ࡱ> [$bjbj.ΐΐ5tr|gfffffff$j]m g ggffB[a@5I3]<fg0g.^nnxaanb0 g ggn :Na temelju lanka 93. stavak 1. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08 i 61/11), lanka 16. Pravilnika o uvjetima i na inu izbora osoba na stru no osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Po~eako-slavonske ~upanije ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 5/12, u nastavku teksta: Pravilnik) i Plana prijma na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije za 2015. godinu ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 1/15 i 3/15), ~upan Po~eako-slavonske ~upanije objavljuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije Osobe se primaju na stru no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 12 mjeseci, na radna mjesta u slijedea upravna tijela: 1. URED }UPANA a) viai referent za odnose s javnoau i informiranje, tri (3) polaznika/polaznice, Uvjeti: - preddiplomski sveu iliani studij ili stru ni studij u trajanju od najmanje tri godine, upravne struke b) administrativni tajnik ~upana, dva (2) polaznika/polaznice, Uvjeti: srednja stru na sprema ekonomske ili druge odgovarajue struke 2. TAJNI`TVO PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE a) viai referent za ope poslove, etiri (4) polaznika/polaznice, Uvjeti: - preddiplomski sveu iliani studij ili stru ni studij u trajanju od najmanje tri godine, ekonomske struke b) referent za poslove pismohrane, etiri (4) polaznika/polaznice, - srednja stru na sprema upravne, ekonomske ili druge odgovarajue struke UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO referent za prostorno ureenje i graditeljstvo, dva (2) polaznika/polaznice Uvjeti: - srednja stru na sprema graevinske, arhitektonske ili upravne struke 3.1. ISPOSTAVA PAKRAC a) referent za prostorno ureenje i graditeljstvo, dva (2) polaznika/polaznice Uvjeti: - srednja stru na sprema graevinske, arhitektonske ili upravne struke UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I FINANCIJE a) viai stru ni suradnik za prora un i financije, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: - preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij ekonomske struke UPRAVNI ODJEL ZA DRU`TVENE DJELATNOSTI viai stru ni suradnik za kulturu i druatvene djelatnosti, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: - preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij druatvene ili druge odgovarajue struke viai stru ni suradnik za zdravstvo i pravne poslove, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij pravne struke Osoba treba ispunjavati i ope uvjete iz lanka 14. stavak 1., podstavak 1.-4. Pravilnika, kojim je propisano da se osoba mo~e primiti na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako: a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadle~noj slu~bi za zapoaljavanje Hrvatskog zavoda za zapoaljavanje najmanje 30 dana b) ima odgovarajui stupanj obrazovanja i struku predvienu za obavljanje poslova radnog mjesta za ije se obavljanje prima na stru no osposobljavanje c) nema radnog iskustva na odgovarajuim poslovima u smislu odredbi Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi d) ne postoje zapreke za prijam u slu~bu utvrene odredbom lanka 15. i 16. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi Cilj stru nog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje dr~avnoga stru nog ispita, u skladu sa lankom 93. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08. 61/11.