ࡱ> (+%&'Zbjbj @BDF\^`bdfhjlnprtvٲ١١١ph\\h;wCJOJQJaJh;wCJOJQJaJ+h\\h;w5CJOJQJaJmHnHsH h\\h;wCJaJmHnHsH (h[h;wCJOJQJaJmHnHsH"h;wCJOJQJaJmHnHsH(h\\h;wCJOJQJaJmHnHsH"hUCJOJQJaJmHnHsH,DFkd$$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4ytl%F\`dhlpt$$&`#$/Ifa$b$gdl%$&`#$/Ifb$gdl%tvkd$$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4ytl%v$$&`#$/Ifa$b$gdl%$&`#$/Ifb$gdl%kd$$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4ytl%$$&`#$/Ifa$b$gdl%$&`#$/Ifb$gdl% 68:<>@BDFHJLNPlnprtvxz|~ĸĸĸhWh;wCJOJQJaJhUCJOJQJaJh\\h;w5CJOJQJaJ h\\h;wCJaJmHnHsH h;wCJOJQJaJh\\h;wCJOJQJaJBkd5$$Iflo֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4ytl% $$&`#$/Ifa$b$gdl%$&`#$/Ifb$gdl%kdZ$$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4ytl%6:>BFJN$$&`#$/Ifa$b$gdl%$&`#$/Ifb$gdl%NPkd$$Iflo֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4ytl%Plptx|$$&`#$/Ifa$b$gdl%$&`#$/Ifb$gdl%kd$$Iflo֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4ytl%$$&`#$/Ifa$b$gdl%$&`#$/Ifb$gdl%kd $$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4ytl%$$&`#$/Ifa$b$gdl%$&`#$/Ifb$gdl% "$&(Lﭛt_Sh\\h;w5CJaJ(h[h;wCJOJQJaJmHnHsH"hUCJOJQJaJmHnHsH(h\\h;wCJOJQJaJmHnHsH"h;wCJOJQJaJmHnHsH+h\\h;w5CJOJQJaJmHnHsH h\\h;wCJaJmHnHsH h\\h;wCJOJQJaJh;wCJOJQJaJh\\h;w5CJOJQJaJ kd $$Iflo֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4ytl%"&$$&`#$/Ifa$b$gdl%$&`#$/Ifb$gdl%&(kd $$Ifl֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4ytl%(LPTZ^bf$$&`#$/Ifa$b$gdU$$&`#$/Ifa$b$gd[$$&`#$/Ifa$b$gdl%LNPRTVZ\^`bdfhjlnprFTʺvk`T``hhh 5CJaJhhh CJaJhhfNCJaJhhQ8CJaJhhACJaJhhSCJaJhhA5CJaJhhv%5CJaJhhxCJaJh;wCJaJh;wCJaJh\\h;wCJaJh[h;w5CJaJh;w5CJaJh\\h;w5CJaJhU5CJaJfhjgd;wkd8 $$Iflo֞d C4$#*ez 6`0+44 lae4ytl%jlnpF v !! $$Ifa$gd# $$Ifa$gdl%$a$gdh & F gdx gdh & Fgdu 7gdAgdR?Hgd;w8 : !!!!F"H"J"d"""""""|#~###$$ $"$,$b$d$|$~$$$$$$$ %"%˹ˤ˹˹}}˹˹˹}}}ujujujuj˹h, hLCJaJhLCJaJ"hLB*CJaJmHnH phu(h0h#B*CJaJmHnH phu(h0hLB*CJaJmHnH phu"h#B*CJaJmHnH phu(h0hLB*CJaJmHnH phuhLCJaJhUCJaJhUCJaJhh CJaJ)!!!!!!!!SGGGGGG $$Ifa$gdl%kd]$$IfTlֈY' Yp#FhFFFFF t#644 lBa]ytl%T!!!","F"SG>G2 $$Ifa$gdl% $Ifgdl% $$Ifa$gdl%kd]$$IfTlֈY' Yp#FhFFFFg t#644 lBa]ytl%TF"J"f"h"n"";2 $Ifgdl%kdw$$IfTlֈY' Yp#FhFFFFg t#644 lBa]ytl%T $$Ifa$gdl% $$Ifa$gdl%""""""#;kd$$IfTl,ֈY' Yp#FhFFFFg t#644 lBa]ytl%T $$Ifa$gdl% $$Ifa$gdl%#L#b#|### $$Ifa$gdl% $$Ifa$gdl% $Ifgdl%#####$SG>G2 $$Ifa$gdl% $Ifgdl% $$Ifa$gdl%kd$$IfTlֈY' Yp#FhFFFFg t#644 lBa]ytl%T$ $$$&$,$d$;2 $Ifgdl%kd$$IfTl,ֈY' Yp#FhFFFFg t#644 lBa]ytl%T $$Ifa$gdl% $$Ifa$gdl%d$~$$$$$$$G> $Ifgdl%kd$$IfTl,ֈY' Yp#FhF& t#644 lBa]ytl%T $$Ifa$gdl%$% %$%>%@%P%;kd$$IfTl,ֈY' Yp#FhFFFFg t#644 lBa]ytl%T $$Ifa$gdl% $$Ifa$gdl%"%$%<%@%P%T%V%p%t%v%x%%%&&&&&*&,&2&4&N&ððè{pe]UJ?]?hj2ihGACJaJhj2ihj2iCJaJhua#CJaJhUCJaJhua#hUCJaJhua#hua#CJaJhj2i5CJaJhhA5CJaJhhGA5CJaJhhu 75CJaJhLCJaJ%h#B*CJ\aJmHnH phu+h0hLB*CJ\aJmHnH phu"h#B*CJaJmHnH phu(h0hLB*CJaJmHnH phuP%V%r%t%v%x%%*f.tlg_SG $ a$gdA $ a$gdGA & F gdu 7gdu 7$a$gdh rkd $$IfTl,FYp#FFg t#6  44 lBa]ytl%T $$Ifa$gdl% $$Ifa$gdl%N&P&R&T&`&&:''((((((*++, -f---D.`.f....///̾᧛znnbnYnh*j5CJaJhhS5CJaJhhJh5CJaJh0P 5CJaJhh9-5CJaJhh5CJaJhhqy5CJaJhhA5CJaJhr5CJ\aJh[Dhr5CJ\aJhr5CJaJhhe15CJaJhhGA5CJaJhj2ihGACJaJho^ACJaJf.:////003r9>>AATCVCCF$d@&`a$gd*j & Fd@&gd $8x^8`a$gd*j $`a$gd*j$ & F<@&gd $hx`ha$gd*j$a$gd*j $ a$gdA////0 0V0X000002233r?t?