ࡱ> [Ybjbj.nΐΐ"ZZDD,HFFFFFYYYKGMGMGMGMGMGMG$JMpqGuYUYYYqGZZFFGiiiY4Z8FFKGiYKGii@DF<jB"7GG0,HBMBMDDMD|YYiYYYYYqGqG90YYY,HYYYYMYYYYYYYYY :Na temelju lanka 93. stavak 1. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o uvjetima i na inu izbora osoba na stru no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Po~eako-slavonske ~upanije ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 5/12, u nastavku teksta: Pravilnik) i Plana prijma na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije za 2015. godinu ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 1/15, 3/15 i 4/15), pro elnica Ureda ~upana Po~eako-slavonske ~upanije objavljuje J A V N I P O Z I V za prijam polaznika na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Ured ~upana Po~eako-slavonske ~upanije na vrijeme od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, na radno mjesto: 1. administrativni tajnik/tajnica ~upana, dva (2) polaznika/polaznice Uvjeti: srednja stru na sprema ekonomske ili druge odgovarajue struke Osoba treba ispunjavati i ope uvjete iz lanka 14. stavak 1., podstavak 1.-4. Pravilnika, kojim je propisano da se osoba mo~e primiti na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako: a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadle~noj slu~bi za zapoaljavanje Hrvatskog zavoda za zapoaljavanje b) ima odgovarajui stupanj obrazovanja i struku predvienu za obavljanje poslova radnog mjesta za ije se obavljanje prima na stru no osposobljavanje c) nema radnog iskustva na odgovarajuim poslovima u smislu odredbi Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi d) ne postoje zapreke za prijam u slu~bu utvrene odredbom lanka 15. i 16. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi Cilj stru nog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje dr~avnoga stru nog ispita, u skladu sa lankom 93. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08. 61/11.- u nastavku teksta: ZSN). Za kandidate prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest e se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv. Na web-stranici Po~eako-slavonske ~upanije (www.pszupanija.hr.) objavit e se podaci o poslovima predvienim za polaznike stru nog osposobljavanja i na in obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj plo i Po~eako-slavonske ~upanije objavit e se vrijeme odr~avanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije odr~avanja provjere. Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN , br. 82/08). Uz prijavu kandidati su du~ni prilo~iti: - kratki ~ivotopis - dokaz o hrvatskom dr~avljanstvu (preslika va~ee osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice, ukoliko osoba ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava, hrvatsko dr~avljanstvo dokazuje domovnicom) - dokaz o stru noj spremi (preslika svjedod~be) - elektroni ki zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u mati noj evidenciji - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomono osuen za kaznena dijela iz lanka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci), - vlastoru no potpisanu izjavu o ne postojanju zapreka iz lanaka 15. ZSN-a, te da se kandidat do sada nije stru no osposobljavao u smislu lanka 93. ZSN-a (potpise na izjavi nije potrebno ovjeravati). Preslike tra~enih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora du~na dostaviti na uvid originalne dokumente. S kandidatom izabranim na stru no osposobljavanje zaklju uje se pisani ugovor. Izabrani kandidat ne ostvaruju status slu~benika, ne zasniva radni odnos i prima naknadu za rad, koju osigurava Hrvatski zavod za zapoaljavanje. Prijave s dokazima o ispunjavanju tra~enih uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Po~eako-slavonska ~upanija, }upanijska 7, 34000 Po~ega, s naznakom Prijava na Javni poziv za prijam polaznika na stru no osposobljavanje ne otvarati . Nepotpune i nepravodobne prijave nee se razmatrati. T b j    " $ & 0 2 4 6 8 : < > @ B D <>@t &(*>@RThᶯhUhz #OJPJ^Jo( hUhz #hz #OJQJ^Jho*hz #5ho*hz #5mHsHhz #mHsH h65 hz #5heDLhz #5 h1+#hz #hz # heDLhz #> B D <>@Vh$7$8$H$`a$gdz # $7$8$H$a$gdz #$ & F 7$8$H$a$gdz #$7$8$H$^a$gdz #$a$gdz #gdz #gdz #$a$gdz # $`a$gdz #.<HJ hjl> L !"(","##*#&&z&|&~&&&&$'((()ѻѦџ͘͘ѐ̈́ hQhz # hz #5h hz #5 hhz # hshz #heDLhz #5\h hz #mHsHheDLhz #mHsH h #hz #hz # heDLhz #heDLhz #5OJQJ^Jhz #5OJQJ^JhUhz #5OJQJ^J3RT`bjl V!!,"#`$&&gdz #$a$gdz # $`a$gdz #&$'&'''((0+2+++889D9999F::;;<==gdd$a$gd_ 7$8$H$gdz #$a$gdz # $`a$gdz #gdz #))))***+,+.+0++++888888880929R9X9\9n9t9v9999999;;;R<\<<<<======۹𰨣|hEO h_h_ h_hdjh_hdU h05 h75 h_5h_hd5h|P hz #5 h2hz #hz #OJQJ\^JheDLhz #OJQJ\^JUhz # hz #5\heDLhz #5\ heDLhz #heDLhz #50O rezultatima Javnog poziva kandidati e biti obavijeateni u zakonskom roku. KLASA: 112-06/15-01/7 URBROJ: 2177/1-05-05/3-15-1 Po~ega, 12. kolovoza 2015. PRO ELNICA Sandra Sekuli Pojer, dipl. novinarka PRIJAM POLAZNIKA NA STRU NO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED }UPANA PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE, PO}EGA, }UPANIJSKA 7 Stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, na slijedeem radnom mjestu: administrativni tajnik/tajnica ~upana, dva (2) polaznika/polaznice Uvjeti: srednja stru na sprema ekonomske ili druge odgovarajue struke POSLOVI: administrativni poslovi za potrebe ~upana i poslovi uredskog poslovanja za potrebe Ureda ~upana Polaznici za vrijeme stru nog osposobljavanja ostvaruju pravo na: - uplatu obveznih doprinosa HZMO osigurava HZZ - uplatu obveznih doprinosa HZZO osigurava HZZ - nov anu pomo u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini nov ane pomoi za nezaposlenu osobu koju je Zavod uklju io u stru no osposobljavanje, te iznosi 2.400,00 kuna mjese no osigurava HZZ - troaak prijevoza u visini stvarnih troakova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u max. iznosu od 1.000,00 kuna osigurava HZZ - u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz te osobe nisu u mogunosti dostaviti dokaz o stvarnom troaku prijevoza, za pokrivanje troakova prijevoza mjese no se isplauje iznos od 200,00 kn fiksno, bez dostavljanja dokaza o visini troaka javnog prijevoza osigurava HZZ. - troaak polaganja dr~avnog stru nog ispita osigurava Po~eako-slavonska ~upanija Na in obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata: Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva. Na samo testiranje, kandidati su du~ni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrivanja identiteta, te kemijsku olovku s kojom e pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet nee moi pristupiti testiranju. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje najviae 10 bodova. Pisani dio testiranja sastoji se od opeg i posebnog dijela. Intervju (razgovor) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova. Kandidati sami snose troakove dolaska na pisano testiranje i razgovor (intervju). Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv. Literatura za pripremanje kandidata za pisano testiranje: Opi dio: - poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske pravni izvor - Ustav RH ( Narodne novine , br. 56/90,135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10-pro iaeni tekst i 05/14-Odluka Ustavnog suda, Broj: SuP-O-1/2014, od 14. 01.2014.) - poznavanje osnova sustava lokalne i podru ne (regionalne) samouprave pravni izvor - Zakon o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 33/01., 60/01. vjerodostojno tuma enje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pro iaeni tekst) - poznavanje osnova slu~beni kog zakonodavstva zaposlenih u tijelima jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave pravni izvor - Zakon o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08 i 61/11) Posebni dio: - Uredba o uredskom poslovanju ( Narodne novine , br. 7/09) POZIV ZA TESTIRANJE BITI E OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLO I PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE. PRO ELNICA Sandra Sekuli Pojer, dipl. novinarka Po~ega, 24. kolovoza 2015. ==F>H>>>^?`??\@^@`@@LAAdC $`a$gd_$a$gd_ $7$8$H$a$gdSZ4 $7$8$H$a$gdnW $`a$gdC$ & F 7$8$H$a$gdC$7$8$H$^a$gdC $ & Fa$gdC$a$gddgdd=D=F===== >> >">$>&>.>0>2>>>@>B>D>H>t>>>>>>>>>>>>>>>>J?L?\?^?`?r??@Z@\@ļ৙|w| hC5 hQ5hChC5OJPJ^Jo(hChC5hChC5OJQJ^J hnW5heDLhEO5h-h-5h-hEO5h-h-5mHsHhEOmHsHh7hnW5 h-5 hr`5h7h05 hEO5h7hd5.\@^@`@b@@@@RATAACCCCCCCC D$D8D:D@DFDjDlGnGpGGHH H"H.H0H2H4HJHLHTHVHjHlHtHvHHHHHHHHHHHHHIIII,I.Iξξξʳݞݞݞݞݞݞݞݞݞݞݞݞݞݞݞݞh_hdmHsHh_hd5>* h_hXhphh7hEOh_ h_h_h_h_5 h_hdhSZ4hr`OJQJ^Jh7hnW5OJQJ^J>dCrDFlGnGpGGGH,KKjLMBNOOO O OOO`gdd$a$gd .- $`a$gddgdd`gdd$a$gdd $`a$gd_ $`a$gd.I2I4I8I:I>I@IPIRIVIXIbIdIpIrIIIIIIIIIIIIIIIIIJJ JJJJ$J&J:J>JBJDJTJVJbJdJfJhJrJvJxJzJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKK&KMOOO OhXmHsHh_mHsHhdmHsH h_hdh_hdmHsHT O OOOOOPLPfPtP"Q2Q`QQ2RbRRRSSTT U^UUU V V$V&V(V*VfVVVƾƮƾƶƖƾƾƶƈ}ojc_Z h{75hQ hhQ h75h_h75>*mHsHhd5>*mHsHh_h5>*mHsHh_RmHsHhsB*phhsmHsHhmHsHhlmHsHhF]|mHsHh_hdmHsHh_h_mHsHhX5>*mHsHh_hd5>*mHsHh_hXmHsH"OOOQQSS V V&V(VVVVVVWWWWW&X$a$gdSZ4^gd3!$a$gdr`$a$gdQ`gddgdm{^gdF]|gdd`gdXVVVVWWWWWWWWWX$X&XXX YY Y$Y&Y0Y2Y4Y6Y8Y:Y>YNYXYZYlYYYYYYўݚݚݎ݊~h[h!heDLhdh2h>|hr`hh8 hr`5 hz5hr`hd5hr`hr`5h9hzhSZ4h85 hLP65hLP6hRZh h_hdh_hd5 h_h8hS9h3!h{75&&X(X Y"Y$Y&Y^YdYfYhYjYlYnYpYrYtYvYxYzY|Y~YYYYYYYYYgddYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY,1h. A!"#$% Ddp#V 3 C"p#((^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ 5NormalCJ_HaJmHsHtHB@B 5Naslov 1$$@&a$ 5PJ\>A > Zadani font odlomkaViV Obi na tablica4 l4a .k . Bez popisa TT 5 Naslov 1 Char"5CJPJ\_HaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!r]@Otheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tHA HwDI31МC`A]#Tv@=!