ࡱ> [bjbj.ΐΐ.<RRRfffffoqqqqqq$BpR%%%$8Ro%o%%]y:@׏f }N[0W}^{#$rR'4%$ : Na temelju lanka 93. stavak 1. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o uvjetima i na inu izbora osoba na stru no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Po~eako-slavonske ~upanije ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 5/12, u nastavku teksta: Pravilnik) i Plana prijma na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije za 2016. godinu ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 1/16), ~upan Po~eako-slavonske ~upanije objavljuje sljedei J A V N I P O Z I V za prijam polaznika na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije na vrijeme od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, na slijedea radna mjesta: URED }UPANA a) administrativni tajnik/tajnica ~upana, dva (2) polaznika/polaznice Uvjeti: srednja stru na sprema ekonomske ili druge odgovarajue struke TAJNI`TVO PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE referent za poslove pismohrane, tri (3) polaznika/polaznice Uvjeti: srednja stru na sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajueg usmjerenja 3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO a) viai stru ni suradnik za prostorno ureenje i graditeljstvo, dva (2) polaznika/polaznice Uvjeti: zavraen preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij graevinske ili pravne struke viai referent za graditeljstvo, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: preddiplomski sveu iliani studij ili stru ni studij graevinske struke referent za prostorno ureenje i graditeljstvo, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: srednja stru na sprema graevinske, arhitektonske ili upravne struke 3.1. ISPOSTAVA PAKRAC referent za prostorno ureenje i graditeljstvo, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: srednja stru na sprema graevinske, arhitektonske ili upravne struke 4. UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I FINANCIJE a) viai stru ni suradnik za prora un i financije, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: - preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij ekonomske struke b) referent za ra unovodstvo knjigovoa, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: srednja stru na sprema ekonomskog usmjerenja 5. UPRAVNI ODJEL ZA DRU`TVENE DJELATNOSTI viai stru ni suradnik za zdravstvo i pravne poslove, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: - preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij pravne struke Osoba treba ispunjavati i ope uvjete iz lanka 14. stavak 1., podstavak 1.-4. Pravilnika, kojim je propisano da se osoba mo~e primiti na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako: a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadle~noj slu~bi za zapoaljavanje Hrvatskog zavoda za zapoaljavanje b) ima odgovarajui stupanj obrazovanja i struku predvienu za obavljanje poslova radnog mjesta za ije se obavljanje prima na stru no osposobljavanje c) nema radnog iskustva na odgovarajuim poslovima u smislu odredbi Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi d) ne postoje zapreke za prijam u slu~bu utvrene odredbom lanka 15. i 16. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi Cilj stru nog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje dr~avnoga stru nog ispita, u skladu sa lankom 93. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08. 61/11.- u nastavku teksta: ZSN). Za kandidate prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest e se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv. Na web-stranici Po~eako-slavonske ~upanije (www.pszupanija.hr.) objavit e se podaci o poslovima predvienim za polaznike stru nog osposobljavanja i na in obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj plo i Po~eako-slavonske ~upanije objavit e se vrijeme odr~avanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije odr~avanja provjere. Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN , br. 82/08). Uz prijavu kandidati su du~ni prilo~iti: - kratki ~ivotopis (molimo u ~ivotopis obvezno upiaite OIB i JMBG) - dokaz o hrvatskom dr~avljanstvu (preslika va~ee osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice, ukoliko osoba ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava, hrvatsko dr~avljanstvo dokazuje domovnicom) - dokaz o stru noj spremi (preslika diplome/svjedod~be) - elektroni ki zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u mati noj evidenciji - dokaz da se osoba vodi kao nezaposlena pri nadle~nom Zavodu za zapoaljavanje (potvrda nadle~nog Zavoda) - za osobe koje imaju evidentiranog radnog sta~a u zvanju za koje su se obrazovale potrebno je dostaviti i dokaz o radnom sta~u ostvarenom kod prethodnih poslodavaca (preslika Ugovora o radu ili Rjeaenja o rasporedu na radno mjesto ili potvrda poslodavca) i to za cijeli period evidentiranog radnog sta~a - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomono osuena za kaznena dijela iz lanka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci), - vlastoru no potpisanu izjavu o ne postojanju zapreka iz lanaka 15. ZSN-a, te da se kandidat do sada nije stru no osposobljavao u smislu lanka 93. ZSN-a (potpise na izjavi nije potrebno ovjeravati). Preslike tra~enih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora du~na dostaviti na uvid originalne dokumente. S kandidatom izabranim na stru no osposobljavanje zaklju uje se pisani ugovor. Izabrani kandidat ne ostvaruju status slu~benika, ne zasniva radni odnos i prima naknadu za rad, koju osigurava Hrvatski zavod za zapoaljavanje. Prijave s dokazima o ispunjavanju tra~enih uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Po~eako-slavonska ~upanija, }upanijska 7, 34000 Po~ega, s naznakom Prijava na Javni poziv za prijam polaznika na stru no osposobljavanje ne otvarati . Nepotpune i nepravodobne prijave nee se razmatrati. O rezultatima Javnog poziva kandidati e biti obavijeateni u zakonskom roku. KLASA: 112-06/16-01/5 URBROJ: 2177/1-05-05/3-16-1 Po~ega, 14. rujna 2016. godine }UPAN Alojz Tomaaevi, dipl. oec. PRIJAM POLAZNIKA NA STRU NO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNA TIJELA PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE, PO}EGA, }UPANIJSKA 7 Stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, na sljedeim radnim mjestima: URED }UPANA a) administrativni tajnik/tajnica ~upana, dva (2) polaznika/polaznice Uvjeti: srednja stru na sprema ekonomske ili druge odgovarajue struke POSLOVI: V d  l t z     x P04<>@TVhj~¶ϦϦϜhDOJQJ^JheDLhD5ho*hD5ho*hD5mHsHhDmHsH hP`5 hD5h hQ5heDLhQ5 h1+#hQhEhQ heDLhQ hQ5;  l~$7$8$H$^`a$gdD $^a$gdD $7$8$H$a$gdC $ & Fa$gdQ $`a$gdQ$a$gdQgdQgdQ$a$gdQ $`a$gdc$a$gd ~ ~TʽtjtjtjthQOJQJ^JheDLhQOJQJ^J heDLhQ hf\5heDLhQ5h.1hQ5OJQJ^Jhc hD5 hQ5h hQ5hQhDhQOJQJ^J heDLhCheDLhC5hUhD5OJQJ^JhDhUhDOJPJ^Jo( hUhD)~ZT$ & F7$8$H$a$gdQ $7$8$H$a$gdQ $^a$gdQ $ & Fa$gdQ $^a$gdQ $ & Fa$gdQ $ & Fa$gdQ$a$gdQ $7$8$H$a$gdD$ & F7$8$H$a$gdD`bdpz468<BjlHhxz޹vibbb h'yh=h6h=OJQJ^Jh=OJQJ^Jh=5OJQJ^Jh*5OJQJ^Jh7bhQ5OJQJ^JhQ5OJQJ^JhQOJQJ^J hEhch=hc5 hc5h=h=5 h=5h=hchE hEhE hE5 hF$U5heDLhQ5&Tbr68:<j$e_7$8$H$^e`_a$gd=$7$8$H$^a$gdE$ & F7$8$H$a$gdE$7$8$H$^a$gdc$ & F7$8$H$a$gdE$7$8$H$^a$gdE$ & F7$8$H$a$gdF$U $7$8$H$a$gdQ jlPww$7$8$H$`a$gd=$7$8$H$^a$gd= $7$8$H$a$gd=$7$8$H$`a$gdQ $7$8$H$a$gdQ$ & F7$8$H$a$gdc$7$8$H$^a$gdc$ & F7$8$H$a$gd=$)7$8$H$^)a$gd= z*>rvx6N\fjlԿ꿦vie^Ze^eZ^Zh( h'yh(hNh6h(OJQJ^JhNOJQJ^Jh(OJQJ^JhNh(5OJQJ^Jhh(5OJQJ^JhN5OJQJ^Jh7bhQ5OJQJ^Jh(5OJQJ^JhQOJQJ^JhQ5OJQJ^Jh=5OJQJ^Jh*5OJQJ^Jh= h'yh=(: xwg$7$8$H$^a$gd($7$8$H$^a$gdN$ & F7$8$H$a$gdN $7$8$H$a$gd( $7$8$H$a$gdN$)7$8$H$^)a$gdQ$7$8$H$^a$gd($ & F7$8$H$a$gdQ$7$8$H$`a$gdQ$7$8$H$^a$gd= 8jln!!""J#L#$$%%("*Z, $`a$gdRW $`a$gdQ$7$8$H$`a$gdQ$a$gdQ $7$8$H$a$gdQ$7$8$H$^a$gd($7$8$H$^a$gdNlnxz !!!!!!"""H#J#R#V#$$&&X...8/f////////0&0111122 233333l4r444444525d5n556親hb#hB[h*(IhRWhJ| hshQhdahQ>*heDLhQ5\hb#hQmHsHheDLhQmHsH h #hQhQ heDLhQh7bhNOJQJ^J=Z,-.8//r0011233P6789V::< <Z>>??@ 7$8$H$gdQ $`a$gdRWgdQ$a$gdQ $`a$gdb# $`a$gdJ|6H6J6N6P6\67729:999999:T:V:<< <<<< ===V>X>Z>>>\??????????@׳׳׳׳xm׃xhcOJQJ\^JhQOJQJ\^JheDLhQOJQJ\^J hRWhQhhRW5\ hQ5\heDLhQ5\heDLhQ5 hQhQhRWhQ5 hQ5h hQ5 heDLhQhJ| hhQhQ hh*(IhB[hRWh$*@@@@$@>@l@n@@@A BBtB~BBBB CC:CCBCtDvDD&E8EE$ & F7$8$H$a$gd'v$7$8$H$^`a$gd'v $^a$gd'v $ & Fa$gd~$a$gddgdd$a$gdS+$a$gd \^\`gdc \^\`gdQgdQ\DhDnDpDrDtDvDDDDDDDDEE"E$E8EPERExEzEEEEEEEhhhhhhȤȤȚsnfd_f[h(6 he5Uh7h'v5 h?(z5hUh'v5OJQJ^Jh'vhUh'vOJPJ^Jo( hUh'vh'vOJQJ^JheDLh'v5ho*h'v5ho*h'v5mHsHh'vmHsH h'v5h~h'v5h'vh'v5 h05h7hd5h7hnW5 hLz5h7h05"EE~hhhhBiiiljnjj.k0k2kk,ll $^a$gd?(z $)^)a$gd?(z $ & Fa$gd?(z $^a$gd?(z $ & Fa$gd?(z $ & Fa$gd~ $`a$gd'v$e^e`a$gde$a$gd?(zadministrativni poslovi za potrebe ~upana i poslovi uredskog poslovanja za potrebe Ureda ~upana TAJNI`TVO PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE referent za poslove pismohrane, tri (3) polaznika/polaznice Uvjeti: srednja stru na sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajueg usmjerenja POSLOVI: opi poslovi za potrebe upravnih tijela Po~eako-slavonske ~upanije 3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO a) viai stru ni suradnik za prostorno ureenje i graditeljstvo, dva (2) polaznika/polaznice Uvjeti: zavraen preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij graevinske ili