@@.AAAAARCͿͿͿͫͿ͘Ϳ̓n`RA h(h(CJaJmHnHtHh(CJaJmHnHtHh*jCJaJmHnHtH)h*jh*jB*CJaJmHnHphtH)h*jh*jB* CJaJmHnHphtH$h*jh*jCJPJaJmHnHtH&h*jh*j5CJ\aJmHnHtHhS&CJaJmHnHtH h*jh*jCJaJmHnHtHhS&5CJaJmHnHtH#h*jh*j5CJaJmHnHtHRCTCVCCFFNLNPdZ\^˹˹˹˹ymbVMAhVHhVHCJ\aJhVHCJ\aJhhN3CJ\aJhhACJaJhhh 5CJaJ#h(hh CJPJaJmHnH u)h*jh*j5CJPJ\aJmHnH u,h*jh*jB* CJPJaJmHnH phuU#h*jh*jCJPJaJmHnH u%h*jh*j5CJ\aJmHnH u h*jh*jCJaJmHnHtH h*jh(CJaJmHnHtHFBGFH@IxMP\^~vv$a$gdVH $ & Fa$gdk $ a$gdA$x7$8$`a$gd($d@&`a$gd*j & Fd@&gd $`a$gd*j$ & Fx]^`a$gd*j `gd*j d 30 dana ra unajui od dana po etka postupka davanja koncesije. La~ni podaci Ponuditelj e biti isklju en iz postupka davanja koncesije ako je dostavio la~ne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj Dokumentaciji. U slu aju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, davatelj koncesije mo~e radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatra~iti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadle~nim tijelima. U slu aju zajednice ponuditelja okolnosti u vezi obveznih razloga isklju enja utvruju se za sve lanove zajednice ponuditelja pojedina no. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti prilo~eni tra~eni dokumenti na temelju kojih se utvruje postoje li razlozi za isklju enje za sve lanove zajednice ponuditelja. Dokazi sposobnosti i isprave koje ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu Zdravstveni radnici (fizi ke osobe) Odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika/ce kao javnu ispravu koju izdaje nadle~na komora s kojom ponuditelj dokazuje da ima odobrenje za samostalni rad. Napomena: ako se radi o grupnoj privatnoj praksi, pored odobrenja za samostalan rad potrebno je dostaviti i rjeaenje o osnivanju grupne privatne prakse izdano od ministra nadle~nog za zdravstvo. Rjeaenje o po etku rada izdano od ministra nadle~nog za zdravstvo (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a). Dokaz o raspolaganju prostorom (jedan od sljedeih dokumenata): ugovor o zakupu/najmu/kupoprodaji poslovnog prostora predugovor o zakupu/najmu/kupoprodaji poslovnog prostora izvadak iz zemljiane knjige izvod iz posjedovnog lista nadle~nog ureda za katastar ili drugi odgovarajui dokaz o pravu raspolaganja prostorom. Ugovor o radu ili ovjerenena izjava o radu lana/ lanova tima ili ovjerena izjava da e zaposliti lana/ lanove tima s odobrenjem za samostalni rad s danom potpisivanja Ugovora o koncesiji. Dokaz o statusu ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a s navedenim brojem osiguranih osoba i s naznakom podru ja Opine/Grada, mjesta u Mre~i koje pokrivaju (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a). Pisanu suglasnost ministra zdravlja o nastavku rada za zdravstvene djelatnike koji su navraili 65 godina starosti. Zdravstvene ustanove rjeaenje o upisu u sudski registar rjeaenje o po etku rada izdano od ministra nadle~nog za zdravstvo (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a) ugovori o radu ili ovjerene izjave o radu zdravstvenih radnika/ lanova tima predvienih nositelja obavljanja djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi ili ovjerena izjava da e zaposliti radnike/ lanove tima s odobrenjem za samostalni rad s datumom potpisivanja Ugovora o koncesiji odobrenja za samostalan rad zdravstvenih radnika/ lanova tima predvienih nositelja obavljanja djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi Napomena: za obavljanje zdravstvene njege u kui ponuditelj mora u ponudi jasno nazna iti mjesto u mre~i koje pokriva to no odreeni zdravstveni radnik/ca (s odobrenjem/licencom). 