ࡱ> [0Qbjbj4ΐΐ>>\ V$ Qo"""""" P@#v5yb0v5!v5PP5d"!v5> F: Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije (u nastavku teksta: Povjerenstvo), povodom objavljenog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapoaljavanje, Podru na slu~ba u Po~egi i web-stranici Po~eako-slavonske ~upanije, te Oglasnoj plo i istoga tijela, u periodu od 8. lipnja 2015. do 16. lipnja 2015. godine, o b a v j e a t a v a k a n d i d a t e da e se pisano testiranje za polaznika stru nog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Po~eako-slavonska ~upanije odr~ati dana 6. srpnja 2015. godine (ponedjeljak), s po etkom u 08,00 sati, u Velikoj ~upanijskoj vijenici Po~eako-slavonske ~upanije, }upanijska 7, 34000 Po~ega. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva i ne nalazi se na popisu za testiranje, dostavit e se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni poziv. Nakon obavljenog pisanog testiranja Povjerenstvo e utvrditi rezultate testiranja, te kandidate koji su zadovoljili na pisanom testiranju pozvati na razgovor (intervju), nakon ega e formirati rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu (I. i II. dio). Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju, smatra se da su povukle prijavu na javni poziv. Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva, nalazi se u nastavku ove obavijesti. P o v j e r e n s t v o U Po~egi, 29. lipnja 2015. Testiranje kandidata za slijedea radna mjesta: a) viai referent za odnose s javnoau i informiranje Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.GABRIJELA KAPETANI2.ANKICA IVI3.DRAGANA BUZAD}I4.MATEA BREKALO b) administrativni tajnik ~upana Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.MARIJA GRUBI`I2.MARIJA MI EVI3.ANA BULAJA4.IVANA VIDOVI5.KRISTINA BUBALO6.MAJA MILAKOVI7.SUZANA KOPJAREVI8.NIKOLINA NIKOLI9.MARTINA BJELOKAPI   " & 2 : < X  8 F ~  " 齲՚{pehl!85aJmHsHhJy5aJmHsHh95aJmHsHh }aJmHsHh^/aJmHsHhyoaJmHsHhyhy5aJmHsHh5aJmHsHhyh5aJmHsHhl!8aJmHsHhJyaJmHsHhqaJmHsHhyhaJmHsHhCJmHsH'R T V X $&<>@UVW $`a$gd&ZC$d`a$gdd dgd $da$gd $da$gd$d`a$gd$a$gdL" 8 : p r &`nH<>@Wbcstu}θ}}s}}i_UhdCJmHsHhnaJmHsHhVgaJmHsHh3aJmHsHhgjaJmHsHhyh&ZCaJmHsHhhaJhyhaJ haJ h^jaJ hGyaJhyhaJhyhdaJmHsHhyhaJmHsHh^j5aJmHsHhyh5aJmHsHh:5aJmHsH QST68J $$Ifa$gdf $ & F*da$gdy 8 $da$gd :$a$gdL$^`a$gd$a$gd $da$gdy $da$gdd+PRp(*02468|r|h^TGhnhgjaJmH sH hJaJmH sH hl!8aJmH sH h;1aJmH sH hcSaJmH sH hJyaJmH sH hyhyaJmH sH haJmH sH hyhaJmH sH hhCJmHsHhdCJmHsHhyaJmHsHhGyaJmHsHhnaJmHsHhgjaJmHsHhyhdaJmHsHhgjCJmHsH8bxzJLRx|p`TG9h :5B*mHphsHhGyh :5B*phhGyh :5mHsHhGyh :5CJaJmHsHhGyh :5CJaJ"hy 8h :5>*CJaJmHsH"h :hJy5>*CJaJmHsH"h :h :5>*CJaJmHsHh :5>*CJaJmHsHh*F5>*CJaJmHsHhJy5>*CJaJmHsH"hlhl5>*CJaJmHsHh^j5>*CJaJmHsHJLRzuu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf xz|,.