pravne struke POSLOVI: izdavanje lokacijskih dozvola, rjeaenja o utvrivanju graevne estice, graevinske dozvole, rjeaenja o izvedenom stanju, voenje registra izdanih dozvola i sl. viai referent za graditeljstvo, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: preddiplomski sveu iliani studij ili stru ni studij graevinske struke POSLOVI: sudjelovanje u postupcima izdavanje lokacijskih dozvola, rjeaenja o utvrivanju graevne estice, graevinske dozvole, rjeaenja o izvedenom stanju, voenje registra izdanih dozvola i sl. referent za prostorno ureenje i graditeljstvo, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: srednja stru na sprema graevinske, arhitektonske ili upravne struke POSLOVI: priprema potrebnih prijedloga i materijala za postupak izdavanja rjeaenja o izvedenom stanju, voenje registra izdanih dozvola i sl. 3.1. ISPOSTAVA PAKRAC referent za prostorno ureenje i graditeljstvo, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: srednja stru na sprema graevinske, arhitektonske ili upravne struke POSLOVI: priprema potrebnih prijedloga i materijala za postupak izdavanja rjeaenja o izvedenom stanju, voenje registra izdanih dozvola i sl. 4. UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I FINANCIJE a) viai stru ni suradnik za prora un i financije, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: - preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij ekonomske struke POSLOVI: poslovi iz podru ja financija Po~eako-slavonske ~upanije b) referent za ra unovodstvo knjigovoa, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: srednja stru na sprema ekonomskog usmjerenja POSLOVI: ra unovodstveno-knjigovodstveni poslovi (kontiranje, voenje evidencije prihoda/primitaka i rashoda/izdataka prora una prema sadr~aju i nazivu ra una iz ra unskog plana, a na temelju knjigovodstvenih isprava i sl.) 5. UPRAVNI ODJEL ZA DRU`TVENE DJELATNOSTI viai stru ni suradnik za zdravstvo i pravne poslove, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: - preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij pravne struke POSLOVI: sudjelovanje u pripremi i izradi prijedlog opih i pojedina nih akata iz podru ja zdravstva i sl. Polaznici za vrijeme stru nog osposobljavanja ostvaruju pravo na: - uplatu obveznih doprinosa HZMO osigurava HZZ - uplatu obveznih doprinosa HZZO osigurava HZZ - nov anu pomo u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini nov ane pomoi za nezaposlenu osobu koju je Zavod uklju io u stru no osposobljavanje, te iznosi 2.400,00 kuna mjese no osigurava HZZ - troaak prijevoza u visini stvarnih troakova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u max. iznosu od 1.000,00 kuna osigurava HZZ - troaak polaganja dr~avnog stru nog ispita osigurava Po~eako-slavonska ~upanija - mentora - osigurava Po~eako-slavonska ~upanija Na in obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata: Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, te koji su dostavili svu tra~enu dokumentaciju uz prijavu. Na samo testiranje, kandidati su du~ni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrivanja identiteta, te kemijsku olovku s kojom e pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet nee moi pristupiti testiranju. Za svaki dio prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje opi i posebni dio i intervju) kandidatima se dodjeljuje najviae po 10 bodova. Pisani dio testiranja sastoji se od opeg i posebnog dijela, te se svakom od odnosnih dijelova dodjeljuje najviae po 10 bodova, ato ukupno mo~e iznositi najviae 20 bodova Za sveukupnu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidat mo~e ostvariti najviae 30 bodova. Intervju (razgovor) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (opi dio 5 i posebni dio 5). Kandidati sami snose troakove dolaska na pisano testiranje i razgovor (intervju). Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv. Literatura za pripremanje kandidata za pisano testiranje: Opi dio: - poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske pravni izvor - Ustav RH ( Narodne novine , br. 56/90,135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10-pro iaeni tekst i 05/14-Odluka Ustavnog suda, Broj: SuP-O-1/2014, od 14. 01.2014.) - poznavanje osnova sustava lokalne i podru ne (regionalne) samouprave pravni izvor - Zakon o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 33/01., 60/01. vjerodostojno tuma enje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pro iaeni tekst i 137/15) - poznavanje osnova slu~beni kog zakonodavstva zaposlenih u tijelima jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave pravni izvor - Zakon o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08 i 61/11) Posebni dio: pod to kom 1. a) - Uredba o uredskom poslovanju ( Narodne novine , br. 7/09) pod to kom 2.a) - Uredba o uredskom poslovanju ( Narodne novine , br. 7/09) pod to kom 3. a)b)c) i 3.1.a) - Zakon o prostornom ureenju ( Narodne novine , br. 153/13) - Zakon o gradnji ( Narodne novine , br. 153/13) - Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama ( Narodne novine , br. 86/12 i 143/13) pod to kom 4. a)b) - Zakon o prora unu ( Narodne novine , br. 87/08, 136/12 i 15/15) - Pravilnik o prora unskom ra unovodstvu i ra unskom planu ( Narodne novine br. 124/14 i 115/15) pod to kom 5. a) - Zakon o zdravstvenoj zaatiti ( Narodne novine , br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14 POZIV ZA TESTIRANJE BITI E OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLO I PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE. }UPAN Alojz Tomaaevi, dipl. oec. Po~ega, 15. rujna 2016. hh~iiiiiiinj~jjjj,k.k0k2k@kkk(lFlNlPlRl|lllll* h_hX h_hl{hl{hphh7hEOh_ h_h_h_h_5 h_hdhSZ4hS5OJQJ^Jh 5OJQJ^Jh h 5OJQJ^Jh OJQJ^JhS5OJQJ^J h'yh h *2@JLԈֈD~Əfhޒ`gdX`gdd$a$gd .