ࡱ> ]bjbj114SS }}}}}DD/0.......$1u4f.}.}}M/&&&:}}.&.&&:r+,+0sZ.<+ .c/0/+R4j&^4++|4}v-&..&/4 % C:Na temelju lanka 33. Zakona o udrugama ( Narodne novine br. 74/14), lanka 13. Pravilnika o socijalnoj skrbi ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 8/03, 15/09 i 7/13) te lanka 16. Statuta Po~eako-slavonske ~upanije (Po~eako-slavonski slu~beni glasnik, br. 1/13) Skupatina Po~eako-slavonske ~upanije na 15. sjednici odr~anoj 15. prosinca 2015. godine, donosi PROGRAM JAVNIH POTREBA HUMANITARNO-SOCIJALNIH UDRUGA ZA 2016. GODINU I. Ovim Programom osiguravaju se financijska sredstva humanitarno-socijalnim udrugama u 2016. godini kako slijedi: R.br.NAZIV UDRUGE NAZIV PROGRAMA/PROJEKTAPlan 2016.1.Udruga slijepih Po~eako-slavonske ~upanijeUklju imo slijepe i slabovidne u druatvo5.000,002.Udruga slijepih Grada Pleternice i Po~eako-slavonske ~upanijeRazvoj integracije slijepih i slabovidnih osoba u druatvo5.000,003. MI , Udruga roditelja djece s posebnim potrebama, Po~egaMi u imo7.000,004.Udruga roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika "Latica"I mi se ~elimo dru~iti3.000,005.Udruga za pomo djeci s posebnim potrebama i poteakoama u u enju Osmjeh"U imo svirati3.000,006.Druatvo multiple skleroze Po~ega Razvijanje svijesti lokalne zajednice o problematici oboljelih od multiple skleroze i potrebama osoba s invaliditetom Po~ega za MS 2.000,00Razvoj i osna~ivanje kapaciteta Udruge za rad s osobama s invaliditetom i psihosocijalna podraka oboljelima od MS-e2.000,007.Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Po~ege i }upanije Po~eako-slavonske Gluhe i nagluhe osobe u zajednici2.000,00Gluhe i nagluhe osobe 70 godina s vama2.000,008.Udruga osoba s invaliditetom Grada Po~ege i }upanije Po~eako-slavonske Pomo u podmirenju hladnog pogona Udruge te u organizaciji Susreta osoba s invaliditetom Po~ega 2016 3.000,00Pomo osobama s invaliditetom kroz redovan rad Udruge3.000,009.Invalidska udruga "ILCO" Po~egaRehabilitacija osoba oboljelih od raka debelog crijeva2.000,0010.Udruga invalida rada Po~egaAfirmacija prava osoba s invaliditetom5.000,0011.Udruga invalida rada Pakrac-LipikProzor u svijet2.000,00Umjetni ka radionica2.000,0012.Udruga za razvoj i unapreenje pomagala i kvalitete ~ivljenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske. Po~egaIzvaninstitucionalna skrb za starije osobe i osobe s invaliditetom3.000,0013.Matica umirovljenika Po~eako-slavonske ~upanije Susreti umirovljenika7.000,0014.Boarski klub osoba s invaliditetom Po~eako-slavonske ~upanije "Nada"Boanjem do osmijeha "< @ J X \ `    j l p r ݺ픺tatN$hU7h{CJOJQJaJmHsH$hU7h<=CJOJQJaJmHsHhZCJOJQJaJmHsHh}CJOJQJaJmHsH$hU7h'jdCJOJQJaJmHsH$hU7h}RCJOJQJaJmHsH$hU7hJyCJOJQJaJmHsHhkQ"CJOJQJaJmHsHhMCJOJQJaJmHsH$hU7hCJOJQJaJmHsH j l r t V X d $Ifgdg0 $$Ifa$gd +y $$Ifa$gdO ^`gdfP>`gdU7$a$ ^`gdU7 T V X j l r t " $ & T V X ` μΌ}nbVN<"hOhO5CJ\aJmHsHhK+mHsHhJyCJaJmHsHh +yCJaJmHsHhU7hjhCJaJmHsHhU7hn7CJaJmHsHhU7hCJaJmHsHh +y5CJ\aJmHsH"hU7hjh5CJ\aJmHsH"hU7h5CJ\aJmHsHhU7hg0CJaJmHsH$hU7hCJOJQJaJmHsHhg0CJOJQJaJmHsH` b 8 v B 468*,..J^`^`bPR.