ࡱ> [ybjbj.ΐΐ.RRRffff\lfDa.....AAAc`e`e`e`e`e`e`$dfp`uRA=AAA`..`"""A8.R.c`"Ac`""jV:\.pݧ]f!Y2O`a0DaSYJg`gd\\rgR]@AA"AAAAA``3!NAAADaAAAAgAAAAAAAAA : Na temelju lanka 93. stavak 1. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o uvjetima i na inu izbora osoba na stru no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Po~eako-slavonske ~upanije ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 5/12, u nastavku teksta: Pravilnik) i Plana prijma na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije za 2016. godinu ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 1/16), ~upan Po~eako-slavonske ~upanije objavljuje sljedei J A V N I P O Z I V za prijam polaznika na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije na vrijeme od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, na slijedea radna mjesta: URED }UPANA viai referent za odnose s javnoau i informiranje, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: preddiplomski sveu iliani studij ili stru ni studij upravne struke TAJNI`TVO PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE referent za poslove pismohrane, etiri (4) polaznika/polaznice Uvjeti: srednja stru na sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajueg usmjerenja 3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO a) viai stru ni suradnik za prostorno ureenje i graditeljstvo, etiri (4) polaznika/polaznice Uvjeti: zavraen preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij graevinske ili pravne struke 4. UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I FINANCIJE a) referent za ra unovodstvo knjigovoa, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: srednja stru na sprema ekonomskog usmjerenja Osoba treba ispunjavati i ope uvjete iz lanka 14. stavak 1., podstavak 1.-4. Pravilnika, kojim je propisano da se osoba mo~e primiti na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako: a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadle~noj slu~bi za zapoaljavanje Hrvatskog zavoda za zapoaljavanje b) ima odgovarajui stupanj obrazovanja i struku predvienu za obavljanje poslova radnog mjesta za ije se obavljanje prima na stru no osposobljavanje c) nema radnog iskustva na odgovarajuim poslovima u smislu odredbi Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi d) ne postoje zapreke za prijam u slu~bu utvrene odredbom lanka 15. i 16. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi Cilj stru nog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje dr~avnoga stru nog ispita, u skladu sa lankom 93. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08. 61/11.- u nastavku teksta: ZSN). Za kandidate prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest e se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv. Na web-stranici Po~eako-slavonske ~upanije (www.pszupanija.hr.) objavit e se podaci o poslovima predvienim za polaznike stru nog osposobljavanja i na in obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj plo i Po~eako-slavonske ~upanije objavit e se vrijeme odr~avanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije odr~avanja provjere. Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN , br. 82/08). Uz prijavu kandidati su du~ni prilo~iti: - kratki ~ivotopis (molimo u ~ivotopis obvezno upiaite OIB i JMBG) - dokaz o hrvatskom dr~avljanstvu (preslika va~ee osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice, ukoliko osoba ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava, hrvatsko dr~avljanstvo dokazuje domovnicom) - dokaz o stru noj spremi (preslika svjedod~be) - elektroni ki zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u mati noj evidenciji - dokaz da se osoba vodi kao nezaposlena pri nadle~nom Zavodu za zapoaljavanje (potvrda nadle~nog Zavoda) - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomono osuen za