- $`a$gddgdd`gdd$a$gdd $`a$gd_ $`a$gdֈ &(02FHPRdfnpȉ>DHJRThl~ŠĊ֊؊ފ&(68:<TV^`hjvxċȋʋ̋؋ڋh) h_hdh_hdmHsH\ $&8:>@BDHJLNbdx 6&JnƏȏdfhz“Г~ǹhlmHsHhF]|mHsHh_h_mHsHhX5>*mHsHh_hd5>*mHsHh_hXmHsHhdmHsHhl{h7 8hEh:cAh4 h_hdh_hdmHsH6~0JFXȘ.Hrt,.NTݽݲxtmtbWSh]hB5f5>*mHsHhW 85>*mHsH hhB5fhB5fhH[_5>*mHsHhW5>*mHsHh75>*mHsHhd5>*mHsHh_hd5>*mHsHhhmHsHh_RmHsHhOmHsHhlmHsHhF]|mHsHh_hdmHsHhsB*phhsmHsHhmHsH ^`t,.NȚʚTΜ`gdLs$a$gdQgd@ $`a$gd] $`a$gdB5f`gdd^gdgdd^gdF]|TȚʚ Drxz~֛ܛޛRV\vĜʜ̜ΜPĽ{wsw{oh8hH%hs hshs h@5>* h$5>*h@h@5>*h@hLsmHsHh_hLsmHsHhK[hQh hhQ h75h35>*mHsHhhL5>*mHsHhH[_5>*mHsHhW5>*mHsHh] hh]*ΜR@ܠޠ >DF \^\`gd@$a$gdSZ4`gdqqgdd $^a$gds $`a$gds@ڠޠ |̡ $.8:Lļ믥ءܝܝ܍h[h!heDLhdhlhS+hRhh8 hLz5 hr`5 hz5h@hd5h@h@5h@h9hzhFhhLP6 h_hdh_hd5 h@5hqqhhUhhU5hhU+FHJLNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~gdd~ ,1h. A!"#$% Ddp#V 3 C"p#((^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ 5NormalCJ_HaJmHsHtHB@B 5Naslov 1$$@&a$ 5PJ\>A > Zadani font odlomkaViV Obi na tablica4 l4a .k . Bez popisa TT 5 Naslov 1 Char"5CJPJ\_HaJmHsHtHXX s t-12-9-fett-s$dd[$\$a$5CJ\aJLL stb-na16$dd[$\$a$5CJ$\aJ$PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!r]@Otheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tHA HwDI31МC`A]#Tv@=!<İT[ڸ3"Жe)Q!ol y\?Z]<z'Yٯ󼻵fKWtnu:f+25 1_66Y|slvހ,~u߿ZmxM:~ƽ9ۮ|g(Ȇ"1OԢ\=.@Md}H.Gb-\zc|9e! a f^=??|xGȡIXzg>2>ϫP>3u^|gO^|=o <*Ç4&$Gh`9Q #LI(q =9S̲8zt;G䞣 E+$DuŽUrpŤJv'N|{f݈8j1((B*K] .Xu0tɐlm2fpVe9tPU(?$quⵒfqy$JyϢD9\,AGm\nziÙ)D]|%lڟZ̦gl冹EPk 9> ljWY DK/7ebe _膖W`VcJD1#4b!:UJ0A?=y6ʷWg1K#[]y%[BTRlw~SL_)4)X t|zm{\CJ# w@],d_C֜a|jHP؏T$كdfl,YdTI]ZG䐰zoPnI dYB=!kk|l1Qn6MBŊ]|-_ƬF^ Mιڎ5gr3W8o1,Q =H zC}~h m /iG08ELum6:iO֚%tv1ZHggv|m"{DaidL`/Z_z 'LIL0zL@[t/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!r]@Otheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 1<1< ~zl6@\Dhnyhֈ~T#%'*-/02RTXZ\]^`b~TjZ,@Elruny(2ΜF~$&()+,.13SUVWY[_acdl,b$ڿC[̿@0( B S ?1<,ruw##x$z$%%''q*s*v,x,X.[.P/Z/d/j/m/x/~////////0 0000$0(0*0+0-07090@0F0Q0T0[0e0f0g0y0000000000000000000000001111 1 11!1d333334$4T4U4]4`4444444$5'5,545C5f5i5j55556 6 6n6p6q666666666677I7K7|77777777777778 8J8K8N8Y8_8g889999 9#9,9/959;;;;;;.<2<rv Z]ho,-hiqr@Njz)@rtMNUV OUM Z   K Z E Q BD,.rs8@ '**,z|,-abOZZ[9;FL#<^a M a { !$!4!nbJ_Vz s8naz|jjll?np{pqq1tqLs6~sNtut'v#w*Gwhw?(z_z~{!{}.|>|A@|F]|( Ec/A5xO)w kl}7'R]nE>8\s~EN]5Rsl d'HV$tLzl{OB-]9+|P [2KL`}q S+-6m{eCd;=5'H%gEh*cnL!M'0@Zc B[_*D8zjd~7MbsQ2l{6WXliDEO|zQQA-9|1|@J|h(( H-0\Nf:MQ.<0<@;;@;; 1<XX XXXXXX"X&X(X*X,X.X0X6X:X<X@XBXDXhUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial_ Times-RomanTimes New RomanCTimesNewRoman] Times-BoldTimes New RomanI. ??Arial Unicode MS?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qgRItrIgi33m33mar4<< 2qKX ?52! xxNa temelju lanka 93ZupanijaGordana$              ! " # Oh+'0 $ D P \ ht|Na temelju lanka 93 ZupanijaNormalGordana271Microsoft Office Word@1V@\@n*@Dt33՜.+,0 hp Apeironm< Na temelju lanka 93 Naslov !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijklmopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F @Data f1TablenNWordDocument .SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreV@׏YSHIEEOVKGL3A==2V@׏Item PropertiesUCompObj  F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry FҋData f1TablenNWordDocument . ronm< Na temelju lanka 93 Naslov4 $,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 xMsoDataStoreV@׏YSHIEEOVKGL3A==2V@׏xmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography"/> F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,D hp Apei