@rx*,.PRT³xje`e`e` hW&U5 hU=p5h :5B*mHphsHhGyh :5B*phhGyh :5CJaJmHsHhGyh :5CJaJ"h :h :5>*CJaJmHsHh :5>*CJaJmHsHhJy5>*CJaJmHsH h :5hGyh :5 hGyh :5B*mHphsH hGyh :5B*mHphsH%z|uu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf uu $$Ifa$gdf }kdV$$Ifl08(# t0$644 laytf uu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf .@pymaa $$Ifa$gdf $`a$gdy 8$a$gdL}kd$$Ifl08(# t0$644 laytf prxuu $$Ifa$gdf }kdW$$Ifl08(# t0$644 laytf uu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf uu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf uu $$Ifa$gdf }kdX$$Ifl08(# t0$644 laytf (ui $$Ifa$gd : $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf (*0Nui $$Ifa$gd : $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf NPVzui $$Ifa$gd : $$Ifa$gdf }kdY$$Ifl08(# t0$644 laytf TVx|~FBFDFNFPFVFFFFFFFFFFGGG6G@GVGZG\G̾{jb]bXb]bX]X]X hd5 hoV5hGyhd5 hGyhd5B*mHphsHhoV5B*mHphsHhGyhd5B*phhGyhd5CJaJmHsHhGyhtk5CJaJhGyhd5CJaJhy 8hd5>*CJaJhdhd5>*CJaJUh :5>*CJaJmHsH htk5 hU=p5 hW&U5 h :5!z|ui $$Ifa$gd : $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf ui $$Ifa$gd : $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf DFVFFyl`` $$Ifa$gdf & F*7$8$H$gdy 8$a$gdL}kdZ $$Ifl08(# t0$644 laytf a) viai referent za ope poslove Red. Br.IME I PREZIME KANDIDATA1.MARINA PULJA`EVI2.MIROSLAV BANO}I3.VALENTINA MATIJA`EVI4.MARIJA SARAJLI5.SANJA NEKI b) referent za poslove pismohrane Red. Br.IME I PREZIME KANDIDATA1.SUZANA KOPJAREVI2.BARBARA RAIF3.JELENA KEREP I4.}ELJKO RENDULA5.ANAMARIA MILI EVI6.DARIA BANO}I7.MARTINA BJELOKAPI8.MARIJA MI EVI9.ANA BULAJA10.IVANA VIDOVI11.KRE`IMIR `USTER12.MAJA MILAKOVI13.SUZANA KOPJAREVI14.NIKOLINA NIKOLI15.JOSIP SVJETLI I a) referent za prostorno ureenje i graditeljstvo (Po~ega) Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.KRISTINA JAKOBOVI2.GABRIJELA TOMI3.GLORI RALJEVI4.KARMELA KAVICKI5.MATKO KREME EK6.MARIJA MARKOVI7.LIDIJA JOGUN 8.KRISTINA MARI9.ANDRIJANA `TIMAC10.DINKO RIDER 3.1. a) referent za prostorno ureenje i graditeljstvo (Pakrac) Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.KRISTIJAN VINKLER2.DALIBOR RADI a) viai stru ni suradnik za prora un i financije Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.MATO JAKOVLJEVI2.TOMISLAV GRBE`3.KRISTINA MILI EVI4.JELENA VRBAN5.IVANA MAJSTOROVI a) viai stru ni suradnik za kulturu i druge druatvene djelatnosti Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.TOMISLAV GRBE`2.KRISTINA MILI EVI b) viai stru ni suradnik za zdravstvo i pravne poslove Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.LJUBICA NOVAK FFFFuu $$Ifa$gdf }kd $$Ifl08(# t0$644 laytf FFFFuu $$Ifa$gdf }kd $$Ifl08(# t0$644 laytf FFFGuu $$Ifa$gdf }kd[ $$Ifl08(# t0$644 laytf GGG8Guu $$Ifa$gdf }kd $$Ifl08(# t0$644 laytf 8G:G@GXGuu $$Ifa$gdf }kd $$Ifl08(# t0$644 laytf XGZG\GGGGyymm $$Ifa$gdf $a$gdL}kd\ $$Ifl08(# t0$644 laytf \G^GGGGGGGHHH0H4H8H:HXH\HHHHHHHIJDJFJJJѵ||||w|w|w|rm^Ohw65>*CJaJmHsHh :5>*CJaJmHsH htk5 hEN5 h{E5 hoV5hGyhoV5 hGyhoV5B*mHphsHhoV5B*mHphsHhGyhoV5B*phhGyhoV5CJaJmHsHhGyhtk5CJaJhGyhoV5CJaJ"hoVhoV5>*CJaJmHsHhoVhoV5CJaJmHsHGGGHuu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf HHH2Huu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf 2H4H:HZHuu $$Ifa$gdf }kd]$$Ifl08(# t0$644 laytf ZH\HbHHuu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf HHHHuu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf HHHHuu $$Ifa$gdf }kd^$$Ifl08(# t0$644 laytf HHHIuu $$Ifa$gdf }kd $$Ifl08(# t0$644 laytf III&Iuu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf &I(I.IDIuu $$Ifa$gdf }kd_$$Ifl08(# t0$644 laytf DIFINIjIuu $$Ifa$gdf }kd $$Ifl08(# t0$644 laytf jIlItIIuu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf IIIIui $$Ifa$gdEN $$Ifa$gdf }kd`$$Ifl08(# t0$644 laytf IIIIui $$Ifa$gdEN $$Ifa$gdf }kd $$Ifl08(# t0$644 laytf IIIJui $$Ifa$gdEN $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf JJ JBJui $$Ifa$gdtk $$Ifa$gdf }kda$$Ifl08(# t0$644 laytf BJDJFJJJJynbb $$Ifa$gdf $ & F*a$gdy 8$a$gdL}kd $$Ifl08(# t0$644 laytf JJJJJJKK*K.K4KRKVKZK\KxK|KKKKKKKKKKLLLLLĴ{v{v{v{q{v{v{v{bUhZA5CJaJmHsHhJy5>*CJaJmHsH h35 h"\5 hHa5hGyh"\5 hGyh"\5B*mHphsHhHa5B*mHphsHhGyh"\5B*phhGyh"\5CJaJmHsHhGyh"\5CJaJ"hy 8h"\5>*CJaJmHsHh~R5>*CJaJmHsHh"\5>*CJaJmHsHJKK,Kuu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf ,K.K4KTKui $$Ifa$gdHa $$Ifa$gdf }kdb$$Ifl08(# t0$644 laytf TKVK\KzKuu $$Ifa$gdf }kd $$Ifl08(# t0$644 laytf zK|KKKui $$Ifa$gdHa $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf KKKKuu $$Ifa$gdf }kdc$$Ifl08(# t0$644 laytf KKKKuu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf KKKLuu $$Ifa$gdf }kd$$Ifl08(# t0$644 laytf LLL:Luu $$Ifa$gdf }kdd$$Ifl08(# t0$644 laytf :L*CJaJmHsH"h7h75>*CJaJmHsHhJy5>*CJaJmHsH h@}5hGyhZA5 hGyhZA5B*mHphsHh@}5B*mHphsHhZA5B*mHphsHhGyhZA5B*phhGyhZA5CJaJmHsHhGyhZA5CJaJhZA5>*CJaJmHsH"hZAhZA5>*CJaJmHsHhZAhZA5CJaJmHsHZM\MbMMui $$Ifa$gd@} $$Ifa$gdf }kd $$Ifl08(# t0$644 laytf MMMMuu $$Ifa$gdf }kd $$Ifl08(# t0$644 laytf MMMN"NRNynbb $$Ifa$gdf $ & F*a$gdy 8$a$gdL}kdf!