kaznena dijela iz lanka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci), - vlastoru no potpisanu izjavu o ne postojanju zapreka iz lanaka 15. ZSN-a, te da se kandidat do sada nije stru no osposobljavao u smislu lanka 93. ZSN-a (potpise na izjavi nije potrebno ovjeravati). Preslike tra~enih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora du~na dostaviti na uvid originalne dokumente. S kandidatom izabranim na stru no osposobljavanje zaklju uje se pisani ugovor. Izabrani kandidat ne ostvaruju status slu~benika, ne zasniva radni odnos i prima naknadu za rad, koju osigurava Hrvatski zavod za zapoaljavanje. Prijave s dokazima o ispunjavanju tra~enih uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Po~eako-slavonska ~upanija, }upanijska 7, 34000 Po~ega, s naznakom Prijava na Javni poziv za prijam polaznika na stru no osposobljavanje ne otvarati . Nepotpune i nepravodobne prijave nee se razmatrati. O rezultatima Javnog poziva kandidati e biti obavijeateni u zakonskom roku. KLASA: 112-06/16-01/2 URBROJ: 2177/1-05-05/3-16-1 Po~ega, 2. velja e 2016. godine }UPAN Alojz Tomaaevi, dipl. oec. PRIJAM POLAZNIKA NA STRU NO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNA TIJELA PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE, PO}EGA, }UPANI V d  l t z     x P4rt ~ ZཱིhQOJQJ^JheDLhQOJQJ^Jh.1hQ5OJQJ^Jh hQ5heDLhQ5 h1+#hQhQ heDLhQ hQ5F  :t V $ & Fa$gdQ$)_^)`_a$gdQ $^a$gdQ $ & Fa$gdQ $ & Fa$gdQ$a$gdQgdQgdQ$a$gdQ $`a$gdQ$a$gd V ZR`$7$8$H$`a$gdQ$ & F7$8$H$a$gdQ $7$8$H$a$gdQ $^a$gdQ$a$gdQ $ & Fa$gdQ $^a$gdQ $ & Fa$gdQPZ`bdnp >@HL R%%%%%4&6&8&f&&&&&&ڰڰڰڰڰڰڰڰڰڰڞډڰzzhdahQ>* hQ5\heDLhQ5\h hQmHsHheDLhQmHsH h #hQhQh7bhQOJQJ^Jh7bhQ5OJQJ^JhQ5OJQJ^J heDLhQheDLhQ5heDLhQOJQJ^JhQOJQJ^J0`bd @B|~!!R#$$%%%6& $`a$gdQ$7$8$H$`a$gdQ$a$gdQ $7$8$H$a$gdQ$)7$8$H$^)a$gdQ6&8&&r'0(())*,--...//0022T3V33333 $`a$gdQgdQ$a$gdQ&&&'&'(())***--2.4.6.:.....~//000>1d1f1182r222222R3V33333&4D4F4N4P4T44444 5585>5r6ˢhQOJQJ\^JheDLhQOJQJ\^JhhQ5\ hQ5\heDLhQ5\heDLhQ5 hQhQ hQ5h hQ5 hhQ hshQhQ heDLhQ:3&4\44D5F5H5J5.6<6t666666666666666$a$gd \^\`gdQ 7$8$H$gdQgdQ$a$gdQr6t666J7T777778LLLLLLLFLHLLLLL MM M"M$M&M.M0M2M>MDMFMHMJMLMNMMNNNNüø{sh?(zh?(z5h?(zh h?(z5 h?(z5 h05h7hnW5 hLz5 hr`5h7h05 hEO5h7hd5hEO h_h_ h_hdjh_hdUU h 5 h5 h_5h_hd5 hQ5hQhhQ5,66666666677LLLJMLMNMfMMNN$)_^)`_a$gd?(z $^a$gd?(z $ & Fa$gd| $ & Fa$gd?(z$a$gddgddgd$a$gd JSKA 7 Stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, na sljedeim radnim mjestima: URED }UPANA viai referent za odnose s javnoau i informiranje, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: preddiplomski sveu iliani studij ili stru ni studij upravne struke POSLOVI: poslovi ope uprave, pristup informacijama i sl. TAJNI`TVO PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE referent za poslove pismohrane, etiri (4) polaznika/polaznice Uvjeti: srednja stru na sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajueg usmjerenja POSLOVI: opi poslovi za potrebe upravnih tijela Po~eako-slavonske ~upanije 3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO a) viai stru ni suradnik za prostorno ureenje i graditeljstvo, etiri (4) polaznika/polaznice Uvjeti: zavraen preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij graevinske ili pravne struke POSLOVI: Priprema potrebnih podloga i materijala kod postupka izdavanja rjeaenja o izvedenom stanju i graevinskih dozvola za fizi ke i pravne osobe, voenje registra izdanih dozvola te drugi poslovi po nalogu pro elnika 4. UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I FINANCIJE a) referent za ra unovodstvo knjigovoa, jedan (1) polaznik/polaznica Uvjeti: srednja stru na sprema ekonomskog usmjerenja POSLOVI: ra unovodstveno-knjigovodstveni poslovi (kontiranje, voenje evidencije prihoda/primitaka i rashoda/izdataka prora una prema sadr~aju i nazivu ra una iz ra unskog plana, a na temelju