5. dokaz o statusu ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a s navedenim brojem osiguranih osoba, odnosno s brojem ugovorenih zdravstvenih radnika/ca zdravstvene njege i s naznakom podru ja Opine/Grada (mjesta u mre~i koje pokrivaju) na kojem obavljaju svoje poslove zdravstvene njege u kui (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO-a) 6. pisanu suglasnost ministra zdravlja o nastavku rada za zdravstvene djelatnike koji su navraili 65 godina starosti. Napomena: Zdravstvene ustanove iji je osniva Republika Hrvatska, ~upanija ili Grad Zagreb ne mogu obavljati zdravstvenu djelatnost na osnovi koncesije. Svi dokazi o sposobnosti i isprave koje ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu (osim ovjerenih izjava o radu) podnose se u obliku preslike (bez ovjere javnog bilje~nika), s tim da davatelj koncesije mo~e, prije sklapanja ugovora o koncesiji, u svakom trenutku zatra~iti od ponuditelja na uvid izvornike dokumenata. Na in izrade ponude Ponuda za sudjelovanje u nadmetanju za davanje koncesije mora biti izraena isklju ivo na na in propisan dokumentacijom za nadmetanje i na obrascima koji su sastavni dio iste. Jamstvo za ozbiljnost ponude Ponuditelj je obvezan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti akceptiranu mjenicu (u korist prora una Po~eako-slavonske ~upanije) ispunjenu na iznos od 500,00 kuna, s klauzulom bez protesta. Mjenica se dostavlja u izvorniku. Mjenica treba biti ispunjena sukladno gore navedenom odnosno sukladno propisima o mjeni nom poslovanju. Jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije e iskoristiti ukoliko odabrani ponuditelj povu e svoju ponudu nakon isteka roka za dostavu ponuda, ukoliko je dao neistinit dokaz te ukoliko odbije sklopiti Ugovor o koncesiji. Neiskoriateno jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije e vratiti ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana kona nosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluke o poniatenju nadmetanja. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude Davatelj koncesije e odabrati najpovoljnije ponude sukladno slijedeim kriterijima, redoslijedom kako su navedeni, s tim da prvenstvo pred ostalim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude jest dosadaanji status ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a. Kriteriji od 2.-4. primjenjuju se u slu aju veeg broja ponuda i to za one ponuditelje koji nemaju status ugovornog subjekta s HZZO-om, a ponudu su dali za obavljanje zdravstvene djelatnosti u nekom od mjesta u Mre~i za koje dosadaanji ugovorni subjekt nije dao ponudu ili mjesto nije bilo popunjeno. U slu aju kada dvije ili viae ponuda ispunjavaju sve tra~ene kriterije kao najpovoljniji ponuditelj se odabire onaj ija je ponuda ranije zaprimljena. R.br.KRITERIJI1.Dosadaanji status ugovornog subjekta HZZO-a2.Broj osiguranih osoba HZZO-a opredijeljenih za ponuditelja nositelja tima na podru ju za koje ponuditelj podnosi ponudu za dodjelu koncesije (Napomena: ovaj kriterij se ne primjenjuje za djelatnost zdravstvene njege u kui i laboratorijske dijagnostike) 3.Sjediate zdravstvene ustanove ili podru~nice, odnosno sjediate privatne prakse prednost ima zdravstvena ustanova/zdravstveni radnik privatne prakse ije je sjediate u mjestu ili