- u nastavku teksta: ZSN). Za kandidate prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest e se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv. Na web-stranici Po~eako-slavonske ~upanije (www.pszupanija.hr.) objavit e se podaci o poslovima predvienim za polaznike stru nog osposobljavanja i na in obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj plo i Po~eako-slavonske ~upanije objavit e se vrijeme odr~avanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije odr~avanja provjere. Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN , br. 82/08). Uz prijavu kandidati su du~ni prilo~iti: - kratki ~ivotopis - dokaz o hrvatskom dr~avljanstvu (preslika va~ee osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice, ukoliko osoba ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava, hrvatsko dr~avljanstvo dokazuje domovnicom) - dokaz o stru noj spremi (preslika svjedod~be) - elektroni ki zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u mati noj evidenciji (radni sta~) - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomono osuen za kaznena dijela iz lanka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci), - vlastoru no potpisanu izjavu o ne postojanju zapreka iz lanaka 15. ZSN-a, te da se kandidat do sada nije stru no osposobljavao u smislu lanka 93. ZSN-a (potpise na izjavi nije potrebno ovjeravati). Preslike tra~enih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora du~na dostaviti na uvid originalne dokumente. S kandidatom izabranim na stru no osposobljavanje zaklju uje se pisani ugovor. Izabrani kandidat ne ostvaruju status slu~benika, ne zasniva radni odnos i prima naknadu za rad, koju osigurava Hrvatski zavod za zapoaljavanje. Ako se kandidat prijavljuje u viae upravnih tijela i na viae radnih mjesta dovoljna je jedna prijava u kojoj je potrebno navesti to an naziv upravnog tijela i naziv radnog mjesta na koja se kandidat prijavljuje, a uz prijavu potrebno je prilo~iti tra~enu dokumentaciju u samo jednom primjerku. Prijave s dokazima o ispunjavanju tra~enih uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Po~eako-slavonska ~upanija, }upanijska 7, 34000 Po~ega, s naznakom Prijava na Javni poziv za pr< R h x  x :<DNdf|&(*8Jl68:NP\68JLdtv~h!Pwhk5 h'yhkhhkOJQJ^J hUhkhkOJQJ^Jhwwhk5 hk5hhk5hk hhkF >@Bfh*J8:xz$ & F7$8$H$a$gdk$7$8$H$^a$gdk $7$8$H$a$gdk$a$gdkgdk$a$gdk $`a$gdkz|tZ\^$;7$8$H$^;a$gdk$ & F7$8$H$a$gdk$ & F7$8$H$a$gdk$7$8$H$`a$gdk$7$8$H$^a$gdk $7$8$H$a$gdk04@DFZ\nprtbv$ ݻݍݍݰqha6hk5OJQJ^Jh}hk5OJQJ^Jh hkOJQJ^JhUa5OJQJ^JhU5OJQJ^Jhk5OJQJ^Jh3m-hk5OJQJ^JhhkOJQJ^J hUhkhkOJQJ^Jhk hhk hk5hhk5(JXZ^`tx~Px "$&.8HR龷֏tmmm h'yhkh6hkOJQJ^JhuGhBm5OJQJ^JhBmB*ph h3hk hk5hhk5hv hk5hk hhkhhkOJQJ^Jhk5OJQJ^JhkB*phh'yhkB*phhkOJQJ^Jha6hkOJQJ^J'^`P"$&rt.H$ & F7$8$H$a$gdk$7$8$H$^a$gdk$ & F7$8$H$a$gdk$7$8$H$`a$gdkgdk $7$8$H$a$gdk \fl"\ j t z | ~ !!""" """#@#B#D#x$z$$$%%--///00 0ÿøh hkmHsHheDLhkmHsH h #hk heDLhk hhkhhk5OJQJ^J h'yhkhkh6hkOJQJ^JhkOJQJ^Jhk5OJQJ^Jhhk5OJQJ^Jh@BhkOJQJ^J2jl"x z | ""D#{$7$8$H$`a$gdk$a$gdk$7$8$H$`a$gdk$ & F7$8$H$a$gdk$e7$8$H$^ea$gdk$ & F7$8$H$a$gdk $7$8$H$a$gdk$7$8$H$^a$gdk$;7$8$H$^;a$gdkD#F#z$|$%%''>)@)T+V+--//0 0r00L1 2v223.56gdk$a$gdk $`a$gdk 0r00001t222233366H7J7L7P777799 < <<<<<<==TpTrTtTvT|TTTUUUUUU,VJVLVTVVVZVVVVVﹷйЩݐhhkOJQJ\^JhkOJQJ\^J hthhk hk5\UheDLhk5 hQhkhahk5 hk5h hk5 hhk hshkhk heDLhkheDLhk5\86677899 <<vTxTzT|T~TTTUUUUU,VbV ^`gdk \^\`gdk$a$gdk $`a$gdkgdkijam polaznika na stru no osposobljavanje ne otvarati . Nepotpune i nepravodobne prijave nee se razmatrati. O rezultatima Javnog poziva kandidati e biti obavijeateni u zakonskom roku. }UPAN Alojz Tomaaevi, dipl. oec. KLASA: 112-06/15-01/5 URBROJ: 2177/1-05-05/3-15-1 Po~ega, 5. lipnja 2015. PRIJAM POLAZNIKA NA STRU NO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNA TIJELA PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE, PO}EGA, }UPANIJSKA 7 Polaznici stru