knjigovodstvenih isprava i sl.) Polaznici za vrijeme stru nog osposobljavanja ostvaruju pravo na: - uplatu obveznih doprinosa HZMO osigurava HZZ - uplatu obveznih doprinosa HZZO osigurava HZZ - nov anu pomo u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini nov ane pomoi za nezaposlenu osobu koju je Zavod uklju io u stru no osposobljavanje, te iznosi 2.400,00 kuna mjese no osigurava HZZ - troaak prijevoza u visini stvarnih troakova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u max. iznosu od 1.000,00 kuna osigurava HZZ - u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz te osobe nisu u mogunosti dostaviti dokaz o stvarnom troaku prijevoza, za pokrivanje troakova prijevoza mjese no se isplauje iznos od 200,00 kn fiksno osigurava HZZ. - troaak polaganja dr~avnog stru nog ispita osigurava Po~eako-slavonska ~upanija - mentora - osigurava Po~eako-slavonska ~upanija Na in obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata: Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, te koji su dostavili svu tra~enu dokumentaciju uz prijavu. Na samo testiranje, kandidati su du~ni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrivanja identiteta, te kemijsku olovku s kojom e pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet nee moi pristupiti testiranju. Za svaki dio prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje opi i posebni dio i intervju) kandidatima se dodjeljuje najviae po 10 bodova. Pisani dio testiranja sastoji se od opeg i posebnog dijela, te se svakom od odnosnih dijelova dodjeljuje najviae po 10 bodova, ato ukupno mo~e iznositi najviae 20 bodova Za sveukupnu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidat mo~e ostvariti najviae 30 bodova. Intervju (razgovor) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (opi dio 5 i posebni dio 5). Kandidati sami snose troakove dolaska na pisano testiranje i razgovor (intervju). Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv. Literatura za pripremanje kandidata za pisano testiranje: Opi dio: - poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske pravni izvor - Ustav RH ( Narodne novine , br. 56/90,135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10-pro iaeni tekst i 05/14-Odluka Ustavnog suda, Broj: SuP-O-1/2014, od 14. 01.2014.) - poznavanje osnova sustava lokalne i podru ne (regionalne) samouprave pravni izvor - Zakon o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 33/01., 60/01. vjerodostojno tuma enje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pro iaeni tekst) - poznavanje osnova slu~beni kog zakonodavstva zaposlenih u tijelima jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave pravni izvor - Zakon o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08 i 61/11) Posebni dio: pod to kom 1. a) - Zakon o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine , br. 25/13 i 85/15) i - Uredba o uredskom poslovanju ( Narodne novine , br. 7/09) pod to kom 2.a) - Uredba o uredskom poslovanju ( Narodne novine , br. 7/09) pod to kom 3. a) - Zakon o prostornom ureenju ( Narodne novine , br. 153/13) - Zakon o gradnji ( Narodne novine , br. 153/13) - Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama ( Narodne novine , br. 86/12 i 143/13) pod to kom 4. a) - Zakon o prora unu ( Narodne novine , br. 87/08, 136/12 i 15/15) - Pravilnik o prora unskom ra unovodstvu i ra unskom planu ( Narodne novine br. 124/14) POZIV ZA TESTIRANJE BITI E OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLO I PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE. }UPAN Alojz Tomaaevi, dipl. oec. Po~ega, 2. velja e 2016. NNNOOObOOOPP,Q.Q0QQ*RRR $7$8$H$a$gd?(z $^a$gd?(z $^a$gd?(z $ & Fa$gd?(z $ & Fa$gd|$a$gd?(z $)^)a$gdL $)^)a$gd?(z $ & Fa$gd?(zNNOOOOOOOPPPP*Q,Q.Q0Q>QQQ&RPRTRVRRRRRR@SlST.TdTzTTTTTTTTTTTUƿӭӥӥӥ瞥{wswsh1NGh@ h#[h1NG h1NG5h?