<İT[ڸ3"Жe)Q!ol y\?Z]<z'Yٯ󼻵fKWtnu:f+25 1_66Y|slvހ,~u߿ZmxM:~ƽ9ۮ|g(Ȇ"1OԢ\=.@Md}H.Gb-\zc|9e! a f^=??|xGȡIXzg>2>ϫP>3u^|gO^|=o <*Ç4&$Gh`9Q #LI(q =9S̲8zt;G䞣 E+$DuŽUrpŤJv'N|{f݈8j1((B*K] .Xu0tɐlm2fpVe9tPU(?$quⵒfqy$JyϢD9\,AGm\nziÙ)D]|%lڟZ̦gl冹EPk 9> ljWY DK/7ebe _膖W`VcJD1#4b!:UJ0A?=y6ʷWg1K#[]y%[BTRlw~SL_)4)X t|zm{\CJ# w@],d_C֜a|jHP؏T$كdfl,YdTI]ZG䐰zoPnI dYB=!kk|l1Qn6MBŊ]|-_ƬF^ Mιڎ5gr3W8o1,Q =H zC}~h m /iG08ELum6:iO֚%tv1ZHggv|m"{DaidL`/Z_z 'LIL0zL@[t/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!r]@Otheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ""n)=\@.I OVY./124&=dCO&XYY-0356l,b$ڿC[̿@0( B S ?"xn "%-HJPZ\eiklnxz "(*08CEFGKLXb"(P`%`chp5@FI # & / N P ~ H"M"O"S""" bdghGI(*DFO Q l o / 1 K S  /2xz4NOpq#$U[56>?}ABtu01GHdePU !$!!!!9"^"b"}""" *+4QT !"!#!!!a"b"k"l"n"v""""" *+4QT !"!#!!!a"b"k"l"n"v"" F6 j mth{~HX~T+#|21̬<"t<z{ @(\ Oc²fbEN/nnnZ| DxG ,^,`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHl^l`OJQJ^Jo(hHo<^<`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH)^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHi^i`OJQJ^Jo(hHo9^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-t^t`OJQJ^Jo(hHoD ^D `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHT^T`OJQJ^Jo(hHo$^$`OJQJo(hH^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.)^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHi^i`OJQJ^Jo(hHo9^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. <^<`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.W^W`5o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.,,^,`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHll^l`OJQJ^Jo(hHo<<^<`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`5OJQJ^Jo() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.nnfb{ @Ku #@u t<PJu j21\ O Dx /nth{ X5006_T00_Sa1U0'Sa1U0'>nbJ_8|yjPeaֵT0~Ff2!g2zX*!-3jr | F *r`04S93!z #1+# .-!W283SZ43 5LP6#a7{7m;N? AA$ABCLDuED"FsF tGeDLsN'O!PE(P_RoTU:VT!WnWRZ[.[pw]^^ }a&bc d#iMil?np{p1tq6~sNt#whw~{!{}.|>|F]|(/A5xO) k7'E>8\sl d'tOB-]9+|P [2K`}q -6m{Cd;=5'gE!0Zc_D8zj~7bsQ26XliEOzQQA-1|hH-""@ p " &(8Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial_ Times-RomanTimes New RomanCTimesNewRoman] Times-BoldTimes New RomanI. ??Arial Unicode MS?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qgP8'R3P,>,>ar4""2qKX ?52! xxNa temelju lanka 93ZupanijaGordanaD     Oh+'0 $ D P \ ht|Na temelju lanka 93 ZupanijaNormalGordana164Microsoft Office Word@K.@[6b@n*@_<,՜.+,0 hp Apeiron>" Na temelju lanka 93 Naslov !"#$%&'()*+,-./012345679:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmnoqrstuvwz{~Root Entry FP»<}@Data 81Table@BNWordDocument .nSummaryInformation(hDocumentSummaryInformation8pMsoDataStore0<<VTCFL0VMINL5==20<<Item PropertiesUCompObj  F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry F*[}Data 81Table@BNWordDocument .n{ !"#$%&'()*+,-./012345679:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmno ron>" Na temelju lanka 93 Naslov4 $,SummaryInformation(hDocumentSummaryInformation8 xMsoDataStore0<<VTCFL0VMINL5==20<<xmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography"/> F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,D hp Apei