ࡱ> [cbjbj.~ΐΐ'ZZTLJ^^^^^qqqIIIIIII$}MPpJuqmqqqJZZ^^wJ]]]qXZ8^^I]qI]]BG^@50D$IJ0JD@PPHGPGqq]qqqqqJJqqqJqqqqPqqqqqqqqq :Na temelju lanka 93. stavak 1. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08 i 61/11), Pravilnika o uvjetima i na inu izbora osoba na stru no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Po~eako-slavonske ~upanije ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 5/12, u nastavku teksta: Pravilnik) i Plana prijma na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Po~eako-slavonske ~upanije za 2015. godinu ( Po~eako-slavonski slu~beni glasnik , br. 1/15, 3/15, 4/15 i 7/15), pro elnica Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Po~eako-slavonske ~upanije objavljuje sljedei J A V N I P O Z I V za prijam polaznika na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Po~eako-slavonske ~upanije na vrijeme od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, na sljedea radna mjesta: a) viai stru ni suradnik za prostorno ureenje i graditeljstvo, etiri (4) polaznika/polaznice Uvjeti: - zavraen preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij graevinske ili pravne struke b) referent za prostorno ureenje i graditeljstvo, dva (2) polaznika/polaznice Uvjeti srednja stru na sprema graevinske, arhitektonske ili upravne struke Osoba treba ispunjavati i ope uvjete iz lanka 14. stavak 1., podstavak 1.-4. Pravilnika, kojim je propisano da se osoba mo~e primiti na stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako: a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadle~noj slu~bi za zapoaljavanje Hrvatskog zavoda za zapoaljavanje b) ima odgovarajui stupanj obrazovanja i struku predvienu za obavljanje poslova radnog mjesta za ije se obavljanje prima na stru no osposobljavanje c) nema radnog iskustva na odgovarajuim poslovima u smislu odredbi Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi d) ne postoje zapreke za prijam u slu~bu utvrene odredbom lanka 15. i 16. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi Cilj stru nog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje dr~avnoga stru nog ispita, u skladu sa lankom 93. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08. 61/11.- u nastavku teksta: ZSN). Za kandidate prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest e se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv. Na web-stranici Po~eako-slavonske ~upanije (www.pszupanija.hr.) objavit e se podaci o poslovima predvienim za polaznike stru nog osposobljavanja i na in obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj plo i Po~eako-slavonske ~upanije objavit e se vrijeme odr~avanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije odr~avanja provjere. Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN , br. 82/08). Uz prijavu kandidati su du~ni prilo~iti: - kratki ~ivotopis - dokaz o hrvatskom dr~avljanstvu (preslika va~ee osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice, ukoliko osoba ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava, hrvatsko dr~avljanstvo dokazuje domovnicom) - dokaz o stru noj spremi (preslika svjedod~be) - elektroni ki zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u mati noj evidenciji - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomono osuen za kaznena dijela iz lanka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci), - vlastoru no potpisanu izjavu o ne postojanju zapreka iz lanaka 15. ZSN-a, te da