nog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa primaju se u upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije na vrijeme od 12 mjeseci, na radna mjesta u slijedea upravna tijela: 1. URED }UPANA a) viai referent za odnose s javnoau i informiranje, tri (3) polaznika/polaznice POSLOVI: poslovi ope uprave, pristup informacijama i sl. b) administrativni tajnik ~upana, dva (2) polaznika/polaznice POSLOVI: administrativni poslovi za potrebe ~upana i zamjenika ~upana 2. TAJNI`TVO PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE a) viai referent za ope poslove, etiri (4) polaznika/polaznice POSLOVI: poslovi vezani uz funkcioniranje i rad }upanijske skupatine b) referent za poslove pismohrane, etiri (4) polaznika/polaznice POSLOVI: opi poslovi za potrebe upravnih tijela UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO referent za prostorno ureenje i graditeljstvo, dva (2) polaznika/polaznice POSLOVI: priprema potrebne prijedloge i materijale za postupak izdavanja rjeaenja o izvedenom stanju, vodi registar izdanih dozvola i sl. 3.1. Ispostava Pakrac a) referent za prostorno ureenje i graditeljstvo, dva (2) polaznika/polaznice POSLOVI: priprema potrebne prijedloge i materijale za postupak izdavanja rjeaenja o izvedenom stanju, vodi registar izdanih dozvola i sl. UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I FINANCIJE a) viai stru ni suradnik za prora un i financije, jedan (1) polaznik/polaznica POSLOVI: poslovi iz podru ja financija Po~eako-slavonske ~upanije UPRAVNI ODJEL ZA DRU`TVENE DJELATNOSTI viai stru ni suradnik za kulturu i druge druatvene djelatnosti, jedan (1) polaznik/polaznica POSLOVI: prati razvojnu, organizacijsku i normativnu problematiku u vezi akolstva viai stru ni suradnik za zdravstvo i pravne poslove, jedan (1) polaznik/polaznica POSLOVI: sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga opih i pojedina nih akata iz podru ja zdravstva i sl. Polaznici za vrijeme stru nog osposobljavanja ostvaruju pravo na: - uplatu obveznih doprinosa HZMO osigurava HZZ - uplatu obveznih doprinosa HZZO osigurava HZZ - nov anu pomo u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini nov ane pomoi za nezaposlenu osobu koju je Zavod uklju io u stru no osposobljavanje, te iznosi 2.400,00 kuna mjese no osigurava HZZ - troaak prijevoza u visini stvarnih troakova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u max. iznosu od 1.000,00 kuna osigurava HZZ - u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz te osobe nisu u mogunosti dostaviti dokaz o stvarnom troaku prijevoza, za pokrivanje troakova prijevoza mjese no se isplauje iznos od 200,00 kn fiksno, bez dostavljanja dokaza o visini troaka javnog prijevoza osigurava HZZ. - troaak polaganja dr~avnog stru nog ispita osigurava Po~eako-slavonska ~upanija Na in obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata: Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva. Na samo testiranje, kandidati su du~ni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrivanja identiteta, te kemijsku olovku s kojom e pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet nee moi pristupiti testiranju. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje najviae 10 bodova. Pisani dio testiranja sastoji se od opeg i posebnog dijela (svakom se dodjeljuje najviae 10 bodova). Intervju (razgovor) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova. Kandidati sami snose troakove dolaska na pisano testiranje i razgovor (intervju). Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv. Literatura za pripremanje kandidata za pisano testiranje: Opi dio: - poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske pravni izvor - Ustav RH ( Narodne novine , br. 56/90,135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10-pro iaeni tekst i 05/14-Odluka Ustavnog suda, Broj: SuP-O-1/2014, od 14. 