ࡱ> ikhaXbjbj͚7lI\I\"` ` LF,:rrrrrMMM+9-9-9-9-9-9-9<\?-9MM-9rr9.rr+9+935r n4990:46>@w>@,55>@54ML6,MMM-9-9MMM:>@MMMMMMMMM` L : N A T J E A J za prijam u enika u u eni ke domove Po~eako-slavonske ~upanije za akolsku godinu 2016./2017 . U ENI KI DOMOVI 1. Programom odgojno-obrazovnog rada, te uslugama smjeataja i prehrane u a kom domu Po~ega i U eni kom domu Srednje akole Pakrac, u pravilu se mogu koristiti redoviti u enici srednjih akola Po~eako-slavonske ~upanije koji se akoluju izvan mjesta stalnog boravka i koji su hrvatski dr~avljani, Hrvati iz drugih dr~ava, djeca dr~avljana iz dr~ava lanica Europske unije te strani dr~avljani iz zemalja izvan Europske unije. a ki dom u Po~egi, na nepopunjena mjesta, primat e i studente Veleu iliata u Po~egi, sukladno propisanim mjerilima i uvjetima. 2. Dom prima u enike strane dr~avljane iz zemalja izvan Europske unije uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 3. Dom prima u enike na smjeataj za vrijeme trajanja upisanog programa obrazovanja pod uvjetom da uspjeano i redovito zavraavaju upisane razrede te poatuju pravila doma i odredbe sklopljenog ugovora, a o emu odlu uje odgajateljsko vijee u eni kog doma nakon temeljite analize ponaaanja i uspjeha svakog u enika. Sa svakim u enikom odnosno korisnikom programa i usluga, `kola i a ki dom sklapaju ugovor o meusobnim pravima i obvezama. 4. Ako se za smjeataj u dom prijavi viae u enika nego ato ima raspolo~ivih mjesta, a ki dom, odnosno `kola, obavlja odabir onih u enika koji ostvaruju uvjete izravnog prijma, a zatim obavlja odabir ostalih u enika prema broju bodova na temelju postignutog uspjeha u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja i prema socijalnome statusu. 5. Pravo izravnog prijma iz to ke 4. ovog natje aja ostvaruju: u enici kojima su oba roditelja preminula; u enici koji su upisali program obrazovanja u akoli koja u sastavu ima u eni ki dom. Za ostvarivanje navedenih prava iz ove to ke u enik je du~an dokazati status odgovarajuim dokumentima nadle~nih tijela. 6. Broj bodova za prijam ostalih u enika u u eni ki dom iz to ke 4. ovoga natje aja ostvaruje se na sljedei na in: u enik ostvaruje broj bodova u visini prosje ne ocjene uspjeha u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja pomno~ene s koeficijentom petnaest (15); u enik iji je roditelj preminuo ( ato dokazuje preslikom smrtovnice) ostvaruje dodatnih deset (10) bodova; u enici na temelju lanka 56. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji ( Narodne novine , broj 174/2004, 92/2005, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 33/2013, 148/2013 i 92/2014) djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata koja imaju prednost pri smjeataju u u eni ke domove pod uvjetom da im redovni mjese ni prihodi po lanu kuanstva ne prelaze 60% prora unske osnovice ( osim ako u trenutku objavljivanja natje aja za prijam u enika u u eni ke domove navedeni uvjet Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji ne bude druga ije odreen te e se u tom slu aju primjenjivati odredba Zakona), ostvaruju dodatnih deset ( 10) bodova; u enici na temelju lanka 48.e Zakona o zaatiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine , broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013) - djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz lanka 6., 7. i 8. ovog zakona , djeca civilni invalida rata ije je oateenje organizma nastalo pod okolnostima iz lanka 8. ovog zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% -tnim oateenjem organizma, koja imaju prednost pri smjeataju u u eni ke domove ako im redoviti mjese ni prihodi po lanu kuanstva ne prelaze 60% prora unske osnovice, ostvaruju dodatnih deset ( 10) bodova; u enik iji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata koji ima oateenje organizma vee od 50%, ostvaruje dodatnih pet (5) bodova, u enik s posebnim socijalnim statusom ostvaruje dodatnih deset (10) bodova ako: ~ivi uz jednog i/ili oba roditelja s dugotrajnom teakom bolesti ( ato dokazuje lije ni kom potvrdom o dugotrajnoj te~oj bolesti jednog i /ili obaju roditelja); ~ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu lanka 2. Zakona o poticanju zapoaljavanja ( Narodne novine , broj 57/2012 i 120/2012) ( ato dokazuje potvrdom o dugotrajnoj nezaposlenosti obaju roditelja iz podru nog ureda Hrvatskog zavoda za zapoaljavanja);  , < λo[J[6'h(hf>5CJ OJQJaJ mHsH!hy/(5CJ OJQJaJ mHsH'hF&hf>5CJ OJQJaJ mHsH'hF&hO&5CJ0OJQJaJ0mHsH!hf>5CJ0OJQJaJ0mHsH'hF&hf>5CJ0OJQJaJ0mHsH$hF&h"JCJ$OJQJaJ$mHsH$hF&h@CJ$OJQJaJ$mHsH hF&hf>CJOJQJmHsH hF&h@CJOJQJmHsHhpuCJOJQJaJmHsH  P RT`b$a$gdB$a$gdBgdO& $^a$gdf> $^a$gd $^a$gdf>$a$gdpu TZbh*jlưs^s^s^s^sLs^L^"heaCJOJQJ^JaJmHsH(h"hBCJOJQJ^JaJmHsH"hBCJOJQJ^JaJmHsH(hOLhBCJOJQJ^JaJmHsH+hOLhB5CJOJQJ^JaJmHsH+hOLhB5CJ OJQJ^JaJ mHsH!hf>5CJ OJQJaJ mHsH'h(hf>5CJ OJQJaJ mHsH'h(h95CJ OJQJaJ mHsHVZ|ZR. 0 8!:!V!X!^!f!!!V"b"""##''))*+,+67888"h@/CJOJQJ^JaJmHsHU(h|]hBCJOJQJ^JaJmHsH"hBCJOJQJ^JaJmHsH(h"hBCJOJQJ^JaJmHsH+h"hBCJOJQJ\^JaJmHsH%hBCJOJQJ\^JaJmHsH3Z &2''),+<v>j?@$ & F a$gdB$ & F a$gdB$ & F a$gdB$a$gdB $ & Fa$gdB~ivi uz samohranog roditelja ( roditelj koji nije u braku i ne ~ivi u izvanbra noj zajednici, a sam skrbi o svom djetetu i uzdr~ava ga) korisnika socijalne skrbi, u smislu lanka 4., 21. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine , broj 157/2013, 152/2014 i 99/2015) te posjeduje rjeaenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadle~nog tijela u jedinici lokalne ili podru ne ( regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranog roditelja kao korisnika socijalne skrbi ( ato dokazuje potvrdom o koriatenju socijalne pomoi, rjeaenjem ili drugim upravnim aktom centra za socijalnu skrb ili nadle~nog tijela u jedinici lokalne ili podru ne ( regionalne ) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranog roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaatene slu~be u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapoaljavanje); u enici koji su u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na dr~avnom i/ili meunarodnom natjecanju iz znanja i/ili natjecanju akolskih aportskih druatava ostvaruju dodatnih aest ( 6) bodova; u enik koji je u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje pet (5) bodova; u enik iji se brat odnosno sestra (ili viae njih) redovito akoluje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivaliata ostvaruje pet (5) dodatnih bodova po broju brae i sestara. Za ostvarivanje navedenih prava iz ove to ke u enik je du~an dokazati status odgovarajuim dokumentima nadle~nih tijela. Ako je u enik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz viae podru ja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat. Uvjerenje o sudjelovanju ili diplomu o ostvarenome rezultatu na natjecanju za dr~avno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za natjecanje akolskih sportskih druatava Hrvatski akolski aportski savez. Vrednuju se dr~avna natjecanja iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri u enika i u enica osnovnih i srednjih akola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoji obrazovanje, a koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te meunarodna natjecanja koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje. Vrednuju se natjecanja akolskih sportskih druatava koja su ustrojena prema Propisniku Dr~avnog prvenstva akolskih sportskih druatava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskog akolskog aportskog saveza. Iznimno, o posebnim uvjetima prijma u u eni ki dom pri rjeaavanju pojedina nih slu ajeva koji nisu utvreni to kama 5. i 6. ovog natje aja , odlu uje ravnatelj doma i `kole uz suglasnost ~upanijskog upravnog odjela nadle~nog za obrazovanje, ureda dr~avne uprave u ~upaniji. 7. U akolskoj godini 2016./2017. u eni ki domovi primat e sljedei broj u enika: 1. a ki dom Po~ega 40 u enika/ca; 2. U eni ki dom Srednje akole Pakrac 9 u enika i 36 u enica 8. Za sudjelovanje u natje aju u enici prila~u: - prijavu za natje aj, - preslika svjedod~be V, VI, VII i VIII razreda osnovne akole, - ostale dokumente kojima dokazuje uvjete i kriterije koji su od zna aja za izbor kandidata za prijam u dom. 9. Rokovi za podnoaenje prijava i upis u u eni ki dom: 1. LJETNI UPISNI ROK - prijave kandidata za upis 08. 07. 2016 od 8 do 16 sati; - objava kona nih ljestvica poretka u enika, 11. 07. 2016. ( na oglasnoj plo i i mre~nim stranicama `kole i a kog doma) i upis u u eni ki dom, 12.07. 2016 od 8 do 16 sati. (U enik je du~an donijeti potvrdu akole o upisu u akolu ili mjestu koje je zauzeo na kona noj ljestvici poretka, a koja sadr~i pe at akole i potpis ravnatelja). - objava slobodnih mjesta za jesenski rok 13. 07. 2016. 2. JESENSKI UPISNI ROK: - prijave kandidata za upis & & & & & & & & 1. 9.2016. godine od 8 do 16 sati; - objava kona nih ljestvica poretka u enika ( na oglasnoj plo i i mre~nim stranicama `kole i a kog doma) i upis u u eni ki dom (U enik je du~an donijeti potvrdu akole o upisu u akolu ili mjestu koje je zauzeo na kona noj ljestvici poretka, a koja sadr~i pe at akole i potpis ravnatelja)& & & & & & & & & & & & & & 02. 09. 2016. godine od 8 do 16 sati Ravnatelj a kog doma Po~ega: Ravnatelj U eni kog doma Srednje akole Pakrac: Jopis Matuha, prof. Dario ili, dipl. teolog 8$8&8(8<<t>v>h?j?@|A~AxBzBCCCD>D@D8E:EEEFFGGtHvHI>IIIII\J^J KK$K*KTKֽ(h"hBCJOJQJ^JaJmHsH"hBCJOJQJ^JaJmHsH(h|]hBCJOJQJ^JaJmHsH1h@/hBB*CJOJQJ^JaJmHphsH(hO&hBCJOJQJ^JaJmHsH(hO&h@/CJOJQJ^JaJmHsH+@@AABBDD(G*GHH"K$KKKLLLL $@&a$gdB $ @&a$gdB$a$gdB$ @&^a$gdB$ @&^`a$gdB$ ^`a$gdBTKbKKKKKLFLfLLLLLLĮr\F0+h"hB5CJOJQJ^JaJmHsH+hp'<hB5CJOJQJ^JaJmHsH+hp'<h@/5CJOJQJ^JaJmHsH%h@/5CJOJQJ^JaJmHsH+h"`hB5CJOJQJ^JaJmHsH%hp'<5CJOJQJ^JaJmHsH+h|hB5CJOJQJ^JaJmHsH(h|hBCJOJQJ^JaJmHsH(h"hBCJOJQJ^JaJmHsH"hp'<CJOJQJ^JaJmHsH LLLNNNO&ONOpOvOO P PPPëÙhR?)