$$Ifl08(# t0$644 laytf RNTNZN|Nuu $$Ifa$gdf }kd"$$Ifl08(# t0$644 laytf "NTNZNzN~NNNNNNNNNNNNNNO O"OzOOOOOOûwk[NhGyhT<5B*phhGyhT<5CJaJmHsHhGyhT<5CJaJ"hy 8hT<5>*CJaJmHsHhT<5>*CJaJmHsHh95>*CJaJmHsHh75>*CJaJmHsH h75hGyh75 hGyh75B*mHphsHh75B*mHphsHhGyh75B*phhGyh75CJaJmHsH|N~NNNuu $$Ifa$gdf }kd"$$Ifl08(# t0$644 laytf NNNNuu $$Ifa$gdf }kdg#$$Ifl08(# t0$644 laytf NNNNuu $$Ifa$gdf }kd$$$Ifl08(# t0$644 laytf NNNOuu $$Ifa$gdf }kd$$$Ifl08(# t0$644 laytf O O"OOOOynbb $$Ifa$gdf $ & F*a$gdy 8$a$gd7}kdh%$$Ifl08(# t0$644 laytf OOOPuu $$Ifa$gdf }kd&$$Ifl08(# t0$644 laytf O PPPPPP@PPPPPPQQQQ.Q0Qtehy<5>*CJaJmHsHhJy5>*CJaJmHsH"h7h75>*CJaJmHsHhGyhT<5CJaJmHsHhGyhT<5CJaJhT<5>*CJaJmHsHh75>*CJaJmHsHhGyhT<5 hT<5 h5 hGyhT<5B*mHphsHhT<5B*mHphsHPPPP@PPPPymaa $$Ifa$gdf $^a$gdy 8$a$gd7}kdi'$$Ifl08(# t0$644 laytf PPPQuu $$Ifa$gdf }kd($$Ifl08(# t0$644 laytf QQQQQQ Q"Q$Q&Q(Q*Q,Q.Qyyqqqqqqqqqq$a$gdL$a$gd7}kd($$Ifl08(# t0$644 laytf .Q0Q$a$gdL21h:p . A!"#$% $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytf ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHN`N LNormal dCJPJ_HaJmH sH tH >A > Zadani font odlomkaVi@V Obi na tablica4 l4a .k . Bez popisa 6U6 * Hiperveza >*B*ph~~ FoReaetka tablice7:V0 d8/8 )'A26B*CJ]^JaJphf/"f Default 7$8$H$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtH T2T Standard (Web)1dd[$PJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!r]@Otheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tHA HwDI31МC`A]#Tv@=!<İT[ڸ3"Жe)Q!ol y\?Z]<z'Yٯ󼻵fKWtnu:f+25 1_66Y|slvހ,~u߿ZmxM:~ƽ9ۮ|g(Ȇ"1OԢ\=.@Md}H.Gb-\zc|9e! a f^=??|xGȡIXzg>2>ϫP>3u^|gO^|=o <*Ç4&$Gh`9Q #LI(q =9S̲8zt;G䞣 E+$DuŽUrpŤJv'N|{f݈8j1((B*K] .Xu0tɐlm2fpVe9tPU(?$quⵒfqy$JyϢD9\,AGm\nziÙ)D]|%lڟZ̦gl冹EPk 9> ljWY DK/7ebe _膖W`VcJD1#4b!:UJ0A?=y6ʷWg1K#[]y%[BTRlw~SL_)4)X t|zm{\CJ# w@],d_C֜a|jHP؏T$كdfl,YdTI]ZG䐰zoPnI dYB=!kk|l1Qn6MBŊ]|-_ƬF^ Mιڎ5gr3W8o1,Q =H zC}~h m /iG08ELum6:iO֚%tv1ZHggv|m"{DaidL`/Z_z 'LIL0zL@[t/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!r]@Otheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] " 8xT\GJJL"NO0Q /@LQXJzp(NzFFFG8GXGGH2HZHHHHI&IDIjIIIIJBJJ,KTKzKKKKL:LdLLZMMMRN|NNNNOOP?ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVWYZ[\]8@0( B S ?ORVZu}|?@BJkltyz|"#,-789:ABIJMQZ[cdjkmntu{|} %&0189CDPQST\]fgqsuv  !()3456?DEJMWbdsu}+,Pp'05H{& ' ) G Q V _ h m ~ L Q  # ( . 2 9 N ~ ' , 4 > I S X a j o } JMWP05H& G Q h m ~ L Z # ( 9 N ~ I S j o } 33_vM N p p O P _vM N p p O P .o5VĿȍ";2X- r]T<$t1fj'/,C}N!2rhWL0?<^~Y !*6b!!|2D/!`P|%Hvl$&.P(4pPA)jJal+xYV3g,,.Z5XN< }:i>RJWcHGb\pT[!H(_~OJopL{kNlH\FPꟂ+!lS,%tT쀢`ZURvb\$bb;&]`^: g]*sa]b-_Rp_>.sfbEN d<^~lxj<^~nnZ|srvtUs29 ^w ~$owv]^^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ))^)`5hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.#))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH^`OJQJo(hHXX^X`OJQJ^Jo(hHo((^(`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.9/9^9`/o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o()  ^ `hH. L ^ `LhH. ``^``hH. 00^0`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. pLp^p`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH./^`/o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.