bli~e mjesta koje je predmet koncesije (Napomena: ovaj kriterij se ne primjenjuje za djelatnost zdravstvene njege u kui i laboratorijske dijagnostike) 4.Opremljenost dodatnom medicinskom opremom, iznad propisanog minimalnog standarda prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehni ke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine, br. 61/2011 i 128/2012.) (Napomena: ovaj kriterij se ne primjenjuje za djelatnost zdravstvene njege u kui i laboratorijske dijagnostike) Uvjeti za dostavu i preuzimanje dokumentacije za nadmetanje Dokumentacija za nadmetanje mo~e se preuzeti elektroni kim putem na stranicama Narodnih novina ili na adresi Po~eako-slavonska ~upanija, }upanijska 7, Po~ega, Upravni odjel za druatvene djelatnosti, soba br. 26, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati. Datum otpreme obavijesti Ova Obavijest o namjeri davanja koncesija dostavlja se na objavu dana, 11. srpnja 2016. godine u Elektroni ki oglasnik javne nabve RH. Pravna zaatita }alba protiv Odluke o davanju koncesije izjavljuje se Dr~avnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Zagreb, Koturaaka cesta 43/IV u roku od 10 (deset) dana sukladno lanku 146. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine RH, br. 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14). Istodobno s dostavljanjem ~albe Dr~avnoj komisiji, ~alitelj je obvezan primjerak ~albe dostaviti i davatelju koncesija na dokaziv na in. }alba koja nije dostavljena na naveden na in smatrat e se nepravodobnom. }alba mora sadr~avati podatke odreene u lanku 159. Zakona o javnoj nabavi. }alitelj koji je propustio izjaviti ~albu sukladno lanku 146. Zakona o javnoj nabavi nema pravo na ~albu nakon objave obavijesti o sklopljenom ugovoru. U slu aju izjavljivanja ~albe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, davatelj koncesije e, sukladno lanku 157. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena ~alba i da se zaustavlja postupak javne nabave. Vrsta postupka za dodjelu koncesija Vrsta postupka kojim se daje koncesija je javni natje aj. }UPAN Alojz Tomaaevi,dipl.oec. 0lprthjln 02V&h~º믣믋tth_hShjohVv5CJaJhjo5CJaJhjohA5CJaJhhVCJaJhjoh5CJaJhjohD5CJaJhhA5CJaJhhz#5CJaJhhz#CJaJhilCJaJhhc%aCJaJhjoCJaJhhJhCJaJhhACJaJhCJaJhhCJ\aJ rlXzh qqq$ & F h^`a$gdA$ & F 8^`a$gdA$ & F 8^`a$gdA$ & F 8^`a$gdV $ a$gdz#$ & F h^`a$gdA ~dfhj"$*l~ "DF`fƾ|qiq^qVqhTCJaJhhR?HCJaJhjoCJaJhhz#CJaJhhDCJaJhhVvCJaJhhKCJaJhhM-CJaJhhjCJaJhhACJaJhCJaJhjohA5CJaJhjoh5CJaJhjohD5CJaJhjohVv5CJaJhjo5CJaJ 4|tnpr gdA 8^8gd & F gd $ a$gdVH$ & F h^`a$gdVH gdVH $ a$gdA 4|LlJX jԵߩ̘̌xlhh>5CJaJhh>CJaJho5CJaJhe:hVH5CJaJhoCJaJhVH5CJaJhKhVH5CJaJhVvhVHB*CJaJphhjoCJaJhVHCJaJhDhVHCJaJh"hVHCJaJh"hVH5CJaJhL5CJaJ'jlnpr >@BD "hjlnƽƽvvjvv_vShhVH5CJaJh?h}{CJaJh?h?>*CJaJh?h?CJaJh 5CJaJh[5CJaJh?CJaJhhACJaJhh#CJaJhh5CJaJhA5CJaJhhA5CJaJhh 5CJaJhR?H5CJaJhhy$5CJaJhhH)l5CJaJ@B$hlnJL$a$gd2 $`a$gd2 $ & F a$gdk $ a$gdS $ a$gd? gd? & F gdk gdu 7$&:PXhHrtHJXlz|~fhjlվʳʫʫʳʢvnh3wzCJaJhh\CJaJhh5CJaJhhA5CJaJhl%5CJaJhX5CJaJh2 CJaJhqkh2 CJaJhqkh2 5CJaJhph2 CJaJh2 5CJaJhph2 5CJaJhA5CJaJhhs45CJaJ&LXlntZQQ $Ifgd2 kd$$IfTl0J%FZF# t044 lBayt2 T $$Ifa$gd2 $x$If]x^a$gd2 }tggg #$Ifgd2 $Ifgd2 kd$$IfTl0J%Z# t044 layt2 T~z}ttgZ 8$If^8gd5" & F$Ifgd2 $Ifgd2 kdW$$IfTl 0J%Z# t044 layt2 Tz|f}ttt $Ifgd2 kd $$IfTl0J%Z# t044 layt2 Tfhjl}tteYM $h`ha$gd3wz $ a$gdS$ & F a$gdk gdEkd$$IfTl0J%Z# t044 layt2 