se kandidat do sada nije stru no osposobljavao u smislu lanka 93. ZSN-a (potpise na izjavi nije potrebno ovjeravati). Preslike tra~enih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora du~na dostaviti na uvid originalne dokumente. S kandidatom izabranim na stru no osposobljavanje zaklju uje se pisani ugovor. Izabrani kandidat ne ostvaruju status slu~benika, ne zasniva radni odnos i prima naknadu za rad, koju osigurava Hrvatski zavod za zapoaljavanje. Prijave s dokazima o ispunjavanju tra~enih uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Po~eako-slavonska ~upanija, }upanijska 7, 34000 Po~ega, s naznakom Prijava na Javni poziv za prijam polaznika na stru no osposobljavanje ne otvarati . Nepotpune i nepravodobne prijave nee se razmatrati. O rezultatima Javnog poziva kandidati e biti obavijeateni u T b j ~ ^ p r t | ~ Rz|"$NRbrt8,BNbdhjйh^hOJQJ^JhOJQJ^JheDLhOJQJ^J h5heDLh5 h1+#hh_zh heDLhDt v ~RtfjL$7$8$H$^a$gd$7$8$H$`a$gd$7$8$H$^a$gd $7$8$H$a$gd$a$gdgdgd$a$gd $`a$gdj<J"0tvx<>"X#Z#\####.$<$%&&& '''))j*»zh h5 hh hshheDLh5\h hmHsHheDLhmHsH h #hh heDLhheDLh5OJQJ^JhhOJQJ^Jh^AhOJQJ^JhOJQJ^Jh5OJQJ^J.LvxFH~ P"R"Z#\### $`a$gd$7$8$H$`a$gd$a$gd $7$8$H$a$gd$ & F7$8$H$a$gd#$F%%&'P())+++,,// <P<<<b==x>> ^ gd/w 7$8$H$gd $`a$gdgd$a$gdj*l*n*r***+,,,r----l..//////0< <P<n<p<x<z<~<<<<<<<<<*=,=V=\=`=b=v>~>>?νح뭢؉|h_hd5 h/w5hhOJQJ\^Jh/wOJQJ\^JhOJQJ\^JheDLhOJQJ\^JUhh5\ h5\heDLh5\heDLh5 hQhh heDLhh h5 h50zakonskom roku. KLASA: 112-06/15-01/9 URBROJ: 2177/1-05-05/3-15-1 Po~ega, 4. prosinca 2015. PRO ELNICA Branka Kuba, dipl. oec. PRIJAM POLAZNIKA NA STRU NO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE, PO}EGA, }UPANIJSKA 7 Stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, na sljedeim radnim mjestima: viai stru ni suradnik za prostorno ureenje i graditeljstvo, etiri (4) polaznika/polaznice Uvjeti: - zavraen preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveu iliani studij ili specijalisti ki diplomski stru ni studij graevinske ili pravne struke POSLOVI: Vodi postupke izdavanja lokacijskih dozvola, rjeaenja o utvrivanju graevne estice, graevinske dozvole, rjeaenja o izvedenom stanju, vodi registar izdanih dozvola te obavlja i druge poslove koje mu odredi Pro elnik b) referent za prostorno ureenje i graditeljstvo, dva (2) polaznika/polaznice Uvjeti srednja stru na sprema graevinske, arhitektonske ili upravne struke POSLOVI: Priprema potrebne podloge i materijale kod postupka izdavanja rjeaenja o izvedenom stanju i graevinskih dozvola za fizi ke i pravne osobe, vodi registar izdanih dozvola te obavlja i druge poslove koje mu odredi pro elnik Polaznici za vrijeme stru nog osposobljavanja ostvaruju pravo na: - uplatu obveznih doprinosa HZMO osigurava HZZ - uplatu obveznih doprinosa HZZO osigurava HZZ - nov anu pomo u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini nov ane pomoi za nezaposlenu osobu koju je Zavod uklju io u stru no osposobljavanje, te iznosi 2.400,00 kuna mjese no osigurava HZZ - troaak prijevoza u visini stvarnih troakova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, a u max. iznosu od 1.000,00 kuna osigurava HZZ - u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz te osobe nisu u mogunosti dostaviti dokaz o stvarnom troaku prijevoza, za pokrivanje troakova prijevoza mjese no se isplauje iznos od 200,00 kn fiksno, bez dostavljanja dokaza o visini troaka javnog prijevoza osigurava HZZ. - troaak polaganja dr~avnog stru nog ispita osigurava Po~eako-slavonska ~upanija Na in obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata: Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva. Na samo testiranje, kandidati su du~ni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuu identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrivanja identiteta, te kemijsku olovku s kojom e pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet nee moi pristupiti testiranju. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje najviae 10 bodova. Pisani dio testiranja sastoji se od opeg i posebnog dijela. Intervju (razgovor) se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, odnosno najmanje 5 bodova. Kandidati sami snose troakove dolaska na pisano testiranje i razgovor (intervju). Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv. Literatura za pripremanje kandidata za pisano testiranje: Opi dio: - poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske pravni izvor - Ustav RH ( Narodne novine , br. 56/90,135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10-pro iaeni tekst i 05/14-Odluka Ustavnog suda, Broj: SuP-O-1/2014, od 14. 01.2014.) - poznavanje osnova sustava lokalne i podru ne (regionalne) samouprave pravni izvor - Zakon o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 33/01., 60/01. vjerodostojno tuma enje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pro iaeni tekst) - poznavanje osnova slu~beni kog zakonodavstva zaposlenih u tijelima jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave pravni izvor - Zakon o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 86/08 i 61/11) Posebni dio: - Zakon o prostornom ureenju ( Narodne novine , br. 153/13) - Zakon o gradnji ( Narodne novine , br. 153/13) - Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama ( Narodne novine , br. 86/12 i 143/13) POZIV ZA TESTIRANJE BITI E OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLO I PO}E`KO-SLAVONSKE }UPANIJE. PRO ELNICA Branka Kuba, dipl. oec. Po~ega, 4. prosinca 2015. ??T????@@@@ @"@L@N@@@@@AA&A(A*A,A4A6A8ADAJALANAPARATAAAAAAA BBB B0B2BȻöûȻ헋h h.f@h 5 heDLh h.f@5heDLh 5 h[5 h05h7hnW5 hLz5 hr`5h7h05 hEO5h7hd5hEO h_h_ h_hdjh_hdU h 5h_hd5 h_5->?@@@PARATAAB2BBC$D(DEEFF $7$8$H$a$gd.f@$7$8$H$`a$gd $7$8$H$^a$gd $7$8$H$a$gd $^a$gd.f@ $ & Fa$gd.f@$a$gddgdd$a$gd 2BBBCCCD D D"D&D*D:DM@PBPDPPPPPPQQQQQ Q(Q*Q>Q@QHQJQ\Q^QfQhQ~QQϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐh_hdmHsHh_hd5>* h_hXhphh7hEOh_ h_h_h_h_5 h_hdhSZ4h OJQJ^Jhr`h#[h OJPJ^Jo(h h#[h 8QQQQQQQQQQQRRRR RRRR$R&R*R,R6R8RDRFRXRZR`RbRlRnRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSS(S*S6S8S:SUpVWWWPXRXfXhXzZ|Z\\^^^^r__$a$gdQgdm{^gdF]|gdd`gdX`gdd$a$gd .- $`a$gddWWWRXbXfXhXXY4YBYYZ.ZtZ[0[[[\\d]f]],^^^^^^^^^^4_ɾugb[Wh hhQ h75h_h75>*mHsHhd5>*mHsHh_h5>*mHsHh_RmHsHhsB*phhsmHsHhmHsHhlmHsHhF]|mHsHh_hdmHsHh_h_mHsHhX5>*mHsHh_hd5>*mHsHh_hXmHsHhdmHsH"4_b_h_j_n_r______B`F`L`f`~``````aaaaaabbzbbbbbbbc c ccccc&c0c2cDcccÿǘ˔˔ˈ˄heDLhdh2hLzh>|hh8 hLz5 hr`5 hz5hr`hd5hr`hr`5h9hzhhLP6 h_hdh_hd5 h_h8hLsmHsHh_hLsmHsHh hK[hQ0_D````ab bbbbc6cc@cBcDcFcHcJcLcNcPcRcTcVc$a$gdSZ4gdd$a$gdQ`gdLsVcXcZc\c^c`cbcdcfchcjclcncpcrctcvcxczc|c~cccccccccccccccccccheDLh[h!,1h. A!"#$% Ddp#V 3 C"p#((^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ 5NormalCJ_HaJmHsHtHB@B 5Naslov 1$$@&a$ 5PJ\>A > Zadani font odlomkaViV Obi na tablica4 l4a .k . Bez popisa TT 5 Naslov 1 Char"5CJPJ\_HaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!r]@Otheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tHA HwDI31МC`A]#Tv@=!