<<^<`o()  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. ||^|`hH. LLL^L`LhH.  ^ `hH. ""^"`hH. %L%^%`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.uu^u`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.,,^,`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHll^l`OJQJ^Jo(hHo<<^<`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH,,^,`o(.^`o() L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^` o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.88^8`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH./- @a !!~$ow- : g]P(Y !nnfbb;&]pLZU/!T[!HVP|%l$&a]rh ^wvb\Us,%tTal+_~OJ]T_i>< }:!lSsrZ5{kNpPA)C}cHG;b-_\FPV3g,1lxjo'/ d?500RT00..ڈI/Z`_Xn2z#M "bh lbcj||aֵT0~^@>ZBCLJC[qZY -KnhENiqJFod ~ T+ L f + #3 4Q Z 8d],$PY#9(;yox4WaDiZ=J/EU8e2 d 59'?JF~Rv Z9!?! ;"#$V%$A&;'' ')' ,'FY(K) n)bX+V- .E{/)0?0;1+2N2x35N45w6+6`6>.7Q7y 8l!89D9 :;!;n;y<e3>@A7'AKB&ZC\~C3WDeDDpE{EFF*FEFZ%H aH^,`gl`HawawdDaefqe{eHff<8fqRgVghai cij+jTj^jgjE ln%n +pU=pCgq~r~tluwQTx-Xz`| }8}8~3 `5pLw@};GK'm'J,`1q61t 0z#D@^/F y(9FHUq tg;`$NN^j]?asj!k2Jy7d5ZA U3`HOe8HKJfjMhW|oT k\(G7bCx*"{N=>T<d#$dlfl_=4R%%@2lOElX0A]xa_j L~i5vFc?*4(: Z~0')[ 5gtkesv 2(3ly{@_+zoI5T`b?a7E=u#Onwu~ Jm9m_Gyl;KK)]@ P P P P Lw $@FUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriI Myriad ProArial?= *Cx Courier New;Wingdings_ Times-RomanTimes New RomanA$BCambria Math"q4G!6'6 !x24d 2qKX ?L2!xxPovjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za stru no osposobljavanje u Upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3ZupanijaGordana.              ! " # $ % & ' ( ) * + , - Oh+'0 LXlx   Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za struno osposobljavanje u Upravna tijela Poeko-slavonske upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3 ZupanijaNormalGordana430Microsoft Office Word@fg@@b @Hآ @6qq5 ՜.+,0 hp mApeiron Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za struno osposobljavanje u Upravna tijela Poeko-slavonske upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3 Naslov !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefghijklmnopqrsuvwxyz{|}~Root Entry F v5Data _j)1TabletWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry F@%d5Data _j)1TabletWordDocument4 ka za struno osposobljavanje u Upravna tijela Poeko-slavonske upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3 Naslov4 $,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+, hp mApeiron Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polazni