̩}rf]fUhCJaJh5CJaJhph5CJaJhphEhCJaJhph8CJaJhphPCJaJhphtWCJaJhphCJaJhphCJaJhphr5CJaJhph85CJaJhph5CJaJhphBP 5CJaJhph5CJ\aJhph.5CJ\aJ r< fȅ̅* \^`߽uulȥaVHhphT5CJ\aJh5CJ\aJhphN/CJaJh5CJaJhphBP 5CJaJhphN/5CJaJhph5CJaJhph/5CJaJhph5CJaJhph5CJaJhphfzACJaJhph5CJaJhphCJaJhphCJaJhphCJaJhph/CJaJ\^`*d}kd$$Ifl0#$$ t0644 layt6 $$Ifa$gd6 $`a$gd^$a$ `bt֋*ŎԎَX^ $&Ĺ}u}u}j^Rhphx CJ\aJhph-~5CJaJhph7:CJaJh0CJaJh>CJaJhphg[CJaJhphaZGCJaJhphPCJaJhph*XCJaJh^CJaJhphTY5CJaJh^ h0CJ h^CJhphCJaJhph!CJaJhphN/CJaJhphx CJaJ$uu $$Ifa$gd6}kdC$$Ifl0#$$ t0644 layt6$%3:uu $$Ifa$gd6}kd$$Ifl0#$$ t0644 layt6:;IPuu $$Ifa$gd6}kd7$$Ifl0#$$ t0644 layt6PQ`guu $$Ifa$gd6}kd$$Ifl0#$$ t0644 layt6ghzuu $$Ifa$gd6}kd+$$Ifl0#$$ t0644 layt6uu $$Ifa$gd6}kd$$Ifl0#$$ t0644 layt6uu $$Ifa$gd6}kd$$Ifl0#$$ t0644 layt6 "$Vґuuuff^R $`a$gd($a$gd-~$[$\$a$gd7: $ a$gd*X}kd$$Ifl0#$$ t0644 layt6&V̑ΑБґԑܑ֑ؑtvҒ֒ؒړ vmvavUvI>hph>SCJaJhph>S5CJaJhph 5CJaJhph"5CJaJhXK5CJaJhphc5CJaJhph2CJaJhph-~CJaJhphCJaJh CJaJhphcCJaJhphx CJaJhphCJaJhph5CJ\aJh&}5CJ\aJhphU5CJ\aJhph-~CJ\aJґԑ֑Tܗޗ $$Ifa$gd$x$If]x^a$gd $`a$gdd $`a$gd*X$a$gd-~$a$ PThvڔ Lԕ\^`(:J^jv|ڗܗɽɱɽɥɜxofofof]f]TfTha}a5CJaJh,(l5CJaJhS 5CJaJh,s5CJaJhphN/5CJaJhqkhqk5CJaJhphqk5CJaJhqk5CJaJhph5CJaJhphg[5CJaJhph85CJaJhph>S5CJaJhm5CJaJhpho 5CJaJhph>SCJaJhph8CJaJ ܗޗfhjln"$ ƞ $ ԽԧԟԗԽvkcXcXPhEmCJaJhqkh"CJaJh1gCJaJhqkhfCJaJhqkhNCJaJhqkh^CJaJhqkhCJaJhmCJaJh7:CJaJhph`CJaJhqkhqkCJaJhqkh7:CJaJhph7:5CJaJhph7:CJaJhphfVCJaJhphCJaJhphCJaJ^zqq $Ifgdkd$$IfTl0J%FZF# t044 lBaytT^`fhj}tggZ #$Ifgd` #$Ifgd $Ifgdkd$$IfTl0J%Z# t044 laytTjlr$ }ttgZ & F$IfgdK < & F$Ifgdqk $Ifgdkde$$IfTl 0J%Z# t044 laytT $}tkk $Ifgdf $Ifgdkd $$IfTl0J%Z# t044 laytT NLNP}xxxld\xS 7$8$H$gd}L$a$gdjS$a$gd $`a$gd5Y.$a$kd$$IfTl0J%Z# t044 laytT BPRxȠ̠Рɾɜuiui]iuuTh .%CJ\aJhphfQdCJ\aJhphdCJ\aJhphCJ\aJhZCJ\aJh1gCJ\aJh(CJ\aJhph 'CJ\aJhph 'CJaJhphaCJaJhph2CJaJhphCJaJhphvCJaJhph-~CJaJhphx CJaJhphEmCJaJ&>BFNZ^lFLNΤ0>JLN򯡖|n|n`nRFhph 'CJ\aJhph5CJ\aJhph5CJ\aJhph^5CJ\aJhph '5CJ\aJh[Dh[DCJ\aJh"5CJ\aJh[Dh[D5CJ\aJh[Dh5CJ\aJhph>>5CJ\aJhphD5CJ\aJhph_5CJ\aJh[D5CJ\aJhph5CJ\aJNPTئڦ(Pnt|~֧ .@BDF02˽˲~s~sh]~UI~hEmhEm5CJaJh4CJaJhph#qCJaJhphSCJaJhEmhEmCJaJhEmCJaJhph>>CJaJhphvCJaJhph4CJaJhph8CJaJhph}LCJaJhph5CJ\aJhph}L5CJ\aJhphv5CJ\aJhphx 5CJ\aJhph7qgCJaJBF02ڰtxBDFH$a$gd/q4$a$gd&`gd&gd&$a$$[$\$`a$gdEm$[$\$a$gdEm$7$8$H$`a$gdEm$7$8$H$`a$gdd2lbҫdf$:<FXԭȮɾԾ|qfZhl"h&5CJ\hl"h/q4CJaJhl"h}LCJaJhl"hvCJaJhl"hCJaJhph}LCJaJhphx CJaJhph^CJaJhph>>CJaJhph+CJaJhph6&UCJaJhpheCJaJhphCJaJhph"CJaJhphxCJaJ!ذڰBDFHJNRpж^ptܷøvncXMBhph"CJaJhphdCJaJhphR\CJaJhphSCJaJhXKCJaJhph8=CJaJhph2CJaJhphsjCJaJhphCJaJhph}LCJaJhphx CJaJhph sCJaJh sCJaJhCJaJhl"h&CJ]hl"h&CJhl"h&5CJ\hl"h&5>*CJ\HJܷ޷4 L<$a$ hgd $a$gd-~$a$gdYKgdl%`gdl%$a$gd#t$a$gdYK`gdd$a$$a$gd/q4ܷ޷4عDJ2v N LPƺƮvh][RhIYxh CJUhphCJaJhph5CJ\aJhph-~5CJ\aJhphx 5CJ\aJhbWDhl%>*CJ\aJhbWDhl%5CJ\aJhbWDhl%CJ\aJhbWDhl%5CJaJhbWDhl%CJaJhbWDh#tCJaJhph#tCJaJhphx CJaJhph>>5CJ\aJ}alba protiv Odluke o davanju koncesije izjavljuje se Dr~avnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Zagreb, Koturaaka cesta 43/IV u roku od 10 (deset) dana sukladno lanku 146. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine RH, br. 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14). Istodobno s dostavljanjem ~albe Dr~avnoj komisiji, ~alitelj je obvezan primjerak ~albe dostaviti i davatelju koncesija na dokaziv na in. }alba koja nije dostavljena na naveden na in smatrat e se nepravodobnom. }alba mora sadr~avati podatke odreene u lanku 159. Zakona o javnoj nabavi. }alitelj koji je propustio izjaviti ~albu sukladno lanku 146. Zakona o javnoj nabavi nema pravo na ~albu nakon objave obavijesti o sklopljenom ugovoru. U slu aju izjavljivanja ~albe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, davatelj koncesije e, sukladno lanku 157. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena ~alba i da se zaustavlja postupak javne nabave. 15. POPIS DODATAKA KOJI SU SASTAVNI DIJELOVI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE - Dodatak I.a. OBRAZAC PONUDE za zdravstvene djelatnosti ope (obiteljske) medicine, dentalne zdravstvene zaatite, zdravstvene zaatite predakolske djece, zdravstvene zaatite ~ena i laboratorijske dijagnostike - Dodatak I.b. - OBRAZAC PONUDE za zdravstvenu djelatnost zdravstvene njege u kui - Dodatak II.a. PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI za fizi e osobe -Dodatak II.b. PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI za koncesionara koji obavlja djelatnost zdravstvene njege u kui. - Dodatak III. - OVLA`TENJE ZA PREDSTAVNIKA PONUDITELJA - Prilog IIIa - IZJAVA Dodatak I.a. OBRAZAC PONUDE za djelatnosti obiteljske (ope) medicine, dentalne zdravstvene zaatite, zdravstvene zaatite predakolske djece, zdravstvene zaatite ~ena i laboratorijske dijagnostike Na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene slu~be, objavljene u Elektroni kom oglasniku javne nabave, dana ________, za dobivanjem koncesije za obavljanje djelatnosti _________________________________________________u Opini/Gradu___________________________ , podnosim ponudu za dobivanjem koncesije za obavljanje djelatnosti __________________________________________________na lokaciji: Opina/Grad,________________ Ulica _____________, kbr. ____, kat______, ordinacija___________________________________________________________ (ato preciznije odrediti mjesto obavljanja djelatnosti) OPI PODACI O PONUDITELJU Ime i prezime: & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..., Adresa prebivaliata: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., OIB: & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ., Tel./fax ordinacije: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ., E-mail: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., Broj osobne iskaznice : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., IBAN ~iro ra una: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., Broj ana oznaka djelatnosti: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..., _____________________________ Datum i potpis