ࡱ> 57012342bjbj££7 qqqqq,nnn$̫~%q#nn##%qq#Eqq#;DiǠ0,ߠ\TT0;;TqOnBN !Nnnn%%jnnn,####Tnnnnnnnnn% 7:Na temelju lanka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj akoli ("Narodne novine", br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. 94/13. i 152/2014 - Pro iaeni tekst ), Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje akole u akolskoj godini 2015./2016., Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: 023-03/14-05/00011, URBROJ: 533-25-15-0009 od 29. travnja 2015., Odluke o upisu u enika u I. razred srednje akole u akolskoj godini 2016./2017. Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, KLASA: 602-03/15-06/01033, URBROJ: 533-25-16-0005 od 20 svibnja 2016., srednje akole Po~eako-slavonske ~upanije r a s p i s u j u N A T J E A J za upis u enika u I. razred srednjih akola Po~eako-slavonske ~upanije za akolsku godinu 2016./2017. I NAZIV `KOLE ADRESAZANIMANJE PROGRAMTRAJANJE OBRAZ. U . GODINEBROJ RAZR.ODJELABROJ U ENIKANASTAVNI PREDMETI ZNA AJNI ZA IZBORNAPOMENA1234567SREDNJA `KOLA PAKRAC, PAKRAC Bolni ka 59 `ifra akole 11-064-501 Tel: 034/440-000 034/440-001 034/440-002 034/411-046 Fax: 034/440-008 e-mail: HYPERLINK "mailto:ravnatelj@ss-pakrac.skole.hr"ravnatelj@ss-pakrac.skole.hr HYPERLINK "mailto:tajnistvo@ss-pakrac.skole.hr" tajnistvo@ss-pakrac.skole.hr Opa gimnazija - 320104 4 1,00 22 Hrvatski jezik, Matematika,Prvi strani jezik, Povijest, Geografija i Kemija Strani jezici u akoli: -engleski jezik -njema ki jezik -talijanski jezik (modelC) Graevinski tehni ar 131104 4 1,00 20 Hrvatski jezik, Matematika,Prvi strani jezik, Fizika, Tehni ka kultura i Povijest Za upis potrebna potvrda specijaliste medicine rada Zdravstveni zahtjevi i funkcionalne sposobnosti : uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, uredna funkcija miainokoatanog sustava, uredna funkcija krvno- ~ilnog i dianog sustava Medicinska sestra ope njege /medicinski tehni ar ope njege - 241004 5 2,00 42 Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Biologija, Kemija i Fizika Za upis potrebna potvrda specijaliste medicine rada Zdravstveni zahtjevi i funkcionalne sposobnosti: uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezi no-govornog izra~avanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija miaino-koatanog sustava, uredna funkcija sr ano-~ilnog sustava, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, odsutnost alergije na profesionalne alergene Fizioterapeutski tehni ar/ka 240704 4 1,00 22 Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Biologija, Kemija i Fizika Za upis potrebna potvrda lije nika akolske medicine Zdravstveni zahtjevi i funkcionalne sposobnosti: uredna funkcija miainokoatanog sustava, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Stolar JMO - 121113 3 0,5 A 10 Hrvatski jezik, Matematika i Prvi strani jezik Za upis potrebna potvrda specijaliste medicine rada Zdravstveni zahtjevi i funkcionalne sposobnosti : uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredna funkcija miaino-koatanog sustava, uredna funkcija dianog sustava, uredna funkcija sr ano-~ilnog sustava, uredna funkcija ko~e na otkrivenim dijelovima tijela, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene. Zidar -JMO-133153 3 0,5 A 10 Hrvatski jezik, Matematika i Prvi strani jezik Za upis potrebna potvrda specijaliste medicine rada Zdravstveni zahtjevi i funkcionalne sposobnosti : uredan vid, dubinski (prostorni) vid, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, uredna funkcija miainokoatanog sustava, uredna funkcija krvno- ~ilnog i dianog sustava, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama. UKUPNO `KOLA 6,00 126 } NAZIV `KOLE ADRESAZANIMANJE PROGRAMTRAJANJE OBRAZ.U . GODINEBROJ RAZR. ODJELABROJ. U .NASTAVNI PREDMETI ZNA AJNI ZA IZBORNAPOMENA1234567 EKONOMSKA `KOLA, PO}EGA Osje ka 33 `ifra akole 11-077-502 Tel. 034/273-717 Fax: 034/271-293 e-mail: HYPERLINK "mailto:ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr"ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr Ekonomist - 060604 4 2,00 40 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Likovna kultura Zdravstveni zahtjevi: uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno funkcioniranje. Komercijalist - 060304 4 1,00 20 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Likovna kultura Zdravstveni zahtjevi: uredan vid, uredan sluh, uredna funkcija miaino-koatanog sustava, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Hotelijersko-turisti ki tehni ar - 070104 4 1,00 20 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Likovna kultura Zdravstveni zahtjevi: uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezi no-govornog izra~avanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Prodava - 061303 3 1,00 20 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik Zdravstveni zahtjevi: uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezi no-govornog izra~avanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija miaino-koatanog sustava, uredna funkcija sr ano-~ilnog sustava, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Upravni referent - 060404 (Dislocirani odjel u Osnovnoj akoli fra Kaje Ad~ia, Pleternica) 4 1,00 20 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Likovna kultura Zdravstveni zahtjevi: uredan vid, dostatna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. UKUPNO U KOLI 6,00 120 Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a odreuje ga srednja akola je natjecanje iz podru ja informatike ra unalstva (Infokup). Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata: - 29.6.2016. u 8,00 sati (ljetni upisni rok) - 24.8.2016. u 10,00 sati (jesenski upisni rok) Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata za kandidate s teakoama u razvoju: - 23.6.2016. u 11,30 sati (ljetni upisni rok) - 18.8.2016. u 10,00 sati (jesenki upisni rok) Strani jezici koji se u e u akoli kao obvezni su engleski, njema ki i talijanski jezik. Prilikom upisa, uz upisnicu, u akolu obvezno dostaviti i potvrdu nadle~nog akolskog lije nika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija. Upisi se provode 12. (utorak) i 13. (srijeda) srpnja 2016. u vremenu od 9,00 do 16,00 sati. NAZIV `KOLE ADRESAZANIMANJE PROGRAMTRAJANJE OBRAZ.U . GODINEBROJ RAZR. ODJELABROJ. U .NASTAVNI PREDMETI ZNA AJNI ZA IZBORNAPOMENA1234567 GIMNAZIJA, PO}EGA Dr. Franje Tumana 4/a `ifra akole:11-077-501 Tel. 034/316-750 Fax:034/271-033 e-mail: HYPERLINK "mailto:tajnistvo@gimpoz.hr" tajnistvo@gimpoz.hr Opa gimnazija - 320104 Prirodoslovno-matemati ka gimnazija - 320204 Jezi na gimnazija - 320304 4 4 4 2,00 2,00 1,00 44 44 22 Hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, biologija Hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, kemija, biologija Hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, geografija, biologija STRANI JEZICI U KOLI: -engleski jezik -njema ki jezik -Talijanski jezik- fakultativno - Slova ki jezik po modelu C fakultativno DATUM PROVOENJA DODATNIH PROVJERA STRANOG JEZIKA (engleskog i njema kog) 1.7.2016. U 8,00 sati Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje akole (upisnice) i dodatne dokumentacije datum zaprimanja: Od 11.7.2016. do 13.7.2016. U vremenu od 9,00 do 13,00 sati UKUPNO U `KOLI 5,00 110 Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a odreuje ga srednja akola je natjecanje iz : BIOLOGIJE opa i jezi na gim. INFORMATIKE- prirodoslovno- matemati ka NAZIV `KOLE, ADRESA tel./fax, obavijesti i odlukePODRU JE OBRAZOVANJA NAZIV PROGRAMATRAJA-NJE OBRAZ. U GOD.BROJ RAZ. ODJ.BROJ U . POSEBNI UVJETIGLAZBENA `KOLA PO}EGA Vjekoslava Babukia 27 tel. 034 / 273-630 fax: 034 / 312-240 e-mail: glazbena-skola@po.ht.hr Mre~na stranica: Glazbena akola Po~ega (Natje aj, Pravilnik o polaganju prijamnog ispita i Pravilnik o participaciji) U enici tijekom ak.god. plaaju participaciju u 11 rata, 50 kn. prilikom upisa i 10 rata po 150 kn. tijekom ak. god. 2016./17. prema Pravilniku o participaciji Glazbene akole Po~ega. U enici koji upisuju drugi program i u enici koji dolaze izvan zemalja EU plaaju godianju akolarinu 14.000,00 kn ili u 10 rata po 1.400,00 kn. Bodovni prag prema elementima i kriterijima vrednovanja programa glazbene umjetnosti za upis u pripremno obrazovanje i program srednje akole STRANI JEZICI u programu srednje akole: engleski talijanski Provjera znanja engleskog jezika za u enike kojima nije bio prvi jezik u O`, na pisani zahtjev u enika, bit e u Gimnaziji Po~ega za ljetni upisni rok 1. 