01.2014.) - poznavanje osnova sustava lokalne i podru ne (regionalne) samouprave pravni izvor - Zakon o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 33/01., 60/01. vjerodostojno tuma enje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pro iaeni tekst) - poznavanje osnova slu~beni kog zakonodavstva zaposlenih u tijelima jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave pravni izvor - Zakon o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08 i 61/11) Posebni dio: za radno mjesto pod to kom 1.a) - Zakon o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine , br. 25/13) i - Uredba o uredskom poslovanju ( Narodne novine , br. 7/09) za radno mjesto pod to kom 1.b) i 2.b) - Uredba o uredskom poslovanju ( Narodne novine , br. 7/09) za radno mjesto pod to kom 2.a) - Zakon o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 33/01, 60/01 vjerodostojno tuma enje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pror iaeni tekst) za radna mjesta pod to kom 3.a) i 3.1.a) - Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama ( Narodne novine , br. 86/12 i 143/13) za radno mjesto pod to kom 4.a) - Zakon o prora unu ( Narodne novine , br. 87/08 i 136/12) za radno mjesto pod to kom 5.a) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj akoli ( Narodne novine , br. 87/08, 86/09, 92/10., 105/10 ispravak, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) za radno mjesto pod to kom 5.b) Zakon o zdravstvenoj zaatiti ( Narodne novine , br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14 POZIV ZA TESTIRANJE BITI E OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLO I PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE. }UPAN Alojz Tomaaevi, dipl. oec. Po~ega, 29. lipnja 2015. bVV4W6W8W:WW@WBWDWFWHWJWLWNWPWRWTWVWXWZW\W^W`WbWdWfWgd`'gdk 7$8$H$gdkVVVVV2W4W:WZ@ZbZvZü{{wwsowe]hhr5hrhr56h`ohVhB hBhO`y hBhV hBh+2 hBho)jhBho)UhBh 5 hB5 h95hBho)5 h95CJ hk5CJ hB5CJ hd^5CJ hv 5CJ hhkhkOJQJ\^JhhkOJQJ\^J"fWhWjWlWnWpWrWtWvWxWzW|W~WWDXXXXZ@ZbZ"[[ $7$8$H$a$gdr $`a$gdr$a$gdO`ygdu$a$gd9gd9gd`'vZZZZZZZ ["[B[[[[[[[[\\ \\\\*\,\>\B\\\]] ]^]r]]]]]]]]]]]] ^^^^j^^û袔~h2E5OJQJ^Jhl`5OJQJ^Jhl`hl`5OJQJ^Jhl`OJQJ^J h5hrhr56hrhr6hrhhI-u5 hI-u5h&th&t5>* h*5 h&t5hhr5h&thr5>* hr51[[B\\]]^]]^^ _____`aaaab`gdhgdr,^,gdh & Fgdh$ & F7$8$H$a$gdr$7$8$H$`a$gd&t $7$8$H$a$gdr^^^^^^^_ ___ _______H`L`R`V`X`l`n`````aaaaaaήyqldZdZhrhr56hrhr6 hh6hhhh5hhhr5>*hhhh5>* hh5>*hrhr56OJQJ^JhrOJQJ^Jhl`h&t5OJQJ^J h&t5 hh5hhh5hh5OJQJ^Jhhhh5>*OJQJ^Jh&t5OJQJ^Jhr5OJQJ^J"aaaaaaaJbNbTbXbZbnbpbbbbb0c* hh5>* hr5hrhr56 h\h56'b8ccccddpereteeDff$g2g4g$a$gdO`y$;7$8$H$^;a$gdI$;7$8$H$^;a$gd/$ & F7$8$H$a$gdI $7$8$H$a$gdr$ & F7$8$H$a$gdr $7$8$H$a$gd/gdh,^,gdhff"g$g0g2g4ghh6iiii6jTkdkfkhkjkkk l\ltlloooJp^p`ppprp~pppppppppppppppppp qqqBqh_hZ55mHsHh_hZ555>*hZ55 h_hZ55h_hZ555hZ555OJQJ^Jh`o5OJQJ^Jh`oOJQJ^JhBOJQJ^JhrOJQJ^Jh/5OJQJ^JhI5OJQJ^J74ggghhh6iijklooooHpJpBq|s@t ugdZ55`gdZ55$a$gdZ55 $`a$gdZ55 $7$8$H$a$gdZ55$;7$8$H$^;a$gd`o$ & F7$8$H$a$gd`oBqFqHqPqRqfqjq|q~qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrr$r&r4r6r8r:rRrTr\r^rfrhrtrvrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssss"s$s6s8ss@sBsFsHsJsLs`sbsvstu>vwhZ55 h_hZ55h_hZ55mHsH[ u>vvwww x"x6x8xJzLz||~~~~ $`a$gd:`gd:^gdZ55gdZ55`gdZ55$a$gdZ55 $`a$gdZ55www"x2x6xxyyyDzz{r{{^|`|4}6}}}b~|~~~~ lnprvx&zs h:5>*h:h:5>*hZ55 hhZ55 hZ555h_hI5>*mHsHhI5>*mHsH hhShSh: h:5h:5>*mHsHhZ55B*phhZ555>*mHsHh_hZ555>*mHsHh_hZ55mHsHhZ55mHsH-np0 ƃȃ $a$gd:$d`a$gdoj d`gdoj^gdZ55 $`a$gd:$a$gdZ55`gdZ55gd: $`a$gdS&04x~ނ ~ƒăȃ 6Ȅ̄<>vt򶠘Ê{s{h_hZ555 h_hZ55hBe1h:hShShS5>*hShS5 hBh:h'nhoj5 h'nh: h:5hojmHsH h:5>*h3!hoj5 hZ555hh:5h:mHsHhBh:mHsHh:h:h:5>*-Ȅ>vxz|~gdZ55$a$gdZ55 $7$8$H$a$gdS & FgdSgd: $`a$gdoj $`a$gd:$h' h_hZ55hZ55hZ555hSZ4hZ555 hZ555hZ55 "$gdZ55,1h. A!"