+hhB5CJOJQJ^JaJmHsH%hSJ5CJOJQJ^JaJmHsH+hSJhB5CJOJQJ^JaJmHsH4hSJhB5B*CJOJQJ^JaJmHphsH+hSJhSJ5CJOJQJ^JaJmHsH"hSJCJOJQJ^JaJmHsH.h"hB5CJOJQJ\^JaJmHsH(h"hBCJOJQJ^JaJmHsH+h"hBCJOJQJ\^JaJmHsH"hBCJOJQJ^JaJmHsHLL&MM~NNNNNO OO>RRRRS:V$3r^3`ra$gd"{$a$gd"{$3r^3`ra$gdB $7`7a$gdB $@&a$gdB$ SSr^S`ra$gdB$^`a$gdB$a$gdBPPPPPPQRhRRRRRůםr_G/.hSJhB5CJOJQJ\^JaJmHsH.hSJhSJ5CJOJQJ\^JaJmHsH%hSJCJOJQJ\^JaJmHsH+h"hBCJOJQJ\^JaJmHsH(hp'<hBCJOJQJ^JaJmHsH"hSJCJOJQJ^JaJmHsH+h"hB5CJOJQJ^JaJmHsH"hBCJOJQJ^JaJmHsH(h"hBCJOJQJ^JaJmHsH%hSJ5CJOJQJ^JaJmHsH RRR>S@SDSFSHSPSRSSSSbTTTTUUUVVVuuc닦J1h#h"{B*CJOJQJ^JaJmHphsH"h"{CJOJQJ^JaJmHsH+hh"{5CJOJQJ^JaJmHsH4h#h"{5B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h#h#5B*CJOJQJ^JaJmHphsH"h#CJOJQJ^JaJmHsH.h"h"{5CJOJQJ\^JaJmHsH(h"h"{CJOJQJ^JaJmHsHV8V:VtWvWWXXDzǝhTIhVmHsH(h"h"{CJOJQJ^JaJmHsH(hp'<hO&CJOJQJ^JaJmHsH"hO&CJOJQJ^JaJmHsH"h"{CJOJQJ^JaJmHsH(hp'<h"{CJOJQJ^JaJmHsH:VV@VBVDVFV@WrWtWvWXXgdTI$ 3 @3^3a$gdO&$"^"`a$gdO&$3r^3`ra$gd"{ 51h0:pVA .!"#$% s2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH@`@ f>NormalOJQJ_HmH sH tHRR t{Naslov 4$$@&a$5CJOJQJ\mHsH>A > Zadani font odlomkaViV Obi na tablica4 l4a .k . Bez popisa 6U 6 `t7 Hiperveza >*B*phtt F-Reaetka tablice7:V000 a column-value^/"^ NDefault 7$8$H$)B*CJOJQJ_HaJmHphsHtH N2N p'<Tekst balon iaCJOJQJ^JaJ\/A\ p'<Tekst balon ia CharCJOJQJ^JaJmH sH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lb7}_dW(m,@)$vb'h Ji7C10\*O]4k !ᣄD_x<|~GN:2x[|W㹎~K;V ˯o>x;A:|H"̝kع"X $og1 -Y,{"4" N@blAxFp1a5 W\Zxj<븛Pl7 Mq#c[Vw#d0&¹C"֐ ɁQM++$,l!Flo;Fm# wCL0^Fs"!=$B")16 WKU{"2 6{1eA ; qc?Pȹ ;D~bYL7%׭˓KK 2m$"zg)G߄溹JAOBQoֵƺR9n%3B;~fP;\ny+H,2K"WADNJ+JCrܒk7rt3x2#]N§ZaU,-='7_/ ?4c3s![ZcdWj(Gtb•tԷ<ڷlP-$Y#<yH9liꙆȮiW1ceXٚjb4çҽ.֭ͥ.go4j j KFޱ\)ޤIh_[][#:?حW- MJiuM ]x "l 8TKLPRVX-/0234@L:VX.158@0( B S ?5 6 7 8 9 l-~"y6">*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName dom Srednje A KI DOM ProductID srednje akole9=T"Y"Z"`""z(*gi,-pr w x I J JKrt)+&(y{()gh $&ab Z [ !!5"9"N"T"{"|"""-@AFGAN""@AFGAN""Im $t Ze_4~<3C_0QβFWi$SWnWc^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH0^`0o(. ^`hH. L^`LhH. f f ^f `hH. 6 6 ^6 `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. vLv^v`LhH.h^`OJQJo(hHha^a`OJQJ^Jo(hHoh1 ^1 `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhq^q`OJQJo(hHhA^A`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo[ [ ^[ `OJQJo(hH+ + ^+ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHkk^k`OJQJ^Jo(hHo;;^;`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^ ^ ^^ `OJQJo(hHh..^.`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhnn^n`OJQJ^Jo(hHoh>>^>`OJQJo(hHh^`6>*OJPJQJ^Jo(-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.m eSWnI~<3CWi_0Q$t _\V 5 U z&<;;/X F-PeF&p93J -H fi9JY$ WnWRj5t}[^`$"\$:!$O& 'y/(< ))r0+4,/@/1I53O3F}6`t7:<p'<)_<*=P="?@@&<@v@!BBBa_BIDf$E+nE[FH"OHSJJKKN O8&O=QvQ=8RMR8BS 0V|V#WvKZg)\8\OO` ag|h*3iRiBm opuYPvp}v wwWwxpxp}q~'r)9Dt{tJp-"{eaekz:nR<R"JTICD!,;b\^C#Veur=%hmtf>O#g7;nMTq& IwB j26 ,2s(]tO:gY:hN. bxh~z%RAG+B =:]RF[>n{J@^V(;#T%fEA1:AUVM7 D""@ "pp pppppp p"p&p6Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialWHRTimesTimes New RomangHRGaramondLightTimes New Roman7.@Calibri9. ")Segoe UI?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"q;gʋF1JF)n>)n>!r4""3qHP?f>2! xx OSrednje akole i u eni ki domovi Po~eako-slavonske ~upanije na temelju lanka 22pc Dario ili,    Oh+'0$ 8D d p | PSrednje kole i ueniki domovi Poeko-slavonske upanije na temelju lanka 22pcNormal Dario ili15Microsoft Office Word@ @@@!@D)n՜.+,08 hp| >" PSrednje kole i ueniki domovi Poeko-slavonske upanije na temelju lanka 22 Naslov !"#$%&'()*+,-./012345689:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_abcdefgjRoot Entry F`7l1Table7j@WordDocument7lSummaryInformation(XDocumentSummaryInformation8`CompObj} F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q