ܿhg0hVCJaJmHsHhg0hqCJaJmHsHhg0h +yCJaJmHsHhOhOCJaJmHsHhOh +ymHsH"hg0h +y5CJ\aJmHsH"hOhO5CJ\aJmHsH"hg0hg05CJ\aJmHsH3 & x h\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl\$F;F Fg t<%644 lBaPp(yt +y h\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl\$f;F Fg t<%644 lBaPp(yt +y"4h\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl6\$f;F Fg t<%644 lBaPp(yt +y46<*h\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl\\$f;F Fg t<%644 lBaPp(yt +y*,2h\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl~\$f;F Fg t<%644 lBaPp(yt +yBL^h\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl2\$f;F Fg t<%644 lBaPp(yt +y^`bdL^f]QE9 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $IfgdOkd$$Ifl4\$f;F Fg t<%644 lBaPp(yt +y^`f>PfZNB6 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl4\$F;F Fg t<%644 lBaPp(yt +yPRTVf]QE9 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $IfgdOkd,$$Ifl4 \$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytgN.fZNB6 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd^ $$Ifl4b\$F;F Fg t<%644 lBaPp(yt +y.024f]QE9 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $IfgdOkd $$Ifl4\$f;F Fg t<%644 lBaPp(yt +y.0.fz|"`bf JJJJ:KLKzKKKKLL"L~LLLLdMMMMMNNNjOOOOOȷhg0hCLCJaJmHsHhg0CJaJmHsHUhg0hg0CJaJmHsHhg0h +yCJaJmHsHhg0hqCJaJmHsHhOhOCJaJmHsHhOh +ymHsH=hzfZNB6 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd $$Ifl4\$F;F Fg t<%644 lBaPp(yt +yz| h\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd $$Ifl\$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytg&jh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd $$Ifl9\$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytgf]QE9 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $IfgdOkd$$Ifl4h\$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytgN`fZNB6 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl4h\$F;F Fg t<%644 lBaPp(ytg`bj h\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl\$f;F Fg t<%644 lBaPp(yt +y vJJh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl4\$f;f fg t<%644 lBaPp(yt +y- poticanje osoba s invaliditetom na rekreaciju i dru~enje5.000,0015.`portska udruga slijepih grada Po~ege i Po~eako-slavonske ~upanije "Zlatna dolina"Sportom i rekreacijom do zdravlja3.000,0016.`portska udruga invalida rada Po~egaSportske aktivnosti1.000,0017.Zajednica, Udruga za poticanje i umre~avanje kreativnih potencijala i rad na dobrobit zajednice, PleternicaMindfulness - edukacija u itelja u novom pristupu u prevenciji nasilja meu djecom2.000,0018.Druatvo psihologa Po~eako-slavonske ~upanije Tjedan psihologije i njegovi odjeci2.000,0019.Hrvatska katoli ka udruga medicinskih sestara i tehni ara u Po~eakoj biskupiji Biskupijsko hodo aae zdravstvenih djelatnika u Voin2.000,0020.Centar za hagioterapiju, Po~egaPru~anje hagioterapijske pomoi ciljanim skupinama druatva i cjelo~ivotno obrazovanje volontera u 2016. godini1.000,0021.Udruga za pomo djeci i mladima Radost, PleternicaWeb stranica aktivnih udruga u Po~eako-slavonskoj ~upaniji3.000,00Radost odrastanja3.000,0022.Druatvo naaa djeca PleternicaRastimo i u imo zajedno1.000,0023.Udruga za pripomo osobama s invaliditetom RH, Po~egaPru~anje pomoi lanovima Udruge2.500,0024.Udruga narodnog zdravlja "Andrija `tampar" Zagreb Budi cool, ne budi bully 3.500,00`tamparovi dani3.000,0025.Panonski institut za narodno zdravlje PleternicaZdravlje svima1.000,0026.Udruga Oppidum, PleternicaPokreni se! Volontiraj!2.000,0027.Udruga za intelektualne usluge i savjetovanje Moneo, Po~egaAktivizam civilnog druatva za ljudska prava1.000,0028.Udruga antifaaisti kih boraca i antifaaista Po~egeObnova i ureenje spomen grobiata iz NOB-a kod Sloboatine1.000,0029.Udruga antifaaisti kih boraca i antifaaista Pakrac-LipikOdr~avanje spomeni ke baatine i obilje~avanje obljetnica iz NOR-a1.000,00Interventna sredstva 74.000,00UKUPNO170.000,00 II. Odobravanje interventnih sredstava udrugama vrait e }upan Po~eako-slavonske ~upanije. III. }upan Po~eako-slavonske ~upanije sklopit e ugovore o financijskoj potpori s udrugama iz to ke 1. ovog Programa. IV. Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u Po~eako-slavonskom slu~benom glasniku. }UPANIJSKA SKUP`TINA PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE KLASA: 021-02/15-03/05 URBROJ: 2177/1-05-05/1-15-21 Po~ega, 15. prosinca 2015. PREDSJEDNIK Marijan Aladrovi, dipl. ing. JJJ8K|KKh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl)\$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytqKKKK LLh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl(\$f;f fg t<%644 lBaPp(ytqLL&LLMMh\SG; $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $Ifgdg0 $$Ifa$gdOkd$$Ifl\$f;f fg t<%644 lBaPp(ytqMMMdNNNh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkdw$$Ifl4\$f;f fg t<%644 lBaPp(ytqNNNhOOOh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdqkdl$$Ifl\$f;f fg t<%644 lBaPp(ytqOOO0PQ Qh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkda$$Ifl&\$f;f fg t<%644 lBaPp(ytqO Q"Q&QRRTRVRZRRRRTSSSSSTTFTHT\T^TdTTTTT0U2U6UUUULVVVVV WWWWWWXXXXXXXXXY Y"Y׹׹׮׹׹׮hgCJ\aJmHsH"hOhO5CJ\aJmHsHhOhqmHsHhOhqCJaJmHsHhg0hW+CJaJmHsHhg0hqCJaJmHsHhOh +ymHsHhOhOCJaJmHsH8 Q"Q*QQRRh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkdV$$Ifl\$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytCLRRRRBRTRf]QE9 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $IfgdOkdQ$$Ifl4,\$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytCLTRVR^RRRRfZNB6 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl4\$F;F Fg t<%644 lBaPp(ytCLRRRRSSSh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl\$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytCLSSSTJT\Th\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl#\$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytCL\T^T`TbTTTf]QE9 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $IfgdOkd$$Ifl4\$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytgTTTUU0UfZNB6 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd$$Ifl4\$F;F Fg t<%644 lBaPp(ytg0U2U:UpUUUh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd $$Ifl(\$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytW+UUU4VVVh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd $$Ifl\$f;f fg t<%644 lBaPp(yt +yVVVWWWh\PD8 $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd!$$Ifl\$f;f fg t<%644 lBaPp(yt +yWWWXXXk_SG; $$Ifa$gdO $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdW+ $$Ifa$gdOkd"$$Ifl\$&;& &' t<%644 laPp(ytgXXXXXXk_SSG $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdOkd#$$Ifl\$&;& &' t<%644 laPp(ytgXXXYYYh\PPD $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdOkd$$$Iflw\$f;F Fg t<%644 lBaPp(ytgY Y"Y*Y,YYYYYh```P```$^`a$gd$a$gdC kd%$$Iflw\$f;f fg t<%644 lBaPp(yt +y"Y(Y*Y,YYYYYYYYYZZ&Z(ZNZ|ZZZZZZZZZZƶ蓮}}}}}}kYGYk"hC hMCJ\]aJmHsH"hC hCJ\]aJmHsH"hC hn7CJ\]aJmHsHhCJaJmHsHhC hgCJ\aJmHsHhCJ\aJmHsHhC hCJ\aJmHsHhC hCJ\aJmHsHhC hCJaJmHsHhgCJ\aJmHsHhMCJ\aJmHsHhC hMCJ\aJmHsHYZZZZ[[[[[\\\2\l\\\\\\]$a$gdM$a$^gdM^$^a$ $^`a$$^`a$gdC $a$gdC gdZZ[[[[[[\\\\\\0\4\>\B\j\v\x\|\\\\\\\ϿsgsgXgXXIhU7h#0CJaJmHsHhU7h{CJaJmHsHhZCJaJmHsHhMCJaJmHsHhU7h\NCJaJmHsHhU7hU7CJaJmHsHhU7hCJaJmHsH$hU7hCJOJQJaJmHsHhMCJOJQJaJmHsHhU7h\NCJ\aJmHsHhC hCJ\aJmHsHhC huCJ\aJmHsH\\\\\\\\\\\]]ðwa*hU7h5CJOJQJ\aJmHsHhMCJOJQJaJmHsH*hU7h56CJOJQJaJmHsH$hM56CJOJQJaJmHsH$hC 56CJOJQJaJmHsH$hg56CJOJQJaJmHsHhU7h\NCJaJmHsHhU7hCJaJmHsHhgCJaJmHsH 21:pO. A!"#$% $$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 559/ / / BaPp(yt +y$$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 5599/ / / / BaPp(yt +y$$IfP!vh#v#v #v#v:V l6 t<%6,,5;5 5599/ / / / BaPp(yt +y$$IfP!vh#v#v #v#v:V l\ t<%6,,5;5 5599/ / / / BaPp(yt +y$$IfP!vh#v#v #v#v:V l~ t<%6,,5;5 5599/ / / / BaPp(yt +y$$IfP!vh#v#v #v#v:V l2 t<%6,,5;5 5599/ / / / BaPp(yt +y0$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4 t<%6++,,5;5 5599/ / / / / / / BaPp(yt +y*$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4 t<%6++,,5;5 559/ / / / / / / BaPp(yt +y0$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4 t<%6++,,5;5 5599/ / / / / / / BaPp(ytg*$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4b t<%6++,,5;5 559/ / / / / / / BaPp(yt +y0$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4 t<%6++,,5;5 5599/ / / / / / / BaPp(yt +y*$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4 t<%6++,,5;5 559/ / / / / / / BaPp(yt +y$$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 5599/ / / / BaPp(ytg$$IfP!vh#v#v #v#v:V l9 t<%6,,5;5 5599/ / / / BaPp(ytg$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4h t<%6++,,5;5 5599/ / / BaPp(ytg$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4h t<%6++,,5;5 559/ / / BaPp(ytg$$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 5599/ / / BaPp(yt +y$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4 t<%6,,5;5 559/ / / / BaPp(yt +y$$IfP!vh#v#v #v#v:V l) t<%6,,5;5 5599/ / / BaPp(ytq$$IfP!vh#v#v #v#v:V l( t<%6,,5;5 559/ / / BaPp(ytq$$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 559/ / / / BaPp(ytq$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4 t<%6,,5;5 559/ / / / BaPp(ytq$$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 559/ / / / BaPp(ytq$$IfP!vh#v#v #v#v:V l& t<%6,,5;5 559/ / / / BaPp(ytq$$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 5599/ / / / BaPp(ytCL0$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4, t<%6++,,5;5 5599/ / / / / / / BaPp(ytCL*$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4 