#$% Ddp#V 3 C"p#((^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ o)NormalCJ_HaJmHsHtHB@B ANaslov 1$$@&a$ 5PJ\ZZ 9xNaslov 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJ>A > Zadani font odlomkaViV Obi na tablica4 l4a .k . Bez popisa @/@ o)A2#6CJOJQJ]^JaJo(phTT A Naslov 1 Char"5CJPJ\_HaJmHsHtHBB uapple-converted-space4U!4 u Hiperveza >*phF^2F Q1LStandard (Web)dd[$\$0WA0 43 Naglaaeno5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!r]@Otheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tHA HwDI31МC`A]#Tv@=!<İT[ڸ3"Жe)Q!ol y\?Z]<z'Yٯ󼻵fKWtnu:f+25 1_66Y|slvހ,~u߿ZmxM:~ƽ9ۮ|g(Ȇ"1OԢ\=.@Md}H.Gb-\zc|9e! a f^=??|xGȡIXzg>2>ϫP>3u^|gO^|=o <*Ç4&$Gh`9Q #LI(q =9S̲8zt;G䞣 E+$DuŽUrpŤJv'N|{f݈8j1((B*K] .Xu0tɐlm2fpVe9tPU(?$quⵒfqy$JyϢD9\,AGm\nziÙ)D]|%lڟZ̦gl冹EPk 9> ljWY DK/7ebe _膖W`VcJD1#4b!:UJ0A?=y6ʷWg1K#[]y%[BTRlw~SL_)4)X t|zm{\CJ# w@],d_C֜a|jHP؏T$كdfl,YdTI]ZG䐰zoPnI dYB=!kk|l1Qn6MBŊ]|-_ƬF^ Mιڎ5gr3W8o1,Q =H zC}~h m /iG08ELum6:iO֚%tv1ZHggv|m"{DaidL`/Z_z 'LIL0zL@[t/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!r]@Otheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 5 0VvZ^afBqw&$"#%(GIKLNPRTVz^D#6bVfW[b4g u$ !$&')FHJMOQSUW8@0( B S ?55550000C2D22222+3,3-3-3N3N334445550000C2D22222+3,3-3-3N3N33444555GNZ V9JN8)m zp_ZP\ּBbE!!|2Ds#-Zat&*qP(4_u/P_\1Hq28)Z5XNAq]HJn[OpqmQܮ*!lS?SrjfbENnnZ|srBWr~"W ,9\,,^,`5o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(;;^;`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.,^,`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. l^l`hH. <L^<`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH,,^,`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.;^;`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. l^l`hH. <L^<`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.)?)^)`?o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. 88^8`hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(,^,`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. l^l`hH. <L^<`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.)?)^)`?o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.;;^;`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.,,^,`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.,,^,`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.,,^,`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.;;^;`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH)?)^)`?o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.,,^,`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHll^l`OJQJ^Jo(hHo<<^<`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH,,^,`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.e^e`o() 5^5`hH. L^ `LhH. ^ `hH. ^`hH. uL^u`LhH. E^E`hH. ^`hH. L^`LhH.!! P( nn_u/_\1bEr~?SHfbs#NZ z!lSsrGmQ[OAZ5_ZPHq2 ,at&m JNSa1U0}Sa1U0LaDƩt?HdzmRz (A`_xy6#MNsƩh$3qBԢh6W"hbc/#aֵT0~^v Gp $-E60 fN7E5NH]S0 f_j_rFtGp}Ia2Eft^ , v I cRvYd^7BR3hZsh&hV@: p G?$x$%#d%G$&'`' )8)}F)o))*P+b,,r,@O@A*B|BBlC DXD^FaGQ1L}N>^OSyTqpU][V=Ww(XZDXJYXY[Y1tY~{Y7)[bw[\9\E]E*^f1^p_l`1`Uada#dCdZehg\h56joj}j 6kb*l'ns&trtuI-u$vnv1wCw!Pwww9xN[yO`yzZ{N/~T?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ[\]^_`bcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FOI3Data Y1TableanWordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry F3Data Y1TableanWordDocument. ZASNIVANJA Naslov4 $,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,l( hp Apeirona5 =PRIJAM POLAZNIKA NA STRUNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