7. 2016. u 8 sati, za jesenski upisni rok 23. 8. 2016. u 8 sati, za naknadni rok 6. 9. 2016. u 8 sati Glazbenik - pripremno obrazovanje: Klarinet - temeljni predmet - 1, Saksofon - temeljni predmet -1, Truba - temeljni predmet - 1, Rog - temeljni predmet - 1, Trombon - temeljni predmet - 1, Tuba - temeljni predmet -1, Udaraljke - temeljni predmet- 2, Tambure - temeljni predmet - 2, Glazbenik pjeva -4, Glazbenik teorijski smjer - 6; Program srednje akole Glazbenik: gitarist - 2, klavirist - 3, harmonikaa - 4, pjeva - 1, klarinetist - 1, udaraljkaa - 1, tamburaa - 7, teorijski smjer - 3; UKUPNO 2 4 1,00 1,00 2,00 20 22 42LJETNI UPISNI ROK U enici koji upisuju 1. pripremni razred trebaju se prijaviti do 27. 6. 2016.u Glazbenu akolu Po~ega, sa svojim OIB-om, radnim danom od 8 do 15 satiu tajniatvo. Nakon toga trebaju prijaviti u sustav obrazovni program od 27. 6. do 28. 6. 2016. U enici koji upisuju 1. razred srednje akole trebaju se prijaviti u sustav od 2. 6.2016., a unijeti obrazovni program od 27. 6. do 28. 6. 2016. Prijamni ispit za I. razred pripremne naobrazbe je 4. 7. 2016. u 8 sati. Prijamni ispit za I. razred srednje glazbene kole je: - solfeggio ( pismeni ) - 4. 7. 2016. u 9 sati - ispit iz instrumenta - 4. 7. 2016. u 12 sati - solfeggio ( usmeni ) - 4. 7. 2016. u 14 sati Potvrda upisa nakon kona ne ljestvice poretka za pripremni razred i srednju akolu s popunjenom i potpisanom upisnicom od u enika i roditelja treba doi 12. srpnja 2016. od 8 do12 sati u tajniatvo `kole. Ugovor o participaciji roditelj/skrbnik potpisuje u tajniatvu akole kod donoaenja upisnice. JESENSKI UPISNI ROK U enici koji upisuju 1. pripremni razred trebaju se prijaviti 22.8. 2016. od 8 do 12 sati u Glazbenu akolu Po~ega, sa svojim OIB-om u tajniatvo. Nakon toga trebaju se prijaviti u sustav i unijeti obrazovni program od 22.8. do 23.8.2016. U enici koji upisuju 1. razred srednje akole trebaju se prijaviti u sustav i unijeti obrazovni program od 22. 8. do 23. 8. 2016. Prijamni ispit za I. razred pripremne naobrazbe je 24. 8. 2016. u 8 sati. Prijamni ispit za I. razred srednje glazbene akole je: - solfeggio ( pismeni ) - 24. 8. 2016. u 9 sati - ispit iz instrumenta - 24. 8. 2016. u 12 sati - solfeggio ( usmeni ) - 24. 8. 2016. u 14 sati Potvrda upisa nakon kona ne ljestvice poretka za pripremni razred i srednju akolu s popunjenom i potpisanom upisnicom od u enika i roditelja treba doi 2. rujna 2016. od 8 do 12 sati u tajniatvo `kole. Ugovor o participaciji roditelj/skrbnik potpisuje u tajniatvu akole kod donoaenja upisnice. NAKNADNI ROK Prijave i unos obr. prog. u sustav 5. i 6. 9. 2016. od 8 do 15 sati u tajnitvu kole. Prijamni ispit za I. razred pripremne naobrazbe je 7. 9. 2016. u 8 sati. Prijamni ispit za I. razred srednje glazbene kole je: - solfeggio ( pismeni ) - 7. 9. 2016. u 9 sati - ispit iz instrumenta - 7. 9. 2016. u 12 sati - solfeggio ( usmeni ) - 7. 9. 2016. u 14 sati Potvrda upisa nakon kona ne ljestvice poretka za pripremni razred i srednju akolu s popunjenom i potpisanom upisnicom od u enika i roditelja treba doi 8. rujna 2016. od 8 do 12 sati u tajniatvo `kole. Ugovor o participaciji roditelj/skrbnik potpisuje u tajniatvu akole kod donoaenja upisnice. NAZIV `KOLE ADRESAZANIMANJE PROGRAMTRAJANJE OBRAZ.U . GODINEBROJ RAZR. ODJELABROJ. U .NASTAVNI PREDMETI ZNA AJNI ZA IZBORNAPOMENA1234567OBRTNI KA `KOLA, PO}EGA Osje ka 33 `ifra akole 11-077-505 Tel. 034/272-992 Fax: 034/273-992 e-mail: HYPERLINK "mailto:obrtnicka.skola@po.t-com.hr"obrtnicka.skola@po.t-com.hr HYPERLINK "http://www.ss-obrtnicka-pozega.skole.hr"www.obrtnicka-skola-pozega.hr Arhitektonski tehni ar -131204 Strani jezik: englesk ili njema ki 4 1,00 20 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik fizika tehni ka kultura likovna kulturaNatjecanje koje se vrednuje pri upisu, a odreuje ga srednja akola, je kemija. Zdravstveni uvjeti: uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoric ko funkcioniranje, uredna funkcija miaicno- koatanog sustava, uredna funkcija krvno ~ilnog i dianog sustava Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis.Kroja 222133 Strani jezik: engleski ili njema ki3 0,33G 7 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik Zdravstveni uvjeti: uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezic no- govornog izra~avanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoric ko funkcioniranje, uredna funkcija dianog sustava, uredna funkcija miaicno- koatanog sustava, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija src ano-~ilnog sustava, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis. Turisti ko-hotelijerski komercijalist - 070204 Strani jezici: engleski i njema ki 4 1,00 20 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik povijest geografija biologija Natjecanje koje se vrednuje pri upisu, a odreuje ga srednja akola je biologija. Zdravstveni uvjeti: uredan vid, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezic no- govornog izra~avanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Potvrda nadle~nog akolskog lije nika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis Modni tehni ar 331504 Eksperimentalni strukovni kurikulum Strani jezik: engleski ili njema ki 4 1,00 20 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik kemija tehni ka kultura likovna kulturaNatjecanje koje se vrednuje pri upisu, a odreuje ga srednja akola je povijest. Zdravstveni uvjeti: uredan vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezic no- govornog izra~avanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija dianog sustava, uredna funkcija src ano- ~ilnog sustava, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama, uredno kognitivno, dostatno emocionalno i uredno psihomotoric ko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Potvrda nadle~nog akolskog lije nika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upisKuhar 071233 1.Strani jezik: engleski ili njema ki 2. Strani jezik: talijanski30,50E 10 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik Zdravstveni uvjeti: uredan vid, sposobnost funkcionalnog glasovno- jezic no-govornog izra~avanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, sposobnost raspoznavanja boja, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija miaicno- koatanog, dianog i src ano- ~ilnog sustava, uredna funkcija ko~e, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis.Konobar 071333 1.Strani jezik: engleski ili njema ki 2. Strani jezik: talijanski30,50E10 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik Zdravstveni uvjeti: uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezic no-govornog izra~avanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredna funkcija miaicno-koatanog sustava, uredna funkcija dianog sustava, uredna funkcija src ano-~ilnog sustava, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis.Kuhar 071233 Dislocirani odjel u O` fra Kaje Ad~ia u Pleternici 1.Strani jezik: englesk ili njema ki 2. Strani jezik: talijanski30,50B 10 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik Zdravstveni uvjeti: uredan vid, sposobnost funkcionalnog glasovno- jezic no-govornog izra~avanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, sposobnost raspoznavanja boja, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija miaicno- koatanog, dianog i src ano- ~ilnog sustava, uredna funkcija ko~e, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis.Konobar 071333 Dislocirani odjel u O` fra Kaje Ad~ia u Pleternici 1.Strani jezik: engleski ili njema ki 2. Strani jezik: talijanski 3 0,50B 10 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik Zdravstveni uvjeti: uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezic no-govornog izra~avanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredna funkcija miaicno-koatanog sustava, uredna funkcija dianog sustava, uredna funkcija src ano-~ilnog sustava, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis.Stolar 121133 Strani jezik: engleski ili njema ki 30,33G7hrvatski jezik matematika prvi strani jezik Zdravstvene uvjeti: uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredna funkcija miaicno-koatanog sustava, uredna funkcija dianog sustava, uredna funkcija src ano-~ilnog sustava, uredna funkcija ko~e na otkrivenim dijelovima tijela, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoric ko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis. Zidar 133133 Strani jezik: engleski ili njema ki30,33J7 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik Zdravstvene uvjeti: uredan vid, dubinski (prostorni) vid, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoric ko funkcioniranje, uredna funkcija miaicno- koatanog sustava, uredna funkcija krvno~ilnog i dianog sustava, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis. Tesar 133233 Strani jezik: engleski ili njema ki 3 0,33J 7 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik Zdravstveni uvjeti: uredan vid, dubinski (prostorni) vid, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoric ko funkcioniranje, uredna funkcija miaicno- koatanog sustava, uredna "(  , < > L ` X ͺͺৄͧqaqQh=QCJOJQJaJmHsHh"{CJOJQJaJmHsH$hpuhpuCJOJQJaJmHsHhACJOJQJaJmHsH$hpuh< )CJOJQJaJmHsH$hpuhF&CJOJQJaJmHsH$hpuht{CJOJQJaJmHsH$hpuhf>CJOJQJaJmHsHh)CJOJQJaJmHsHhpuCJOJQJaJmHsH. T V j26P^r<NPTX $$Ifa$gd4,Ffv $Ifgd4,$a$gdN $^a$gdf> $^a$gd $^a$gdf>$a$gdpu $^a$gdy/(X Z ^ d f  & ( 2 4 N P T V j l p r v ~ ͽݦ͖͖݆͆vvvvhCJOJQJmHsH hF&h@CJOJQJmHsHhpuCJOJQJaJmHsHhy/(CJOJQJmHsHh)CJOJQJaJmHsH$hy/(hy/(CJOJQJaJmHsHhBCJOJQJaJmHsH-hpuhpuB*CJOJQJaJmHphsH$hpuhpuCJOJQJaJmHsHh5CJ OJQJaJ mHsH!h5CJ OJQJaJ mHsH'hF&hf>5CJ0OJQJaJ0mHsHX\`dhl $$Ifa$gd4,ln' $$Ifa$gd2kd$$Ifl֞<(7H  t0I844 la:b`b:<>@BDHJLNP $Ifgd2 $$Ifa$gd2$\^bdd͵hN9(hOLh2CJOJQJ^JaJmHsH2hdh20J5CJOJQJ\^JaJmHsH=jlhdh25CJOJQJU\^JaJmHsH(h25CJOJQJ\^JaJmHsH1jh25CJOJQJU\^JaJmHsH.hOLh25CJOJQJ\^JaJmHsH1jhOLh2CJOJQJU^JaJmHsH2hOLh20J5CJOJQJ\^JaJmHsH PR\^`bdflnprtvBb$ $Ifa$gd2 $Ifgd2dfjtv FHvx|df246868:<+,ª‘‘‘‘‘ª||mª‘‘‘‘‘ªh@Lh2CJOJQJaJ(h25CJOJQJ\^JaJmHsH1h/h2B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hOLh25CJOJQJ\^JaJmHsH(hOLh2CJOJQJ^JaJmHsH"h2CJOJQJ^JaJmHsH+hOLh25CJOJQJ^JaJmHsH*# $$Ifa$gd4,kd{$$Ifl4 ֞<(7`H  t0I844 la  "$(*,.0246 $Ifgd4, $Ifgd268:<>@BDFHJLVXZ\^`bdfhjlnprt $Ifgd4, $Ifgd2tvxz|JLNP $Ifgd4, $Ifgd2PRTVXZ\^`bdfhj688$ $Ifa$gd2 $Ifgd4, $Ifgd28:<# $$Ifa$gd4,kd$$Ifl4^֞<(7 H  t0I844 la<> $Ifgd4, $$Ifa$gd2 $Ifgd2    $Ifgd4, $Ifgd2 !"#$%&'()*+,-wxyz{|}~ $Ifgd4, $Ifgd2 $Ifgd4, $Ifgd2$ $Ifa$gd2 lnp r t շqqq_qqN hOLh2CJOJQJ^JaJ"h2CJOJQJ^JaJmHsH1h/h2B*CJOJQJ^JaJmHphsH.hOLh25CJOJQJ\^JaJmHsH)h/h2B*CJOJQJ^JaJphh)h2CJaJ%h25CJOJQJ^JaJmHsH+h(h25CJOJQJ^JaJmHsH(hOLh2CJOJQJ^JaJmHsH # $$Ifa$gd4,kd$$Ifl4E ֞<(7 H  t0I844 la Z\^`bdfhjlnptvxz|~ $Ifgd2 $Ifgd4, $$Ifa$gd2` $Ifgd4, $Ifgd2` b d f h j l n p r t @!(" $$Ifa$gd4,$ $Ifa$gd2 $Ifgd2 $Ifgd4, $Ifgd2 "N"O"b"c"z"{"|"~"""""""#6#$''''''@'\'^'b'd'f'''''ӖkkkkkӖӖkkk1h/h2B*CJOJQJ^JaJmHphsH"h2CJOJQJ^JaJmHsH(hOLh2CJOJQJ^JaJmHsH)h/h2B*CJOJQJ^JaJphh2CJaJh)h2CJaJ.hOLh25CJOJQJ\^JaJmHsH(h25CJOJQJ\^JaJmHsH*(")"*"# $$Ifa$gd4,kdz $$Ifl48 ֞<(7 H  t0I844 la*"+"?"@"A"B"C"D"E"F"G"H"I"J"K"L"M"N"O"P"R"S"T"U"V"W"X" $Ifgd2 $Ifgd4, $$Ifa$gd2X"Y"Z"["\"]"^"_"`"a"b"c"d"j"k"l"m"n"o"p"q"r"s"t"u"v"w"x" $Ifgd4, $Ifgd2x"y"z"{"|"""""""""""""""""""""""" $Ifgd4, $Ifgd2"""""""""""""""#7#' $Ifgd4,$ $Ifa$gd2 $Ifgd4, $Ifgd2'''# $$Ifa$gd4,kdu $$Ifl4z ֞<(7 H  t0I844 la''B'D'F'H'J'L'N'P'R'T'V'X'Z'\'^'`'d'f'h't'v'x'z' $Ifgd4, $Ifgd2 $$Ifa$gd4, $$Ifa$gd2z'|'~'''''''''''''''''''''''''' $Ifgd4, $Ifgd2''''''(((((($+ $Ifgd4, $Ifgd2 $Ifgd4, $Ifgd2 '''((P(((((((( +"+$+&+(+*+D+H+J+ҽ}eM7+hOLh25CJOJQJ^JaJmHsH.hOLh25CJOJQJ\^JaJmHsH/h/h25B*CJOJQJ\^JaJphh2CJaJh)h2CJaJ)h25B*CJOJQJ\^JaJph/hth25B*CJOJQJ\^JaJph)hth2B*CJOJQJ^JaJph1h/h2B*CJOJQJ^JaJmHphsH(hOLh2CJOJQJ^JaJmHsH$+&+(+# $$Ifa$gd4,kdp $$Ifl4֞<(7 H  t0I844 la(+*+F+H+J+T+V+^+`+b+ $Ifgd2 $Ifgd4, $$Ifa$gd4, $$Ifa$gd2 J+R+T+V+X+\+b+d+f+l++,,,,,ллnYnYF0+hOLh~5CJOJQJ^JaJmHsH%h~5CJOJQJ^JaJmHsH(hOLh@^CJOJQJ^JaJmHsH+hOLh@^5CJOJQJ^JaJmHsH"h~CJOJQJ^JaJmHsH"hmCJOJQJ^JaJmHsH%h25CJOJQJ^JaJmHsH(hOLh2CJOJQJ^JaJmHsH1h/h2B*CJOJQJ^JaJmHphsH+hOLh25CJOJQJ^JaJmHsHb+d+f+j+#gdkdk $$Ifl4u֞<(7 H  t0I844 laj+l++++++++,,,$,l,~,,,,,,,,,Ff $$Ifa$gd=% $Ifgd=%gd,,,,,,,,-PGGGGGGG $Ifgd:)kd $$Ifl4 ֞ H(@8D p 8  I 84 laf4,,,,-r-t----....8.:.k.l..... ////ļm[m[m[mmBmB1h/h~B*CJOJQJ^JaJmHphsH"h~CJOJQJ^JaJmHsH(hOLh~CJOJQJ^JaJmHsH%h~5CJOJQJ^JaJmHsH/h{nh~0J5CJOJQJ^JaJmHsHj h~Uh~jh~U+hOLh~5CJOJQJ^JaJmHsH'h/f h~5CJOJQJaJmHsH!h~5CJOJQJaJmHsH--<-^-`-b-r-....*.+.,.-./.0.1.6.7.8.;.<.=... $$Ifa$gd:) $$Ifa$gd:) $Ifgd:).......G; $$Ifa$gd=%kd$$Ifl4 ֞ H(@8`D p8 I84 laf4 $Ifgd:). /////////q/r/s/ 1 1 $$Ifa$gd:) $$Ifa$gd=% $$Ifa$gd:) $Ifgd=% $Ifgd:)//////J/K/q/r/s/1 1 111B1D1h1j1n1p1z1|1~11111.202224444 4F4J4477787J777777777777&8'8L8M8N888889+hOLh~5CJOJQJ^JaJmHsH"h~CJOJQJ^JaJmHsH1h/h~B*CJOJQJ^JaJmHphsH(hOLh~CJOJQJ^JaJmHsHA 1111B1f1h1PD;;;; $Ifgd:) $$Ifa$gd=%kd$$Ifl4 ֞ H(@8 D p8 I84 laf4h1j1l1p1r1|1~111022244 $Ifgd:) $$Ifa$gd=% $$Ifa$gd:) $Ifgd=% 44 4 4042444PGGGG; $$Ifa$gd:) $Ifgd:)kd$$Ifl4 ֞ H(@8 D p8 I84 laf44484:4D4F4L4N444477 $$Ifa$gd:) $Ifgd:) $$Ifa$gd:) 7777L77PD;;; $Ifgd:) $$Ifa$gd=%kdO$$Ifl4 ֞ H(@8`D p8 I84 laf4777777777M8N888 $Ifgd:) $$Ifa$gd=% $$Ifa$gd:) $Ifgd=% 8888888PD;;;; $Ifgd:) $$Ifa$gd:)kd+$$Ifl4 ֞ H(@8 D p8 I84 laf48888888888888888888888888888 $$Ifa$gd:) $Ifgd:)8888888899999 9 9 9 9 999999999999 $$Ifa$gd:)99999 9!9"9;;;;F<H<=^===n>p>?@@B@ $Ifgd:) $$Ifa$gd:)99 9:;;;;===?>@D@F@R@T@AAbBr]G+hOLhL5CJOJQJ^JaJmHsH(hOLhLCJOJQJ^JaJmHsH+hOLh5CJOJQJ^JaJmHsH"h@^CJOJQJ^JaJmHsH(hu'h~CJOJQJ^JaJmHsH"h~CJOJQJ^JaJmHsH(hOLh~CJOJQJ^JaJmHsH+hOLh~5CJOJQJ^JaJmHsH%h~5CJOJQJ^JaJmHsHB@D@F@H@J@L@N@P@R@PKKKKKKKgdkd$$Ifl4 ֞ H(@8D p8 I84 laf4R@T@l@z@@@@@@@@A ATAfAhAlApAtAxA|AAA $$Ifa$gdFf $$Ifa$gdgdAAAAAAA BBRFFFFFFF $$Ifa$gdLkd$$Ifl4֞ ]*@8d  a n    84 laf4B0BPBRBBBBBBBBBB$C&C(C*C,CCCCCCCCCCCC $$Ifa$gdLbBdBBBBBBBCCCCDDDDDD$D&D,D-D.D0DDFFFFFFF GPGVGdGjGlGϱτττττrrrτrrrZrrr.hOLhL5CJOJQJ\^JaJmHsH"hLCJOJQJ^JaJmHsH(hOLhLCJOJQJ^JaJmHsH/hOLhL0J5CJOJQJ^JaJmHsH:jhOLhL5CJOJQJU^JaJmHsH+hOLhL5CJOJQJ^JaJmHsH4jhOLhL5CJOJQJU^JaJmHsH#CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDD D $$Ifa$gdL $$Ifa$gdL DDDDDDDDDDDDD D!D"D#D$D'D(D)D*D+D.D/D0D1D2D $$Ifa$gdL2D3D4DDDDDDDE!E"E9EIE F"FbFdFFF$GTGVGGGrHHH $IfgdL $$Ifa$gdLlGtGvGGHHHI"I&I4I6IL@L`L$$If]a$gdMQ $$Ifa$gdMQgdK LL,LL^L`LbLLLLLLLLLLLLLMM@MDMLMNMMȸqqqqqqqq]RhF&hMQmHsH'h]hMQ5CJOJQJaJmHsH#hF&hMQ5CJOJQJmHsHhMQ5CJOJQJmHsH'h 'hMQ5CJOJQJaJmHsH h^hMQhMQhMQCJaJhMQhMQ5CJaJmHsH'hMQhMQ5CJOJQJaJmHsH$hMQhMQCJOJQJaJmHsHhMQhMQ5CJaJmHsH`LbLvLLLLL MMLMNMcWWWWWWWWW $$Ifa$gdMQkd$$Ifl4"ֈ d \: 8 :4 laf4 NMpMMN>N@NNNOFOOPPPQQRFRXRnRS0T:T;TGT^T$ & F$Ifa$gdMQ $$Ifa$gdMQ $IfgdMQMM>N@NxNNNNNNOBOjOlOOPPPQQlRnR9T:T;T^TpVvV|VVWWۼȱȦ{peeYh{}hMQ5mHsHh{}hMQmHsHh{}hMQOJQJ h{}hMQh{}hMQ5OJQJmHsH'h1`hMQ5CJOJQJaJmHsHh^hMQmHsHhhMQmHsHh-KhMQ5mHsHhMQmHsHhVMhMQmHsHh]hMQCJaJmHsHhF&hMQmHsHh 'hMQmHsH^TTTTTU U8VxVzV|VVVVW"WX@XBXDXFXHXJXLXNXPXRXTXVXXXZX\X^X`XbXdX $$Ifa$gdMQ $IfgdMQdXfXhXjXlXnXxXzX|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX $$Ifa$gdMQ $IfgdMQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYHZZ $If]gdMQ $IfgdMQ $$Ifa$gdMQZZ[ \ \]\\\ ]D]v^&__&`(`*`R`aa4bb:cc\dd@ee^fg $If]gdMQZZ \ \D]X]^^*^,^_$_&_,_Z_h_j__$`&`(`*`R`2b4b8c:ceeeefffg g{R{V{N|||hR+ha*2hrCJOJQJ^JaJmHnHu.ha*2hr5CJOJQJ^JaJmHnHu. *hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu%hrCJOJQJ^JaJmHnHu+hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu.hd=hr5CJOJQJ^JaJmHnHu(ha*2hrCJOJQJ^JaJnH tH "hrCJOJQJ^JaJnH tH ttttt8uuJuLuPuRuTuruuuuyz$1$7$8$H$Ifgdr $Ifgdr zzzz"{${X{L@7777 $Ifgdr $$Ifa$gdZykd'$$Ifl4֞ D%9` / Td:44 laf4X{{{{{{{{{{{{{{{{{|"|8|L|N||~$1$7$8$H$Ifgdr $Ifgdr $IfgdZy|}}}~~(hlpr|@BD Ά҆&0@zFӽӽ~kkkӽӽӽ~kkkӽ%hrCJOJQJ^JaJmHnHu. *hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu"hrCJOJQJ^JaJnH tH (ha*2hrCJOJQJ^JaJnH tH +hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu.hd=hr5CJOJQJ^JaJmHnHu(hr5CJOJQJ^JaJmHnHu$&nL@7777 $Ifgdr $$Ifa$gdrkd($$Ifl4֞ D%9 / Td:44 laf4npʀ̀ҀԀ,:\|І$1$7$8$H$Ifgdr $IfgdrІ҆ԆBDL@7777 $Ifgdr $$Ifa$gdZykd)$$Ifl4֞ D%9` / Td:44 laf4Df|̇>h$1$7$8$H$Ifgdr $IfgdZy $IfgdrFH<>fjȌʑΑbdX|~kYk"hrCJOJQJ^JaJnH tH (hr5CJOJQJ^JaJmHnHu%hrCJOJQJ^JaJmHnHu. *hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu+hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu.hd=hr5CJOJQJ^JaJmHnHu(ha*2hrCJOJQJ^JaJnH tH "hrCJOJQJ^JaJnH tH "hjlڌL@7777 $Ifgdr $$Ifa$gdrkd*$$Ifl4֞ D%9 / Td:44 laf4"(*H^̑$1$7$8$H$Ifgdr $Ifgdr ̑ΑБ\^L@7777 $Ifgdr $$Ifa$gdZykd+$$Ifl4I֞ D%9` / Td:44 laf4̒2VXΗ$1$7$8$H$Ifgdr $IfgdZy $Ifgdr ̗Зdf^xz|̝ΝkYk"hrCJOJQJ^JaJnH tH (hr5CJOJQJ^JaJmHnHu%hrCJOJQJ^JaJmHnHu. *hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu+hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu.hd=hr5CJOJQJ^JaJmHnHu"hrCJOJQJ^JaJnH tH (ha*2hrCJOJQJ^JaJnH tH ΗЗҗ^`L@7777 $Ifgdr $$Ifa$gdrkd-$$Ifl4֞ D%9 / Td:44 laf4"8\^|$1$7$8$H$Ifgdr $Ifgdrʝ̝L@77. $IfgdZy $Ifgdr $$Ifa$gdZykd.$$Ifl4g֞ D%9` / Td:44 laf4&*H^ʡ$1$7$8$H$Ifgdr $Ifgdr $IfgdZy ơȡʡ0HTԣ˶|fNf;f;f|%hrCJOJQJ^JaJmHnHu. *hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu+hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu.hd=hr5CJOJQJ^JaJmHnHu"hrCJOJQJ^JaJnH tH hrCJOJQJaJnH tH (ha*2hrCJOJQJ^JaJnH tH 8ha*2hrB*CJOJQJ^JaJmHnHph666tH u.ha*2hr5CJOJQJ^JaJmHnHudL@7777 $Ifgdr $$Ifa$gdrkd)/$$Ifl4h֞ D%9 / Td:44 laf4dhtxzңԣ6`$1$7$8$H$Ifgdr $Ifgdr 46^b§ڧܧJnprPRz~—vӾӖ~kkӖӖӖiWӖ~kkӖ"hrCJOJQJ^JaJnH tH U%hrCJOJQJ^JaJmHnHu. *hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu+hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu"hrCJOJQJ^JaJnH tH (ha*2hrCJOJQJ^JaJnH tH .hd=hr5CJOJQJ^JaJmHnHu(hr5CJOJQJ^JaJmHnHu"`bdfhL@7777 $Ifgdr $$Ifa$gdZykd@0$$Ifl4֞ D%9` / Td:44 laf4ԧ֧ڧܧ$HJR|$1$7$8$H$Ifgdr $Ifgdr $IfgdZyfunkcija krvno- ~ilnog i dianog sustava Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis. Li ilac-soboslikar 260333 Strani jezik: englesk ili njema ki30,33J7 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik Zdravstveni uvjeti: uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoric ko funkcioniranje, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija src ano-~ilnog, dianog i miaicno- koatanog sustava, uredna funkcija ko~e na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis.Tapetar 260233 Strani jezik: engleski ili njema ki30,33G7 hrvatski jezik matematika prvi strani jezik Zdravstveni uvjeti: uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoric ko funkcioniranje, uredna funkcija dianog sustava, uredna funkcija miaicno- koatanog sustava, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija src ano-~ilnog sustava, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis. UKUPNO U `KOLI 7 142  NAZIV `KOLE ADRESAZANIMANJE PROGRAMTRAJANJE OBRAZ.U . GODINEBROJ RAZR. ODJELABROJ. U .NASTAVNI PREDMETI ZNA AJNI ZA IZBORNAPOMENA1234567 POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA `KOLA, PO}EGA Ratarni ka 3, `ifra akole 11-077-503 Tel. 034/274-324 Fax: 034/271-754 e-mail: ured@ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega.skole.hr Agroturisti ki tehni ar (330404) 4 1,00 20Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik; Biologija, Geografija, Tehni ka kultura ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredan njuh i raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija sr ano-~ilnog, dianog i miaino-koatanog sustava, uredna funkcija ko~e na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA UPIS: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada NATJECANJE KOJE SE VREDNUJE PRI UPISU: Natjecanje mladih tehni araPoljoprivredni tehni ar fitofarmaceut (080504) 41,020Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik; Biologija, Kemija, Tehni ka kulturaZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredan vid, uredan njuh raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija sr ano-~ilnog, dianog i miaino-koatanog sustava, uredna funkcija ko~e na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene. POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA UPIS: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada NATJECANJE KOJE SE VREDNUJE PRI UPISU: Natjecanje mladih tehni araPrehrambeni tehni ar (090404) 41,0020Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik; Biologija, Kemija, Tehni ka kultura ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan njuh, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija dianog sustava, uredna funkcija ko~e na otkrivenim dijelovima tijela, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA UPIS Potvrda nadle~noga akolskog lije nika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani program NATJECANJE KOJE SE VREDNUJE PRI UPISU: Natjecanje mladih tehni araMehani ar poljoprivredne mehanizacije IG (011803) 31,020Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija miaino-koatanog, dianog i sr ano-~ilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnote~a, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA UPIS Lije ni ka svjedod~ba medicine rada NATJECANJE KOJE SE VREDNUJE PRI UPISU: Natjecanje mladih tehni araPekar IG (091203) 30,50 E10Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredan vid, njuh i okus, uredno kognitivno, emocionalno i psihomototri ko funkcioniranje, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija dianog i miaino-koatanog sustava, uredna funkcija ko~e na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA UPIS Lije ni ka svjedod~ba medicine rada NATJECANJE KOJE SE VREDNUJE PRI UPISU: Natjecanje mladih tehni ara Mesar IG (091403) 30,50 E10Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: Uredan vid, njuh i raspoznavanje osnovnih boja, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, uredna funkcija sr ano-~ilnog, dianog i miaino-koatanog sustava, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA UPIS: Lije ni ka svjedod~ba medicine rada. NATJECANJE KOJE SE VREDNUJE PRI UPISU: Natjecanje mladih tehni araPomoni cvjear TES (088493) 30,50 S5POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA UPIS: Rjeaenje Ureda dr~avne uprave o primjerenom programu obrazovanja; Stru no mialjenje Slu~be za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadle~nog akolskog lije nikaPomoni pekar TES (098193) 30,50 S5POPIS POTREBNIH DOKUMENATA KOJI SU UVJET ZA UPIS: Rjeaenje Ureda dr~avne uprave o primjerenom programu obrazovanja; Stru no mialjenje Slu~be za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadle~nog akolskog lije nika UKUPNO U `KOLI: 6,00 110STRANI JEZICI KOJI SE IZVODE U `KOLI KAO OBVEZNI NASTAVNI PREDMETI: -engleski jezik ili -njema ki jezik DATUM PROVOENJA DODATNIH PROVJERA STRANOG JEZIKA (provjera predznanja iz stranog jezika za kandidate koji taj jezik nisu u ili u akoli): 4.7.2016. u 9,00 sati (ljetni upisni rok) 25.8.2016. u 9,00 sati (jesenski upisni rok) DATUM PROVOENJA DODATNIH PROVJERA STRANOG JEZIKA ZA U ENIKE S TE`KOAMA U RAZVOJU (provjera predznanja iz stranog jezika za kandidate koji taj jezik nisu u ili u akoli): 21.6.2016. u 9,00 sati (ljetni upisni rok) 18.8.2016. u 9,00 sati (jesenski upisni rok) Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program obrazovanja za upis te dostava potpisanog obrasca o upisu u 1. razred srednje akole (upisnice): 11.-15.7.2016. (ljetni upisni rok) 2.9.2016. (jesenski upisni rok) NAZIV `KOLE ADRESAZANIMANJE PROGRAMTRAJANJE BROJ RAZR. ODJELABROJ. U .NASTAVNI PREDMETI ZNA AJNI ZA IZBORNAPOMENA1234567TEHNI KA `KOLA, PO}EGA Ratarni ka 1 `ifra akole 11-077-504 Tel. 034/271-379 Fax: 034/273-207 Ra unalni tehni ar za strojarstvo - 015104 4 1,00 20 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika kemija tehni ka kulturaNatjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje mladih tehni ara Popis potrebnih dokumenata za upis: - potvrda nadle~noga akolskog lije nika Zdravstveni zahtjevi: uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje E-mail: HYPERLINK "mailto:tehnicka-skola-pozega@po.t-com.hr" tehnicka-skola-pozega@po.t-com.hr Web: HYPERLINK "http://www.tehnickaskola.net" www.tehnickaskola.net STRANI JEZICI U `KOLI: engleski jezik njema ki jezik NAPOMENA: Provoenje dodatnih provjera iz stranih jezika je: Tehni ar za mehatroniku - 041304 4 1,00 20 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika tehni ka kultura kemijaNatjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje iz kemije Popis potrebnih dokumenata za upis: - lije ni ka svjedod~ba medicine rada Zdravstveni zahtjevi: uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, uredna funkcija miaino-koatanog sustava, uredna funkcija sr ano-~ilnog i dianog sustava 30. lipnja 2016. u 9,00 sati Elektrotehni ar - 040104 4 1,00 20 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika tehni ka kultura kemijaNatjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje iz kemije Popis potrebnih dokumenata za upis: - lije ni ka svjedod~ba medicine rada Zdravstveni zahjtevi: uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, uredna funkcija miaino-koatanog sustava, uredna funkcija sr ano-~ilnog i dianog sustava Tehni ar za elektroenergetiku - 040204 4 1,00 20 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika tehni ka kultura kemijaNatjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje iz kemije Popis potrebnih dokumenata za upis: - lije ni ka svjedod~ba medicine rada Zdravstveni zahtjevi: uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, uredna funkcija miaino-koatanog sustava, uredna funkcija sr ano-~ilnog i dianog sustava Tehni ar za ra unalstvo - 040604 4 1,00 20 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika tehni ka kultura kemijaNatjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje iz kemije Popis potrebnih dokumenata za upis: - lije ni ka svjedod~ba medicine rada Zdravstveni zahtjevi: uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, uredna funkcija miaino-koatanog sustava Tokar 013133 3 0,50 A 10 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, Natjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje mladih tehni ara Popis potrebnih dokumenata za upis: - lije ni ka svjedod~ba medicine rada Zdravstveni zahtjevi: uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija miaino-koatanog, dianog i sr ano-~ilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnote~a, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene Strojobravar 013533 3 0,50 A 10 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, Natjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje mladih tehni ara Popis potrebnih dokumenata za upis: - lije ni ka svjedod~ba medicine rada Zdravstveni zahtjevi: uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija miaino-koatanog, dianog i sr ano-~ilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnote~a, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene Autolimar 014033 3 0,50 B 10 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, Natjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje mladih tehni ara Popis potrebnih dokumenata za upis: - lije ni ka svjedod~ba medicine rada Zdravstveni zahjevi: uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija miaino-koatanog sustava, uredna funkcija dianog i sr ano-~ilnog sustava, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama Automehani ar 014233 3 0,50 B 10 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, Natjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje mladih tehni ara Popis potrebnih dokumenata za upis: - lije ni ka svjedod~ba medicine rada Zdravstveni zahtjevi: uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija miaino-koatanog, dianog i sr ano-~ilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnote~a, uredna funkcija ko~e na aakama i podlakticama Elektroinstalater 042133 3 0,33 C 7 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, Natjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje mladih tehni ara Popis potrebnih dokumenata za upis: - lije ni ka svjedod~ba medicine rada Zdravstveni zahtjevi: uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, uredna funkcija miaino-koatanog sustava, uredna funkcija sr ano-~ilnog i dianog sustava Autoelektri ar 042233 3 0,34 C 8 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, Natjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje mladih tehni ara Popis potrebnih dokumenata za upis: - potvrda nadle~nog akolskog lije nika Zdravstveni zahtjevi: uredan vid na blizinu, raspoznavanje boja, uredna funkcija miaino-koatanog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje Elektromehani ar 042333 3 0,33 C 7 hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, Natjecanje koje se vrednuje pri upisu: - natjecanje mladih tehni ara Popis potrebnih dokumenata za upis: - lije ni ka svjedod~ba medicine rada Zdravstveni zahjtevi: uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnote~a i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, uredna funkcija miaino-koatanog sustava, uredna funkcija sr ano-~ilnog i dianog sustava UKUPNO U `KOLI8162 NAZIV `KOLE ADRESAZANIMANJE PROGRAMTRAJANJE OBRAZOVANJA U ENIKA GODINEBROJ RAZ. ODJELABROJ U ENIKANASTAVNI PREDMETI ZNA AJNI ZA IZBORNAPOMENA1234567KATOLI KA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI, Po~ega, Pape Ivana Pavla II. 6 `ifra akole: 11-077-510 Telefon: 034/312-090 Fax: 034/312-070 E-mail: HYPERLINK "mailto:tajnistvo@katolicka-gimnazija.hr" tajnistvo@katolicka-gimnazija.hr Klasi na gimnazija 320404 Opa gimnazija 320104 4 4 1,00 1,00 24 24 Hrvatski jezik Matematika prvi strani jezik Povijest Geografija Biologija Hrvatski jezik Matematika prvi strani jezik Povijest Geografija BiologijaZAPRIMANJE UPISNICA te razgovor s roditeljem u enika i u enikom od 11. do 14.7.2016. od 8 do 14 sati VREDNOVANJE NATJECANJA iz znanja vjeronauka DODATNA PROVJERA ZNANJA iz stranog jezika kandidata, koji su kao prvi strani jezik prijavili strani jezik koji nisu u ili najmanje 4 godine, u Katoli koj gimnaziji s pravom javnosti u ljetnom upisnom roku pisano i usmeno 29.6.2016. s po etkom u 10 sati te u jesenskom upisnom roku pisano i usmeno 24.8.2016. s po etkom u 10 sati STRANI JEZICI U `KOLI: engleski jezik njema ki jezik talijanski jezik (fakultativno), prema interesu u enikaUKUPNO U `KOLI2,0048 PO}E`KO-SLAVONSKA }UPANIJA UKUPNO 42 860 II UPISNI ROKOVILJETNI UPISNI ROKJESENSKI UPISNI ROKPo etak prijava kandidata u sustav02.06.2016.Po etak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa22.08.2016.Po etak prijava obrazovnih programa27.06.2016.Dostava osobnih dokumenata, svjedod~bi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Dostava dokumentacije redovitih u enika(stru no mialjenje akolskog lije nika, stru no mialjenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)22. 08.2016.Zavraetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere28.06.2016.Zavraetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere23.08.2016.Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata29.06. 05.07.2016.Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata24.08. 25.08.20156Rok za dostavu dokumentacije redovitih u enika (stru no mialjenje akolskog lije nika, stru no mialjenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)27.06.2016.Dostava osobnih dokumenata i svjedod~bi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH02. 27.06.2016.Zavraetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis05.07.2016.Zavraetak prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis Zavraetak unosa rezultata popravnog ispita 26.08.2016.Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete.06.07.2016.Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjeteZaklju ivanje odabira obrazovnih programa Po etak ispisa prijavnica06.07.2016. Zaklju ivanje odabira obrazovnih programa. Po etak ispisa prijavnica.29.08.2016.Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (u enici donose razrednicima, a ostali kandidati aalju prijavnice Sredianjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice08.07.2016.Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (u enici donose razrednicima, a ostali kandidati aalju prijavnice Sredianjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice31.08.2016.Objava kona nih ljestvica poretka11.07.2016.Objava kona nih ljestvica poretka01.09.2016.Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program obrazovanja (potvrde akolske medicine, lije ni ka svjedod~ba medicine rada, ugovor o naukovanju u enika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje akole Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje akole (upisnice) u srednju akolu u koju se u enik upisao11. 15.07.2016.Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program obrazovanja (potvrda lije nika akolske medicine, lije ni ka svjedod~ba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje akole Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. raz. srednje akole (upisnice) u srednju akolu u koju se u enik upisao02.09.2016.Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok18.07.2016.Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka03.09.2016Slu~bena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok14.08.2016. UPISNI ROKOVI prijava kandidata s teakoama u razvoju LJETNI UPISNI ROKJESENSKI UPISNI ROKKandidati s teakoama u razvoju prijavljuju se u uredima dr~avne uprave u ~upaniji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi ~eljeli upisati obrazovne programe02. 15.06.2016.Kandidati s teakoama u razvoju prijavljuju se u uredima dr~avne uprave u ~upaniji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi ~eljeli upisati obrazovne programe16. 17.08.2016.Dostava osobnih dokumenata i svjedod~bi za kandidate s teakoama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Sredianjem prijavnom uredu02. 20.06.2016.Dostava osobnih dokumenata i svjedod~bi za kandidate s teakoama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Sredianjem prijavnom uredu16. 17.08.2016.Upisna povjerenstva ureda dr~avne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuS`02. 20.06.2016.Upisna povjerenstva ureda dr~avne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuS`16. 17.08.2016.Provoenje dodatnih provjera za u enike s teakoama u razvoju i unos rezultata u sustav21. 23.06.2016.Provoenje dodatnih provjera za u enike s teakoama u razvoju i unos rezultata u sustav18.08.2016.Rangiranje kandidata s teakoama u razvoju sukladno listama prioriteta Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 24.06.2016.Rangiranje kandidata s teakoama u razvoju sukladno listama prioriteta 19.08.2016. |~LCCCCCC $IfgdrkdQ1$$Ifl4c֞ D%9 / Td:44 laf4 :Ptv@j$1$7$8$H$Ifgdr $Ifgdr @hlȜJnrbȠӽyybHH0ӽ/hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHtH u2hd=hr5CJOJQJ^JaJmHnHtH u,hr5CJOJQJ^JaJmHnHtH u%hrCJOJQJ^JaJmHnHu1hd=hrB*CJOJQJ^JaJnH ph666tH . *hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu+hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu.hd=hr5CJOJQJ^JaJmHnHu(ha*2hrCJOJQJ^JaJnH tH jln( $Ifgdrkdp2$$Ifl\֞ D%9 / Td0:44 laڜޜ$HJrb$1$7$8$H$Ifgdr d$Ifgdr $Ifgdr ( l$If^lgdrkdG3$$Ifl֞ D%9 / Td0:44 la¡ġơʡ̡ԡ֡ءڡܡޡ $Ifgdr l$If^lgdrġʡ̡ԡ.0$^DPRTVX^`lpХ "J>鼪xj_h(!hJ_vCJaJh(!hJ_v5CJ\aJhsIhJ_v5hJ_v h2hJ_v hJ_v5\h2hJ_v5\h>hJ_v5CJ\aJ"h aCJOJQJ^JaJmHsH(hOLhCJOJQJ^JaJmHsH.hd=hr5CJOJQJ^JaJmHnHu+hd=hrCJOJQJ^JaJmHnHu $Ifgdr(#gd$ gdkd4$$Ifl֞ D%9 / Td0:44 la$8HZn|$$& #$/Ifa$b$gdJ_v kd4$$Ifl֞ H4l&9 8 t 6 0:44 lae4 $(,$$& #$/Ifa$b$gdJ_v,.kd5$$Ifl֞ H4l&9 8 t 6 0:44 lae4.0̣Σ$$& #$/Ifb$gdJ_v¤ĤƤȤʤ̤ΤФҤԤ֤ؤڤܤޤ$& #$/Ifb$gdJ_v T$& #$/Ifb$gdJ_vTVX\^`jlr "P>r$& #$/Ifb$gdJ_v$$& #$/Ifa$b$gdJ_v>:ptvةکܩީ<Jnp$ȫ¬Ĭ$p(*68:<ÿÿÿø|qc|c|\\ hJ_v5\h hJ_v5CJ\aJhhJ_vCJaJh hJ_vCJaJh(!hJ_vCJ\aJh(!hJ_v5CJ\aJhShJ_v5hhJ_v5 hhJ_v hShJ_vhJ_v h2hJ_vhZVhJ_v5h2hJ_v5\h(!hJ_vCJaJhhJ_vCJaJhhJ_v5CJ\aJ$rtkd6$$Ifl4֞ H4l&9` 8 t 6 0:44 lae4tvƩةکީĬp$$& #$/Ifa$b$gdJ_v$& #$/Ifb$gdJ_v kd"8$$Ifl4֞ H4l&9 8 t 6 0:44 lae4&:<@JP&Df$$& #$/Ifa$b$gdJ_v$& #$/Ifb$gdJ_v <>@HJNҮ Dȱʱdf<@BDPRTVXZ`bfƳ~޶&vķƷȷԷַʼʩʞʼՋzhQvhJ_v5\ hB#hJ_vh(!hJ_vCJ\aJ hJ_v5\h:8hJ_vCJaJhJ_vCJaJhhJ_vCJaJhhJ_v5CJ\aJh(!hJ_vCJaJh(!hJ_v5CJ\aJh2hJ_v5\hsIhJ_v5 h2hJ_vhJ_v0kd9$$Ifl4֞ H4l&9 8 t 6 0:44 lae4TVZbhijƳ~($$& #$/Ifa$b$gdJ_v$& #$/Ifb$gdJ_v kd2:$$Ifl4֞ H4l&9 8 t 6 0:44 lae4Ʒطڷ޷NP~f$$& #$/Ifa$b$gdJ_v$& #$/Ifb$gdJ_v ַطڷܷ޷P~Ը" bd(*.42hl讀ُhuthJ_vCJaJh2bhJ_vCJaJh2bhJ_v5CJ\aJhQvhJ_v5\ hJ_v5\ hU_hJ_vhhJ_v5CJ\aJhhJ_vCJaJ hhJ_vhJ_v h2hJ_vh2hJ_v5\8kdO;$$Ifl4֞ H4l&9 8 t 6 0:44 lae4*04j$$& #$/Ifa$b$gdJ_v$& #$/Ifb$gdJ_v jlkdl<$$Ifl4֞ H4l&9 8 t 6 0:44 lae4ln$$& #$/Ifa$b$gdJ_v$& #$/Ifb$gdJ_v(HfXt (2PXZ,̹̒uhh5hhJ_v\hhJ_v5 hJ_v5h:8hJ_v5h2hJ_v5\hhJ_v5\hJ_vCJ\aJhhJ_vCJ\aJhhJ_v5CJ\aJ *hsIhJ_v h2hJ_vhJ_v hZVhJ_v$kd=$$Ifl4֞ H4l&9 8 t 6 0:44 lae4X$$& #$/Ifa$b$gdJ_v$& #$/Ifb$gdJ_v kd>$$Ifl4֞ H4l&9 8 t 6 0:44 lae4 $$& #$/Ifa$b$gdJ_v$& #$/Ifb$gdJ_v "$&(2468:<>@BDFHJLNPX$$& #$/Ifa$b$gdJ_vXZ *,@F0v$& #$/Ifb$gdJ_v,<@PBFX0˻˻˭˭ˢvaRG?Gh$ mHsHh?h$ mHsHh>h$ CJaJmHsH(hOLhVCJOJQJ^JaJmHsHh/IhJ_v5\h 46p<>÷ϬϷόzngn\h-hHomHsH h/ChHohF=hHo5mHsH hjhHo hd!UhHohHohd!UhHomHsHhHo5mHsHhd!UhHo5mHsHhTehHomHsH *ha_BhHomHsHhF&hHo5mHsHhHomHsHhF&hHomHsHhHo5CJaJmHsHhF&hHo5CJaJmHsH$ 6Nv $$Ifa$gdHo $IfgdHo>GkdhE$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4 $IfgdHo$&8<>@jlnpTVXZ{pddhF&hHo5mHsHhChHomHsHhChHo5mHsHh hHo0JmHsH#jtGh hHoUmHsHhHomHsHjhHoUmHsHhF&hHoCJmHsHhF&hHo0JmHsH#jiFhF&hHoUmHsHjhF&hHoUmHsHhF&hHomHsH"prXZ $$Ifa$gdHo & F $IfgdHo $IfgdHo.<^l4 $IfgdHo $$Ifa$gdHo(jl48 "$&*FHJNTVXxzBDøԴ˦xxxlhHhHo5mHsHhF&hHo5mHsHhF&hHomHsHh-hHomHsHh/ChHo5mHsH h/ChHo hd!UhHohHohd!UhHomHsHh"mHsHhHo5mHsHhd!UhHo5mHsHhHomHsHhTehHomHsH *ha_BhHomHsH("$&(*PGGGGGGG $IfgdHokdiH$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4*,02468BDFHJPRTVXzFt 8 $IfgdHo $$Ifa$gdHoDF`rt 8:<>@B|^`(û~~~r~~rf[[fΦhTehHomHsH *ha_BhHomHsHhF&hHo5mHsHhF&hHomHsHh?hHomHsHh-hHomHsH h/ChHohHo5mHsHhF=hHo5mHsHhHoCJaJ hHhHohHohHhHo5mHsHhd!UhHomHsHh"mHsHhHomHsHhHhHomHsH#8<>@BG> $Ifgd=kdjI$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4 $IfgdHo"0R`(t $IfgdHo $$Ifa$gdHo(,rt (*,068:Z\$&(BVXdfhûïïûï쁻ynbhF=hHo5mHsHhd!UhHomHsHh"mHsHhHhHomHsHhHhHo5mHsHhTehHomHsH *ha_BhHomHsHhF&hHo5mHsHhHomHsHhF&hHomHsHh?hHomHsHhd!UhHo5mHsH h/ChHohHo5mHsH hHhHohHo& G> $Ifgd=kd]J$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4 $IfgdHo $&(*,2468:\t(X $$Ifa$gdHo $IfgdHofhjlG> $Ifgd=kd^K$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4 $IfgdHohj VXZ.0D\ $&46<>@`bymhF&hHo5mHsHh?hHomHsHh;?hHomHsH h/ChHohF=hHo5mHsH h;?hHohHohd!UhHomHsHhHo5mHsHhd!UhHo5mHsH *ha_BhHomHsHhTehHomHsH *hHomHsHhHomHsHhF&hHomHsH* \0\ $IfgdHo $$Ifa$gdHo PG>>>> $IfgdHo $Ifgd=kdQL$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4 "&(68>@bz,v~ $IfgdHo $$Ifa$gdHob,vz|~(,.xzPRf|ս̣퍄xx̣h;?hHo5mHsH *hHomHsHhF&hHomHsHhHhHomHsH hOhHohF=hHo5mHsH h;?hHohHoh;?hHomHsHhHo5mHsHhd!UhHo5mHsH *ha_BhHomHsHhHomHsHhTehHomHsH/~PG>>> $IfgdHo $Ifgd=kdRM$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4.~R| $IfgdHo $$Ifa$gdHoPG>>>> $IfgdHo $Ifgd=kdEN$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4 46ptvLP<>x|~ TZxxh|hHomHsHh|hHo5mHsH hOhHo h;?hHohHoh;?hHomHsHhHo5mHsHh;?hHo5mHsH *ha_BhHomHsHhTehHomHsH *hHomHsHhF&hHo5mHsHhF&hHomHsHhHomHsH/ 6NvL $IfgdHo $$Ifa$gdHoPG>>> $IfgdHo $Ifgd=kdFO$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4>V~ T $IfgdHo $$Ifa$gdHoZ "&*,:<@BDdf2| $&(LZ^bdrʿtܿtpipտ h;?hHohHoh;?hHo5mHsH *ha_BhHomHsHhTehHomHsH *hHomHsHhF&hHo5mHsHhHomHsHhF&hHomHsHh;?hHomHsHh-hHomHsH hOhHohHo5mHsHhF=hHo5mHsHhHoCJaJ h|hHo)"$&PG>>>> $IfgdHo $Ifgd=kd9P$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4&(,.<>BDf~2|" $IfgdHo $$Ifa$gdHo"$&(\^PG>>> $IfgdHo $Ifgd=kd:Q$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4^`dftvz|.j.2 $IfgdHo $$Ifa$gdHortxz|*,.hj.0246RVZ`bdfhj}qee}S"h\$CJOJQJ^JaJmHsHhQhHo5mHsHhF&hHo5mHsHh;?hHomHsHh-hHomHsH hhHohHoCJaJ h|hHohHoh|hHomHsHhHo5mHsHh|hHo5mHsH *ha_BhHomHsHhTehHomHsH *hHomHsHhHomHsHhF&hHomHsH 246TVZPG>>2 $$Ifa$gdHo $IfgdHo $Ifgd$ kd-R$$Ifl4֞x H<D%9  8 8   d  :4 laf4Zbdfhj;6gd\$kd.S$$Ifl4֞x H<D%9   8 8   d  :4 laf4 $IfgdHo $$Ifa$gdHoj(8FfU $$Ifa$gdj*,XZPTV˺kV>Vk/hC7h:u5B*CJOJQJ\mHphsH)h:u5B*CJOJQJ\mHphsH2jh:u5B*CJOJQJU\mHphsH'hOLh:u5CJOJQJaJmHsH#hOLh:u5CJOJQJmHsHhOLhS+OJQJmHsH hOLh\$CJOJQJmHsHhOLhS+OJQJmHsH$h>hrCJOJQJaJmHsH$h>h\$CJOJQJaJmHsHZPGGGGG $IfgdykdW$$Ifl4֞L@ D%8  8 8 T  94 laf4V (@BFHJVzо|k|Y#hOLh:uCJOJQJ\mHsH h:u5CJOJQJ\mHsH&hOLh:u5CJOJQJ\mHsHh:u5CJOJQJmHsHh:uCJOJQJmHsH hOLh:uCJOJQJmHsH#hOLh:u5CJOJQJmHsH2jh:u5B*CJOJQJU\mHphsH*hMDh:u0J5CJOJQJ\mHsH:<>@BDFHJLNPR $Ifgdy $$Ifa$gdyRTVZ\^`bdfhlnprtvxz|~ $$Ifa$gdy $Ifgdy $$Ifa$gdy F $Ifgdy $$Ifa$gdy 6: 6x` r t      < > N ͿͿͿͯxlaQhmh:u5CJaJmHsHhF&h:umHsHhF&h:u5mHsH hOLhS+CJOJQJmHsH$hC7h:uCJOJQJaJmHsH$hOLh:uCJOJQJaJmHsHh:uCJOJQJaJmHsHh:uCJOJQJmHsH hOLh:uCJOJQJmHsH#hOLh:uCJOJQJ\mHsHh:uCJOJQJ\mHsHF`xV D r   l$If^`lgdy $$Ifa$gdy $Ifgdy  > H N P PG;;; $$Ifa$gdy $IfgdykdX$$Ifl4K֞L@ D%8  8 8 T  94 laf4N P R T       ѽph]G1+hhK5CJ OJQJ^JaJ mHsH+hOLhK5CJ OJQJ^JaJ mHsHhBhe@B*phh$ B*ph hOLhVCJOJQJmHsH'hh#5CJ OJQJaJ mHsH'hh{J5CJ OJQJaJ mHsH'hhV5CJ OJQJaJ mHsH'h(hV5CJ OJQJaJ mHsH!hV5CJ OJQJaJ mHsH hOLh:uCJOJQJmHsHhQh:u5mHsHP R T    tttt $$Ifa$gd $IfgdukdY$$Ifl4*\L84 8 8  94 laf4    |wwk $$Ifa$gdbLgdK$a$gdKgd$ ukdmZ$$Ifl4y\L84 8 8  94 laf4  & FH^B!!*$$ %(&*&&&&2'4''22ӷӷӷӷӷӷӯӯhe@mHsHhbLhe@5mHsHhbLhe@5CJaJmHsHhbLhe@mHsHhbLhe@5CJ$aJ$mHsH"h+"CJOJQJ^JaJmHsH  & $$Ifa$gdbLnkdA[$$Ifl77 t0644 lap ytbL& ( n  xoooo $Ifgde@kd[$$Ifl0Y7 t0644 lapytbL VnRF===== $Ifgde@kdO\$$Iflm\Y/7 t0644 lap(ytbLRjF==== $Ifgde@kd]$$Ifl\Y/7 t0644 lap(ytbLHH???? $Ifgde@kd]$$Ifl\Y/7 t0644 lap(ytbLHJH???? $Ifgde@kd^$$Ifl\Y/7 t0644 lap(ytbLxH???? $Ifgde@kd_$$Ifl\Y/7 t0644 lap(ytbLtH????? $Ifgde@kdI`$$Ifl\Y/7 t0644 lap(ytbL "H???? $Ifgde@kda$$Ifl\Y/7 t0644 lap(ytbL&>@F===== $Ifgde@kda$$IflQ\Y/7 t0644 lap(ytbL=kdb$$Ifl+\Y/7 t0644 lap(ytbL $Ifgde@=kdc$$Ifl\Y/7 t0644 lap(ytbL $Ifgde@H`bB!""F"*$?kdcd$$Ifl\Y/7 t0644 lap(ytbL $Ifgde@*$%% %%%&(&?kd-e$$Ifl\Y/7 t0644 lap(ytbL $Ifgde@(&*&&&&&&H????? $Ifgde@kde$$Ifl\Y/7 t0644 lap(ytbL&&&&&&0'HCCCC7 $$Ifa$gdbLgde@kdf$$Ifl\Y/7 t0644 lap(ytbL0'2'4'X''nkdg$$Ifl77 t0644 lap ytbL $$Ifa$gdbL''()b**xoooo $Ifgde@kd)h$$Ifl0Y7 t0644 lapytbL**++,-F==== $Ifgde@kdh$$Iflm\Yh.7h] t0644 lap(ytbL----n..F==== $Ifgde@kdi$$Ifl\Yh.7h] t0644 lap(ytbL..D/h/000F==== $Ifgde@kdQj$$Ifl\Yh.7h] t0644 lap(ytbL00200N1P1h111H?????? $Ifgde@kdk$$Ifl\Yh.7h] t0644 lap(ytbL12222?:gde@kdk$$Ifl\Yh.7h] t0644 lap(ytbL $Ifgde@51h0:p+"xA .!"#$% t$$If!vh#vH #v#v#v#v#v #v:V l tF0I85H 55555 5/ pFPkd$$Ifl֞<(7H  tF0I844 lapF$$If!vh#vH #v#v#v#v#v #v:V l t0I85H 55555 5/ DyK yK `mailto:ravnatelj@ss-pakrac.skole.hryX;H,]ą'cDyK tajnistvo@ss-pakrac.skole.hryK `mailto:tajnistvo@ss-pakrac.skole.hryX;H,]ą'c$$If!vh#vH #v#v#v#v#v #v:V l4 t0I8+5H 55555 5/ / / / $$If!vh#vH #v#v#v#v#v #v:V l4^ t0I8+5H 55555 5/ / / $$If!vh#vH #v#v#v#v#v #v:V l4E t0I8+5H 55555 5/ / / $$If!vh#vH #v#v#v#v#v #v:V l48 t0I8+5H 55555 5/ / / $$If!vh#vH #v#v#v#v#v #v:V l4z t0I8+5H 55555 5/ / / $$If!vh#vH #v#v#v#v#v #v:V l4 t0I8+5H 55555 5/ / / $$If!vh#vH #v#v#v#v#v #v:V l4u t0I8+5H 55555 5/ / / $$If!vh#vD #vp#v8#v#v#v #vI:V l4    F85D 5p58555 5I/ / / / / / / 4f4pFkdf $$Ifl4֞ H(@8D p 8  I     F84 laf4pF$$If!vh#vD #vp#v8#v#v#v #vI:V l4 85D 5p58555 5I/ / / / / / / 4f4DyK yK jmailto:ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hryX;H,]ą'c$$If!vh#vD #vp#v8#v#v#v #vI:V l4 8+5D 5p58555 5I/ / / / 4f4$$If!vh#vD #vp#v8#v#v#v #vI:V l4 8+5D 5p58555 5I/ / / / 4f4$$If!vh#vD #vp#v8#v#v#v #vI:V l4 8+5D 5p58555 5I/ 4f4$$If!vh#vD #vp#v8#v#v#v #vI:V l4 8+5D 5p58555 5I/ / / / 4f4$$If!vh#vD #vp#v8#v#v#v #vI:V l4 8+5D 5p58555 5I/ / / 4f4$$If!vh#vD #vp#v8#v#v#v #vI:V l4 85D 5p58555 5I/ 4f4J$$If!vh#vd #v #va#vn#v#v #v :V l4    F85d 5 5a5n55 5 / 4f4pFkd$$Ifl4֞ ]*@8d an     F84 laf4pF$$If!vh#vd #v #va#vn#v#v #v :V l485d 5 5a5n55 5 / / / / / / 4f4DyK tajnistvo@gimpoz.hryK 6mailto:tajnistvo@gimpoz.hr$$If!vh#vd #v #va#vn#v#v #v :V l4l 8+5d 5 5a5n55 5 / / / / / / / 4f4$$If!vh#vd #v #va#vn#v#v #v :V l4d8+5d 5 5a5n55 5 / / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v:V l4":,5 55855/ / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v:V l4S):5 55855/ / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4    F:5 5/ 5555T5d/ / / / / / f4pFkd $$Ifl4֞ D%9 /    T d     F:44 laf4pF$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4:5 5/ 5555T5d/ / / / / / f4DyK yK ^mailto:obrtnicka.skola@po.t-com.hryX;H,]ą'cDyK yK jhttp://www.ss-obrtnicka-pozega.skole.hr/yX;H,]ą'c$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4y:,5 5/ 5555T5d/ / / / / / / f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4:+,5 5/ 5555T5d/ / / / / / / / f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4:+,5 5/ 5555T5d/ / / / / / / / f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4:+,5 5/ 5555T5d/ / / / / / / / f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4:+,5 5/ 5555T5d/ / / / / / / / f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4I:+,5 5/ 5555T5d/ / / / / / / / f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4:+,5 5/ 5555T5d/ / / / / / / / f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4g:+,5 5/ 5555T5d/ / / / / / / / f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4h:+,,5 5/ 5555T5d/ / / / / / / / f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4:+,5 5/ 5555T5d/ / / / / / / / f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l4c:+,5 5/ 5555T5d/ / / / / / / / / f4$$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l\0:,5 5/ 5555T5d/ $$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l0:,5 5/ 5555T5d/ $$If!vh#v #v/ #v#v#v#vT#vd:V l0:,5 5/ 5555T5d/ $$If!vh#v #v#v#v8#v#v#v:V l t 6 0:5 5558555/ e4$$If!vh#v #v#v#v8#v#v#v:V l t 6 0:5 5558555/ / / / / e4)$$If!vh#v #v#v#v8#v#v#v:V l4 t 6 0:+,5 5558555/ / / / / e4$$If!vh#v #v#v#v8#v#v#v:V l4 t 6 0:+,5 5558555/ e4$$If!vh#v #v#v#v8#v#v#v:V l4 t 6 0:+,5 5558555/ / / / e4$$If!vh#v #v#v#v8#v#v#v:V l4 t 6 0:+,5 5558555/ / / / e4$$If!vh#v #v#v#v8#v#v#v:V l4 t 6 0:+,5 5558555/ / / / e4$$If!vh#v #v#v#v8#v#v#v:V l4 t 6 0:+,5 5558555/ / / / e4$$If!vh#v #v#v#v8#v#v#v:V l4 t 6 0:+,5 5558555/ / / / e4$$If!vh#v #v#v#v8#v#v#v:V l4 t 6 0:+,5 5558555/ / / / e4$$If!vh#v #v#v#v8#v#v#v:V l4 t 6 0:+,5 5558555/ / / / e4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4    F:5 558555d/ / / / / / / 4f4pFkd@$$Ifl4֞x H<D%9   8 8   d      F:4 laf4pF$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / / 4f4 DyK "tehnicka-skola-pozega@po.t-com.hryK Rmailto:tehnicka-skola-pozega@po.t-com.hrDyK www.tehnickaskola.netyK Thttp://www.tehnickaskola.net/yX;H,]ą'c$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#v#v#vd:V l4:5 558555d/ / / / / / / / 4f4$$If!vh#v #v#v8#vT#v:V l4    F9,5 5585T5/ / / / / / / 4af4pFkd/T$$Ifl4֞L@ D%8  8 8 T      F94 laf4pF$$If!vh#v #v#v8#vT#v:V l49,5 5585T5/ / / / / / / 4af4$$If!vh#v #v#v8#vT#v:V l4K9,,5 5585T5/ / / / / / 4af4$$If!vh#v4#v8#v:V l4*9,54585/ / / / / / / 4af4$$If!vh#v4#v8#v:V l4y9,54585/ / / / / / / 4af4$$If!vh#v7:V l t0657p ytbL$$If!vh#v:V l t065pytbL$$If!vh#v#v#v#v:V lm t065555p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l t065555p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l t065555p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l t065555p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l t065555p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l t065555p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l t065555/ p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V lQ t065555/ p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l+ t065555p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l t065555p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l t065555p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l t065555p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l t065555/ p(ytbL$$If!vh#v#v#v#v:V l t065555/ p(ytbL$$If!vh#v7:V l t0657p ytbL$$If!vh#v:V l t065pytbL$$If!vh#vh#v]#v#v:V lm t065h5]55p(ytbL$$If!vh#vh#v]#v#v:V l t065h5]55p(ytbL$$If!vh#vh#v]#v#v:V l t065h5]55p(ytbL$$If!vh#vh#v]#v#v:V l t065h5]55p(ytbL$$If!vh#vh#v]#v#v:V l t065h5]55p(ytbL^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ f>NormalOJQJ_HmH sH tHR@R t{Naslov 4$$@&a$5CJOJQJ\mHsH>A > Zadani font odlomkaVi@V Obi na tablica4 l4a .k . Bez popisa 6U`6 `t7 Hiperveza >*B*phtt F-Reaetka tablice7:V000 a column-value^o"^ NDefault 7$8$H$)B*CJOJQJ_HaJmHphsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy$wc.bQKG7fK˵Riv4HN@!Fco#c (QR/L A]#Tv@=!<İT̟qu gDL--_FFGzѺU7q^۫ >Xju)lꝜg d֚/_ӹtLԀ~\vd9|:x9|Jk (b49C2lZ "/_䗟?Byߞ=yէ) ҘHt}a+d$G10-Sl& R*ToN1ˢ!hU{ƒHLps ;ZVIV 2n*]8MRyZ:w#⨹ppH~._w/cR%C:riFMc˴f;Y[EBU`V0ǍDḊǬXEUJ/zRAC8D*[-}CǪ ..R(zP漌iv@@@bU|!8Y;8>ܦ,AuLj;:5nFs[ ׸UqokބݫfO4EE@'ߢ5w7E|-yօAYfNc@M!-a 4A 64HpU ) uO3 e:(fQ!sHvy`Wr~(Bshgr%c VF5iP./L›0 ˫pעᰃ m(\ddH= R+sh;l2)^+Ikio ,A*k,GMg,Jd9\,AGm\nzi9~)D]9|%lڟZ̦gl冹EP9> ljWY DK/7e@E7:+k G7d<&*}gV'A} ש Tu洷+9gEW38Y+MC*t0O%Jݍq7ŔRN)z?ۇ@GbDž8t4~_`zd kH*6 r5gyCڧ!# B-;Y=ۻ,K12URWV9$l{=An;sVAP9zs:Y'[`ۇ@Pf7[6DY*@Xi+hee*skfDqbX,?*|fv u"xA@V_ .`p64+lt^7 t '5;Kb8s9x<ڮ-t5Dd8?Șe/Y|t &LILJ`DCPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] X H$d 'J+,/9bBlGKMWZfk6o,s|F><ַ,D(hbZrjVN 2UWXY]_joy|!,16;BFILORVZ^bgkmruxXlP6tP8< ` ("*"X"x""''z''$+(+b+j+,-.. 1h1444778889B@R@ABC D2DHIKK`LNM^TW&XdXXZg(ll^mmpt?@ACDEGHJKMNPQSTUWXY[\]_`acdefhijlnopqstvwyz{|}~.1d&H+?5555&6D6qUqwq~qqq֊XXXXXXXXX8@0( B S ?!hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ hQ d ++++++//////O2O2R2222]S_a/dNfhz}>[͚   i ++++++//////Q2T2T2222]^_a:dYfhz%}Dhښ  9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace urn:schemas:contactsSnC!*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName z0,33 C0,34 C0,5 A0,50 A ProductID srednje akole!!!!!!!Jqrx{W] "%34BDJKSTcdkmst|} v"0Q`RY9"<"""l#t###I$O$w'''''''''''''''''''''''(( ( (("(*(+(2(9(B(E(M(N(U([(b(e(m(n(u(|(((((((((()))** **** *!*(*,*5*I*Q*R*W*`*b*c*i*r*x*y*~**********************+ +++++++%+)+2+5+;+N+U+V+_+h+j++++++++++++++++++++++,, , ,,*,1,U,Z,[,],^,i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--- ----(-)-2-3-5-6-=-@-I-J-O-P-T-Y-_-x-------------------------.. . .... .&.'...2.;.[.c.d.i.r.t.u.{......................// //////#/'/0/3/9/2@2H2I2N2O2Q2U2[2\2e2f2o2p2r222222222222222222222 333333D3M3P3V3s3z3{33333333333333333333333333333333333334444 44444.47484=4?4E4H4U4V4f4g4p4t4}4~44444444W7]7c7k7m7v7~7777777777777777777777778888888"8#8*8,82838;8<8A8B8H8K8Q8R8Y8v9|99999999999999999999999:::::#:$:.:0:;:>:M:N:\:^:d:e:m:n:t:u:|:~:::::::::::::::::::::::::::::;; ; ;;;;;%;';0;1;9;:;<;=;J;K;S;==#=)=*=.=0=:=;=H=I=Z=\=d=e=p=s=x=y====================???????????????@@@@@@"@#@1@2@>@@@F@G@O@P@W@X@d@f@l@m@u@v@|@}@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAAAAA-A/A8A9AAABADAEARASA[ABBBBBBBBBBBBBBBBBC CCC"C#C'C)C/C0C4C6CX?XGXHXVXWX^X`XfXgXoXpXtXuXwXxX~XXXXXXXXXXXXXLZVZZZ_Z`ZeZ["[#[+[D[L[M[R[T[^[`[d[e[k[l[q[s[|[~[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\\ \ \\\"\$\*\-\=\>\E\G\M\N\V\W\[\\\^\_\i\j\t\u\{\}\\\\\\\\\\\\\\\](]2]3]9]:]C]F]T]U]]]`]m]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^^^^^(^+^6^7^E^G^M^N^V^W^d^f^l^o^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_)_*_4_>_B_j_t_u_{_|_________________________``$`*`7`8`@`A`E`G`M`N`R`T`Z`[`c`d`k`l`x`z``````````````````````````````a a aaaaa#a$a,a^aeafapaqayazaaaaaaaaaaaaaaaaabb b bbb(b?bGbHbMbObYb[b_b`bfbgblbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccc"c0c1c?cAcIcJcPcQcYc\cbccclcnctcuc}c~cccccccccccccccccccdddddFdPdQdWdXdadddiddddddddddddddddddddddddeeee#e%e+e,e5e8e@eAeGeHePeSeYeZebeceiele|e}eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef$f%f/f9f=fefofpfvfwfffffffffffffffffffff g gggggg g*g,g7g:gHgIgWgZg`gagigjgwgyggggggggggggggggggggggggggggghh h h hhhh$hXhbhchmhwh{hhhhhhhhhhh i(i)i.i/i6i7i=i@iKiLiTiUi`ibiiijisitizi{i}i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii7j?j@jEjFjMjNjTjWjbjcjkjljwjyjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj}kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkll l lllllll l#l(lBlHlIlOlPlSlmlulvl|l}llllllllllllllm m mmmmmmmmm#m&m+mFmLmMmSmTmWmqmymzmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnn nnnnn n3n9n:n@nAnDnQnYnZn`nandnoov?vMvOvUvVv^v_vovpvwvyvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwwxxxxxxx!x#x)x*x3x6x>x?xExFxNxPxVxWxaxcxnxqxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyyyyzzz%z-z/z8z@zMzNzRzTzZz[zezgzrzuzzzzzzzzzzzz~{{{{{{{{{{{{{{{{{{{||||||,|-|4|6|<|=|G|I|T|W|e|f|t|v|~|||||||||||||||||||||||||||||||}}}}}}~ ~~~~#~*~7~8~<~>~D~E~M~N~^~`~f~i~v~w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ %&./12?@H$.2@GIOU]_ho|}ÀƀӀԀۀ݀ ()/08:@AIJNOQRX[g3=>HRVntzƂǂ΂Ђւׂ (*01:<BCKLPQSTZ]i7ABLVZrx~ʄ̈́Մք܄݄%'-.67GHOQWX`anqwxKRS\]efo†҆ӆچ܆  "(.68AIVW[]cdmpxyȈʈЈшوڈ"fiW^$45&(67DEST_`vx/e !01@AMP^d$5hi  - v / : n o ' + > P R d i | ~ 67DFy{ %&,-78>?DEHIlmuw'JN`dfhloqt)-CFHIMOQS27NO`dfgkmoq5:STu[]PQ~ ()239:DEKLQRUVyz@JafRU  ( * I K v x Q!V!q!u!!!!!!!!!"">"?"Z"v"""""""""### #)#*#.#/#7#9#H#J#S#T#Y#Z#`#a#w#x#############$$7$9$r$s$$$$$$$$$e%f%%%&&!&"&;&<&D&E&O&P&&&H'I'R'T'_'`'v'((((((((() )))')()8)9)G)H)\)e)k)n)p)|)~)))))))))))))*******+=+?+r+t+++,',U,Z,,,--Y-_-g-i--- ....Y.Z....../O/V/a/c/// 00D0I0~001 1J1O1W1Y111122222222222 33D3M3334444t4}4^(^5l6lhnsntnzn{nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooo*o+o;oDFHIYZefy{ !&46;@KLRS\]demnʉˉӉՉPQefvw׊ߊ'68?ANRZ^oqy{͋΋؋ً-.:;FGPQ,-CDRSab֎؎ڎ܎ߎ ABMN34ݐސ34?@̑͑.0ےܒFGX\ĔƔєӔWZՕ֕|}їҗݗߗ ./:<+, RS^_̛͛כ؛"%67JL ͝ϝ[\mn ^_pqŸӟ՟,->?13>?33333333333333333333333333333333333333333333mm{{``"I#J#444)k3krr;uDuowywyy@@ԉՉPPQQSSTTmm{{``))rr;uDuowywyy Im $t Ze_45'Cv*~<3C_0QβFWi$SWnWc^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH0^`0o(. ^`hH. L^`LhH. f f ^f `hH. 6 6 ^6 `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. vLv^v`LhH.h^`OJQJo(hHha^a`OJQJ^Jo(hHoh1 ^1 `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhq^q`OJQJo(hHhA^A`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo[ [ ^[ `OJQJo(hH+ + ^+ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHkk^k`OJQJ^Jo(hHo;;^;`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^ ^ ^^ `OJQJo(hHh..^.`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhnn^n`OJQJ^Jo(hHoh>>^>`OJQJo(hHh^`6>*OJPJQJ^Jo(-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. m eSWnI~<3CWi_0Q$t 5'C _\V 5BT U z&<;;/X F-PeF&@p>O93:uU J -H 8firJY$ Wn@WRj5:)=}[^`$"\$:!$ 'y/(< ))r0+S+4,/112I53O3F}6`t7:<)_<*=P="?@@&<@e@v@!BBBa_BIDf$E+nE[FH"OHJKKLN O8&O=QvQ=8RMR8BS 0V|V#WvKZg)\8\OO` ag|h*3iRiBm oHopuYPvJ_vp}v wwWwxpx+"xZyq~'+"-Vr)9(Dt{tl<Jp-"{y<ekz:nR<R"JTICD!,;b\^CVeur=%hmtf>O#r~g7MQMTq& Iwn{J@^V;##6^T/%fEA1:AUVM7 D@ yyyy 7777 !"#$&'x(x)x*x+,-./0134568<=?ABDILMOQRS 4@ D@$(,\@024p@:<@B@FHJLNR@VXZ@^`bdf@jlnpt|~Unknown G.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx ArialWHRTimesTimes New Roman7.@Calibri3.Cx TimesgHRGaramondLightTimes New Roman?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1&FiFAgxR%xR%y24DD3qHX?f>2! xx OSrednje akole i u eni ki domovi Po~eako-slavonske ~upanije na temelju lanka 22pcVesna0     Oh+'0$ 4@ ` l x PSrednje kole i ueniki domovi Poeko-slavonske upanije na temelju lanka 22pcNormalVesna5Microsoft Office Word@^в@zK@Q@nDx՜.+,D՜.+,|8 hp| %RD PSrednje kole i ueniki domovi Poeko-slavonske upanije na temelju lanka 22 Naslov 8@ _PID_HLINKSAp6t(mailto:tajnistvo@katolicka-gimnazija.hrRhttp://www.tehnickaskola.net/nP)mailto:tehnicka-skola-pozega@po.t-com.hrJ)http://www.ss-obrtnicka-pozega.skole.hr/J. #mailto:obrtnicka.skola@po.t-com.hr 7 mailto:tajnistvo@gimpoz.hrV.)mailto:ured@ss-ekonomska-pozega.skole.hr1$mailto:tajnistvo@ss-pakrac.skole.hr7$mailto:ravnatelj@ss-pakrac.skole.hr !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&')*+,-./6Root Entry F%D8Data l1TableWordDocument7 SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8(CompObj} F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q