<İT[ڸ3"Жe)Q!ol y\?Z]<z'Yٯ󼻵fKWtnu:f+25 1_66Y|slvހ,~u߿ZmxM:~ƽ9ۮ|g(Ȇ"1OԢ\=.@Md}H.Gb-\zc|9e! a f^=??|xGȡIXzg>2>ϫP>3u^|gO^|=o <*Ç4&$Gh`9Q #LI(q =9S̲8zt;G䞣 E+$DuŽUrpŤJv'N|{f݈8j1((B*K] .Xu0tɐlm2fpVe9tPU(?$quⵒfqy$JyϢD9\,AGm\nziÙ)D]|%lڟZ̦gl冹EPk 9> ljWY DK/7ebe _膖W`VcJD1#4b!:UJ0A?=y6ʷWg1K#[]y%[BTRlw~SL_)4)X t|zm{\CJ# w@],d_C֜a|jHP؏T$كdfl,YdTI]ZG䐰zoPnI dYB=!kk|l1Qn6MBŊ]|-_ƬF^ Mιڎ5gr3W8o1,Q =H zC}~h m /iG08ELum6:iO֚%tv1ZHggv|m"{DaidL`/Z_z 'LIL0zL@[t/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!r]@Otheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] '' ~jj*?2BHQW4_cc24679:>L#>FP_Vccc358;<=l,b$ڿC[̿@0( B S ?'f LPRU36vygq{ "-07ABCU\_kquv|8!!!!!!!(")"1"4"""""""""###:#=#>#######G$Y$a$b$$$$$$$%%I%P%V%Y%l%m%y%%!&#&&&-&3&6&?&B&H&r'v'x'{'''qs (19;26jqACz|" $ > ? H J e g ' ) CK '*np(BCde?VW f{N`gkBC"eg a b 7!8!!!!!'")"2"4"<#>#`$b$k%m%y%|%%%%%!&#&I&L&&&'e'|'''''33%%%%%%%J&K&K&&&&&''''33%%%%%%%J&K&K&&&&&' F6 j mth{~HX~T+#|21̬<"t<z{ @(\ Oc²fbENehh&ua/nnnZ| DxG ,^,`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHl^l`OJQJ^Jo(hHo<^<`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH)^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHi^i`OJQJ^Jo(hHo9^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-t^t`OJQJ^Jo(hHoD ^D `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHT^T`OJQJ^Jo(hHo$^$`OJQJo(hH^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.)^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHi^i`OJQJ^Jo(hHo9^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. <^<`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.W^W`5o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.))^)`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ii^i`hH. 9L9^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.,,^,`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHll^l`OJQJ^Jo(hHo<<^<`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`5OJQJ^Jo() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.nnfb{ @P` #` t<` j21\ O Dx /nth{ Xehh5006_T00_Sa1U0'Sa1U0'>nbJ_8|yjPeaֵT0~Ff2!g2zX*!-3jr | F *r`04S9/w3!z #1+# .-!W283SZ43 5LP6#a7{7m;N?.f@ AA$ABCLDuED"FsF tGeDLsN'O!PE(P_R{SoTU:VT!WnWRZ[[.[K[pw]^^ }a&bc d#iMil?np{p1tqLs6~sNt#w*Gwhw_z~{!{}.|>|F]|(/A5xO) k7'E>8\sl d'tLzOB-]9+|P [2K`}q -6m{Cd;=5'gE!0Zc _D8zj~7bsQ26XliEOzQQA-1|hH-''@33H33p 'XX XXXXX X(X<Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial_ Times-RomanTimes New Roman] Times-BoldTimes New RomanCTimesNewRomanI. ??Arial Unicode MS?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qg9<'R3_!H!Har4''2qKX ?52! xxNa temelju lanka 93ZupanijaGordanaH     Oh+'0 $ D P \ ht|Na temelju lanka 93 ZupanijaNormalGordana177Microsoft Office Word@1@ x>b@v2*@"E)0!՜.+,0 hp ApeironH' Na temelju lanka 93 Naslov !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwxz{|}~Root Entry F0160@Data @1TableHPWordDocument .~SummaryInformation(qDocumentSummaryInformation8yMsoDataStore50@500F0LQ3SRQ4QGRA==250@50Item PropertiesUCompObj  F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry Ft0Data @1TableHPWordDocument .~ ronH' Na temelju lanka 93 Naslov4 $,SummaryInformation(qDocumentSummaryInformation8 xMsoDataStore50@500F0LQ3SRQ4QGRA==250@50xmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography"/> F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,D hp Apei !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwx