ࡱ> 7bjbj 4 00sssssT2Juwwwwww$||Qsssssuubـ`joYVa02~6s620 9: Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije (u nastavku teksta: Povjerenstvo), povodom objavljenog Javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapoaljavanje, Podru na slu~ba u Po~egi i web-stranici Po~eako-slavonske ~upanije, te Oglasnoj plo i istoga tijela, u periodu od 5. velja e 2016. do 15. velja e 2016. godine, o b a v j e a t a v a k a n d i d a t e da e se pisano testiranje za polaznike stru nog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Po~eako-slavonska ~upanije, odr~ati dana 8. o~ujka 2016. godine (utorak) s po etkom u 08,00 sati, u Velikoj ~upanijskoj vijenici Po~eako-slavonske ~upanije, }upanijska 7, 34000 Po~ega. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva i ne nalazi se na popisu za testiranje, dostavit e se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni poziv. Nakon obavljenog pisanog testiranja Povjerenstvo e utvrditi rezultate testiranja, te kandidate koji su zadovoljili na pisanom testiranju pozvati na razgovor (intervju), nakon ega e formirati rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu (I. i II. dio). Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju, smatra se da su povukle prijavu na javni poziv. Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva, nalazi se u nastavku ove obavijesti. P o v j e r e n s t v o U Po~egi, 25. velja e 2016. Testiranje kandidata za sljedea radna mjesta: Viai referent/referentica za odnose s javnoau i informiranje 1 polaznik/polaznica Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.VESNA MIKOL I2.MARIJA `IMI3.JASNA BLAHUT Refe  " $ ( 6 > @ \  < J 鳨|rh^rhaJmHsHhCaaJmHsHhPIaJmHsHh((aJmHsHh^/aJmHsHhd#aJmHsHhyhy5aJmHsHh5aJmHsHhyh5aJmHsHh"aJmHsHhFaJmHsHh^S?aJmHsHhqaJmHsHhyhaJmHsHhCJmHsH#V X Z \ 468QRS $`a$gd&ZC$d`a$gdd dgd $da$gd $da$gd$d`a$gd$a$gdL  ( 4 6 h j n Xf@468S^ѻ߃ztznzh_VIhyh&ZCaJmHsHhhaJhyhaJ haJ h^jaJ hGyaJhyhaJhyhdaJmHsHhe/%aJmHsHhe/%5aJmHsHh^j5aJmHsHh*5aJmHsHh^S?5aJmHsHhw5aJmHsHhyh5aJmHsHhyhaJmHsHh^S?aJmHsHhyoaJmHsH^_opqy'LMNl龴|n|`REhhCJmHsHhahd>*CJmHsHhahy>*aJmHsHhahGy>*aJmHsHhahn>*aJmHsHhahgj>*aJmHsHhahd>*aJmHsHhahgj>*CJmHsHhdCJmHsHhyhaJmHsHhnaJmHsHhVgaJmHsHh3aJmHsHhyh&ZCaJmHsHhgjaJmHsHMOP:<>DFd7$8$H$gdw)$ & F)d7$8$H$a$gd*F$a$gda#D$a$gdE$a$gdL$^`a$gd$a$gd $da$gdy $da$gddl*,248:<>hl~ȾrcVFVha#Dha#D5CJaJmHsHhw5CJaJmHsHhw5>*CJaJmHsHhE5>*CJaJmHsHhw)5>*CJaJmHsH"hlhl5>*CJaJmHsHh^j5>*CJaJmHsHhnhgjaJmH sH hoaJmH sH hJaJmH sH h;1aJmH sH hwaJmH sH hyhyaJmH sH hyhaJmH sH @BDFXr²vj]SF5-hGyh ,'5 hGyh ,'5B*mHphsHh)hK5B*phhw5B*phhGyh ,'5B*phhGyh ,'5mHsHhGyht 5CJaJmHsHhGyhj5CJaJmHsHhGyh ,'5CJaJmHsHhGyh ,'5CJaJhKh;15CJaJmHsHhd#h*F5CJaJmHsHhd#hd#5CJaJmHsHhw5CJaJmHsHha#Dhl5CJaJmHsHFXui $$Ifa$gd)}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGy $$Ifa$gdGyui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGy.L.N.|.~.......ùwgZPC;hGyh75h)h75B*phh 5B*phhGyh75B*phhGyh75CJaJmHsHhGyh75CJaJh75CJaJmHsHhi5CJaJmHsHUh7h75CJaJmHsHhiCJmHsHh7bCJmHsH hGyh5B*mHphsHhGyh5 h5 hGyh ,'5B*mHphsHhGyh ,'5 hw5ui $$Ifa$gd) $$Ifa$gdGy}kdV$$Ifl08(# t0$644 laytGyN.~...yyqi]] $$Ifa$gda$a$gdw)$a$gd7$a$gdL}kd$$Ifl08(# t0$644 laytGyrent/referentica za poslove pismohrane - 4 polaznika/polaznice Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.ANITA JURI`I2.ANA BULAJA3.ANA VLAOVI4.MARIJA MAGDALENA HORVAT5.ANAMARIJA PU6.VALENTINA UK7.LUKA ZVEKI8.LEONA ANTUNOVI9.JOSIPA PAVLOVI10.ROBERT BOJI11.TAMARA `ARI12.MAJA MILAKOVI13.FRANJO MATIJEVI14.LIDIJA NOVAK15.ANA RAJF CIGANOVI16.TOMISLAV BEN EVI17.MIHAELA ROTAR18.JOSIPA ALEKSI19.MIRELA DALI20.PETAR PUHANI21.MARTINA `TETI22.MARIJA BE`LI23.ANA `KORVAGA24.JOSIP BENI25.ANITA MATI26.TONI MARINAC27.VEDRAN SLOVIAK28.MATKO MATI29.DUBRAVKO SOLDO30.SANDRA KATA31.KRISTINA IVANOVI32.KARLA KATU`I33.SANJA `IRAN34.VANESA MIHAJLOVI35.MONIKA GARI36.MARKO ROMI37.MIHAELA `ULC38.IVA KOTORAC Referent/referentica za ra unovodstvo-knjigovoa - 1 polaznik/polaznica Red. br.IME I PREZIME KANDIDATA1.ANITA JURI`I2.BRANKICA POTO NIK3.ANA BULAJA4.VALENTINA UK5.MIRELA DALI6.TAMARA `ARI7.ANA RAJF CIGANOVI8.TOMISLAV BEN EVI9.MARIJA BE`LI10.MARTINA `TETI11.VJEKOSLAV MINDUM12.MONIKA GARI ....ui $$Ifa$gd $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta.../uu $$Ifa$gda}kdW$$Ifl08(# t0$644 layta./// / /$/(/Z/\/`/~////////////0006080>0Z0\0b000000000011 1012181V1X1^1~11111111111112222 282:2<2B2D2Z2\2^2d2f2|2~22222222 h G5hGyh 5 h35 h75hGyh75 h 5V// /"/uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta"/$/*/Z/uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 laytaZ/\/b/~/uu $$Ifa$gda}kdX$$Ifl08(# t0$644 layta~////uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta////uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta////uu $$Ifa$gda}kdY$$Ifl08(# t0$644 layta///0uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta00060uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta6080@0Z0uu $$Ifa$gda}kdZ $$Ifl08(# t0$644 laytaZ0\0d00uu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 layta0000uu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 layta0000uu $$Ifa$gda}kd[ $$Ifl08(# t0$644 layta0001uu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 layta11 101uu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 layta0121:1V1uu $$Ifa$gda}kd\ $$Ifl08(# t0$644 laytaV1X1`1~1ui $$Ifa$gd $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta~1111uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta1111uu $$Ifa$gda}kd]$$Ifl08(# t0$644 layta1111uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta1112uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta22 2:2uu $$Ifa$gda}kd^$$Ifl08(# t0$644 layta:2<2D2\2uu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 layta\2^2f2~2uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta~2222uu $$Ifa$gda}kd_$$Ifl08(# t0$644 layta2222ui $$Ifa$gda $$Ifa$gd3}kd $$Ifl08(# t0$644 layta222222222223333436383>3@3b3d3f3l3n33333333333333333444 4 4"4$4*4,4D4F4H4N4P4f4h4j4l4n44۽hw)hw)5CJaJmHsHhw)CJmHsHhxCJmHsH h5 h*5 h>5 h@5hGyhS5 hS5 h35hGyh 5 h G5 h 5<2222uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta2223ui $$Ifa$gdS $$Ifa$gda}kd`$$Ifl08(# t0$644 layta33363uu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 layta6383@3d3uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 laytad3f3n33uu $$Ifa$gda}kda$$Ifl08(# t0$644 layta3333uu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 layta3333uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta3334uu $$Ifa$gda}kdb$$Ifl08(# t0$644 layta44 4"4uu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 layta"4$4,4F4uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 laytaF4H4P4h4ui $$Ifa$gda $$Ifa$gd3}kdc$$Ifl08(# t0$644 laytah4j4l4n4445@5yyqqee $$Ifa$gda$a$gdw)$a$gdL}kd$$Ifl08(# t0$644 layta445B5H5b5f5j5l55555555555555555555566666B6D6F6J6L6n6p6r6v6x6666666666666666ɿɞɞɔɔɔɔɔɔɔɔhQ5B*phhgQV5B*phho5B*phh)hw)5B*phhw)5B*phhGyhw)5B*phhGyhw)5CJaJmHsHhGyhw)5CJaJhw)5CJaJmHsH:@5B5H5d5uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 laytad5f5l55uu $$Ifa$gda}kdd$$Ifl08(# t0$644 layta5555uu $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta5555ui $$Ifa$gdQ $$Ifa$gda}kd$$Ifl08(# t0$644 layta5555uu $$Ifa$gda}kde$$Ifl08(# t0$644 layta5556uu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 layta666D6uu $$Ifa$gda}kd $$Ifl08(# t0$644 laytaD6F6L6p6uu $$Ifa$gda}kdf!$$Ifl08(# t0$644 laytap6r6x66uu $$Ifa$gda}kd"$$Ifl08(# t0$644 layta6666uu $$Ifa$gda}kd"$$Ifl08(# t0$644 layta6666uu $$Ifa$gda}kdg#$$Ifl08(# t0$644 layta666 7uu $$Ifa$gda}kd$$$Ifl08(# t0$644 layta6 7 777hw)hw)5CJaJmHsHh)hw)5B*phhw)5B*phhQ5B*ph 777y$a$gdw)}kd$$$Ifl08(# t0$644 layta21h:p'. A!"#$% $$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ aytGy$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta$$If!vh55#v#v:V l t0$655/ ayta^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHN`N LNormal dCJPJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List 6U6 * Hyperlink >*B*phtt Fo Table Grid7:V0 d8/8 )'A26B*CJ]^JaJphf/"f Default 7$8$H$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtH T2T Standard (Web)1dd[$PJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  ^l.2467 8ERF../"/Z/~////060Z0000101V1~11112:2\2~2222363d33334"4F4h4@5d555556D6p6666 77 !"#$%&'()*+,-./012345679:;<=>?@ABCDFGHIJKLMNOPQS8@0( B S ?ORVZu}|!ADILSemnw|}  FISL(3J  & 33{CDIKQQ: < P R _ a q s  {CDIKQQ: < P R _ a q s  (VĿȍ;2X- r]T<$t1fjC}N!2rhWL0Y !*6b!!|2D/!`P|%Hvl$&.P(4pPA)jJal+xYV3g,,.Z5XN< }:i>RJWcHGb\pT[!H(_~OJopL{kNlH\FPꟂ+!lS,%tT쀢`ZURvb\$bb;&]`^: g]*sa]b-_Rp_>.sfbENnnZ|srvtUs29 ^w ~$owv]^^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ))^)`5hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.#))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH^`OJQJo(hHXX^X`OJQJ^Jo(hHo((^(`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.9/9^9`/o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o()  ^ `hH. L ^ `LhH. ``^``hH. 00^0`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. pLp^p`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH./^`/o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.<<^<`o()  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. ||^|`hH. LLL^L`LhH.  ^ `hH. ""^"`hH. %L%^%`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.uu^u`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.,,^,`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHll^l`OJQJ^Jo(hHo<<^<`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH,,^,`o(.^`o() L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^` o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.88^8`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.)- !!~$ow- : g]P(Y !nnfbb;&]pLZU/!T[!HVP|%l$&a]rh ^wvb\Us,%tTal+_~OJ]T_i>< }:!lSsrZ5{kNpPA)C}cHG;b-_\FPV3g,1500RT00((ڈI/`_Xn2z#M "bh lbcj||aֵT0~^@>ZBCLJC[qdc-KanhiSqJFod ~ T+ L  + #3 4Q Z 8d],$PY#9(;yox4WaDiZ=J/EU8e2 d *59'?JFv Z9!?!" ;"#d#$V%$e/%A&;'' ')' ,'((FY(K)w)bX+V- .E{/)0?0;1+2N235N45+6`6>.7Q77l!89D9;!;{=e3>^S?@A7'AKB&ZC\~Ca#D3WDeDEDpEFF*FEF GZ%H aH^,`-A`gl`Cawawd@efqeHff<8fqRgVghai cij+jTj^jgjE ln%noxo +pCgq~tluwQTx-Xz`| }8}8~3 `PI5pL;GK'm'J,`1q61t 0z#emD@^/F y)(9FHUq tg;`$NN^jw*]?asj!k27d5 FU`HOe8HKJfhjMhW|oyT k\(G7blCx*"{N=>od#$Mlfl_=4R%%@2l1OEl@X0A]xa_j L~i5vW!Fc?*4( Z~0')[ 5giesv 2(3ly{@_+azQoI5T`b?aE=u#O>nwu~ 'Jmm_Gyl;KK)] @L `` ``$@``.Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @Calibri=*K PMyriad Pro?= * Courier New;Wingdings_ Times-RomanTimes New RomanA BCambria Math"8B8B)BC C !24d 3qKP ?L2!xxPovjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za stru no osposobljavanje u Upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3Zupanija (              ! " # $ % & ' Oh+'0 LXlx   Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za struno osposobljavanje u Upravna tijela Poeko-slavonske upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3 Zupanija Normal.dotm 2Microsoft Office Word@@ޟo@H`~o@H`~oC ՜.+,0H hp Apeiron Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za struno osposobljavanje u Upravna tijela Poeko-slavonske upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3Povjerenstvo za provedbu postupka prijma polaznika za struno osposobljavanje u Upravna tijela Poeko-slavonske upanije, povodom raspisanog Javnog poziva od 3 TitleNaslov !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@FyoData Uh%1TablehFWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q