(zOJQJ^JheDLh?(zOJQJ^J heDLh?(zheDLh?(z5h.1h?(z5OJQJ^JhnL hnLhnL hnL5h?(zh?(z5 h?(z5h h?(z5 hLhnLh?(zhLh?(z5 hLh* h_hX h_hl{hl{h_h$Jhp h_h_hHc(c*c>c@cBcDcdcfctcvcxczcccccccccccccccccccddd ddd d$d6d8d@dBdFdHdPdRdbdddvdxd|d~ddddddddddd&eJeteeedfff0g2gBgghhhh8i*mHsHhW5>*mHsHh75>*mHsHhd5>*mHsHh_h5>*mHsHh_RmHsHhsB*phhsmHsHhmHsHhlmHsHhF]|mHsHh_hdmHsHh_h_mHsHhX5>*mHsHh_hd5>*mHsHh_hXmHsH!jkk2k4kFmHmooqqqqqrss$ssss>t$a$gdQgd@ $`a$gd] $`a$gdB5fgdm{^gdF]|gdd`gdX`gddqprrrrrrss$s*sbsssssst.t4t6t:t>ttttttuuu2uJu\u^u`ubuduuuvv|unjhs hshs h@5>*h@h@5>*h@hLsmHsHh_hLsmHsHhK[hQh hhQ h75hH[_5>*mHsHhW5>*mHsH hh]h]hB5f5>*mHsHhW 85>*mHsH hhB5f hB5f5h>jjhB5f)>ttu`ubuu vvvvvwwxxDxFx>y@yByDyFy \^\`gd@$a$gdSZ4gdd $^a$gds $`a$gds`gdLs$a$gdQvvvvvwwwwwwwxx&x8xBxDxxxy$y4yyByDyFyPyRyTyVyXy\yjytyvyyyyyyy鱧֣ڟڟڛh[h!heDLhdhh8 hLz5 hr`5 hz5h@hd5h@h@5h9hzhFhhLP6 h_hdh_hd5 h@5 h_h8h@ hshs*Fyzyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyygddyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy,1h. A!"#$% Ddp#V 3 C"p#((^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ 5NormalCJ_HaJmHsHtHB@B 5Naslov 1$$@&a$ 5PJ\>A > Zadani font odlomkaViV Obi na tablica4 l4a .k . Bez popisa TT 5 Naslov 1 Char"5CJPJ\_HaJmHsHtHX/X s t-12-9-fett-s$dd[$\$a$5CJ\aJL/L stb-na16$dd[$\$a$5CJ$\aJ$PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!r]@Otheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tHA HwDI31МC`A]#Tv@=!<İT[ڸ3"Жe)Q!ol y\?Z]<z'Yٯ󼻵fKWtnu:f+25 1_66Y|slvހ,~u߿ZmxM:~ƽ9ۮ|g(Ȇ"1OԢ\=.@Md}H.Gb-\zc|9e! a f^=??|xGȡIXzg>2>ϫP>3u^|gO^|=o <*Ç4&$Gh`9Q #LI(q =9S̲8zt;G䞣 E+$DuŽUrpŤJv'N|{f݈8j1((B*K] .Xu0tɐlm2fpVe9tPU(?$quⵒfqy$JyϢD9\,AGm\nziÙ)D]|%lڟZ̦gl冹EPk 9> ljWY DK/7ebe _膖W`VcJD1#4b!:UJ0A?=y6ʷWg1K#[]y%[BTRlw~SL_)4)X t|zm{\CJ# w@],d_C֜a|jHP؏T$كdfl,YdTI]ZG䐰zoPnI dYB=!kk|l1Qn6MBŊ]|-_ƬF^ Mιڎ5gr3W8o1,Q =H zC}~h m /iG08ELum6:iO֚%tv1ZHggv|m"{DaidL`/Z_z 'LIL0zL@[t/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!r]@Otheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] .. &r6NU\cjqvy"$>@BCDFHV`6&36NRYj>tFyyy !#%=?AEGIJl,b$ڿC[̿@0( B S ?./358 """"""""""""""A#C#I#S#U#^#b#d#e#g#q#s#z#####################$$$ $$$$!$#$)$1$<$>$?$@$D$E$Q$[$&&&#')'Q'^'''''''(((#(^(a(f(n(}((((()3)>)D)G)))))*!*$*-*L*N*|*~************;+A+++++++++S,,,,,,,,,,......rv Z]hi*+ijrs@Nm},Cz}/3 ! e g jlcfMPjm mqTVsu-.OP9r  NPHJ"AQYZNQ-0[c <=opH I !!""B"E"""@#A#]$^$$$%%&&&&&&Q'S'''''(())******3+C+D+++++++++, ,P,Q,,,,,,,--^-c--.!.......jlst #,-!!"B"#>#g$$D%V%{%{%%%%&&&&&8+@+-^-b-b---......jlst #,-!!"B"#>#g$$D%V%{%{%%%%&&&&&8+@+-^-b-b---... F6 j mth{~HX~T+#|foB*~vn%y*fEl,A&21̬<"a < M%rnbJ_8naz||yjPebaֵZ_T0~FT cyVyVn#L B#LT dc Bf5'2!g2zX*!-3jr | F *r`04S9/wg3!z #1+#) .-!W2834SZ43 5LP6#a7{7W 87 8m;N?.f@ AA$A:cABCLDuEAEFD"FsFjjl?np{p1tqLs6~sNt#w*Gwhw?(z_z~{!{}.|>|A@|F]|(/A5xO) k7']E>8\sE]5sl d'HVtLzl{OB-]9+|P [2KL`}q -6m{Cd;=5'gEnL!M'0@Zc _D8zjd~7bsQ2l{6WXliEO|zQQA-1|@h( H-MQ..@@+@+` @+@+p.`` ````(`4`6`LUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial_ Times-RomanTimes New Roman] Times-BoldTimes New RomanCTimesNewRomanI. ??Arial Unicode MS?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qg"BGBG'U'Uar4..2qKX ?52! xxNa temelju lanka 93ZupanijaGordanad         Oh+'0 $ D P \ ht|Na temelju lanka 93 ZupanijaNormalGordana213Microsoft Office Word@ S=@]@v2*@]'՜.+,0 hp ApeironU. Na temelju lanka 93 Naslov !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F৭]@Data L1TableTzgWordDocument .SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore]pݧ]0F0LQ3SRQ4QGRA==2]pݧ]Item PropertiesUCompObj  F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry F`Data L1TableTzgWordDocument . ronU. Na temelju lanka 93 Naslov4 $,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 xMsoDataStore]pݧ]0F0LQ3SRQ4QGRA==2]pݧ]xmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography"/> F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,D hp Apei