ponuditelja Po~eako-slavonska ~upanija Dodatak I.b. OBRAZAC PONUDE za zdravstvenu djelatnost zdravstvene njege u kui Na temelju Obavijesti o davanju koncesije za obavljanje javne zdravstvene slu~be, objavljene u Elektroni kom oglasniku javne nabave RH_______________________, za dobivanjem koncesije za obavljanje djelatnosti _________________________________________________u Opini/Gradu___________________________ , podnosim-podnosimo ponudu za dobivanjem koncesije za obavljanje djelatnosti __________________________________________________ u mjestu (Opina/Grad): OPI PODACI O PONUDITELJU Naziv ustanove/privatne prakse: & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ., Adresa/sjediate:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . OIB: & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ., MB: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & , IBAN ~iro ra una: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., Broj ana oznaka djelatnosti: & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., Tel./fax.: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & , E-mail: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Ime i prezime (zdravstvenog radnika/ce koji obavlja zdravstvenu njegu): Mjesto obavljanja zdravstvene njege (Opina/Grad): _____________________________ Datum, potpis i pe at ponuditelja NAPOMENA: Ovaj obrazac se ispunjava za svaku koncesiju (mjesto u Mre~i), jer se ugovor sklapa za svaku koncesiju (mjesto u Mre~i) zasebno. Po~eako-slavonska ~upanija Dodatak II.a. - za fizi ku osobu PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI PO}E`KO-SLAVONSKA }UPANIJA, }upanijska 7, Po~ega, MB: 2781140, OIB: 48744373701 zastupana po ~upanu Alojzu Tomaaeviu,dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) i ______________________, dr. med. iz _____________________________, OIB ____________(u daljnjem tekstu: Koncesionar) sklapaju sljedei UGOVOR O KONCESIJI lanak 1. Ovim Ugovorom Davatelj koncesije i Koncesionar ureuju meusobna pravav i obveze vezano uz obavljanje javne zdravstvene slu~be u djelatnosti __________________________________________, skladno Odluci o davanju koncesije KLASA:__________ URBROJ: _________od _____ 2016. godine, te se ugovaraju uvjeti pod kojima Koncesionar obavlja javnu zdravstvenu slu~bu. lanak 2. Ugovorne strane utvruju da Koncesionar obavlja javnu zdravstvenu slu~bu u ________________________________________________________________( mjesto i adresa). Koncesionar se obvezuje za slu aj promjene prostora obavljanja djelatnosti prethodno ishoditi suglasnost Koncedenta. lanak 3. Koncesionar se obvezuje obavljati javnu zdravstvenu slu~bu u opsegu odreenom planom i programom mjera zdravstvene zaatite i sukladno ugovoru sklopljenim sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provoenju primarne zdravstvene zaatite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te: raditi u radnom vremenu propisanom va~eim pravilnikom o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama, sudjelovati u aktivnostima koje organizira Koncedent sa svrhom prevencije bolesti, sudjelovati u provedbi Plana zdravstvene zaatite Po~eako-slavonske ~upanije te u nacionalnim projektima u podru ju zdravstvene zaatite. lanak 4. Koncesija temeljem ovog Ugovora daje se na vrijeme od 10 (deset) godina, a Koncesionar po inje koristiti koncesiju, uz uvjet prethodno sklopljenog ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provoenju primarne zdravstvene zaatite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, danom odreenim rjeaenjem ministra zdravlja o po etku rada u privatnoj praksi na temelju koncesije. lanak 5. Ugovorne strane utvruju da naknada za koncesiju temeljem ovog Ugovora iznosi ________ kuna mjese no (kuna). Naknada iz stavka 1. ovog lanka Ugovora utvrena je sukladno Odluci o najviaem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene slu~be ( Narodne novine RH, br. 55/15) i Odluci }upana Po~eako-slavonske ~upanije o iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene slu~be na podru ju Po~eako-slavonske ~upanije ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik br. 06/15 ) te su ugovorne strane suglasne da e u slu aju izmjene navedenih Odluka, Koncedent odrediti iznos naknade za koncesiju. Koncesionar se obvezuje naknadu za koncesiju u iznosu iz stavka 1. ovog lanka plaati na ~iro-ra un Davatelja koncesije (Po~eako-slavonske ~upanije) broj HR71 2500 0091 8000 11001 otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s nazna enim Pozivom na broj (PNB) koji e mu biti dodijeljen temeljem Obavijesti o upisu u Registar koncesija koji vodi Ministarstvo financija. Koncesionar se obvezuje naknadu za koncesiju iz stavka 1. ovog lanka plaati pravovremeno, najkasnije do 20.-tog u mjesecu za prethodni mjesec. lanak 6. Radi osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade mogue atete nastale zbog neispunjenja obveza iz ovog Ugovora, Koncesionar je obvezan dostaviti Davatelju koncesije jamstvo za dobro ispunjenje ovog Ugovora u obliku zadu~nice (potpis Koncesionara mora biti ovjeren kod javnog bilje~nika), na dan potpisa ovog Ugovora, na iznos od 5.000,00 kuna (pettisua kuna). lanak 7. Koncesionar e obavljati djelatnost temeljem ovog Ugovora u prostoru na adresi iz lanka 2. ovog Ugovora i s opremom sukladno pozitivnim propisima. Zakup i druga pitanja u vezi prostora u kojem se obavlja djelatnost, kao i koriatenje opreme, Koncesionar e urediti s vlasnikom prostora odnosno vlasnikom opreme posebnim ugovorom. (stavak 2. ovog lanka sastavni je dio Ugovora kod koncesionara koji nije vlasnik prostora, odnosno opreme). lanak 8. Koncesionar se obvezuje da e raditi u timu s ____________________________________________ (ime, prezime i prebivaliate lana tima), s kojim je radio u timu do po etka koriatenja koncesije. Koncesionar se obvezuje da e prilikom odreivanja plaa zdravstvenog radnika u svom timu, usklaivati obra un plaa s odredbama kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. lanak 9. Koncesionar se obvezuje odmah obavijestiti Davatelja koncesije o svakoj promjeni koja se odnosi na sadr~aj ovog Ugovora o koncesiji, a sukladno nastalim promjenama zaklju it e se Aneks ovom Ugovoru. lanak 10. Davatelj koncesije ima pravo kontinuirano nadzirati rad Koncesionara, odnosno izvraavanje obveza iz ovog Ugovora, te u tu svrhu, najmanje jedanput godianje, tra~iti od Koncesionara izvjeae o radu, koje je izvjeae Koncesionar obvezan dostaviti Koncedentu u roku od 15 dana od dana primljenog zahtjeva. lanak 11. Koncesija prestaje: ispunjenjem zakonskih uvjeta (istekom roka na koji je dana, smru koncesionara), raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji jednostranim raskidom ovog Ugovora o koncesiji pravomonoau sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvruje niatetnim ili se poniatava u slu ajevima odreenima ugovorom o koncesiji u slu ajevima odreenim posebnim zakonom. Davatelj koncesije mo~e jednostranom izjavom raskinuti ugovor o koncesiji u cijelosti ili djelomi no, ukoliko Hrvatski sabor odlukom odredi da to zahtijeva javni interes. lanak 12. Davatelj koncesije mo~e jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u sljedeim slu ajevima: 1. ako koncesionar nije platio naknadu za koncesiju viae od dva puta uzastopno ili openito neuredno plaa naknadu za koncesiju, 2. ako koncesionar ne obavlja javno zdravstvenu slu~bu sukladno lanku 3. ovog Ugovora, 3. ako koncesionar ne provodi mjere i radnje nu~ne radi zaatite opeg, odnosno javnog dobra, te radi zaatite prirode i kulturnih dobara, 4. ako je koncesionar naveo neto ne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti odreenih u dokumentaciji za nadmetanje, 5. ako koncesionar svojom krivnjom ne zapo ne s provedbom ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku, 6. ako koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji ili propuata obaviti du~ne radnje utvrene ugovorom o koncesiji, 7. ako je koncesionar prenio na treu osobu svoja prava iz ugovora o koncesiji suprotno odredbama Zakona o koncesijama i ugovora o koncesiji, 8. ako koncesionar ne dostavi novi odgovarajui instrument osiguranja kojeg davatelj koncesije zatra~i na temelju lanka 31. stavka 5. Zakona o koncesijama 9. ako je Koncesionaru oduzeto odobrenje za samostalan rad ili je izgubio status ugovornog subjekta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te 10. u drugim slu ajevima u skladu s odredbama ugovora o koncesiji i opim odredbama obveznog prava. Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije mora prethodno pisanim putem upozoriti Koncesionara o takvoj svojoj namjeri te mu odrediti primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i za izjaanjavanje o tim razlozima. Ako Koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog lanka, Davatelj koncesije e raskinut ugovor o koncesiji. U slu aju jednostranog raskida ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu atete koju mu je prouzro io Koncesionar, u skladu s opim odredbama obveznog prava. lanak 13. Na sva pitanja koncesije koja nisu ureena odredbama ovog Ugovora primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama, Zakona o obveznim odnosima i drugih mjerodavnih propisa. lanak 14. Ugovorne strane su suglasne da e eventualne sporove iz ovog Ugovora rjeaavati sporazumno, a u protivnom putem nadle~nog suda. lanak 15. Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (aest) istovjetnih primjeraka, po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu, te ga u znak prihvaanja prava i obveza iste potpisuju. KLASA:________________ URBROJ:_______________ Za Davatelja koncesije: Za Koncesionara: }UPAN Alojz Tomaaevi,dipl.oec. ____________ (potpis i pe at) Dodatak II.b. PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI (za Koncesionara koji obavlja djelatnost zdravstvene njege u kui) PO}E`KO-SLAVONSKA }UPANIJA, }upanijska 7, Po~ega, MB: 2781140, OIB: 48744373701 zastupana po ~upanu Alojzu Tomaaeviu,dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) i ______________________________ iz ______________________, OIB: ______________ (u daljnjem tekstu Koncesionar) sklapaju sljedei UGOVOR O KONCESIJI lanak 1. Ovim Ugovorom Davatelj koncesije i Koncesionar ureuju meusobna prava i obveze vezano uz obavljanje javne zdravstvene slu~be u djelatnosti __________________________________, sukladno Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, KLASA:_______________ URBROJ:________________ od _____ 2016. godine, te se ugovaraju uvjeti pod kojima Koncesionar obavlja javnu zdravstvenu slu~bu. lanak 2. Ugovorne strane utvruju da Koncesionar obavlja javnu zdravstvenu slu~bu u __________________________. ( mjesto i adresa). Zdravstveni radnik/ca (medicinska sestra/tehni ar) koji/a obavlja djelatnost zdravstvene njege u kui u ime i za ra un Koncesionara je: ______________________________(ime, prezime i prebivaliate). lanak 3. Koncesionar se obvezuje obavljati javnu zdravstvenu slu~bu u opsegu odreenom planom i programom mjera zdravstvene zaatite i sukladno sklopljenom ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. lanak 4. Koncesija temeljem ovog Ugovora daje se na vrijeme od 10 (deset) godina, a Koncesionar po inje koristiti koncesiju, uz uvjet prethodno sklopljenog ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provoenju primarne zdravstvene zaatite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, danom odreenim rjeaenjem ministra zdravlja o po etku rada u privatnoj praksi na temelju koncesije. lanak 5. Ugovorne strane utvruju da naknada za koncesiju temeljem ovog Ugovora iznosi 150,00 kuna mjese no (stopedestkuna). Iznos naknade iz prethodnog stavka mo~e se mijenjati sukladno izmjeni Odluke o najviaem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene slu~be i sporazumom izmeu }upanije i Koncesionara. Koncesionar se obvezuje naknadu za koncesiju u iznosu iz stavka 1. ovog lanka plaati na ~iro-ra un Davatelja koncesije (Po~eako-slavonske ~upanije) broj HR71 2500 0091 8000 11001 otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s nazna enim Pozivom na broj (PNB) koji e mu biti dodijeljen temeljem Obavijesti o upisu u Registar koncesija koji vodi Ministarstvo financija. lanak 6 Koncesionar se obvezuje odmah obavijestiti Davatelja koncesije o svakoj promjeni koja se odnosi na sadr~aj ovog ugovora, a sukladno nastalim promjenama zaklju it e se dodatak Ugovora. lanak 7. Davatelj koncesije ima pravo kontinuirano nadzirati rad Koncesionara, odnosno izvraavanje obveza iz ovog Ugovora, te u tu svrhu, najmanje jedanput godianje, tra~iti od Koncesionara izvjeae o radu, koje je izvjeae Koncesionar obvezan dostaviti Davatelju koncesije u roku od 15 dana od dana primljenog zahtjeva. lanak 8. Koncesionar se obvezuje da e prema potrebi Po~eako-slavonske ~upanije sudjelovati u okviru svoje koncesije u realizaciji plana zdravstvene zaatite za podru je Po~eako-slavonske ~upanije te jednogodianjeg i trogodianjeg plana promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti za podru je Po~eako-slavonske ~upanije. lanak 9. Radi osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade mogue atete nastale zbog neispunjenja obveza iz ovog Ugovora, Koncesionar je obvezan dostaviti Davatelju koncesije jamstvo za dobro ispunjenje ovog Ugovora u obliku mjenice, na dan potpisa ovog Ugovora, na iznos od 1.500,00 kuna (tisuupetsto kuna). lanak 10. Na pitanja koncesije koja nisu ureena ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama, Zakona o obveznim odnosima i drugih mjerodavnih propisa. lanak 11. Koncesija prestaje: ispunjenjem zakonskih uvjeta (istekom roka na koji je dana, smru Koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe kojoj je data koncesija) raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji jednostranim raskidom ugovora o koncesiji pravomonoau sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvruje niatetnim ili se poniatava Davatelj koncesije mo~e jednostranom izjavom raskinuti ugovor o koncesiji u cijelosti ili djelomi no, ukoliko Hrvatski sabor odlukom odredi da to zahtijeva javni interes. lanak 12. Davatelj koncesije mo~e jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u sljedeim slu ajevima: 1. ako koncesionar nije platio naknadu za koncesiju viae od dva puta uzastopno ili openito neuredno plaa naknadu za koncesiju, 2. ako koncesionar ne obavlja javno zdravstvenu slu~bu sukladno lanku 3. ovog Ugovora, 3. ako koncesionar ne provodi mjere i radnje nu~ne radi zaatite opeg, odnosno javnog dobra, te radi zaatite prirode i kulturnih dobara, 4. ako je koncesionar naveo neto ne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti odreenih u dokumentaciji za nadmetanje, 5. ako koncesionar svojom krivnjom ne zapo ne s provedbom ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku, 6. ako koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji ili propuata obaviti du~ne radnje utvrene ugovorom o koncesiji, 7. ako je koncesionar prenio na treu osobu svoja prava iz ugovora o koncesiji suprotno odredbama Zakona o koncesijama i ugovora o koncesiji 8. ako koncesionar ne dostavi novi odgovarajui instrument osiguranja kojeg davatelj koncesije zatra~i na temelju lanka 31. stavka 5. Zakona o koncesijama 9. ako je Koncesionaru oduzeto odobrenje za samostalan rad ili je izgubio status ugovornog subjekta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te 10. u drugim slu ajevima u skladu s odredbama ugovora o koncesiji i opim odredbama obveznog prava. Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije mora prethodno pisanim putem upozoriti Koncesionara o takvoj svojoj namjeri te mu odrediti primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i za izjaanjavanje o tim razlozima. Ako Koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog lanka, Davatelj koncesije e raskinut ugovor o koncesiji. U slu aju jednostranog raskida ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu atete koju mu je prouzro io Koncesionar, u skladu s opim odredbama obveznog prava. lanak 13. Ugovorne strane su suglasne da e eventualne sporove iz ovog Ugovora rjeaavati sporazumno, a u protivnom putem nadle~nog suda. lanak 14. Ovaj Ugovor zaklju en je u 6 (aest) istovjetnih primjeraka, po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu, te ga u znak prihvaanja prava i obveza iz Ugovora iste potpisuju. KLASA: ______________ URBROJ: _____________ Za Davatelja Koncesije Koncesionar }UPAN Alojz Tomaaevi,dipl.oec. ____________________ Dodatak III. Ovlaatenje za predstavnika ponuditelja --------------------------------------- (ponuditelj) ----------------------------------------- (mjesto, datum i godina) Ovim ovlaaujem(o)_____________________________________ da me/nas zastupa i sudjeluje na javnom otvaranju ponuda, prispjelih na nadmetanje u postupku dodjele koncesija za obavljanje javne zdravstvene slu~be, objavljene u Elektroni kom oglasniku javne nabave RH, pod brojem _________________________ . ---------------------------------------- (potpis odgovorne osobe i pe at) Napomena: Ova ovlast predaje se ovlaatenim predstavnicima davatelja koncesije na otvaranju ponuda u postupku dodjele koncesija za obavljanje javne zdravstvene slu~be. PRILOG III. a Izjava o neka~njavanju Temeljem lanka 67. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), u vezi sa stavkom 1. to ka 1. istog lanka dajem I Z J A V U kojom ja __________________________ iz _______________________________________ (ime i prezime) (adresa stanovanja) broj osobne iskaznice ____________ izdane od_____________________________________ kao po zakonu ovlaatena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ___________________________________________________________________________ (naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB) ___________________________________________________________________________ pod materijalnom i kaznenom odgovornoau izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izre ena pravomona osuujua presuda za jedno ili viae sljedeih kaznenih djela: a) prijevara ( lanak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju ( lanak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave ( lanak 254.), utaja poreza ili carine ( lanak 256.), subvencijska prijevara ( lanak 258.), pranje novca ( lanak 265.), zlouporaba polo~aja i ovlasti ( lanak 291.), nezakonito pogodovanje ( lanak 292.), primanje mita ( lanak 293.), davanje mita ( lanak 294.), trgovanje utjecajem ( lanak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem ( lanak 296.), zlo ina ko udru~enje ( lanak 328.) i po injenje kaznenog djela u sastavu zlo ina kog udru~enja ( lanak 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara ( lanak 224.), pranje novca ( lanak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju ( lanak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju ( lanak 294.b), udru~ivanje za po injenje kaznenih djela ( lanak 333.), zlouporaba polo~aja i ovlasti ( lanak 337.), zlouporaba obavljanja du~nosti dr~avne vlasti ( lanak 338.), protuzakonito posredovanje ( lanak 343.), primanje mita ( lanak 347.) i davanje mita ( lanak 348.) iz Kaznenog zakona (''Narodne novine'', br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). U ________________, __________ 2016. godine. M.P. _____________________________________ (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaatene osobe)   PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT 8 EMBED Imaging.Document 8:<@X&(õtldldl\PElhphCJaJhEmhEm5CJaJh- CJaJh CJaJhEmCJaJhph=[5CJaJhph=[CJaJhphBA5CJ\aJhph:p5CJ\aJhph-~5CJ\aJhph5CJ\aJhphx 5CJ\aJhphCJaJh>CJaJh0hCJaJhIYxh0hCJhIYxhCJaJ<pr$a$gd\ $`a$gd\ $^a$gd $^a$gd- $^a$gdEm $^a$gdx4"8>npxʿznbWLDDh\CJaJhphkXCJaJhphx CJaJhphx 5CJaJhph5CJaJhphCJaJhphtCJaJh CJaJh- h- CJaJh- h- 5CJaJhEmCJaJh- CJaJhphSCJaJhphBA5CJaJhph25CJaJhphBACJaJh?CJaJhEmhEmCJaJx2PrıH~(h̵x̷ļypybybyThphBr 5CJ\aJhphBr >*CJ\aJhXKCJ\aJhphBr CJ\aJh 5CJaJhphBr 5>*CJaJhphBr 5CJaJh- 5CJaJhhCJaJh>CJaJh[|CJaJhCJaJh\hCJaJh\h\CJaJh\5CJaJhh5CJaJ°İưȰʰ̰ΰаҰ԰ְذڰܰް$a$gd\2xzҷԷh^hgdBr $ a$gdBr $&d P a$gdBr $a$gdBr gdBr $a$gdBr ^`gdBr $a$gd $a$gd\Է$&TVƹȹ,.B$a$gdBr $ ^ `a$gdBr $a$gdBr gdBr ̷.6»޻ ̼0Vằ~uiuiui[i[i~Ph- h- CJaJh- h- >*CJ\aJh- h- CJ\aJh- CJ\aJh- h- 5CJ\aJh- 5CJ\aJh- h- 5>*CJaJh- h- 5CJaJhbWD5CJaJh- 5CJaJh 5CJaJhph s5CJaJhBr 5CJaJhphBr 5CJaJhR3}CJaJhphBr CJaJԻֻػڻܻ޻ $ a$gd- gd- $ a$gd- $ a$gd- gd;2 $ a$gdBr $a$gd $a$gdBr TVHJJL"$$& gd- $ a$gd- &(**,BRTV$a$gd{ $ a$gd{ gdd gd;2 $ a$gdz gd- RTVx4Jt|68:^<÷ui]Tiih -*5CJaJhph+5CJaJhphK5CJaJhph%K5CJaJhP5CJaJhphY5CJaJhphI`5CJaJh 5CJaJhph{ 5CJaJhph>5CJaJhO5CJaJhph- 5CJaJh CJaJh- 5CJaJh- h- 5CJaJh- h- CJaJ hjnp\^6 $ & Fa$gdK <$a$gdI`$a$gdK $ 2 a$gdI`$a$gdI`gdI`$a$gdP<>^`dpn@JNRX^b LܻѳѫѠѕѕъѻѻwѠѳѳъѻh1gCJaJhph`CJaJhphj()CJaJhphECJaJhphl9CJaJh -*CJaJhPCJaJhphKCJaJhphM3CJaJhphI`CJaJhph8CJaJhphI`5CJaJhph,&5CJaJ-26Vj*:\b기ꐅꅐyncWch)h 5CJaJh)h CJaJh)hI`CJaJhphfzA5CJaJhphWsCJaJh8CJaJhz3hn>*CJaJhz3heS6>*CJaJh sCJaJhz3CJaJhPCJaJhphW#1CJaJhphI`5CJaJhphI`CJaJhphKCJaJhphdCJaJ|q$[$\$a$gd@ltlt`XLh"h*CJaJh>h>CJaJhYJhI`CJaJhYJhAJ5CJaJhYJhI`5CJaJh>hj()>*CJaJhphh!CJaJhph CJaJhphI`CJaJhAJ5CJaJhphI`5CJaJ hAJCJhAJhAJCJZfh~(<>t [$\$gd"7[$\$`gdR"G [$\$gdk [$\$gdj()[$\$^gdI` $ .a$gdI` .gdB` $ a$gd>$ [$\$a$gdI`$ [$\$a$gd ":Fj&(\^ <>NPRTVz| JĹĮxodYIhph-ICJaJmHnHuhph.CJaJhph"7CJaJh-I5CJaJh"75CJaJhphI`5CJaJhphnmCJaJhphR"GCJaJhph)5CJaJhph-ICJaJhphj()CJaJhphk CJaJh"7CJaJhph=CJaJhphI`CJaJhnmCJaJhphpCJaJ>TV (`Rd24 gdI`[$\$`gd [$\$`gd-I [$\$gd{ $[$\$a$gd-I$a$gd-I$[$\$`a$gd-I$[$\$a$gd-IJ $&B^`bv(6:FH| JLPR־ֱ֤֙˙xpxpxeZeOhph)5CJaJhph-ICJaJhph=CJaJh {CJaJhph {CJaJhphI`CJaJhph.CJaJhphk CJaJhXKCJaJmHnHuhCJaJmHnHuhoCJaJmHnHuhph 5CJaJhph 5CJaJmHnHuhph-ICJaJmHnHuhCJOJQJ*bdn$(LN48^4DFJPXhj2@BH꜓zohphJCJaJh T5CJaJh TCJaJhCJaJh5CJaJhphI`5CJaJhphr3CJaJhph8CJaJhph)5CJaJhphdCJaJhph CJaJhph.CJaJhphI`CJaJhph=CJaJ+4J "P~gdp'`gddgdmO $ a$gdagdI`$[$\$a$gdI` $ a$gdI`HRfhr"&.2H\^bjntx "|Ÿ‰~~shph!CJaJhph)5CJaJhphvCJaJhphK+CJaJh!CJaJhK+CJaJhnCJaJhph8CJaJhphJCJaJhN5CJaJhphI`5CJaJhphS!CJaJhphI`CJaJh TCJaJ-Dbh  & P X Թ߹Ԯԣ}th]hQtQtQhph7q5CJaJh- h- CJaJh- h- 5CJaJh7q5CJaJhN5CJaJh5CJaJh- 5CJaJhphfzACJaJhphp'CJaJhphW^CJaJhph>aCJaJhK+CJaJh CJaJhph!CJaJhphI`CJaJhphdCJaJhphJCJaJ  D F J L * , P R $a$gd7q$a$gd7q$a$gd- gd- X l v   : D , R   (<vZlnp:`ӻӻӻӲӪwnwnh 5CJaJh"hj9'5CJaJh CJaJh[|h 5CJaJhj9'CJaJh"hj9'CJaJh CJaJh\F5CJaJh\FCJaJhE%CJaJh#CJaJh- h- CJaJh- h- 5CJaJhph7q5CJaJh7q5CJaJ+R   t&(<npJL$[$\$`a$gdj9'$a$gd- gd#$a$gd- gd- $a$gd#HL\^ ^ b p   Z!n!!!""###$@%P%R%f%2&4&6&h&z&&''***+F,Z,\,ȿԷȯȜԔԔԜԔԔԔԜԌԌԌԜȿhaCJaJh2CJaJh#CJaJh- hj9'CJaJh- CJaJh7XACJaJh- 5CJaJh- h- 5CJaJh- h- CJaJh"hj9'CJaJh 5CJaJh"hj9'5CJaJ4L^X!Z!n!##$x&z&&'''*D,F,\,.$[$\$`a$gdylgd#$a$gd#$a$gd#gd- $a$gd- $a$gd- \,,,-P..3334F5b5d5:6>6J6L66<8<:<P<J=L=P=f=V>>?>>?$a$gd#gd- gdyl[$\$`gdyl [$\$gdyl$[$\$a$gdyl$a$gdyl? ? ???@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$a$gd47 gd`gdp'gd- @@@@@@@@@@@2A:ACCEEEEEGG\G^Gҽ۱xoV@+h6h6CJOJQJaJmHnH tH u1h6h65CJOJQJ\aJmHnH tH uh\5CJaJhphBr CJaJhphylCJaJhylCJaJhnCJaJhphBr CJaJhBr CJaJhphBr 5CJaJhph95CJaJh5CJaJhyZ5CJaJhph'd5CJaJhph-5CJaJhphfzA5CJaJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@4A6A8A:A$a$h]hgd'K [[[[[[[hph\5CJaJhuPh}Ejh}EUjWhN h}EUjq > h}EUVF 00P&P 1h:p8. A!"#$% Dp`!*0;CR]FJ Y.*x}$IvU7=-q 14^a~vֆA~a(ENa0hpsՙVY5nk{}+3G?嫿tN??_|I?gs_?{^tׯo臷oߺ⺮s?W_}~_ׯ_oWrw}޼y~ߺw辦睩]5pkjgjj+5Q;SP[_|MLBm=jgjj+5=ݣvvJ]V q_VjtڙڅJͽ{.VjL]GLBm澧{.Vjn{.Vj}C} 7GLBm^=jgjj+5w{.Vj ݣvvRs=jgjj+5=jgjj+5羣|G}; ݣvvRs3 ;=jgjj+5Q;SP[3 [3 u53 tڙڅJͽ{.VjL]GLBm澧{.Vjn{.Vo?SPsXڅJͽ{.ײؾvvb{.Vj{GLBmS{\?7W[x_~ݯ?kY{\Jߥ4L )&~oD{yq\iVj\s"&'gwh0R|J"Bi%D S?( ON ˎLB4ф=#yJ=i(erֈuLtϡ4 *iLKWd%WhbDeZ&ZL/ ǥdHL)O#LwxX-4 )4zdڕa їڂ4>c؆4MwZRyzmoaFMDJ&St Ďy!竿IoGR:f|>,ZxYZ(ozt {~j@¡`Ty(c௪D3تC+PM~K˷Aˎ $d^m>: @SiC\Hҏ+ KV}D;~}rcI?>$4= iS?wU_gd1ɜx1;TگtjUxS2~NaieBڴ,M*)=BdLZc>fӢ%70&0T+#ۺ~$T-Bw5U˲Y|Yq Fކ¦`Ip.pS؆cb v='"v5 t?IQ`(%jYIr%i} մ4ŢVa5lsxEɟ-. K/9{+ʦV,rY4-c[^쀲1oyTaG?9X \~:eG.e{k`\tQ4]N~\Hd) GުNQp/ONѓ qo̸'a5k3MQlCU,mX0G4(Z!s Bx?w! E03q0Wb0Q!