T,@Bjnv*,.0:DXʾ}r}j_WOh'rCJaJhTCJaJhhDvCJaJh\CJaJhhnCJaJhhACJaJhhzlCJaJhhECJaJhh#CJaJhhI5CJaJh5CJaJhhA5CJaJhhu 75CJaJh CJaJh3wzhYEh3wzCJaJh3wzCJaJhph3wzCJaJ,.JLjl,P$ & F a$gd3wz $ a$gdS $ ha$gd3wz$ & F a$gdk $ ha$gd@$ 8^8a$gdI$ & F a$gdk$ ]a$gd@@FHJLhjlnNPtvʿvk_TIhh#,CJaJhh^+CJaJh3wzh3wz5CJaJhhu 7CJaJhh3wzCJaJhu 7CJaJh3wzh3wzCJaJhhECJaJh3wzCJaJhh5CJaJhhA5CJaJh@h CJaJh(CJaJhhDvCJaJhhACJaJhUCJaJh\CJaJhua#CJaJPLNPRTVXZgdx $^a$gd3wz$a$gdL$a$gd6HLVZǻhxCJaJhxhxCJaJh\h3wz5CJaJh\hx5CJaJh\hL5CJaJhhu 7CJaJhhLCJaJhh_Y8CJaJ 6&P 1h:pF. A!"#$% Fb_>#&{6AJFIF,,C  (1#%(:3=<9387@H\N@DWE78PmQW_bghg>Mqypdx\egcC//cB8Bcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc! }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?׵4U0q8q.N[}Z?9?ht4@w4ր=(ھ;]m@1vV}ƔSڍbcf&N1ҏe FgMFJ=;ϸW=(({vk>_JPqG`h=5OKХRo/7j?ajPQAG` E&={ZRXZW:tH:ڎ_W9.tӑZNfފ3E֗P Z}=y;v4nX61VIU8;,K:tҗ2'NJF(@LG DRxT)+I`JҀYgָ0uάE>H}:dWrAFhg4\.}iԭZb ӛ@PiIWS;mֻ:#sWfvr:`h4 ځ@ (@R/jOMƮ)hXi\$0W<f=M0]%T5f CVBߚ@ ځL@jt3/%+QR)3z樑+(I H3ȯ?*ݝx]du4-%(FiPNERqLC+`)OwC8c[Wz}?vu38??J{WfɉɮӐL(4ub%BB Sր(@ zV֟ma#漬֤Ir](7rCo$Rۗҳ%tټ*ܐZ05&Oиtg qS6QS91d4on>Q<ӒԃXt51Uw:<[c&ׇWJQvzJ~RXOyf N3Ҕ1THr+=y4d| zXm,k Vx[3Jx*mgj<(uZJ/z@(@r)3PzfA4[gGWLpssҹҺ{3; ^r z3@ H H9bhQ(4 kh,c_ZJnttWhKT$&fW 0R=&Q:zRnW$|m=k(s٣>7'Y%@s^UVrn2*F8:8W$3\A.NҵO>s1ڵv~/_)5_)S5ЎWf+\S}u<|T;vx99Fè9EJ.=ʃjI"³)94 _.hIhևۛK.E?qJNs'K"׹.w81D:lYKtd i_COiAߚǝ9ʥ.ylFkG z7S'`4yX*$VUjƔo&]8JnԇHM8h$k%UW}R8Hh/D ;6:ʸx0B<ycǸW ӇM hC0JT!9yD/sb2ؑ_Cs{G;TnڤSW{Pis7GiY_uJ皻0N\OCGJQS\)a.ops=}kϨVwZ1#Wnb&I gGz~r*4\uNvZ _6F|jޕlw2)땭YZ!U!y#,$ޚk)I LfdV,稬qq*mRveqR7gDBJ08Xά|V5=W#Ԛ4z۳qw4O'lv9?^CI]\HD [p$(Ns5݄{əT} 0iZ)޾sz4k6ܯP\`d||%6j]ro/PWcMnn,2wW~>j_"`e8u ^kSOG؜mVYL%#rګͫ 9X'^Ϋ~FXҪIRnljIң>zjF^ʣ0D`9j$NjFyҎ!^mB#oIO', Һ}OSGWQQfdAWl29dız$A+l FttԡAsIw洴Q ݍeV$MiÙ|b TC]SQMڼ]C(ŘCO9V 3WI&;9V̈Mtmz^omaV%캙ךܭ5[-s}MJl")5CIF]Gj'pppGJҎ&\؁ֱSQ=B1*b ˅95󕠹]Ij#I>U_̻K4g#S_E+c[H~$kz!COj1ӫ-c,<2"_$,vKbrJsVi\ܭ= ڱÞQy+aםjWN"]Xc"W<ۅrbzYiAۨUzWY7ч5;-ќ]_Wۥjija,oC{VRZtz$kJIBU }uv 8>ΐ!@Z1R%4+ g&()3$S6(h9yg\-żw[w@zVenWg@]:B(%Ov`^ztZsjqqxH&4WQqA jZSHx;Uκ8gRGysIn#ִN,zVԖClkGxe\^N\c_B)]p›I3(tOItVkV!ԨX[(P8$t՟XZJѸ> Tjn-l 93eԗ.sbV"hڑ YxvF6I"ơhZߠ/{VJŷ{fcR}H+fQ{a"\u V- isY˄zj("-}uUkL\Z2"Df+M3Hy'8ѧ(vG;_]^qp>9?0Xnɉ,q5ǵXfB2)(W^U:7GMJ%y|˨XLv5լ#FeVY] w|2$|¾~fLG4m"`=x|ΛT֥9!ӹ MPH.@^pZ<$⾭SS6v}isf8 J(B}Ɍֲׂ-rI +HlKȧE;LtzW.Y/3Ћq,0;169<ȥnzwM4=EfWe_Ty5+xN!i:iUm5ܧ0^&S豟GsJb}E*rp2ֻ5j+IsUy&8uV2í5m;#Vr;ғn9sh9=E$5*nf$> "C$gˏ=Did,puI="HEW[^yp>7JnˉOijnFM\@v+m xʜT\2R:$W |]Ƿ=ҼF]u5k6YR;LRQ}5]5ܷ8` L+’jV=%f87jZ۳CUg!Vn;piiO8P>]ajYmZ1ZE--慎p}EdiPHrٽ*pНjSVJHZSX:8^\ԣ6i"1#e;oH?}.TM *nc=X2?"*xWŮzWFk{PM}qqڐBE=8`_&%%qJΜ,j&wNn\4rj'';PrV:mݜmftf_5җ%)M1=Hw-kw;Px> MAI.%5BT NY<}>zj]^iWVM掆$'=:lPWET|Vy},C 1c*`!9c{ JP{MkEvT2ȥTFXzWQ[fqV53Zg-;bz3#hXᰳĮTiV?m.~[Bԑf@j:sWR*ҩ=̫ˁqtUWЧ訾Kkx"|o!TV u&t,Z}xQcp6}`Rq-PjIqo~I.'b+^n6GTE:͵͓zD}KǎFޑ:dwN*E9Ějs}.wђq".! @^w9e;H)Rz\&d(~M#4OoQE}u- K)|ID*澷]UIzˊ3]((2{KynD2*3ӷZT#1yƦ{@=׵.slcksGu*N0 nM(c,NIVsKSD()籇؎ƠQ]8iZg*7%4dmG=å\Њ"876NI3[E2$ٌB'sPWթf5kcȔQ;"FXi$qFqQ;F:nRLJ/qAF rFE:RcةM%3/YpV *M?|G9~gEs"OC i~0*?nzP (<>efi,dW¥GW(v! s^)9R}Q%i< `wמu{ dV l\OAM$ #l0dפ +Gtxg:)>)d[4Q$U{WQA8Xtt{՛lc3]8/V VjG%1D`ߒx>{x*MB.}A*3)68N;?wL;$sڙ/w$ZQ#~v3F_J#ھR땟-VwԸtAQ!T+BF^d7 :U>N'$7ދkr {Ij^/Ijelz_ #νs1DZ:?Ƴ\nfrb7B`2OJێs̫Z=m-ֶ- ;Ys\N8,R~Ҧ%C DRIOc]7H{W>o^?3\qUr_?N<*K%h+W<3V~ЀmX=kYa3kFGcֈⷑ)$QiA^;u'):sQL6]E(=yCkKKc.Jh:u҄uW`}ptmE'tqE &jkˤ>]b 3-wy=YzUҥv940\Q^$Ϧ5$BymsJ+FʬQ5"dtOdUyI_@&0˃UCtc]Ykٝlz`'鶱5/$B19fʽI)U%ntF&Q늚ɮSquE&=Ӄ.WLַHy8^LxF=d͡-_ 0DJsI &@9 !HsO/KQ&BN~UeҦ.ǃڲ=7;=d K@S銻oO;bC]WJEԼg@{=CO6I^V\%uFcaZܣE6CKg?c]]yGax?uwa6g.#t[J7Us۾l;<_tû,\8XԜץZh]jpsH-FءaOo#>wGPM|]iVKv{%g+e2>Zšm;Zǻַ+E`MW$P6+ޕ՞eLe{On\:ݧı/1^UJ3ܭv;#8Iu%WrAa ̟:暍\o!)G2-U*zUF+#ʷ Pi3Grmpkb'ZmISJGD=rAc85wxk+;`Ҟdm{HzYv&2cp ȧJ1yь$=Q\brzGr#.$5Zu!W5%s(] o+F M4c%ļyp<=Nr5)IPm'>Xz~͒%"@eq*PqDio # s~W[/uRϑRTtPdk{yTq/$%ze;kcΩƝ+!`?Y'C|3 'ǥPd%݀h$kQgj:vn3ܨW<|U>Iun]ÐDuKd5rGg\}o]ìE6qr" s]qWV$[.KQ4!QujudsU92/ myg-qzrsQ7Lܓ\4Tݒ9?vVI^B7lzp8B MjpV'&G&w"X8aeJ= Ve|ʙiioHb3_;B}Rtޥ*+i]kˆ:)/|YTG ¹8UƶԶg*' tU4zT~O٭r+Z25"j)n#_I/Z^8ֺw!fֻp3җe{^1Fp*9R͒ZH JV !@ǵW&L *ջٓO)Cm{JZwhΊ7"8u:qg3ۚ3_qus 849g*tU٬ThZRs'$; n#[uVV1nuIm.;ީ} b*I\pn3Gj1kN6zQpj4ʐîx>y9Ui#^QuqЃS탲v8b,t%PWkֹƈ8e^j-yb!9z9/ 8ʧ5I1-WfrYgi]n9كZͿtG91k3"o0*?JФb *_cIЍF )LW\a쌥&1D։|,Qg3Wvwi7@gZ=k 9qs“V!횾JQkz ׍Nmz0qHB[Gg pWfܝb3V I\$8u<<W0E 2\AcX\q*(Sx`QaJ2]Y!힙洚hCn6c)N6´ CxA}3]AB)ue-t:RLqS9HRJU8SR qqeBnԗBEoOʜe8s(:Xu)a9bO{XJ>gkSM#N{בQNo$ĸV߅tKKhވYK鄹*' _Ʊ\Ȩb^'x+eUmeoZQđ:*֓G4+0E. :un1jXgYJ݃UBƵ%Q*`jwe&'kxM?{ 6o#R8޽6`+c6(5|3̒w6ia'+;O8٬V]?y*.Ih,(qzANdvW 0좼F!_6Mu%k 1[zt14ߑrT*{) tHIlEm{j90EGuOq WKM Vƕ4slz1\~7^ۡ*Z: Qa9>U?OHo掛M!E4}n#aM!T揭D=f?ij">O4ƏD='= )z>{ai&S0~̷u9~$b-iF;($i6?pg?5D$wkPZ A&e(F sm:`vU5sS[jR{:ؔJq,2{}ȼ4 'sD{6CWRGi!kP躴6SWjA#N٠kZt[$]+Y/Kh*ql|1mU/[p0(\x:չGUׅ?H%_N並fi[͵oU<¹fQȨfI"šђlJ 3wWk~MTd|u(G(( Q@ (yi@PPEb (!U=@5M5?7gR~T59Ww UG2o-Dz֝q ёfͰ5^T!k[J.nND_:`5^j̈́_~@."-s҈#yʼ.c*R汓orn!jL搃)a 3B{ i>CZFR,Į?Pi?:~э1sy)'hu6=R5SX9nCwɣu$&x8g&<)c(ؒߥ9 я\H[%jD}Ǎ~/%=+xbK߆Sfl=A?jq] D۩Vg,OCNdQ@ Gz4SiފJN Gz_ᤠ`zvBh4u4s^-A!<S@ :RNfwhhnz^KF"5*+:N311Ҹ#*K޹ D"9=/j@(֑BȡaM4H$|SRQk939G'jHt)hR )RP@K)3@FphK@z=h4-)bcP8 =Iµ Rb?;􎃞fPs{W.!{ΦÅ.9L (R15Ljv]P(i(A@sKIfLq*) xLNJZ3*!~TF1Yc0"B PE0C42~|>>\)0l>i8L(; bv@sE% ޗ4Ҕz QN Z} F{Ɣ=7=@ܥ@.t#?)"ׁ$g5!{MhJ:P:לsILޘ3RGqjlބo"ҘL =fc7+#e~VeU+{tν})؟{J[Xo=M<ٿy!Cpi:8Y3{~5T6c-!;sd?gЕT/@EesLhJUE!{ww{ zӗ]uirHH3RMI—9sCMM :R `Hd,aE){PZ^ n 2ճJ{c޻MuܤP3FF5Uɖތs^Qp()⒐|8W-+8,ý23E40ϥLb:vժPhPqILN԰ZAIқޓ}h=h(8LF$dSNKAmerYK5_3t& >JQ_ʥMݖ[ ~>QqOqd}igʵRe7ʛyҭQ֏ujBûL >U!|{SRl* AԹ Dƺ쵒XWnhٵ3=)PƶUW*8n -P3 Ȭ;ӇZ^u L 6M i<"rE?)P&$I9J՘價H#Qs׷. Sd?r?U[gPx5 a& 9lĤjQЀ36lzb 9+H @$yhՐȫ3q9Urn9H Q84Δ9H#= <6c QNi=GFҀ2Yqj%bT/ P8*wE4R%ƽD. xMz4kB?,פɁOP1=TՌdחUZl斌J1fHS)hi=$f'kzV#7gr\& w8]yYQVdU'^^*d﷥*PmلSܐw8WN25Gvgc8T j"&>.H5"U!wue?Zqo%W}Imo^ƥǵg8r?#2RWA恍 ޒXȜ0*ZHЁvcAs(縪q{TZW@*1ll9$ 56֤B"26w:8펴Z-*X?2 {īJzvr+nyX4G T2z4aa[([skɒY_-ԡS5Zꍭ&4RK9 ޙOΖ@8vHj;DV,zر5Jz%&+Ph8aґL~= i-:,n I)Ed? j{3UB<OJ>G?/d$c*Th \%uԏ0U3*7u-9E>䂔Zy& ۊ 0 ;'=*!Yx/O0ٛiuMAފ`!t6n~dfǨLLn3Q\&{Ҙ Ih4ELdzt֩HޔT!sǹZΘ2LRJΗQF^BwB[#9VrV$\Vf0(&'z\h1@惷ҁ u{'Tz3zU\tb` c[L ɏ\ֹ2YRRCcSRrMY1F9 8@aږTpBڄp/#'z\F(;Q3Gz1ȣIP:Pz@4Pj)eZBpkҬ"A:qGLU1EhPRSȋ"20#PkV l@>S`` LuLƢ)h+DK(xRB:9%,&9V@:(CM7@B)@8Q@S>@#_ W,(:1 (wH(LM11p09Liq*+8Vy$TUxSHv|?A] zGHwAw sKMJɐr+[iE_'5jO3];j>T%[LQºil?vC!$|EU9 Ɠ{3SN,wPq=|W<>EdHw]7ʑQG++ ,'š)tdQaVaӵK#(=XWDp>)Jp­'cӊ(N Cҟ~OΪv 3ƫK7g &Sz(VQYulqqlyL>Bx*S] ZE&2y5 oBOdc ` /.-[C _ÚܹXQ6V[t]pha<\9iʊx5C'~w.^N)bn!S"xcI7?jx0;QH((`PW5O[ JwgY1 Y=뢤ZJ`PcD(M~Tƚ"J#`zo4xB~tĉ=9O̬SV&}cb8~ ALPcď ?QH h3̶CU|+H(x:$3_'K CI!j^cb,^I]­hu@ 1Q-,qRlj5]C]Z[QE &&Z(`PHT0 @w4,n g,ju PE )Q@ Z(N{ E )Q@$X kgi(H@>h@xցRE%Q@ 5 8HWisi7B>^r@H [Q+ֵ@ ES )QL@S)s@hE0E@S)H!w (Mqƫ6r,lA(N {DѢ`i7 5(RE%-%(E0,k*p qƋ>1-9TQcS'ʮ&m:gΛ!ު?nܵV1݋"I OI5@rV:^t=ֺcOsUQu&_j#BU<>6#E(DV%[s#~5qk b$F@<)J +8nӬ.Fc-WwPiA~^cʬtEYj (hAK@ E (`b^QBL:0\eյޕ7pcڳ5bd,R* 'fsh571⒐ F9E\qHqR0hRb E'~iw4SӊA֐ (M94^Kd {V֍ቯgikСO]omaG_jM (h4QJ(PEPE05 ݜ@JkviIeXby!. + J"H4+j3 XJJB &Z;RNsJi:NSI֘zC@ jZ@?4j.>:AVl4Ye"ǁ]T(kg_vNPxÁ]ES)iREPE EPE0QYg!#0#k#ٌ:aHNˈⱩILF,R}W(3@ AޔHbc1@(#ց I@x4uڗPz!U;S>=LqC܌Wm*diw:+vIt|:ЀT@uKM+Q@Q@ E! Z(RPES K@U;.H'i_x,rScXwfb~xwॣ%2q,eOҥY~+QAҹ r$P!M%;:Pk;\)CQl#]1+Vº=wӤmtzw,,pξltUAPb,\@%0@-%PE-Rw(Q@QLt`r4u^=[[9&d@xB"|~JMW,=N2ܗށ*Xhtпjls Pn>/fh OOݶcUG ɣӵin1V֭1AU.(#BDn. <1[`{ϫVX[A8@&})J( E EPEP@i{PI@PEZC@%0EAH41TSTbܨ( K\7$VVܧ@6)bASUPbڀKL(@ )h(Q@n&E3ztPNG IHDR+}SgAMAPLTEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU;N pHYs+IDATx{{(8)4r7u)b#ʙYIvPNmĀn?޹jFRʸ U !`1B !`1B !`1B !`1B !`1B !`1B !`1B !`1B !`1B=?\ T>_6p>L7ow:GQ8qӎ#rZLl]U5d͘&N0-eKݴ);5⢝94dQPyse&w+ ڽ㮌;x J#Cx1#ﵸ`nۙl ȼ-`ޜ!#dpyuÚ5f3<)PTE Ter0Y2hW|Jw4L[Dsz+3c_Y2uo)ahz~Iy> 0bCM0a:[Х*+*a@#J$^EI5$xh71Cӗ ڙ:[ ˆ<Db.$^5c f'l23, r?20McX 3R,7dw4L,,Qxʘ RLmֲm˲쩠0fF}0T`]K8=@oO`Aawi#WE]3mLM׌Ɲ Ұ M aO!a&; (T5JdMa-2[ ˘e[ }o@e; ^%0f@$Mx9 0&Vfj3,z%VLMsJ0`2 Cp1#b mZ"ijQ`[#_̰>B7~2`r{%iٶMM\#vQ]&P&3(RƓP ~%JO10)C] @9JoT$]GL˜ِWa42iwYMӲdN29"Zº5FIvb:A:d0'Ye\!`ִLv00&sSL2s Ǐ0@0Oohi0.ʷ1Cs91n\v )ɨ]ONW4ptr9MlxjiYFd+d ̂yS$ь,OH%ؘl[{V W2*0c =(wgz?~|qlg pl9E:3lz(sohltê>Qs?lq l |{WFoy#t/?WcMf6@P9E.d:_y-O`riOZ+svxF.Ff@4OOI0SN1($u Lѧ2iUr X4 &9 Le%`eqy܊"d<=]tO%(~\ AA(U#&BI\BI2LIƭz^90A LEY|K5$387%~1"CiTu*8b>)hsxSdYн=F `.feE<%[A甀 7Z\`prAսQHal̘\| k-_9aLQpaL0TX*c[l߂W[F1]тsV6چc\]`ĥIz2]fqj9/Pt9[toxR2E0/5`2Uf^`tw4 )|wL*1|# %dr][-t>΁ 3O.n=c)r_F&>)و p\`pͩ]O+ѽ-!~!'`':ln5SO5g/*6M\÷5;0ދoe oʟGYdw{:87&a*h/ `8mUUd89<xg!ծ:`Sޕ+sƣ%@DtDVpz'XI1wTU4y 'gcr}T:*0Z` I$(hvɤ;?~Dr`J 6yS\(Sfm{'`VTq`T $3DRC)/X!~Y{e( # θaDPA*esJ Nx9{ "(!(a4&X_)PTžI~{o$M0'L&I5% UxɏK ;\WjMa)b7]FqEK_}00:a0``1 0` a0 `r\ ;0` a0G0? ;0` a0 ;_M犪X ٦XQ՟ՒVFɟB?4v2`gϴ4֪XUk>\ 1xihn a0 F9a0C;;;;Ի"%B`:"1111111111 q(b0zWġ` a0XعXة _`*8q=OWאFZPK2JVt% ; џ,a0 0>`5`8 a0 0` a0 hѵZ/ F-v s ` a04 a015 WvKD/&0om+V1Ql-y0?/&*| jUTXj4^qm-%]֚~.# 2}|D F|Ųih ~=0Q &r`ܗ_LU, `L L&r4bO`ڥ`\_`Zwux="ht2f[=0:ݥhR:`ɪC+QUM` LH&TեހiS]z6ʺ0SoM0JL[kez&lz낉[LOt``o_7L]0f_F`L_-ku0qŦ iͥ6r N^Li2L0Cx(&s}0pf`"'o0 `0ڗ`",ٕ:v#mWZU&T7lŗKUͫתV.}~b: `D6oݬ W@$6tbn SK\{@ꢅiFTL`^qH-TH3Wt L 0q0q 斎Z`92s ^w\84MWmE5dɐV(m`bHWr 8]1Gaw]V`Q$\1g e³K0*M;\LI4BIv9k1Z8&kxD݃I27Kt0qy4=(3x&$:\&&N5j4yI,gNJ .|`8$4Qm0Ҷ{-rV0)g Fxrf0P0#Z`${L-D _;# Y.m6b'ur+we%9.&B`*ޟ($rnE%pv2b&hYzl!L$/`+:%ՅA\ye8H>9`RAn=pv\#Y]L`1B !`1B !`1B !`1B !`1B !`1B !`1B !`1B !`1B !`1B !`` T3B !`1B ! &~Ʌ0!`1B Jb0 !Cb0 !C8WEIENDB`$$If!vh5+#v+:V l$ 6`0+5+/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V lw 6`0+55e5z5555/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V l 6`0+55e5z5555/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V l 6`0+55e5z5555/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V l 6`0+55e5z5555/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V lo 6`0+55e5z5555/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V l 6`0+55e5z5555/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V lo 6`0+55e5z5555/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V lo 6`0+55e5z5555/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V l 6`0+55e5z5555/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V lo 6`0+55e5z5555/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V l 6`0+55e5z5555/ e4ytl%#$$If!vh55e5z5555#v#ve#vz#v#v#v#v:V lo 6`0+55e5z5555/ e4ytl%$$If]!vh5h55555#vh#v#v#v#v#v:V l t#6,5h55555/ / / Ba]ytl%T$$If]!vh5h55555#vh#v#v#v#v#v:V l t#6,,5h555559/ / / / Ba]ytl%T$$If]!vh5h55555#vh#v#v#v#v#v:V l t#6,,5h555559/ / / / Ba]ytl%T$$If]!vh5h55555#vh#v#v#v#v#v:V l, t#6,,5h555559/ / / / Ba]ytl%T$$If]!vh5h55555#vh#v#v#v#v#v:V l t#6,,5h555559/ / / / Ba]ytl%T$$If]!vh5h55555#vh#v#v#v#v#v:V l, t#6,,5h555559/ / / / Ba]ytl%T$$If]!vh5h55555#vh#v#v#v#v#v:V l, t#6,5h555559/ / / / Ba]ytl%T$$If]!vh5h55555#vh#v#v#v#v#v:V l, t#6,,5h555559/ / / / Ba]ytl%T$$If]!vh555#v#v#v:V l, t#6,,5559/ / / / Ba]ytl%T$$If!vh5Z5##vZ#v#:V l t0,5Z5#/ Bayt2 T$$If!vh5Z5##vZ#v#:V l t0,5Z5#/ ayt2 T$$If!vh5Z5##vZ#v#:V l t0,5Z5#/ ayt2 T$$If!vh5Z5##vZ#v#:V l t0,5Z5#/ ayt2 T$$If!vh5Z5##vZ#v#:V l t0,5Z5#/ ayt2 T^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHH`HKNormalCJ_HaJmHnHsHtH uX X x Heading 1$$@&a$5OJQJ\mHsHtHuDA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List 6U`6 ( Hyperlink >*B*phDZ@DA Plain TextCJOJQJaJsH jj A Table Grid7:V08B@"8A Body Text 5\tHH 2HT Balloon TextCJOJQJaJsH^/A^TBalloon Text Char#CJOJQJ^JaJmHnHtH uJ/QJ xHeading 1 Char5CJOJQJ\aJZbZ J List Paragraphd^m$ PJaJuLP rL J0 Body Text 2 dxmHsHtHu@/@ J0Body Text 2 CharCJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ?@ABCDEFHIJKMNPQRSTUVWXZ\_N#&{6Ab8(b$&E3zt@ :(   c ZA. `grb4S`T4S`T#" ?\  C A#" ?B S ?4 t #5t@ _Toc363053640 _Toc383774260 _Toc363053641 _Toc383774261 _Toc363053642 _Toc383774262ppP#P#>Dp~ P#]#>DBX>D3@Zmvx)*TUmq@A mp@Oy  $ % 1 2 < = I J U V b c r " # 4 5 ; < B H _ a   I J t u  $ % 1 2 A C E F b c m n z { "$%@AMN[\kmopUVAC oq~ SU XY1 2 ""O#Q#]#^#6%7%r&t&&&&&''G(H((()):);)s)t)))))****++,,(,),L,M,,,--`.a.//u0v000112222333344 5 555666677999999999999::::::M;N;;;K<M<O<P<P=Q===>>? ?$?,?????@@AABBCCCCDDDD4D>D+ , 2 3 4 A } $6789ppP#P#222233??s?u?w?}???>D+ , 2 3 4 A } $6789ppP#P#222233??s?u?w?}???>Dy"-`dJ8D, ΡV]wYX(t]2u:d. L%;j^JD@][.ڳu B1M0H喟*?3PLl4: FH["g4_&Wd<̷8.gΚFt^gvp80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h88^8`56OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH0^`0o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^h`CJphc$#hH. .^.`hH)&^`6OJPJQJ^Jo(phphH- ^ `hH. ^`hH. nL^n`LhH. >^>`hH. ^`hH. L^`LhH.)^)`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHi^i`OJQJ^Jo(hHo9^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.80^8`05o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`B*phhH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h88^8`5o(hH.h ^`hH.h L ^ `LhH.h  ^ `hH.h xx^x`hH.h HLH^H`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. ^`hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(.^`5o(..80^8`05o(...80^8`05o(.... ^`5o( ..... ^`5o( ...... `^``5o(....... `^``5o(........ p^p`5o(.........80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.pWdB1M0D, *?3u ][]w`dFH[y"uj^t^g8.gt l4X4_ *M¤#~Itȇتv"b ] $ rȀxrFLV"JI)E5 lb?Eo(GAFxn h U f < 0P q c S&A_sk!UwTE<kFNDXtLpjAL]' "5"F>"#*#ua#gd#8m#$l%}&&N'^+#,$-j.j./t/p,0~1e2N3U4u 7_Y80:e:*;X=>8?@H@o^AdBNLDxF(H6HR?HJ1I2OJo`JIqyK$?2g6 LVJS u V[,me+@Ilyfs4: J*J 8,fN}QW X're&VH2 zlA9-(EtEoP"Q8O9Oirv%~0SA >;w _ 0\6{D@  #`@`Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @Calibri9Garamond?= * Courier New5. *aTahoma;WingdingsA BCambria Math"qH"HH"H:G/ :"{/ :"{r4DD3qHP?K2!xxMario.Bednarek \        Oh+'0p  , 8 DPX`hMario.Bednarek Normal.dotm 2Microsoft Office Word@@x+*@H3@H3/ :՜.+,D՜.+,\ hp Varazdinska zupanija{"D TitleNaslov 8@ _PID_HLINKSAr (mailto:danijela.starcevic@pszupanija.hr !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$)*-Root Entry F ,Data y1TablegWordDocument SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoren4U4LNM2==2nItem PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q