t<%6++,,5;5 559/ / / / / / / BaPp(ytCL$$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 5599/ / / / BaPp(ytCL$$IfP!vh#v#v #v#v:V l# t<%6,,5;5 5599/ / / / BaPp(ytCL0$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4 t<%6++,,5;5 5599/ / / / / / / BaPp(ytg*$$IfP!vh#v#v #v#v:V l4 t<%6++,,5;5 559/ / / / / / / BaPp(ytg$$IfP!vh#v#v #v#v:V l( t<%6,,5;5 5599/ / / / BaPp(ytW+$$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 559/ / / / BaPp(yt +y$$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 559/ / / / BaPp(yt +y$$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 559/ / / / aPp(ytg$$IfP!vh#v#v #v#v:V l t<%6,,5;5 559/ / / aPp(ytg$$IfP!vh#v#v #v#v:V lw t<%6,,5;5 5599/ / / BaPp(ytg$$IfP!vh#v#v #v#v:V lw t<%6,,5;5 559/ / / / BaPp(yt +y^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH8`8 Normal_HmH sH tHB@B Naslov 1$@&5CJOJQJP@P Naslov 2$@&56CJOJQJmHsHuD@D Naslov 3$@&5CJOJQJ\P@P Naslov 4$$@&`a$5CJmHsH>A > Zadani font odlomkaZi@Z 0Obi na tablica :V 44 la .k . 0 Bez popisa RQ@R Tijelo teksta 3$a$5CJmH sH uTB@T Tijelo teksta$a$CJOJQJmHsHuFP@F Tijelo teksta 2 CJOJQJdC@"d Uvu eno tijelo teksta$^`a$CJ\tR@2t #Tijelo teksta - uvlaka 2, uvlaka 2$^a$CJN@BN 40Tekst balon iaCJOJQJ^JaJ\oQ\ 40Tekst balon ia CharCJOJQJ^JaJmH sH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy$wc.bQKG7fK˵Riv4HN@!Fco#c (QR/L A]#Tv@=!<İT̟qu gDL--_FFGzѺU7q^۫ >Xju)lꝜg d֚/_ӹtLԀ~\vd9|:x9|Jk (b49C2lZ "/_䗟?Byߞ=yէ) ҘHt}a+d$G10-Sl& R*ToN1ˢ!hU{ƒHLps ;ZVIV 2n*]8MRyZ:w#⨹ppH~._w/cR%C:riFMc˴f;Y[EBU`V0ǍDḊǬXEUJ/zRAC8D*[-}CǪ ..R(zP漌iv@@@bU|!8Y;8>ܦ,AuLj;:5nFs[ ׸UqokބݫfO4EE@'ߢ5w7E|-yօAYfNc@M!-a 4A 64HpU ) uO3 e:(fQ!sHvy`Wr~(Bshgr%c VF5iP./L›0 ˫pעᰃ m(\ddH= R+sh;l2)^+Ikio ,A*k,GMg,Jd9\,AGm\nzi9~)D]9|%lڟZ̦gl冹EP9> ljWY DK/7e@E7:+k G7d<&*}gV'A} ש Tu洷+9gEW38Y+MC*t0O%Jݍq7ŔRN)z?ۇ@GbDž8t4~_`zd kH*6 r5gyCڧ!# B-;Y=ۻ,K12URWV9$l{=An;sVAP9zs:Y'[`ۇ@Pf7[6DY*@Xi+hee*skfDqbX,?*|fv u"xA@V_ .`p64+lt^7 t '5;Kb8s9x<ڮ-t5Dd8?Șe/Y|t &LILJ`DCPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ` .O"YZ\]5DFG 4*^^P.z` JKLMNO QRTRRS\TT0UUVWXXYY] !"#$/012346789:;<=>?@ABCE8@0( B S ?Q68LNY]_n,0^bAFGI qvwy&+,.$%'ACRWXZ PUVXpt  EJKMglmoqs' , - / 1 3 | % & ( * , d o ; @ A C E G  : F _ c l q r t v x  JOPRTV &+,.02tyz|~+01357/457SYZ\ipqs #%04mo*,12@AXYcegh@AIKMN bcpqy{}~%&.2'+QRZ\^_ OPXZ\]|} 45DEMQfgoqtu& ' / 1 4 5 e f { | ( * - . c d  : ; C E H I k l t v y z 12IJRTWX %&.034dest|~*+3589kl./7;PS\`fisvy{JLOQ6JU68LNnn#%9EK 6 I%J^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.K I%Jn ?C&9p 7x \!e.6>/?# D`E33!IQrQ3R7Wuv\cl`e:a1\c+^lb=y\E7A@/-MF{a=YC ar!kQ"K+-#0g0U7n7m8fP>U>L@0B@WB(F GCL\N}RfS'jd^ iIl +yJy K{|'|4jh|N{g}!qZO%W+Wu V` <=O#xf{ox!bua@7777| JUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialK,Bookman Old Style9Garamond5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qh'C?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdefghijklmnopqrstuvwyz{|}~Root Entry F<3sZData I&1Table]4WordDocument 4SummaryInformation(xDocumentSummaryInformation8MsoDataStore@"sZ0sZWQVEU4CWIQ0Q==2@"sZ0sZItem PropertiesUCompObj }  F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q