Ѭ3(eda +U3ww>}jo_9( ïŊHp|$,l0桾 wd* Rc!1k*[\e/])AxuNBVE*;:?JR}uI7OvY8.\AgmPOg"0'cSc3agS5XX(*=0RĘAx婁{^W;ܟ d؈"@l+$}5 +v;Ι]nJeeY)-a3 -uL XQrEI]pMuIj~XYmW9sje9_h9jx0@ T> FN#Y9esװ< c271~F39P8r}9X`K;5$(}={똽)@\\dI.悅(AyqY⁡_ca7e1*|iCF-8ޓ3ټv]OjB.7qY3E߹jT-suEp02c>'5D\!Nf> =;﹂z: %&!Id1>beMQhm Ϣrq RblY80,rI?{uKh'd:]L[95ѼΥ< szIÄ dðQQiA,̮CۣcNjxS. Q DBǽjGK:<v"ZylMUI 6ԗQd;~g/ֱ;*PҞlƧ"_cvL?絜%$ԲS<ւ% ZbPbG ƾ7DZ#:Q7, I5281x^e#.xZe7imNi}]MCZZ0%`*fL@k|X6LZ#v9tۛtGOn@)AAw!.[Sd[X5<4aĸ _x# jbI} BH1 m$[Y Pp:Q^[nBcZEKFreV5]gfi 9E2zd!.rof^G#W7]7 $gn&?:,$&-Qmf}%0?VX' BHXUyq+K#vӭD+6 ]^ypU동W1wќ04ŭEZ՛K}^;qs%DZFyG1 0uNbN֋pS%ʆ@?s v(6Sku7#<;Vl%2U,[A+lf]4$*$uo4tޖy-,j&ZJ^۲c_)-BXͿ(yC ָĤ)E1mVXIj.yv6Z%!FFD)/#z?7RPձQ'+iW"fPaj9yZ,[Mn#1ft im6E o, 3a/q\F3\='/Hoh1%`Sim 1j0=+y+$Z|F@f$ VO?WC@Wӂ%PË8hzP48imU0nPb5F+(QC_vߴ_5%:^1`#4FzKf#X&әJC<%Cmi)7m zd,4SY.'+6%d=kj]tX- h-4PBNk3,fʷ#ꇼIeiؙ̱M}gL O$/2)Ogoeb+ fi4๢ Ѻ*]gUXdNȀ+qgJBnTȢ EyRkY6,hqU;/Em72Gp6Ŭ5a"\V8]*_cfy"WvǴ-ݲ(Z9Z/ZQE%zlɊ֙jC5j5d)(A[)Wru" 1;ʹtx88թG~KSj9 3Mې+^ utH س QZu{K> 8RiK"l:),J-lV2hHܦ!o}MAӝf<V#mc3 S;k8>6Sv zLӺ ZqrW#F~ͷbLi H5F,Jߊ8V^qanp KD oRuyCߏ8nMDeBuQ)Ce^+p>YĚ`Bc\CRPWӓ4(YkګV{.lpZέB$Tя!G\Ӊد$'%6@T'4Рҳ#ΟyW7j;k=6Ѻ'(D:jeXR"zX0kŚm9c(}@ !Or Ɏ _|Ip{^ u-~XAhÚFF/׹d'$v˛R!o";lecvǎ<[vu3+oFkEt&9Ղ/iMGVdMֈT]PU@3.rs0xS4^6Rhu3)2B,Ea4wP;-fJ-h4.FfbuNȜԚGl@w\$qr&2B 5ȜbܝWgv[9bjvxD+FFIn=0ya0uzZ\Ͷvj鞶fbʹ]lrF9&,~ h?7\ Pq^x^f;"_16ɜYӲ&MM%'*YBm̺=̱XӪG$mPyG@۲8k'tzH*c|`~2sGv"mQbϠ,iAc~xg`W2=Wz Y$]CIz*00ʤU+P>.qU: \M2j=41=|}1נ v@`n]7DDtrLG4b=}?zye@<.q e“F . st YQn>S@*k?4i}Lr=*)DT0k T΂" w4w<ypE2ӆݗHoۯ}~>׋F352imޯiNi#=Uo;PrNi1yRMp- $8nr:Ǒ-/Cp(V(,! 9y?8?"Adߵ=vxD* c&h +O;L+Q+XgxtÏ^p1~|b:&n$YeT. KjakPF5ytA;|񴢲`ώMEK ##QL F8Mcѡ5,mu=(HƍQO>\LC;1m^V^ N4ȁqJOذ-R[niH&&Aܷ]^XH :@_Gy9~t4u귛ry#avt ӑ_9WNrςvXޫg'h$Tu J ]C'<ÊNˡwl(6lfS Vw]AV ~ 2`$ 6Ŏ^~?,4ᕄp8b†}<'oCguKbmo񛀭v2ili'VoiN0^EB%"%M,bothL''QYiC?`FO_DoP`qrb!8k|twZ0A#wAW4s;-`[߲FyP2dL+sL9'aTXM?>8.qIe XN6r*2h_1PKiVhUyo\hk:~6mR%M' s HJVM'AX]$I]RTGeM* ; U$O0f?̱sP@hyB.w"rKj1 Hi9 n A5Bd_9Dc<)t⦓u^m` ͮCk)l5+1"&i$6E͠[xAeqQ i"N;K{n[x_;] '$(oF+]o6g-ԉ9jS%^Hv(i z\ɡ'v2d$'-4;$ZOYd-仪A e[P_1' ׯmŭ2ӀK%fH,Ma]ÀSi@>qXyAn՘!q/iڰH ,93V-ެ8 %ӧѱYzUr[Y}M1ksۓo8̈QSS$4B؞PNTU5&Wp))/ؙ'? !`aD ;&*.`jD!.1 XFkީis=,-|9C*z^ =p^cr Gr,3IuLE#ݯYA)gy2Pm3%޿Je6VDNcszL4B1Πz/wUj$&ᾈ74$U!! |3xƅHAvdx'gz8x lFG+P)%K5N+}-vx9Lwɠ,qD+DZ"ANPYMWwvDfAGdDX+p +X%EJd|Y:9wẈ~tMܛ^UL@4y9t:!nf:4F/WL ͅLs`w" EoJWRWYw?;tHN8Df`ʂ v ==!묀9P.,QԃS9K:4'=`SQ|Bhsʶ~^tY]mϰDT[K+5fVM]wV0o6DF&i{RAЉg N~g/?)Zi^n0a_eͮf4N93wW.e]l25ƭ n)I:j7y֪?wM$f\FUU]sPGRByñiq1c Bka,1+G*qnB{U;bUVt b`YűlB @B.&Žɰn9CqIP]s31}eXU|q],)(IxPɄ Ձlz[$a Tb ]b hҔ^y֝@ U˿y)DPȾJq_u}7~<Iщ2s%,eo(/% &mb>̃uKzG2^݌'yc6mꇱ[mWr|f*̠p?n!nU k&*2w^['Wkl5 bNԴshen18gUj@f܊dه fa@+%pZ٨t ˟eYdiYp(|ǫ"䈇I'X ݥ*8 DWBd0H(09:jǞVO*m10K2m~aYfsZly,鉖$>DZ$gAh&ט& ך׎{ ҋZ=hM_΄$(f}7c)hA5YQ 0+ql0 ˜T> ŶܳFƊz̭vd!XZmJN׼g`iGFث?K,yYܟ"bhf=O*w:rWۯXhdb+˪!1r|[NO]BaTo(bωsZҏR96,4~13+#ca;ݛPXKK֬zD#J⿱e&ϲ; y.=^sY=vlan)ڃv0 g1~Č+ # A"2 + )2kܨ&<* !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz{|}~ Root Entry F:JData sFWordDocument .ObjectPool СJ:J_1040806283=+СJСJOle CompObjmObjInfo =+Image DocumentWangImage.DocumentWangImage.Document9qOh+'0 0 < H T`hpxUPUTE PONUDITELJIMA ComputerContentsR1TabletSummaryInformation( DocumentSummaryInformation8 EZCQ6II*PvQ~Q(=@0QjXX5ZoħKK88ōGS&i7?kts$4)OotU8E=REE3zEY!MA!!KfVB5$C5G[Q!1ҕ"oHo#CD3BC:_Fr""7"!!Gb433CSD3uE#"![F}\!!!!$33BCCSS3',[!"!#!?:O""*U^$433CS3S4#KfJA!"#""#L_Ɖ?a"!"!!!"=Hd3CC4BD4C433vGQ$!2A""?u5$V#!""o5#C4CSBDDC5D2FFQ""!2!2!?g6O/3Fx9""!!"!S3B43E3C34"4$3o""!"!"B"_uV3DhoCB5f^!"2""" =B $DD3@!"35!#!!!2"1"[d3DSv253D7Yv""!5P!T4$04C!"!"2B2"!!F^CCDDSGo736CT3Rd>a!!"!" $aQ44 "2D!""!""R""!xU533CTRFI?C54D3B3X##34ST4`QRCD'4C!"!"!1"$!!Dw#$STDCCDbC45DBD2Bkz3EDSScTC5CQ00<`"3a5R""""!!!2"3C43C5CDcd3DC#T443B4jD4D4BSDS4DECR"4P C"1!"#!1D24CE3C43ETG?i3CCEC4$4CB3b3DDDS3EEeDC35TBDP1r b""!!1!!!"!t#C44EC$McFD5VOCBUD343C3T3@UECCCDUE3D3C3DCfx*60k11a#!!!"!C43U57GbFcETbC3C4s#3D$D4QG453CDCD244CD5D9pT% pA!!1!"cD3C4%TTDJOcDBC42%C34ERWDF4CTCC44T4354? 41A "!2"T44CU$EDD9:,35CB(Clr3CTDtCDD3D3B#2" @C3T%A!"2!"$3C3SS%CDD?4TSB/C4STd%D4TB!!13B1 4A%-"31!"3C$4C?2E2c4D2CoR46E4F3R3""""""!D12T$CC4P"! !!3DC%CS3DCJOd#D4CcD5T$ DA !!!2!#3CR@2"34#@#!!2""""!RS453D3SSBHw/%S4CC5CC1"!"""#!2!!"5D34Q 33R3C@" ?!1!""CCF4CC5#bScS&3CBO#4SBQ!"""!!!""""4534RC4C431!"!1!"#4DT24CBO3TDTA?4D4R2334BB$"!!!!"344DR#SC$40!*!!""!4552C5C/f%D5cC%Xs4CDSA#34C4#""!1!C33CAP `d4$D02"/B!!31$!cDE#SEC/2E$TEAe%t4BDCB"D33B4!!!"3C#4 @D334 !!H!C44DE3B43Td3Bt4TcC4##BS3C!"!" T2C3b;43B4!!!?O2F4$4$SC5D4T4AOVC4T4C3_%#CD45 "!3#3CEU40d3E3ugbCBD! o: " u4DC3TD34CD2WDC3RB34$CCD3402DDDDTdF40C$4ED344! H $VU$DDS4ESC'5D3DBUCS3323B3@B5Dc4U3D3EDP34DC>p$D34" &ECDlu44S4DCC%4CC2T&S3C34BSA#E54CD4TCD54E@533 qCR3E"!oVDCCDVD$E452/LC3442D4CC3T4E32EFDT3S3STDEFdPC34!@BBSD s}UD!3T444#41*b4CCCS3C3TUB_3STFEDCDSCT4TFS@#TS43 C43S5"f"d!EDC3i$3"tD3CE4433Cd3#DcEGDdDTDCDDC4Q4%43B 3C4$SE","F #3CSCX4CDCC3T463C=DeCDCDC43DeD45R$43433CCdBC3S4!1!v1!$D7/Y3T33CDC$3E#F TTC3EDDB3B"!21$%343C#2c34$330A0Q q04dC_NS3CCCC2D425 5TC4e"""!1333C44CC434SC0$!@!D35o3TD3#CF3D054"!$"2!$3CC3C4D4%44CQ13!`"e0FC ;44FT5gb3DA!!!3""#C334$2C35$D3R21"1eP! =KzC3?3C4C!1!"""4C3243C5663DR!"!!$ -""$5F \??34'b4CCC1"AA!#2"!"D444#B4CCE542""a2#SFUՏKD3J$DC44!2""!!11C33R34CCCD35A!1!!"!"2"!d1"5%$3S35tC4DCCD"1!!"!!!1C33C344C4DD31!"""!!"!!A'mwCE0E9X34CCB3345DS3C0!"""!"!3"!"!#3DD#CCUEEWVDa!""!#!!$33TbT\?3C2cC$TDDD43E1"!"""!2EuChVfTdks""!!!!!2!1"E$345ETmbS3S4&#eUD4C402!$EI{Xes2"2"""!!"D6CD#4zET4D3$3TC43DC1"!! !"3W왅ED42""!34T522CFo8%4343CT4D3CRSS"#$463G32C24\35D#CCCD3D3D"6vSLiV4E3C53##YO/R44CC53BRBASLI{ft3D443C"6WCDSSSCC#2#k͉fis35###3ECT4D44"3KWeU4DCDCF$DD31#8feDCCDB/^DT4!3oheTUDB=#XwU"mFU$tR6zɬ{yˌ|xxz{hvxxgwguVR9kxwyyxw/虊yɇ왘xyxxuwgguwvuetvVVuVVggH/TTeEDUFT7EnEEmϿXSSCDDDT3TTD}#eTEUECCSSET4OEcTFFUTEED[DR4uETDDDeDCd4DeFUCXeEDT4CDOEuTTDVTSUTHFR4VSeTDCuUeTSDFEtefEUVUETT?VFTUUVESTCJ4RDDTDTSUTUDTRETEUUTFDUT5ETOEETUVWEV5CXTBDFCcSSeDUEUR4EDTDETDTDUU5/DUUUFUEDUUgUBVDeUDTUDvV5B5F5DWUTDEeUEE?eeTUWcETVFdDRDCvTFTEDEUS$uS4GF4DEUUDE_DgVEUDDFVeTTSDDDvSTuUETFSETUETEE5ETdET?5DeeUDTgFeTFbDDDuDUvETUWB5UEETEDETTfeROEUTfuDfGFf5cDVSUUUUVuWR4V6EdTDcDUWEC/TVUdVfGeUUEURTEDUVDfUUEF3DDVeFUFTTDFfB?DUU5TU5TSEUFSEDEDTU2EDUES5VWCUUFfUUHUCO$TUeeUDUVFsTR5DTdDUFTEWTR4TUEUVeUUV5Ub?DVDVUTuWEgUE2EUUdTDEveeR%SUEW5TF5eEGOSUTEDDVUDfeFRFDUDDTefuuDSESTCdDEUUdUJOCeUEETUUGTEUCfTVEuFGTdDUB6TUftdFTUeeFD/TUSDUeeTFDEUSFTWTE6EDEEDCFdVVTWEuFETUT?UUSceEEdETFUCUETESTUUTUeCEUUfTfEUTS4EC?UTTUWedUVdUURcEUDTdfeDVeRVEfeUfE7UDT5C/VTUUWeFUUTEWcDDUTD5EDTTEC5evET65GUEeET/UUUUDTTdUVedRTU5TTDUDTETB5EVduUUUdFUUS/tFeXDDdUeFFSSTTEedDeDUEUC5DfdEVT4eWZB/dedfUdUUUUeUBVEEUdSUTGfFC5VUUtetD6TffR/TUTvEdddUUEUBEUetTUUTdTEB5EWFcUEeEuVS?dDFTUFTeDUEDCE5TUUT5SUUUbGe7tWEUU5EFR?TSdW7DVUUETUSDDDDV46DDEDSDUUTDDvEDFEDB/Vwhhxwxhxo譎;Δvfe{ywk̪|Vxx{s??FVUTEDTUVVDvKSDEEVVcTUTT5c??FFEUU4TE4UGe/sFTETUdfdUdDC?OFeUuTUEFUEEd?CvSfDVEueUufC//EUwevUTEFEU?UVUTuGUTUUe4/?EftVeFEVECU.SUTUT6TefUTC/OEedSFDEHdVTTetUfUDUe6TgdC?ODTVDUETVfEEDsuGEfETdhcfcC?OSTUFV5UUiEVF.RuUVfTEEUeUTS/?TdegFUEe6DUE?TfDeUTVuTUUeC/OTdSUEETdUEVT.eTEdduUtdD5fT/_DFDDTVeDETfTMeeVUEUTdVDUfS/ODUUEeUFDUTdTOEUsWESeUTEUTT?OUUVUTeeTgEeTUUSUUdfUeEuToUUtuUeUTceUS5VgUefduETFUR:VfUVdFt6TUVSEeVUweETtUET5edEeUuUeEvEs;deUUeVdWEEvcEeUFdTSTTSToFd7ecXVDeFeERNUUeFUFeUTFeS_EUUEtfUTUDdoWFUVV4UUfEUBOUGUeTuUVFFdcODFETUUEddTTc5feUVvGDvUtB?eeTTfDEVEEUTOTVVUddTUU5UCo&vvVefFGDgdDc_uVUVuUTGfDESODdDtTUUUdVTBo$UfUfU6VUvDFT^eEEeUefWEUC_FuTVEEEUeUTDOGwwUfTDUGUFVEjdUvUEVfVwUudOTTEuDETDuVDO7VgGu5EUEUVhSVueUTVcVWTUT?dESUUUFDddUSOFvEdVUUTTehSxUgdhefTfUdTTOUDDEduTEdUeTO6UVeEFEEDUTdTWFdTwGduUDeTOGUEUDUTDdETS?VfTU5UUUUxFVUwEEUFdVTeeEUd_EtUTTDUDEdECO4eTDSTUDdVtvUU4TuVUTfFdVU_UfWeuvUUVffVwgfwzJκuUffdugfgUWVeUuVgeEeWztVFVUfTeeTdHTDdUTc6fWVec{cVUEfTFGdfTUFfFTUuEUDUUEq_FVGWdfFeUVW5UUCUUUGDefROuWeVWVVUeUFV5ETcUTdFdER?VDVEFde7DUTFFUUEdEvUDCOJFUeddUTeUVTDfUUUdvdU5eec??uVGUddUTVTfeFtTV6EDuTGWER/?feeTUdTTU5v8eFFEU5VU4TVROztdedETeEUeETUUUUTtDeUTfVbeTtGSWFGUUd5UeVDuUDETeSbFdUFdUTfeud5UFUDTeTE5SUBZTudWedeVDUUUE4UUTDdeb_uefFXewe5FTdde4EEDTDBo=_XcvtWE6FUTTFSdcUDVUUTdQ?EteTgUdVEUUcUUDdDeUGUtTB_SeEUgUtWUCV3dUEeTUUUEUTRUfTTtTefGVVCuVDVTUdStetSoeeDGtSTVTfdEUUUEEVdUTVVS_YOUfFWVTdVEFc5UUUFUUSUVGfC?kTeEvDUUVfEUEeEVUUUEeVfER_fdEUVVFUfVeUdVUWdtFU6eUbEcUEFDUUUvTFuVgeeIUUeVcoWvDFUYeUgeUEvFgVeTVttdUc/geeffguFggWDUEdTVEfUdUCoVeUeffUeVEsUUWuTTEddVTbouVVegFUUTfuTULUWUUdeTFUCodUUWUEUfeGVdufIEXUeFGgfe?gwf9EUTedDdeFtTU[vEDUeTv>dfTeDed?4ETVUUdUfUe?VVEDUUd_OTFvEcf?4VdEfFUEeFeOVeEVFUUOTXVFUHO5VvvfueFvWTe?UUgVWU\VeVUFOEVSVeefDTGUfDTDuUUovkeTeU/IfUVfTuevWuU/UUTffGosedUE?GeeVGUeefWTE?UWVed_FUeV?VdUefFueveTUOeVfUSOUUgfOeuuvvfvdeUhTOdTWeMUfe?5ddUVdVUdFVdOufgdivcVV?4USUDtVTdUUSeEUZUu/5VTDFUTEUeeU/TFWeg5tVVUUSUeugU/UcNooU/5eFvUETUUVUT/dEVϕ?FTEVUdFfDffD?d_|?(gVfEdFeeFfE?FLGtVfEUddeUUUOĿDUDgTUdVEDUc?o>5FVUEUUeTdde/YVdeeETfvUeUT/EUTeEeUeUUUU?VTVEGTVevuEU?keEUUUUuettUd/\5TFVfeWtEeUV?d{6eTetDUdGUwW/xEUVEUGTFVefD?jwDgeFUWUgvdfEI|gEUESEUhUUeivȨdeyɕjxxiטZwx,,"3DUfw"3DUfw"3DUfw)`!* )2kܨ&

\s"&'gwh0R|J"Bi%D S?( ON ˎLB4ф=#yJ=i(erֈuLtϡ4 *iLKWd%WhbDeZ&ZL/ ǥdHL)O#LwxX-4 )4zdڕa їڂ4>c؆4MwZRyzmoaFMDJ&St Ďy!竿IoGR:f|>,ZxYZ(ozt {~j@¡`Ty(c௪D3تC+PM~K˷Aˎ $d^m>: @SiC\Hҏ+ KV}D;~}rcI?>$4= iS?wU_gd1ɜx1;TگtjUxS2~NaieBڴ,M*)=BdLZc>fӢ%70&0T+#ۺ~$T-Bw5U˲Y|Yq Fކ¦`Ip.pS؆cb v='"v5 t?IQ`(%jYIr%i} մ4ŢVa5lsxEɟ-. K/9{+ʦV,rY4-c[^쀲1oyTaG?9X \~:eG.e{k`\tQ4]N~\Hd) GުNQp/ONѓ qo̸'a5k3MQlCU,mX0G4(Z!s Bx?w! E03q0Wb0Q!Ѭ3(eda +U3ww>}jo_9( ïŊHp|$,l0桾 wd* Rc!1k*[\e/])AxuNBVE*;:?JR}uI7OvY8.\AgmPOg"0'cSc3agS5XX(*=0RĘAx婁{^W;ܟ d؈"@l+$}5 +v;Ι]nJeeY)-a3 -uL XQrEI]pMuIj~XYmW9sje9_h9jx0@ T> FN#Y9esװ< c271~F39P8r}9X`K;5$(}={똽)@\\dI.悅(AyqY⁡_ca7e1*|iCF-8ޓ3ټv]OjB.7qY3E߹jT-suEp02c>'5D\!Nf> =;﹂z: %&!Id1>beMQhm Ϣrq RblY80,rI?{uKh'd:]L[95ѼΥ< szIÄ dðQQiA,̮CۣcNjxS. Q DBǽjGK:<v"ZylMUI 6ԗQd;~g/ֱ;*PҞlƧ"_cvL?絜%$ԲS<ւ% ZbPbG ƾ7DZ#:Q7, I5281x^e#.xZe7imNi}]MCZZ0%`*fL@k|X6LZ#v9tۛtGOn@)AAw!.[Sd[X5<4aĸ _x# jbI} BH1 m$[Y Pp:Q^[nBcZEKFreV5]gfi 9E2zd!.rof^G#W7]7 $gn&?:,$&-Qmf}%0?VX' BHXUyq+K#vӭD+6 ]^ypU동W1wќ04ŭEZ՛K}^;qs%DZFyG1 0uNbN֋pS%ʆ@?s v(6Sku7#<;Vl%2U,[A+lf]4$*$uo4tޖy-,j&ZJ^۲c_)-BXͿ(yC ָĤ)E1mVXIj.yv6Z%!FFD)/#z?7RPձQ'+iW"fPaj9yZ,[Mn#1ft im6E o, 3a/q\F3\='/Hoh1%`Sim 1j0=+y+$Z|F@f$ VO?WC@Wӂ%PË8hzP48imU0nPb5F+(QC_vߴ_5%:^1`#4FzKf#X&әJC<%Cmi)7m zd,4SY.'+6%d=kj]tX- h-4PBNk3,fʷ#ꇼIeiؙ̱M}gL O$/2)Ogoeb+ fi4๢ Ѻ*]gUXdNȀ+qgJBnTȢ EyRkY6,hqU;/Em72Gp6Ŭ5a"\V8]*_cfy"WvǴ-ݲ(Z9Z/ZQE%zlɊ֙jC5j5d)(A[)Wru" 1;ʹtx88թG~KSj9 3Mې+^ utH س QZu{K> 8RiK"l:),J-lV2hHܦ!o}MAӝf<V#mc3 S;k8>6Sv zLӺ ZqrW#F~ͷbLi H5F,Jߊ8V^qanp KD oRuyCߏ8nMDeBuQ)Ce^+p>YĚ`Bc\CRPWӓ4(YkګV{.lpZέB$Tя!G\Ӊد$'%6@T'4Рҳ#ΟyW7j;k=6Ѻ'(D:jeXR"zX0kŚm9c(}@ !Or Ɏ _|Ip{^ u-~XAhÚFF/׹d'$v˛R!o";lecvǎ<[vu3+oFkEt&9Ղ/iMGVdMֈT]PU@3.rs0xS4^6Rhu3)2B,Ea4wP;-fJ-h4.FfbuNȜԚGl@w\$qr&2B 5ȜbܝWgv[9bjvxD+FFIn=0ya0uzZ\Ͷvj鞶fbʹ]lrF9&,~ h?7\ Pq^x^f;"_16ɜYӲ&MM%'*YBm̺=̱XӪG$mPyG@۲8k'tzH*c|`~2sGv"mQbϠ,iAc~xg`W2=Wz Y$]CIz*00ʤU+P>.qU: \M2j=41=|}1נ v@`n]7DDtrLG4b=}?zye@<.q e“F . st YQn>S@*k?4i}Lr=*)DT0k T΂" w4w<ypE2ӆݗHoۯ}~>׋F352imޯiNi#=Uo;PrNi1yRMp- $8nr:Ǒ-/Cp(V(,! 9y?8?"Adߵ=vxD* c&h +O;L+Q+XgxtÏ^p1~|b:&n$YeT. KjakPF5ytA;|񴢲`ώMEK ##QL F8Mcѡ5,mu=(HƍQO>\LC;1m^V^ N4ȁqJOذ-R[niH&&Aܷ]^XH :@_Gy9~t4u귛ry#avt ӑ_9WNrςvXޫg'h$Tu J ]C'<ÊNˡwl(6lfS Vw]AV ~ 2`$ 6Ŏ^~?,4ᕄp8b†}<'oCguKbmo񛀭v2ili'VoiN0^EB%"%M,bothL''QYiC?`FO_DoP`qrb!8k|twZ0A#wAW4s;-`[߲FyP2dL+sL9'aTXM?>8.qIe XN6r*2h_1PKiVhUyo\hk:~6mR%M' s HJVM'AX]$I]RTGeM* ; U$O0f?̱sP@hyB.w"rKj1 Hi9 n A5Bd_9Dc<)t⦓u^m` ͮCk)l5+1"&i$6E͠[xAeqQ i"N;K{n[x_;] '$(oF+]o6g-ԉ9jS%^Hv(i z\ɡ'v2d$'-4;$ZOYd-仪A e[P_1' ׯmŭ2ӀK%fH,Ma]ÀSi@>qXyAn՘!q/iڰH ,93V-ެ8 %ӧѱYzUr[Y}M1ksۓo8̈QSS$4B؞PNTU5&Wp))/ؙ'? !`aD ;&*.`jD!.1 XFkީis=,-|9C*z^ =p^cr Gr,3IuLE#ݯYA)gy2Pm3%޿Je6VDNcszL4B1Πz/wUj$&ᾈ74$U!! |3xƅHAvdx'gz8x lFG+P)%K5N+}-vx9Lwɠ,qD+DZ"ANPYMWwvDfAGdDX+p +X%EJd|Y:9wẈ~tMܛ^UL@4y9t:!nf:4F/WL ͅLs`w" EoJWRWYw?;tHN8Df`ʂ v ==!묀9P.,QԃS9K:4'=`SQ|Bhsʶ~^tY]mϰDT[K+5fVM]wV0o6DF&i{RAЉg N~g/?)Zi^n0a_eͮf4N93wW.e]l25ƭ n)I:j7y֪?wM$f\FUU]sPGRByñiq1c Bka,1+G*qnB{U;bUVt b`YűlB @B.&Žɰn9CqIP]s31}eXU|q],)(IxPɄ Ձlz[$a Tb ]b hҔ^y֝@ U˿y)DPȾJq_u}7~<Iщ2s%,eo(/% &mb>̃uKzG2^݌'yc6mꇱ[mWr|f*̠p?n!nU k&*2w^['Wkl5 bNԴshen18gUj@f܊dه fa@+%pZ٨t ˟eYdiYp(|ǫ"䈇I'X ݥ*8 DWBd0H(09:jǞVO*m10K2m~aYfsZly,鉖$>DZ$gAh&ט& ך׎{ ҋZ=hM_΄$(f}7c)hA5YQ 0+ql0 ˜T> ŶܳFƊz̭vd!XZmJN׼g`iGFث?K,yYܟ"bhf=O*w:rWۯXhdb+˪!1r|[NO]BaTo(bωsZҏR96,4~13+#ca;ݛPXKK֬zD#J⿱e&ϲ; y.=^sY=vlan)ڃv0 g1~Č+@8@R=J}՜.+,D՜.+,@ hp| O^ UPUTE PONUDITELJIMA Naslov 8@ _PID_HLINKSAr (mailto:danijela.starcevic@pszupanija.hr MsoDataStore OJJ.J5ECRU==2OJJ.JItem PropertiesU  F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q ^, 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHH`HylNormalCJ_HaJmHnHsHtHu>@>Naslov 1$$@&a$6]>@>Naslov 2$@&^>*X@X+BiNaslov 3$<@&5CJOJQJ\aJsHtH>A`> Zadani font odlomkaZi@Z Obi na tablica :V 44 la .k . Bez popisa @>@@Naslov$a$5CJOJQJ\<B@< Tijelo teksta5\NC@NUvu eno tijelo teksta h^hpR"p#Tijelo teksta - uvlaka 2, uvlaka 2$h^ha$pS2p"Tijelo teksta - uvlaka 3, uvlaka 3^`@P@B@Tijelo teksta 2$a$FQ@RFTijelo teksta 3$a$5\6U`a6 Hiperveza >*B*phF^@rFStandard (Web)dd[$\$HV`H SlijeenaHiperveza >*B* phbob e<Default 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtH4O4?30t-9-8dd[$\$$$ ?30spelleNONW[Y t-10-9-sred$dd[$\$a$CJaJH @H )'K0Podno~je p#mHsHtHu2)@2 'K Broj stranicett Reaetka tablice7:V0LZ@Lip Obi ni tekst CJOJQJaJsH tH F'`F QReferenca komentaraCJaJB@"BQTekst komentara"CJaJDj@!"DQPredmet komentara#5\N@BNQTekst balon ia$CJOJQJ^JaJ0X`Q0 5dE Istaknuto6]0W`a0 5dE Naglaaeno5\J@rJ ({ Zaglavlje ' p#mHsHtHu<o< '{Zaglavlje CharCJaJ:o: {0 Podno~je CharCJaJ@@@c% Odlomak popisa *^\o\Bi Naslov 3 Char)5CJOJPJQJ\^JaJmHnHuPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy$wc.bQKG7fK˵Riv4HN@!Fco#c (QR/L A]#Tv@=!<İT̟qu gDL--_FFGzѺU7q^۫ >Xju)lꝜg d֚/_ӹtLԀ~\vd9|:x9|Jk (b49C2lZ "/_䗟?Byߞ=yէ) ҘHt}a+d$G10-Sl& R*ToN1ˢ!hU{ƒHLps ;ZVIV 2n*]8MRyZ:w#⨹ppH~._w/cR%C:riFMc˴f;Y[EBU`V0ǍDḊǬXEUJ/zRAC8D*[-}CǪ ..R(zP漌iv@@@bU|!8Y;8>ܦ,AuLj;:5nFs[ ׸UqokބݫfO4EE@'ߢ5w7E|-yօAYfNc@M!-a 4A 64HpU ) uO3 e:(fQ!sHvy`Wr~(Bshgr%c VF5iP./L›0 ˫pעᰃ m(\ddH= R+sh;l2)^+Ikio ,A*k,GMg,Jd9\,AGm\nzi9~)D]9|%lڟZ̦gl冹EP9> ljWY DK/7e@E7:+k G7d<&*}gV'A} ש Tu洷+9gEW38Y+MC*t0O%Jݍq7ŔRN)z?ۇ@GbDž8t4~_`zd kH*6 r5gyCڧ!# B-;Y=ۻ,K12URWV9$l{=An;sVAP9zs:Y'[`ۇ@Pf7[6DY*@Xi+hee*skfDqbX,?*|fv u"xA@V_ .`p64+lt^7 t '5;Kb8s9x<ڮ-t5Dd8?Șe/Y|t &LILJ`DCPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] rr 5558 6 ~"$&'r())*D/ 1 22FW\`ltvxz\~r`& ܗ N2ܷx̷<b"JHX \,@^G[[acefhijkmnoqrtw{.0159;<>?ACEFHIKMORV\ ^Z!%%('''''((B(D(|(~((((( )")V)X)))))**p..$///z00B11"2V2<bQ\ e q{\$:Pgґ^j H<Է&Z>4R L.?@ADHlYZZ.[[bdglpsuvxyz|}~/234678:=@BDGJLNPQSTUWXYZ[LrX /18!!:l,2$0;CR]F*H@( \ S A ?"?B S ?rS74 _Toc363053640 _Toc383774260 _Toc363053641 _Toc383774261 _Toc363053642 _Toc383774262 _Toc331145109 _Toc334597493 _Toc340557829 _Toc341086007 _Toc385328096--$$$$$$$s -$$IIIIIs RU !#$&')*STps%&GHnp67^g7K_bswjn>?]^rs *,U Y ~ < = [ \ +:dt ,0NP[\cevw@AKLXYhjlm !-.<>EFHIVZ|}}~78hj,- (!)!!!'"("C$D$$$$$&&'(P(Q(k(m(((2)4)))t*u*****&+'+C+D+~++++q,r,-------->.?.R/S///00222233d4f4.515R5U56666!7"777A8C8888899::;;;;!<#<<</=2===>>>>>>@ @p@s@@@WCXCCCCCCCCCCCCCCCCC D DDD"D#D)D+D?HJ NPZ[ ńDŽ!"KLCELNŒikuwÎĎڎ#%?Qr‘02CE[^ghUVij.09: ҘԘ@BJKGIRSמٞ~ɡʡ $%MNEGNPéĩBDNO $ëȫܫ 5:anzŬҬ#KLlz"$IKHIqsŰǰdeֲ߱ز!#PR]pܸ !#$&')*STpsTYL}BB E#EBECEXMZM\MdMMMcdnnxxxxO!!*25PSsTYL}BB E#EBECEXMZM\MdMMMcdnnxxxxO !!#$&')*PQRRSTlms hu#F{pNKD, ΡVt]2B1M0732+j N0*"RZ5Wd<̷8.gΚF&uȧ2h^`56OJQJo(hHhff^f`OJQJ^Jo(hHoh6 6 ^6 `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhvv^v`OJQJo(hHhFF^F`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhRR^R`56OJQJo(hH-h ^ `56o(hH. ^ `OJPJQJ^Jo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohbb^b`OJQJo(hHh22^2`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh88^8`56OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^h`CJphc$#hH. .^.`hH)&^`6OJPJQJ^Jo(phphH- ^ `hH. ^`hH. nL^n`LhH. >^>`hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`5o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.,,^,`5OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHll^l`OJQJ^Jo(hHo<<^<`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhd^d`OJQJ^Jo(hHoh4 ^4 `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHht^t`OJQJo(hHhD^D`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH ^`hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(.^`5o(..80^8`05o(...80^8`05o(.... ^`5o( ..... ^`5o( ...... `^``5o(....... `^``5o(........ p^p`5o(.........^`5o(.^`OJPJQJ^Jo(pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. &uF{WdB1M0D, huD, "R8.g32t j NMWMUJ؝ CM~IZP|*66    \(98TwSPlo ,L `Ae+; w7T-; w7}o:28;C_t ,AjBn}J`zUjB ,bZWgW]<_9ae+ ,k=mnPlobZW[o $wq'-tC_t $wqa[v{zx>ut"(;Va #_)30=>^hlXp2egcAl%fV/hFuP[sx* YulBP hP Q S c Nh k o & E , 6 L O r Br ] h h b Zl \cK^;B_tLiqK2/4(C9Jc Al9aq't'9[,|- `&,WGBA#q)R^#';Nv z h!8Fv*NtWbHLmZq! 9 {W ! !SR!S!"%"l"f# #/5$VI$6O$ .%/%64%E%c%&7& 'j9'2H'In'( (l2()j()I)]** -*t9*0,VN-)k-C.. 2.!=.L.5Y.g./=1/D/N/Z/][/00?30q:0E09n01W#1#13%1P1/22;2?/2A2%3M3P3r34h4KW4 n4/q4jv4TY5tm5eS6"7 8G#858U$9,9V9::7:;;>;=;5;F;~;<K <<<T<e<=+^=& >W>7>>>w>Q`?"@_V@^@l@7XAs^A'dAvAfzA4BEBbBCD?C43DO7DbWD[DqDE(E\E5dEjEpE}E\FFU*F/FaVF#_FGR"GW)GaZGwG yGHgHWI0I&gIo JlLJYJSjS T4TJkToTpT6&UjUnUV?VXVtrVOWuWlXX &XkX"YW[Y"wYxYe ZNZ>[Z^ZyZ;[V[g[#a\-]1]3]W] ^j^9_[_qi_`;`B`wI`I`_`~}`<#ao9agaa}aoNbkbB cDcZccpvcd'dCdfQdl=e`fgg1gUg7qgggEhcwh.i!jjjjsj?kUk pkqk vk,(l5lnm]m?m@mEmn0nKmnooMo`o:p$p(pm6pHpRp[p!q5q7qr/"r6<<`%WsBSM% H\b - y{()WXl &"DYeYEESbN#2Dn-~!YK]tac$mrJi07EK^^[|d^;.(I_BiQT[@==x>j %0$oKv 8IPRa&HM q-p9/263@mOXv#t938@x'*6TkIs[=Rv2(U?Y=[^&+8TB. 7Fw Q7fHi { : {18-I}V+%,<Y s9lRU"og g3%4(>]I\l q[sx12EeWXYad] -8^4u 8OXk>{3_a }-Ki&>AG_d R`vw'2Z"?0h\ckB`si3I}Li}58!Nipv 7Bc |UE)5O'z3N/_Nf<{?Ogh~i -P 55#C#$]co q&+8Rt #+47S]ms({o`/ =:>t 8aYt n;X2NHb:1&G;M9b=,&4"Ajf FBFfvFzk(<V[jst;*X7as}C68t p'J2 $+&k'K\ot 2=Mg Jc,s m)J!.1it-AJnzHQp 1 VaCuYy">ali/O? Lem3<xc}N~"c< ERxo7z 8=c~#7C!D'DH?GgylP ' W^~"+Lep5P.boH';R\ @,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,(,),*,+,,-/14689;<=>?CDEFHJLMNOPQSX]rpp p p@ppppppp"p$p&p(p*p.p0p2p<p@pBpFpXpZp\p^p@pbpfpjppptpxpzp~ppppp@ppppppppppppppUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibri;Wingdings7@Cambria?. Arial Black?= *Cx Courier New5. .[`)TahomaA$BCambria Math"q6EZG'$ZG'}^O}^Oaxr4 3qHX ?H2 ! xx UPUTE PONUDITELJIMAComputerDanijela8     CompObj}